Adam Dyrda, dr hab.

Godziny dyżurów:

2020/21: urlop naukowy

Ewentualny kontakt mailowy Follow me on Academia.edu

Kontakt:

adam.dyrda(at)uj.edu.pl

Dr habilitowany nauk prawnych (2018), doktor prawa (2012), absolwent prawa i filozofii (2010). Za rozprawę doktorską pt. „Teza o konwencjonalizmie we współczesnym pozytywizmie prawniczym” otrzymał wyróżnienie w XLVIII Konkursie Państwa i Prawa (2013) na najlepsze prace doktorskie i habilitacyjne. Zdobywca I nagrody w LIV Konkursie Państwa i Prawa (2019) za rozprawę habilitacyjną pt. „Spory teoretyczne w prawoznawstwie. Perspektywa holistycznego pragmatyzmu”. Dwukrotny laureat stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2013, 2014). Laureat XII edycji konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców, organizowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2018). Zainteresowania badawcze: analityczna teoria prawa, realizm prawniczy, filozofia pragmatyzmu, etyka przekonań i epistemologia sporów. Obecnie bada filozoficzne podstawy amerykańskiego realizmu prawnego (grant Sonata NCN), a także przygotowuje rozprawę doktorską z filozofii poświęconą idei kulturowego „holistycznego pragmatyzmu” M. G. White’a.

Aktualne CV dostępne tutaj.

Publikacje

(A) Books:

1. A. Dyrda, 2017, Spory teoretyczne w prawoznawstwie. Perspektywa holistycznego pragmatyzmu [“Theoretical Disagreements in Jurisprudence. The Perspective of Holistic Pragmatism”], Wydawnictwo Scholar, Warszawa, 512 pages.

2. A. Dyrda, T. Gizbert-Studnicki, A. Grabowski, 2016, Metodologiczne dychotomie: krytyka pozytywistycznych teorii prawa [“Methodological Dychotomies: The Critique of Positivistic Theories of Law”], Wolters Kluwer, Warszawa, 479 pages.

3. A. Dyrda, 2013, Konwencja u podstaw prawa. Kontrowersje pozytywizmu prawniczego [“Convention at the Foundations of Law. Controversies over Legal Positivism”], Wolters Kluwer, Warszawa, 472 pages.

(B) Co-edited books:

P. Banaś, A. Dyrda, T. Gizbert-Studnicki (eds) Metaphilosophy of Law, Bloomsbury: Hart Publishing, Oxford, Portland and Oregon, 272 pages.

(C) Articles and chapters:

1. A. Dyrda, T. Gizbert-Studnicki, 2019, Do Legal Concepts Travel? [in:] "Language and Legal Interpretation in International Law," Oxford Studies in Language and Law, J. Jemielniak, A. L. Kjaer (eds), Oxford University Press [forthcoming].

2. A. Dyrda, 2019, Pragmatyczny wymiar tezy Clifforda [The Pragmatic Dimension of the Clifford’s Thesis] "Przegląd Filozoficzno-Literacki" [forthcoming].

3. A. Dyrda, M. Dubowska, 2018, Legal Narrative and Legal Disagreement, “Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej,” no 2/2018 [forthcoming].

4. A. Dyrda, 2018, The Real Ratio Legis and Where to Find It. A Few Pragmatic Considerations [in:] V. Klappstein, M. Dybowski (eds), Ratio Legis. Philosophical and Theoretical Perspectives, Springer, Cham 2018, pp. 3-17.

5. A. Dyrda, Realizm prawniczy a pozytywizm prawniczy [Legal Realism and Legal Positivism] “Avant. Pismo Awangardy Filozoficzno-Naukowej,” vol. IX, no 1, pp. 47-66.

6. Adam Dyrda, 2018, Założenia tzw. prawoznawstwa eksperymentalnego [The Main Assumptions of Experimental Jurisprudence] [in]: M. Kłodawski (ed.), "Szkice z teorii tworzenia prawa i techniki legislacyjnej," Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, pp. 60-81.

7. A. Dyrda, 2018, Who takes the argument from theoretical disagreement seriously? [in:] ARGUMENTATION 2017 (Proceedings), M. Klusonowa et al. (eds), Acta Universitatis Brunensis, Masaryk University, Brno, Czech Republic, pp. 1-24.

