Andrzej Grabowski, dr hab., prof. UJ

Godziny dyżurów:

środa 15.30-16.30, pokój 111

Kontakt:

andrzej.grabowski@uj.edu.pl

Profesor nadzw. w Katedrze Teorii Prawa UJ. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (1988) oraz Europejskiej Akademii Teorii Prawa w Brukseli (1992). Doktor nauk prawnych w zakresie prawa (1995). Stypendysta Fundacji Aleksandra von Humboldta (2000-01). Doktor habilitowany nauk prawnych – specjalność: teoria prawa (2010). Jego zainteresowania naukowe obejmują: zagadnienia metodologiczne prawoznawstwa, relacje prawa i moralności, teorię wypowiedzi normatywnych, argumentacyjną analizę rozumowań prawniczych oraz problematykę walidacyjną.

Publikacje

Książki:

 • Judicial Argumentation and Pragmatics: A Study on the Extension of the Theory of Legal Argumentation. Księgarnia Akademicka, Kraków 1999.
 • Prawnicze pojęcie obowiązywania prawa stanowionego. Krytyka niepozytywistycznej koncepcji prawa. Księgarnia Akademicka, Kraków 2009.
 • Juristic Concept of the Validity of Statutory Law. A Critique of Contemporary Legal Nonpositivism. Springer, Heidelberg/New York/Dordrecht/London 2013.
 • Metodologiczne dychotomie. Krytyka pozytywistycznych teorii prawa [wspólnie z T. Gizbert-Studnickim i A. Dyrdą], Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

Artykuły:

