Wprowadzenie do systemu prawa

I rok – studia stacjonarne/niestacjonarne

Prowadzący: prof. dr hab. K. Płeszka, dr M. Araszkiewicz (wykład), dr A. Dyrda (ćwiczenia)

Egzamin: test jednokrotnego wyboru, 40 pytań

Egzaminy w sesji:

 02.02.2017r. godz. 10.00-11.00

Sala 55  ul. Bracka 12

 09.02.2017 r. godz. 10.00-11.00

Sala Sztuka ul. Bracka 12

 

Sesja poprawkowa:

 18.02.2017 r. godz. 10.00-11.00

 Sala Sztuka ul. Bracka 12

 21.02.2017r. godz. 10.00-11.00

Sala Sztuka ul. Bracka 12

ZAPISY NA EGZAMINY W SYSTEMIE USOS!

Zaliczenie ćwiczeń

 

Zaliczenie ćwiczeń jest OBOWIĄZKOWE - stanowi warunek dopuszczenia do egzaminu.

Kryterium zaliczenia: obecność (dopuszczalne 2 nieobecności).

W ramach ćwiczeń istnieje możliwość zaliczania kolokwiów, które dają bonusowe punkty do egzaminu (max. 8 punktów, które zostają automatycznie doliczone do liczby punktów uzyskanych z egzaminu).

 

Zasady przepisywania oceny

UWAGA - OSOBY PRZEPISUJĄCE OCENĘ!

Ocenę przepisuje się na wniosek studenta po przedłożeniu odpowiednich dokumentów. O przepisaniu oceny z wykładu lub ćwiczeń decydują prowadzący wykład lub ćwiczenia.

ZASADY PRZEPISANIA OCENY Z ĆWICZEŃ

Osoby, które przepisują ocenę z przedmiotu powinny DO KOŃCA PAŹDZIERNIKA roku akademickiego, w którym prowadzone są ćwiczenia przesłać na mail uniwersytecki prowadzącego ćwiczenia skan(pdf) karty przebiegu studiów, z którego jasno wynika, że zaliczyły (egzamin/ćwiczenia) ZARÓWNO z przedmiotu typu „wstęp do prawoznawstwa” jak i jakiegoś przedmiotu o tematyce ustrojowej (np. „ prawo konstytucyjne”, „ prawo ustrojowe”). Osoby, które zaliczyły inne przedmioty, lecz o zbliżonej materii, proszone są o przesłanie w załączniku skanu dokumentu potwierdzającego to zaliczenie wraz z krótkim wyjaśnieniem. W takich przypadkach decyzja o przepisaniu zaliczenia będzie podejmowana indywidualnie.

Każda wiadomość e-mail z wnioskiem o przepisanie oceny i odpowiednimi załącznikami powinna mieć w temacie „PRZEPISANIE OCENY”.

Proszę pamiętać, że przepisanie zaliczenia z ćwiczeń, które jest OBOWIĄZKOWE, jest niezależne od przepisania oceny z wykładu (o tym ostatnim decyduje prowadzący wykład).