8. A. Dyrda, M. Dubowska, 2017, Jakim prawem toną statki: rzecz o Etyce Przekonań W.K. Clifforda [By What Right do Ships Sink? On W. K. Clifford’s The Ethics of Belief], Czasopismo "ER(R)GO no 35 (2017). Teoria–Literatura–Kultura," pp. 147-166.

9. A. Dyrda, M. Dubowska, 2017, polish translation of W.K. Clifford’s famous essay „The Ethics of Belief” from 1876, "ER(R)GO no 35. Teoria–Literatura–Kultura," pp. 169-190.

10. A. Dyrda, 2016, The Epistemology of Theoretical Disagreement [in:] P. Banaś, A. Dyrda, T. Gizbert-Studnicki (eds), Metaphilosophy of Law, Bloomsbury: Hart Publishing, Oxford, Portland and Oregon, pp. 227-260.

11. A. Dyrda, T. Gizbert-Studnicki, 2016, Czy systemowość jest konieczną właściwością prawa? [Is systemness a necessary feature of law?], “Przegląd Prawa i Administracji,” no 104, Special issue: „Systemowość prawa” [Law’s systemness], pp. 19-37

12. A. Dyrda, 2015, Pragmatism, Holism and the Concept of Law, „Erasmus Law Review,” no. 1/2015, pp. 2-13.

13. A. Dyrda, 2015, Are fundamental legal reasons internal?: a few remarks on the Hartian idea of the internal point of view [in:] M. Araszkiewicz, P. Banaś, T. Gizbert-Studnicki, K. Płeszka (red.), Problems of normativity, rules and rule-following, Springer, “Law and Philosophy Library 111,” Cham, pp. 229-239

14. A. Dyrda, 2015, Spory prawnicze a pragmatyczność teorii prawa [Legal disagreements and the pragmatism of legal theory], “Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej,” no 61, pp. 241-264

15. A. Dyrda, 2015, Why Legal Conventionalism Fails?, “Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej,” no 1(10), pp. 14-30.

16. A. Dyrda, 2015, Do arguments help (in face of peer legal disagreement)?: A plea for an epistemic theory [in:] M. Skop et. al. (eds), Argumentation 2015: International Conference on Alternative Methods of Argumentation in Law (Proceedings), Brno, Czech Republic, pp. 1-25.

17. A. Dyrda, 2015, Teoria refleksyjności pojęć instytucjonalnych Eerika Lagerspetza [Eerik Lagerspetz’s theory of reflexive institutional notions] [in:] P. Skuczyński, K. Kaleta (eds), „Refleksyjność w prawie. Konteksty i zastosowania”, Wydawnictwo UW, Warszawa, pp. 159-174.

18. A. Dyrda, 2015, Zasada rządów prawa: zasada z zasady sporna? [The rule of law: an essentially contested rule?] [in:] M. Adruszkiewicz, A. Bereczko, S. Oliwniak (eds), Filozoficzne i teoretyczne zagadnienia demokratycznego państwa prawa, Wyd. Temida 2, Białystok, pp. 207-215.

19. A. Dyrda, T. Gizbert-Studnicki, 2014, Deskryptywna socjologia (H.L.A. Harta) [H.L.A. Hart’s Descriptive Sociology] [in:] J. Czapska, M. Dudek, M. Stępień (eds), Wielowymiarowość prawa, Toruń, pp. 283-298.

20. A. Dyrda, 2014, Spór o pojęcie prawa: debaty Hart - Dworkin ciąg dalszy? [Dispute about the notion of law: Hart - Dworkin debate continued?], “Państwo i Prawo”, vol. 69 no 4 (818), pp. 3-18.

21. A. Dyrda, 2014, Momosa pragmatyzm prawny [Momus’s Legal Pragmatism: the real scope of the theory and its reasonable criticism] [in:] “Jurysprudencja” no 2, special issue, T. Bekrycht, B. Wojciechowski, M. Zirk-Sadowski (eds), „Integracja zewnętrzna i wewnętrzna nauk prawnych”, Łódź, pp. 151-164.

22. A. Dyrda, T. Gizbert-Studnicki, 2013, Over-aggregated concepts, adjective-modifiers and argumentation [in:] M. Skop et. al. (eds), Argumentation 2013: international conference on alternative methods of argumentation in law (Proceedings), Acta Universitatis Brunensis, Brno, pp. 23-40.

