Problematyka wielokulturowości

Wykład fakultatywny, semestr zimowy,

Administracja: I stopnia 1-3 rok, II stopnia 1-2 rok,

jednolite studia magisterskie 1-5 rok,

4 pkt ECTS, egzamin testowy

Prowadząca: dr hab. Beata Polanowska-Sygulska, prof. UJ

Szczegółowy opis omawianych zagadnień i literatura

Szczegółowy opis omawianych zagadnień:

Wykłady poświęcone następującym zagadnieniom:

I. Wprowadzenie: pojęcie multikulturalizmu; stosunek do Innego w aspekcie historycznym od starożytności po czasy nowożytne; XIX-wieczna antropologia kulturowa: ewolucjonizm, dyfuzjonizm, historyzm, funkcjonalizm Bronisława Malinowskiego; Claude Lévi-Strauss i strukturalizm; poststrukturalizm

II. Źródła multikulturalizmu:

- ideowe: komunitaryzm, marksizm, postmodernizm, feminizm

- polityczne i społeczne: ruch kontrkultury; antykolonializm; etniczne przebudzenie – przejście od postrzegania społeczeństwa w kategoriach melting pot do kategorii salad bowl

- procesy demograficzne (wzmożony ruch imigracyjny)

- dzieła kanoniczne: Frantz Fanon, Wyklęty lud Ziemi (1961);  Edward Said, Orientalizm (1978)

III. Prekursorzy multikulturalizmu

Horace Kallen i „kulturowy pluralizm”, źródło: H. Kallen, Culture and Democracy in the United States (1924)

Michael Novak i „nowa etniczność”, źródło: M. Novak, The Rise of Unmeltable Ethincs (1972)

IV. Lata 80-te XX wieku i ugruntowanie ideału wielokulturowości

Charles Taylor i „polityka uznania”, źródła: C. Taylor,  Sources of the Self: The Making of the Modern Identity (1989), Multiculturalism and the ‘Politics of Recognition (1992)

Will Kymlicka i „polityka różnicy”, źródła: W. Kymlicka, Multicultural Citizenship (1995), Finding Our Way (1998), Politics in the Vernacular (2001)

Iris M. Young i krytyka kulturowego imperializmu, źródło: I. M. Young, Justice and the Politics of Difference (1990)

Yael Tamir i idea liberalnego nacjonalizmu, źródło: Y. Tamir, Liberal Nationalism (1993)

V. Krytyka multikulturalizmu jako stanowiska w filozofii polityki - wybrane źródła: A. Bloom, The Closing of the American Mind (1987), M. Novak, Unmeltable Ethnics: Politics & Culture in American Life (1996), Ch. Joppke and S. Lukes (eds.), Multicultural Questions (1999),  B. Barry, Culture & Equality: An Egalitarian Critique of Multiculturalism (2001)

VI. Dylematy etyczne, polityczne i prawne multikulturalizmu

VII. Prezentacja rozwiązań prawnych, przyjętych w Kanadzie i Australii jako krajach o zadekretowanej wielokulturowości; omówienia wybranych modeli europejskich, źródła: dzieła W. Kymlicki, G. Levey (ed.), Political Theory and Australian Multiculturalism, T. Modood, A. Triandafyllidou and R. Zapata-Barrero (eds.), Multiculturalism, Muslims and Citizenship: A European Approach (2006)

Literatura uzupełniająca:

A. Szahaj, E pluribus unum? Dylematy wielokulturowości i politycznej poprawności (Kraków: Universitas, 2004).Terminy egzaminów 2016/2017

TERMINY EGZAMINU W SESJI ZIMOWEJ 2016/2017

Egzaminy w sesji:

 01.02.2017r.godz. 16.00-17.30

Sala 52 Collegium Novum ul. Gołębia 24

 10.02.2017 r. godz. 17.00-18.30

Sala 52 Collegium Novum ul. Gołębia 24

                                   

Sesja poprawkowa:

 18.02.2017r. godz. 16.00-17.30

 Sala 55 ul. Bracka 12

 22.02.2017r. godz. 16.00-17.30

Sala 55 ul. Bracka 12

ZAPISY NA EGZAMINY W SYSTEMIE USOS!

 

Egzamin pisemny w formie testu, 20 pytań zamkniętych, 4 otwarte. Zapisy na egzaminy za pośrednictwem systemu USOS, 1 miesiąc przed wyznaczonym terminem egzaminu.Możliwość przystąpienia (bez wstępnych warunków) do egzaminu przedterminowego.