 • „Normy programowe w Konstytucji” [wspólnie z T. Gizbert-Studnickim], w: Charakter i struktura norm konstytucji (red. J. Trzciński), Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1997, s. 95-113.
 • „Kłopoty z obowiązywaniem. Uwagi na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego” (wspólnie z B. Nalezińskim), Studia z filozofii prawa I (2001), s. 219-257.
 • „Dylemat Jørgensena z perspektywy pragmatycznej”, w: Prawoznawstwo a praktyka stosowania prawa (red. Z. Tobor, I. Bogucka), Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 2052 (2002), s. 193-218.
 • „Dyskurs prawniczy jako przypadek szczególny ogólnego dyskursu praktycznego”, Studia z filozofii prawa II (2003), s. 45-63. Wersja angielska: Sonderfallthese – Its Critique and Interpretation, Rechtstheorie 34 (2003), zeszyt 4, s. 371-392.
 • „Zawartość reguły uznania w koncepcji H. L. A. Harta”, w: Prawo – władza – społeczeństwo – polityka. Księga jubileuszowa profesora Krzysztofa Pałeckiego (red. M. Borucka–Arctowa, T. Biernat, J. Czapska, H. Opałek, A. Rojek, M. Stępień), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 127-135.
 • „Postpozytywizm na tropie Świętego Graala? Odpowiedź na krytykę Tomasza Pietrzykowskiego”, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 1 (2010), s. 78-90.
 • „Inkluzyjny pozytywizm prawniczy (uwagi do aktualnej dyskusji)”, Państwo i Prawo 11 (2011), s. 18-31.
 • „W stronę postpozytywizmu prawniczego. Szkic z metodologii prawoznawstwa”, Acta Universitatis Wratislaviensis 3337 (2011), s. 147-161.
 • The Polish School of Argumentation: A Manifesto, (współautorzy: K. Budzyńska et. al). Argumentation 3/28 (2014), s. 267–282.
 • The Validity of Moral Rules and Principles as a Legal Problem, (w:) red. M. Araszkiewicz, P. Banaś, T. Gizbert-Studnicki, K. Płeszka, Problems of Normativity, Rules and Rule-Following, s. 341–349. Springer, Heidelberg/New York/Dordrecht/London 2015.
 • Prequel do Hartowskiego Postscriptum – brakujące ogniwo w debacie Harta z Dworkinem, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 2/9 (2014), s. 21-25.
 • Teoria konstytucyjnego państwa prawa i jej wpływ na argumentację prawniczą, w: [red. M. Aleksandrowicz, A. Jamróz, L. Jamróz], Demokratyczne państwo prawa. Zagadnienia wybrane, Temida 2, Białystok 2014, s. 57-69.
 • Tłumaczenie wykładu H.L.A. Harta «El nuevo desafío al positivismo jurídico», pt. Nowe wyzwanie dla pozytywizmu prawniczego, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 2/9 (2014), s. 5-20
 • Clara non sunt interpretanda vs. omnia sunt interpretanda: A Never-ending Controversy in Polish Legal Theory, Revus [online] 2015. URL: http://revus.revues.org/3326
 • Logic and the Directives of Legislative Technique: Some Logical Remarks on the Polish "Principles of Legislative Technique" [współautor:  Urszula Kosielińska-Grabowska], w: Logic in the Theory and Practice of Lawmaking, M. Araszkiewicz, K. Płeszka (red.), Cham, Heidelberg, New York, Dordrecht, London: Springer International Publishing, 2015, ss. 205–223. URL: http://www.springer.com/gp/book/9783319195742
 • Tłumaczenie wykładu H.L.A. Harta «El nuevo desafío al positivismo jurídico» pt. The New Challenge to Legal Positivism (1979), Oxford Journal of Legal Studies 36/3 (Autumn 2016), s. 459-475.
 • The Missing Link in the Hart–Dworkin Debate, Oxford Journal of Legal Studies 36/3 (Autumn 2016), s. 476-481.
 • Co to jest dobry argument? Metoda dyskursu eksperckiego w badaniach nad argumentacją, [wspólnie z K. Szymankiem et al.], Zagadnienia Naukoznawstwa LII/3 (2016), s. 313-330. URL: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-d29d6afe-25cd-4921-a30d-64dbda4bbf03?q=bwmeta1.element.desklight-ace42d0c-d736-4ce3-9a3e-8bb1083bcea9;1&qt=CHILDREN-STATELESS
 • Siła argumentu interpretacyjnego z prawniczego domniemania języka (znaczenia) potocznego, Zagadnienia Naukoznawstwa LII/3 (2016), s. 357-369. URL: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-ed0a678a-53ba-4ab4-ab6d-3f242e9f276f?q=bwmeta1.element.desklight-ace42d0c-d736-4ce3-9a3e-8bb1083bcea9;3&qt=CHILDREN-STATELESS
 • Verfassungsrechtliches Rechtsprechungs-Paradox – neue Grundlage für die Aussetzung der juristischen Geltungsvermutung von Rechtsnormen, tłum. M. Latacz, (w:) red. F. Saliger et al., Rechtsstaatliches Strafrecht: Festschrift für Ulfrid Neumann zum 70. Geburstag, Heidelberg: C.F. Müller 2017, s. 137-145.
 • Ex iniuria ius non oritur. Trzy narracje i paradoks, [wspólnie z B. Nalezińskim], portal Konstytucyjny.pl, 1 maja 2018 [11 stron]. http://konstytucyjny.pl/ex-iniuria-ius-non-oritur-trzy-narracje-i-paradoks-andrzej-grabowski-bogumil-nalezinski/​
 • Teza o bezprawności ustawowej w konstytucyjnym państwie prawa, [wspólnie z U. Kosielińską-Grabowską], w: [red. M. Aleksandrowicz, M. Andruszkiewicz, A. Breczko, S. Oliwniak], Demokracja, teoria prawa, sądownictwo konstytucyjne, Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi zw. nauk prawnych Adamowi Jamrozowi z okazji 50-lecia pracy zawodowej, Temida2, Białystok 2018, s. 271-282.

Prowadzone zajęcia

 • Proseminarium z analitycznej teorii prawa (środy, 15.00 – 16.30)
 • Seminarium z analitycznej teorii prawa (środy, 16.30 – 18.00)
 • Wykład „Logika dla prawników” (prawo niestacjonarne I rok)
 • Wykład „Argumentacja prawnicza” (prawo II – V rok oraz stacjonarne studia doktoranckie)
 • Wykład „Metodologia nauk społecznych” – wspólnie z M. Araszkiewiczem i T. Gizbert-Studnickim (niestacjonarne studia doktoranckie)
 • Wykład „Elementy logiki praktycznej” – wspólnie z B. Polanowską-Sygulską i M. Araszkiewiczem (administracja)
 • Ćwiczenia z „Logiki dla prawników” (prawo stacjonarne I rok)

Inne informacje

 • Opiekun naukowy Sekcji Logiki TBSP;
 • Członek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.