23. A. Dyrda, 2013, Czy pojęcie prawa jest pojęciem z istoty spornym? [Is the Concept of Law an Essentially Contested Concept?] “Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej,” no 1 (6), pp. 54-67.

24. A. Dyrda, W. Ciszewski, 2013, Remedium wobec diagnozy, czyli jak liberalizm polityczny odpowiada na fakt niezgody [Remedy vs. Diagnosis. How Political Liberalism Accounts for Political Disagreement], “Diametros: Internetowe Czasopismo Filozoficzne” [Diametros: An Online Journal of Philosophy”] no 37, pp. 13-33.

25. A. Dyrda, 2013, Po co nam konwencjonalna reguła uznania? [Do We Need a Conventional Rule of Recognition?] [in:] A. Samonek (ed.), “Teoria prawa między nowoczesnością a ponowoczesnością” [Theory of Law Between the Modernity and Post-modernity], Kraków, pp. 285-294.

26. A. Dyrda, T. Gizbert-Studnicki, 2012, Teoria wykładni celowościowej Marka Smolaka [Marek Smolak’s Theory of Purposive Interpretation], “Państwo i Prawo” no 12/2012, pp. 31-45.

27. W. Ciszewski, A. Dyrda, 2012, In Search for the Rational Response: Asessing the Rawlsian Foreground for Resolving Political and Legal Disagreements, [in:] J. Savelka, et al. (eds), Argumentation 2012, Acta Universitatis Brunensis, Masaryk University, Brno, pp. 47-62.

28. A. Dyrda, 2012, O wielu twarzach pozytywizmu oraz o tym, dlaczego świadczą one raczej o rozwoju tej teorii, niż o jej degeneracji [On Many Faces of Legal Positivism and Why They Account for the Development of the Theory, and Not for its Degeneration] [in:] O. Nawrot, S. Sykuna, J. Zajadło (eds) Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych? [Convergence or Divergence of Legal Systems?], Warszawa, pp. 373-381.

29. A. Dyrda, 2012, Spory o kauzalność zobowiązań w dwudziestoleciu międzywojennym [Disputes over the Causality Principle in Mid-Twenties] [in:] M. Mikuła, K. Stolarski (eds.), Ex contractu, ex delicto – Z dziejów prawa zobowiązań [Ex Contractu, Ex Delictu – On the History of the Law of Obligations], Kraków, pp. 149-155.

30. A. Dyrda, 2012, Rozważania o racjonalnym szaleństwie. Frankfurtczyków ucieczka z klatki „żelaznej racjonalności“ [Considerations of Rational Madness. Frankfurt School Escape from the “Iron Cage” of Rationality] [in:] P. Prus, A Stelmaszyk, Wokół rozumienia szaleństwa [Around Insanity], Toruń, pp. 137-143.

31. A. Dyrda, 2012, Ontologiczny i etyczny wymiar koliska (wiecznego powrotu) Fryderyka Nietzschego [Ontological and Ethical Dimension of F. Nietzsche’s Eternal Recurrence] (in:) Z. Sajdek, M. Małecki (eds.), Wymiary Czasu [The Dimensions of Time], Tarnów, pp. 5-25.

32. A. Dyrda, 2011, The Banality of Law: Some Remarks on Legal Conventionalism – post-congress publication IVR 2011, Frankfurt/Main, Goethe Universitat, website: http://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/frontdoor/index/index/docId/24932, pp. 1-15.

33. A. Dyrda, T. Gizbert-Studnicki, 2011, Semantic Sting and Legal Argumentation [in:] J. Savelka et al. (eds) Argumentation 2011: Alternative Methods of Argumentation in Law (Proceedings), Acta Universitatis Brunensis, Brno, pp. 63-80.

34. A. Dyrda, O. Pogorzelski, 2011, Objectivity and Legal Interpretation, “Internetowy Magazyn Filozoficzny HYBRIS,” no 13, pp. 51-63.

35. A. Dyrda, 2011, Sens konwencji: teoria D. Lewisa na tle współczesnych sporów o pochodzenie prawa i instytucji społecznych [The Meaning of Convention: D. Lewis’ Theory in Disagreements over Law and Social Institutions] [in:] “Avant-PLUS. Czasopismo Awangardy Filozoficzno-Naukowej,” pp. 141-154.

