Wstęp do prawoznawstwa

Przedmiot podstawowy dla kierunku Administracja. Prowadzenie: dr hab. Krzysztof Płeszka / dr Wojciech Cyrul Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami oraz z siatką pojęciową prawoznawstwa, w stopniu umożliwiającym samodzielne studiowanie zagadnień prawnych. Tematyka kursu oprócz zagadnień tradycyjnie wiązanych ze wstępem do prawoznawstwa, takimi jak m.in. spór o status naukowy prawoznawstwa, spór o pojęcie prawa, tworzenie i stosowanie prawa, teorie interpretacji prawniczej, język prawny i język prawniczy, stosunek prawny etc. obejmuje również wprowadzenie do głównych gałęzi prawa RP. W trakcie kursu studenci zapoznają się podstawowymi instytucjami prawa materialnego i procesowego cywilnego, karnego i administracyjnego oraz z elementami prawa finansowego i prawa UE.

Pełny program wykładu i ćwiczeń

Zasady zaliczenia ćwiczeń

WSTĘP DO PRAWOZNAWSTWA

Administracja stacjonarna i niestacjonarna

PUNKTACJA ZA ĆWICZENIA

  1. PUNKTACJA „ZEWNĘTRZNA” – bonus do egzaminu, którego podstawę obliczenia stanowią oceny końcowe z ćwiczeń
  2. PUNKTACJA „WEWNĘTRZNA” – punkty za aktywność i kolokwia uzyskiwana na ćwiczeniach, które następnie są przeliczane na oceny końcowe

Ad 1. Punktacja zewnętrzna:

 

OCENA KOŃCOWA

BONUS DO EGZAMINU

1

Bardzo dobry

15

2

Dobry plus

12

3

Dobry

9

4

Dostateczny plus

6

5

Dostateczny

3

6

Niedostateczny

0

 

Ad 2. Punktacja wewnętrzna:

  1. 1.     Są trzy sposoby uzyskiwania punktów w ramach ćwiczeń:

(a)  Kolokwium roczne

- obligatoryjne w każdej grupie ćwiczeniowej;

- forma: 20 pytań wielokrotnego wyboru

(b)  Kolokwium semestralne

- obligatoryjne w każdej grupie ćwiczeniowej;

- forma: 20 pytań wielokrotnego wyboru

(c)   Aktywność na zajęciach (referat, protokół, „wejściówki”, udział w dyskusjach)

- w każdej grupie ćwiczeniowej prowadzący umożliwia zdobywanie punktów za aktywność

- prowadzący samodzielnie określa w każdej grupie ćwiczeniowej, jakie formy aktywności będzie premiował oraz, jaką przyjmie skalę oceny za poszczególne aktywności

- prowadzący musi przestrzegać ograniczeń wynikających z maksymalnej ilości punktów, jakie można przyznać za aktywność na zajęciach (punkt 2.)

 

  1. 2.     Maksymalna ilość punktów, jakie można uzyskać na ćwiczeniach to 40 punktów, w tym:

(a)  1/2 punktów można uzyskać na kolokwium rocznym – 20 punktów

(b)  1/4 punktów z kolokwium semestralnego – 10 punktów

(c)   1/4 punktów za aktywność na zajęciach – 10 punktów

 

  1. 3.     Minimalna ilość punktów, jaka jest konieczna do zaliczenia ćwiczeń to 15 punktów (w tym minimum 5 z kolokwium rocznego). Student nie zalicza ćwiczeń (z powodu braku wystarczającej ilości punktów) w dwóch przypadkach:

(a)  Jeżeli łączna suma punktów, jakie uzyskał przez rok jest niższa niż 15

(b)  Jeżeli z kolokwium rocznego uzyskał wynik poniżej 5 punktów

 

  1. 4.     Przelicznik punktacji wewnętrznej na oceny końcowe:

 

PUNKTY UZYSKIWANE NA ĆWICZENIACH

OCENA KOŃCOWA

1

29-40

Bardzo dobry

2

25-28

Dobry plus

3

21-24

Dobry

4

18-20

Dostateczny plus

5

15-17

Dostateczny

6

0 – 14

Niedostateczny

Zasady zaliczenia egzaminu

Egzamin ma formę testu, składającego się ze 70 pytań wielokrotnego wyboru. 

Liczba punktów otrzymanych na podstawie zaliczenia ćwiczeń oraz testu egzaminacyjnego podlega zsumowaniu.

Oceny przyznawane są wg następującej skali, obejmującej sumę otrzymanych punktów z zaliczenia i egzaminu:

0-35 pkt - ndst
36-42 pkt - dst
43-49 pkt - +dst
50-56 pkt - db
57-63 pkt - +db
64 - 70 pkt - bdb

Możliwe jest przepisanie oceny z przedmiotu zgodnego programowo, prowadzonego w wymiarze 60 godzin wykładu i 60 godzin ćwiczeń na kierunku administracja.

Terminy egzaminów 2018

Kierunek: Administracja stacjonarna i niestacjonarna

Egzaminator: Prof. dr hab. Krzysztof Płeszka/ Dr Michał Araszkiewicz

Egzaminy w sesji letniej:

16.06.2018 ul. Krupnicza 33a Aula A i B : godz: 10.00-12.00

22.06.2018 ul. Krupnicza 33a Aula A i B: godz. 14.00-16.00

Sesja poprawkowa:

01.09.2018 ul. Krupnicza 33a Aula A i B 14:00-16:00

08.09.2018 Sul. Krupnicza 33a Aula A i B 13:00-15:00

ZAPISY NA EGZAMINY W SYSTEMIE USOS!