Nonfaktualizm a problem normatywności prawa

Nr rejestracyjny: 2012/07/N/HS5/00999
Podtyp wniosku: PRELUDIUM
Panel: HS5 – Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna
Tytuł projektu: Nonfaktualizm a problem normatywności prawa
Kierownik: mgr Paweł Dawid Banaś
Wykonawca: mgr Bartosz Janik
Osoby współpracujące: mgr Filip Gołba
Opiekun naukowy: prof. dr hab. Tomasz Gizbert-Studnicki
Podmiot realizujący: Uniwersytet Jagielloński\Wydział Prawa i Administracji
Koszt ogółem 145 440

Opis [PL]

Celem projektu jest próba odpowiedzi na dwa powiązane ze sobą pytania: po pierwsze, czy zdania dotyczące obowiązywania prawa mają warunki prawdziwości oraz, po drugie, czy takie warunki posiadają zdania dotyczące legalności działania. W ramach projektu sprawdzana będzie możliwość przeniesienia argumentów ze sporu wokół nonfaktualizmu dyskutowanego w obszarze filozofii języka i metafizyki analitycznej na grunt współczesnej teorii prawa. W szczególności rozważany będzie sceptyczny argument Saula Kripkego przeciwko możliwości istnienia faktów będących warunkami prawdziwości dla zdań o znaczeniu.

W ramach projektu testowane będą następujące hipotezy:
1) dyskurs prawny podatny jest na sceptyczny argument Kripkego, który uderza w faktualistyczną wizję normatywności prawa;
2) pojęcie obowiązywania prawa powinno być rozumiane w sposób zgodny z wnioskami płynącymi z przyjęcia nonfaktualizmu (chyba, że nonfaktualizm zostanie odrzucony);
3) podobnie powinno być rozumiane pojęcia zgodności z prawem;
4) obowiązująca norma prawna to taka, która jest najlepiej uzasadniona w świetle dostępnych danych (o ile istnieje powszechna zgoda co do standardów racjonalności oraz metod uzasadnienia)

Description [ENG]

The aim of this project is to offer an answer to the following interconnected questions: first, are there any truth conditions for sentences about validity of legal rules? And, second,  are there any truth conditions for sentences about legality of actions? In order to do this, possibility of the introduction into legal theory some aspects of the contemporary philosophy of language, analytical metaphysics and, to some extent, cognitive science will be verified. Especially, Saul Kripke’s skeptical argument against possibility that there are facts which serve as truth conditions for sentences about meaning will be discussed within the project.

The following hypotheses are to be tested within the project:
1) legal discourse is prone to Kripke’s sceptical argument against factualism (and at least some of other arguments from the factualism vs. non-factualism debate within philosophy of language);
2) if validity and objectivity of law are to be sustained, they ought to be understood in a way which is compatible with non-factualism (unless the latter is proven wrong);
3) the same applies to legality of actions;
4) for a legal rule to be valid is to be best justified in light of all the available data (as long as there is an agreement about certain standards of rationality of justification methods).