36. A. Dyrda, 2010, Pozytywizm pochowany żywcem? W obronie miękkiego pozytywizmu [Positivism Burried Alive? In Defense of Soft Positivism], “Studia Prawnicze,” vol. 2, no 184, pp. 5-36.

37. A. Dyrda, 2010, Argument „semantycznego ukąszenia” a teoria prawa Jerzego Wróblewskiego [Semantic Sting Argument and Jerzy Wróblewski’s Theory of Law], “Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej”, nr 1/2010, pp. 39-47.

38. A. Dyrda, 2010, O Leona Petrażyckiego polityce prawa [On Leon Petrażycki’s Legal Policy] [in:] A. Samonek (ed.), Przekład(ka) nad wyrazami, Kraków, pp. 21-31.

39. A. Dyrda, 2010, (Czy) kogo(ś) jeszcze kąsa żądło semantyczne? [Is Anyone Stung By Semantic Sting at All/Anymore?][in:] A. Samonek (ed.), Przekład(ka) nad wyrazami, Kraków, pp. 33-51.

40. A. Dyrda, 2009, Kiedy sprawiedliwość bierze górę – Formuła Radbrucha [When the Justice Prevails – The Radbruch’s Fromula] [in]: “Wokół Reguły“ [Around Rules], A. Dyrda et al. (eds.), Wydawnictwo AT Groups, Kraków, pp. 141-150.

(D) Teaching materials:

(1) A. Dyrda, 2010, Pozytywizm prawniczy [Legal Positivism] (in:) N. Ghazal (ed.), Teoria i Filozofia Prawa. Repetytorium [Theory and Philosophy of Law: A Repertory], Wolters Kluwer Polska - OFICYNA, Kraków.

(2) A. Dyrda, 2007, Stosunki prawne [Legal Relations] (in:) P. Byrczek, M. Pilch (eds.), Wstęp do prawoznawstwa. Testy dla studentów [Introduction to Jurisprudence: Tests], Wolters Kluwer Polska – OFICYNA (next editions 2009, 2010).

(E) Popular press articles (on the Constitutional Crisis in Poland):

– A. Dyrda, M. Pach, Paradoks trybunalski i koń trojański [The Tribunal Paradox and the Troyan Horse], Rzeczpospolita „Rzecz o prawie”, 3/23/2016, http://archiwum.rp.pl/artykul/1303797-Paradoks-trybunalski-i-kon-trojanski.html

– A. Dyrda, M. Pach, Paradoks trybunalski: Czy dało się go uniknąć? [The Tribunal Paradox: Was It Possible to Avoid It?] Rzeczpospolita, „Rzecz o prawie”, 4/20/2016, http://archiwum.rp.pl/artykul/1306297-Paradoks-trybunalski:-czy-dalo-sie-go-uniknac.html

Prowadzone zajęcia

Prowadzi lub prowadził: ćwiczenia dla studentów I roku prawa (stacjonarnego i niestacjonarnego) do kursów „Logika dla prawników ”, „Wstęp do prawoznawstwa”; kursy autorskie "Courtroom drama", „Wielcy prawnicy, wielkie kontrowersje, wielkie sprawy”, "Spory prawnicze – teoria i praktyka" oraz „Zagadnienia współczesnej filozofii dla prawników”; kurs „Wprowadzenie do systemu prawa”; wykłady na innych wydziałach: „Podstawy prawa" (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ), „Etyka zawodu psychologa” (Instytut Psychologii UJ) – od 2017/18 cały kurs wykładowy „Prawo dla psychologów”.

Inne informacje

Działa(ł) w następujących organizacjach studenckich lub NGO's:

  1. Stowarzyszenie Krzyk Wolności (2006-2008).
  2. Międzynarodowe Stowarzyszenie Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej: IVR- Sekcja Polska (2009-2010: wiceprzewodniczący Koła Młodych); www.ivr.wpia.uw.edu.pl.
  3. Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego (2007-2008: członek Prezydium Zarządu - Bibliotekarz; 2008-2009: przewodniczący Sekcji Filozofii Prawa; 2009-2010: członek Sądu Koleżenskiego); www.tbsp.pl.
  4. Sekcja Filozofii Kultury Koła Naukowego Studentów Filozofii UJ (2007-2010).
  5. Stowarzyszenie Doxotronica (2010-2012 członek Komisji Rewizyjnej); www.doxotronica.org.

