Ryszard Sarkowicz, dr hab.

Godziny dyżurów:

-

Kontakt:

-
Pracownik emerytowany. Jego praca naukowa koncentruje się na problemach z pogranicza prawa, filozofii, logiki i językoznawstwa, przy czym można wskazać cztery główne kierunki jego poszukiwań badawczych: teoria interpretacji, współczesne koncepcje teorii i filozofii prawa, etyka prawnicza, teoretyczno-prawne aspekty prawa międzynarodowe publicznego).

Publikacje

Ryszard Sarkowicz jest autorem kilkudziesięciu publikacji, w tym min.:

  • Kultura bezkarności (w:) ”Consul est Iris et Patriae defensor”, Warszawa 2012
  • Wprowadzenie do II Raportu o implementacji i upowszechnianiu międzynarodowego prawa humanitarnego w Rzeczypospolitej Polskiej”, Warszawa 2011
  • O etosie prawniczym, (w:) W poszukiwaniu dobra wspólnego, Szczecin, 2010
  • O nie całkiem marginalnym problemie etyki prawniczej,  w: "Etyka prawnicza - stanowiska i perspektywy", IPE, Lexis Nexis, 2008   
  • Wprowadzenie do „Przewodnika Postępowania Sędziów Wielkiej Brytanii”,  Europejski Przegląd Sądowy, 2006
  • Amerykańska etyka prawnicza, Zakamycze, 2004
  • Poziomowa interpretacja tekstu prawnego, Kraków, 1995
  • Filozofia  prawa  XIX i XX wieku, Kraków, 1998, (wspólnie z J.Stelmachem)
  • Teoria prawa, Kraków, 1996 (wspólnie z J.Stelmachem)
  • Wyrażanie przyczynowości w tekście prawnym, Zesz.Naukowe UJ,Kraków, 1989.