(Z)Realizowane granty, przyznane nagrody/stypendia

NAGRODY, STYPENDIA:

• Wyróżnienie w XLVIII Konkursie “Państwa i Prawa” na najlepsze prace doktorskie i habilitacyjne, 2013, Kapituła „Państwa i Prawa”, za rozprawę doktorską pt. „Teza o konwencjonalizmie we współczesnym pozytywizmie prawniczym”.

• Stypendium START, 2013, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, za dorobek naukowy

• Stypendium START, 2014, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, za dorobek naukowy

• Nagroda Rektora zespołowa II stopnia za osiągnięcia naukowe, przyznana w uznaniu szczególnych osiągnięć w pracy na rzecz Uniwersytetu Jagiellonskiego, przyznana z okazji inauguracji roku akademickiego 2017/2018 – za osiągnięcia naukowe (w tym współautorstwo „Metodologicznych dychotomii”).

• Laureat XII edycji konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców, przyznawane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za dorobek naukowy (2018)

• Stypendysta NAWA (Program Bekkera) na wyjazd na Uniwersytet w Manchesterze w 2019 roku

Szczegóły: https://www.socialsciences.manchester.ac.uk/philosophy/research/visiting-researchers/adam-dyrda/

• Pierwsza nagroda w LIV Konkursie “Państwa i Prawa” na najlepsze prace doktorskie i habilitacyjne, 2013, Kapituła „Państwa i Prawa”, za rozprawę habilitacyjną pt. "Spory teoretyczne w prawoznawstwie. Perspektywa holistycznego pragmatyzmu".

Patrz: https://www.prawo.pl/student/nagrody-panstwa-i-prawa-za-habilitacje-i-doktoraty-w-2019-r,429774.html

Wywiad: https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/teoretyczna-refleksja-podstawa-dobrych-decyzji-prawnych,433379.html

• Nominacja do Nagrody im. prof. T. Kotarbińskiego za książkę pt. "Spory teoretyczne w prawoznawstwie. Perspektywa holistycznego pragmatyzmu"

Patrz: https://www.flickr.com/photos/promocja_ul/46024092302/in/album-72157673953308067/

•Stypendium "Senior Award" Komisji Fulbrighta na pobyt na Uniwersytecie Kalifornijskim w Irvine w 2020 roku.

Szczegóły: https://fulbright.edu.pl/polscy-stypendysci/

GRANTY:

• Grant SONATA pt. Nowa krytyka amerykańskiego realizmu prawnego realizowany w Katedrze Teorii Prawa UJ (nr 2016/21/D/HS5/03839), w2017-2019, Narodowe Centrum Nauki, kierownik i wykonawca projektu.

• Grant OPUS pt. „Granice analitycznej teorii prawa” realizowany w Katedrze Teorii Prawa UJ (nr 2013/09/B/HS5/01023) 2014-2016, Narodowe Centrum Nauki, wykonawca (postdoc) w projekcie.

• Kierownik wydziałowego grantu badawczego (DS) dla młodych naukowców „Teoria prawa między nowoczesnością i ponowoczesnością” (2011/2012). Grant przeznaczony na redakcję i wydanie publikacji po Zjeździe Młodych Teoretyków Prawa w Krakowie o takim samym tytule.

• Kierownik wydziałowego grantu badawczego (DS) dla młodych naukowców „Amerykański pragmatyzm prawny” na rok 2014 (Wydział Prawa i Administracji UJ). Grant przeznaczony na zakup publikacji.

• Kierownik wydziałowego grantu badawczego (DS) dla doktorantów „Współczesna krytyka dychotomii analityczno-syntetycznej” na rok 2015 (Wydział Filozoficzny UJ). Grant przeznaczony na zakup publikacji.

• Kierownik wydziałowego grantu badawczego (DS) dla młodych naukowców „Spory teoretyczne w prawoznawstwie – badanie z perspektywy filozofii analitycznej” na rok 2017 (Wydział Prawa i Administracji UJ). Grant przeznaczony przede wszystkim na udział w konferencjach międzynarodowych (Kopenhaga, Brno, Lizbona, Monachium, Reykjawik).

Wystąpienia konferencyjne

Konferencje międzynarodowe (26):

A. Dyrda, T. Gizbert-Studnicki, Is the Analysis of the Concept of Law a(n) (Im)modest Conceptual Analysis?, Central and Eastern European Network of Jurisprudence (CEENJ), 9/13-14/2018, Zagreb, University of Zagreb, Croatia.

A. Dyrda, P. Banas, Were Legal Realists Naïve Metaphysicians? Social Ontology 2018: The 11th Biennial Collective Intentionality Conference, 8/22-25/2018, Boston, MA, USA, Tufts University.

Adam Dyrda, referat pt. „Who takes the argument from theoretical disagreement seriously?”, ARGUMENTATION 2017: International Conference on Alternative Methods of Argumentation in Law, 27 X 2017, Czechy, Masaryk University, Brno.

Adam Dyrda, Wojciech Ciszewski, referat pt. „Who’s to Judge a Judge”, International Conference: Who’s Got the Power, 5-6 X 2017, Islandia, Uniwersytet Islandzki, Reykjawik.

Adam Dyrda, referat pt. “The epistemic foundations of theoretical disagreement in law” 9th European Congress of Analytic Philosophy (ECAP), 21-26 VIII 2017, Niemcy, Ludwig-Maximilians-Universität München, Monachium

Adam Dyrda, referat pt. “Whitening Quinean Ethics” 9th European Congress of Analytic Philosophy (ECAP), 21-26 VIII 2017, Niemcy, Ludwig-Maximilians-Universität München, Monachium.

Adam Dyrda, referat pt. “The Real Ratio Legis and Where to Find It,” special workshop pt. “Is There a Ratio Legis and if So, How Many Are There? – The Most Powerful Method of Legal Reasoning Uncovered” (chair: M. Dybowski, V. Klappstein), 28th World Congress of Philosophy of Law and Social Philosophy (IVR), 17-21 VII 2017, Portugalia, University of Lisbon, Lizbona.

Adam Dyrda, referat pt. “Theoretical Disagreements in Law (the Epistemological View)”, working group pt. “Ethics and Law. Legal Positivism. Objectivity, Values and Law,” 28th World Congress of Philosophy of Law and Social Philosophy (IVR), 17-21 VII 2017, Portugalia, University of Lisbon, Lizbona.

Marta Dubowska, Adam Dyrda, referat pt. “The Role of Narrative in Legal Disagreement: Towards an Inclusive Account of Legal Peerage”, 31 V - 2 VI 2017, LAW AND LITERATURE CONFERENCE, Czechy, Masaryk University, Brno.

Adam Dyrda, referat pt. „Pragmatyczne podstawy tzw. tezy Clifforda”, International Conference: Epistemology of Religious Experience, 26-28 IX 2016, Polska, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Adam Dyrda, referat pt. “Do Arguments Help (In Face of Peer Legal Disagreement)?”, Argumentation 2015: International Conference on Alternative Methods of Argumentation in Law, 16 X 2015, Czechy, Masaryk University, Brno.

Adam Dyrda, referat pt. “The Holistic Account of Value-Judgements and It’s Relevance for Legal Theory,” 27th IVR World Congress of Philosophy of Law and Social Philosophy, 27 VII-1 VIII 2015, USA, Georgetown University, Waszyngton.

Adam Dyrda, referat pt. “A Theoretical Reason to Disagree: A Legal Case”, 27th IVR World Congress of Philosophy of Law and Social Philosophy, 27 VII-1 VIII 2015, USA, Georgetown University, Waszyngton.

Adam Dyrda, referat pt. „Two holistic pragmatisms – two theories of value judgment: Quine & White”, wygłoszony w ramach uczestnictwa w szkole filozoficznej: ‘The Reaches of Pragmatism’ – Summer Institute in American Philosophy (‘American Voice in Philosophy’), dissertations-in-progress session (F3), 8-13 VI 2015, Irlandia, University College Dublin, Dublin.

Adam Dyrda, referat pt. „The Epistemology of Theoretical Disagreement”, International Conference PHILOLEP („Philosophy of Legal Philosophy”), 22-23 V2015, Polska, Uniwersytet Jagielloński (Wydział Prawa i Administracji), Kraków.

Adam Dyrda, Tomasz Gizbert-Studnicki, referat pt. „Do Legal Concepts Travel?”, wraz z T. Gizbert-Studnickim, The 15th International Roundtable for the Semiotics of Law (IRSL 2014): Legal Interpretation in Practice of International Courts and Tribunals, 3-6 VI 2014, Dania, Centre of Excellence for International Courts, University of Copenhagen, Kopenhaga.

Adam Dyrda, Tomasz Gizbert-Studnicki, referat pt. „Over-Aggregated Concepts, Adjective Modifiers, and Argumentation”, Argumentation 2013: International Conference on Alternative Methods of Argumentation in Law, 9 XI 2013, Czechy, Masaryk University, Brno.

Adam Dyrda, referat pt. “Are Fundamental Legal Reasons Internal? – A Few Remarks on the Hartian Idea of the Internal Point of View”, International Conference RULES 2013, 27-29 IX 2013, Polska, Uniwersytet Jagielloński (Wydział Prawa i Administracji), Kraków.

Adam Dyrda, referat pt. “Why Legal Conventionalism Fails?” – Philosophy of Law – Important Issues Workshop, 26th World Congress of Philosophy of Law and Social Philosophy, 21-27 VII 2013, Brazylia, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte.

Adam Dyrda, referat pt. “Pragmatism, Holism and the Concept of Law” – Pragmatism and Legal Theory Workshop, 26th World Congress of Philosophy of Law and Social Philosophy, 21-27 VII 2013, Brazylia, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte.

Adam Dyrda, referat pt. “The Path of the Law – A Way to Nowhere?” – International Philosophical Rally (Międzynarodowy Zlot Filozoficzny), 27-29 VI 2013, Polska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań.

Adam Dyrda, Wojciech Ciszewski, referat pt. „In Search for the Rational Response: Asessing the Rawlsian Foreground for Resolving Political and Legal Disagreements“, Argumentation 2012: International Conference on Alternative Methods of Argumentation in Law, 26 X 2012, Czechy, Masaryk University, Brno.

Adam Dyrda, referat pt. „O (nie)spornej naturze pojęcia prawa”, International Philosophical Rally (Międzynarodowy Zlot Filozoficzny), 27-30 VI 2012, Polska, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.

Adam Dyrda, Tomasz Gizbert-Studnicki, referat pt. „Semantic Sting and Legal Argumentation” (z T. Gizbert-Studnickim). Argumentation 2011: International Conference on Alternative Methods of Argumentation in Law, 7 X 2011, Czechy, Masaryk University, Brno.

Adam Dyrda, referat pt. „The Banality of Law. Some remarks on Legal Conventionalism”, 25th IVR World Congress of Philosophy of Law and Social Philosophy, 15-20 VIII 2011, Niemcy, Goethe University, Frankfurt a/M.

Adam Dyrda, referat pt. “Sens «konwencji»: teoria D. Lewisa na tle współczesnych sporów o pochodzenie prawa i instytucji społecznych”, International Philosophical Rally (Międzynarodowy Zlot Filozoficzny), 24-26 VI 2011, Polska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.

Adam Dyrda, referat pt. "Zasada kauzalności w prawie zobowiązań - historia i współczesność”, Międzynarodowa konferencja: "Ex contractu, ex delicto - z dziejów prawa zobowiązań", 11-13 III 2010, Polska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

Adam Dyrda, Oskar Pogorzelski, referat pt. "Objectivity and Legal Interpretation", VI International Philosophical Rally (Międzynarodowy Zlot Filozoficzny), 7-9 V 2010, Polska, Uniwersytet Łódzki, Łódź.

Adam Dyrda, referat pt. "Philosophy of lawyer's responsibility", Young Scholars Workshop, 24th IVR World Congress of Philosophy of Law and Social Philosophy, 15-20 IX 2009, Chiny, Pekińskie Centrum Kongresowe, Beijing (Pekin).

Adam Dyrda, referat pt. "Filozofia odpowiedzialności prawniczej", V International Philosophical Rally (Międzynarodowy Zlot Filozoficzny), 29-31 V 2009, Polska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

Konferencje krajowe (16):

Adam Dyrda, referat pt. „Pragmatyczne ujęcie sporów teoretycznych – zarys koncepcji”, 4-6 IX 2017 Uniwersytet Zielonogórski, Łagów.

Adam Dyrda, referat pt. „Założenia tzw. prawoznawstwa eksperymentalnego”, grupa robocza: Współczesne problemy badawcze teorii tworzenia prawa i techniki legislacyjnej, „XXII Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, Prawo – polityka – sfera publiczna”, 18-21 IX 2016, Polska, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.

Adam Dyrda, referat pt. “Czy systemowość jest konieczną cechą prawa?” (wraz z T. Gizbert-Studnickim), Konferencja “Systemowość prawa”, 20-23 IX 2015, Polska, Uniwersytet Wrocławski, Karpacz.

Adam Dyrda, referat pt. “Epistemologiczne podstawy sporów teoretycznych w prawoznawstwie” Zjazd Młodych Teoretyków Prawa, 7-9 IX 2015, Polska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań.

Adam Dyrda, referat pt. “Refleksyjność u podstaw prawa. Krytyka koncepcji E. Lagerspetza”, Zjazd Młodych Teoretyków Prawa, 11-13 IX 2013, Polska, Uniwersytet Warszawski, Białobrzegi.

Adam Dyrda, wykład plenarny pt. „Prawie o kulturze” na II Konferencji "Prawo a Kultura, Kultura a Prawo", organizowanej przez Koło Filozofii Prawa Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, 25 IV 2013, Polska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

Adam Dyrda, referat pt. „Czy pojęcie prawa jest pojęciem z istoty spornym?“, XX Jubileuszowy Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, 6-9 IX 2012, Polska, Uniwersytet Łódzki, Łódź.

Adam Dyrda, referat pt. „Po co nam konwencjonalna reguła uznania”, Zjazd Młodych Teoretyków Prawa (IVR), 15-18 IX 2011, Polska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków-Przegorzały.

Adam Dyrda, referat pt. „Autorytet bez granic? O ekskluzywnym roszczeniu prawa do władczości” Kongres Młodej Socjologii, 13 V 2011, Polska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

Adam Dyrda, referat pt. „Pozytywizm pochowany żywcem? W obronie miękkiego pozytywizmu”, XIX Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, 19-22 IX 2010, Polska, Uniwersytet Gdański, Jastrzębia Góra.

Adam Dyrda, referat pt. "Koncepcja Jerzego Wróblewskiego na tle współczesnych sporów o pozytywizm prawniczy", Konferencja „Wpływ teorii Profesora Jerzego Wróblewskiego na współczesne Prawoznawstwo", 15-16 V 2010, Polska, Uniwersytet Łódzki, Łódź.

Adam Dyrda, referat pt. "Rozważania o racjonalnym szaleństwie. Frankfurtczyków ucieczka z klatki 'żelaznej racjonalności'", Konferencja "Białe ściany czy orszak Dionizosa? Zrozumieć szaleństwo - między psychologią a filozofią", 22-23 IV 2010, Polska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.

Adam Dyrda, referat pt. "(Czy) kogo(ś) jeszcze kąsa Żądło Semantyczne? Spory o język w filozofii prawa". Konferencja: "Przekładka nad wyrazami", 25-28 III 2010, Polska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

Adam Dyrda, referat pt. "Naukowiec 'uwikłany', czyli kilka słów o zdaniu teorii krytycznej w kwestii nauki", Konferencja "Nauka - ludzka rzecz. Pozamerytoryczne determinanty rozwoju nauk empirycznych", 12-13 III 2010, Polska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

Adam Dyrda, referat pt. "Ontologiczny i etyczny wymiar koliska (wiecznego powrotu) Fryderyka Nietzschego", Konferencja: "Wymiary czasu", 11-12 XII 2009, Polska, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków.

Adam Dyrda, referat pt. "O Leona Petrażyckiego polityce prawa - jej postulaty i fundamenty”, Konferencja: "Między prawem a kodeksami: o roli nauki w procesie tworzenia, stosowania i wykładni prawa", 18 IV 2008, Polska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

Publikacje prasowe

A. Dyrda, M. Pach, Paradoks trybunalski i koń trojański, Rzeczpospolita „Rzecz o prawie”, 23 marca 2016, http://archiwum.rp.pl/artykul/1303797-Paradoks-trybunalski-i-kon-trojanski.html

A. Dyrda, M. Pach, Paradoks trybunalski: Czy dało się go uniknąć? Rzeczpospolita, „Rzecz o prawie”, 20 kwietnia 2016, http://archiwum.rp.pl/artykul/1306297-Paradoks-trybunalski:-czy-dalo-sie-go-uniknac.html