Wojciech Ciszewski, dr

Godziny dyżurów:

czwartek 11.15-12.15 p.304

Kontakt:

wojciech.ciszewski@uj.edu.pl
Asystent w Katedrze Teorii Prawa. Absolwent prawa, filozofii oraz dziennikarstwa. W 2016 roku obronił na Wydziale Prawa i Administracji UJ pracę doktorską poświęconą koncepcji rozumu publicznego w filozofii Johns Rawlsa. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia z zakresu filozofii politycznej, etyki oraz filozofii prawa, w szczególności kwestie dotyczące współczesnych teorii sprawiedliwości, teorii legitymacji politycznej, koncepcji demokracji, a także relacji prawa i religii. Jest kierownikiem międzynarodowego grantu badawczego dotyczącego zasady neutralności światopoglądowej państwa.

Publikacje

a) artykuły w czasopismach i rozdziały w monografiach

(1) W. Ciszewski, W stronę “miękkiej” neutralności światopoglądowej państwa [w:] Państwo i Prawo, nr 6/2014, Warszawa 2014, s. 3-18.

(2) W. Ciszewski, Towards a Soft Concept of State Neutrality Principle [w:] Law, Politics, and the Constitution. New Perspectives from Legal and Political Theory, red. M. Hein, A. Geisler, Frankfurt 2014, s. 171-184.

(3) D. Ciszewska, W. Ciszewski, Opinia łączna biegłych – problemy proceduralne [w:] Monitor Prawniczy, nr 10/2014, Warszawa 2014, s. 512-516.

(4) W. Ciszewski, System uzasadnienia teorii sprawiedliwości Rawlsa [w:] Archiwum filozofii prawa i filozofii społecznej nr 1 (6), Warszawa 2013, s. 34-53.

(5) D. Ciszewska, W. Ciszewski, Znaczenie art. 55 ustawy z 12 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS w kontekście ustalenia prawa do emerytury [w:] Praca i Zabezpieczenie Społeczne, nr 9/2014, Warszawa 2014, s. 46-49.

(6) W. Ciszewski, A. Dyrda, Remedium wobec diagnozy, czyli jak liberalizm polityczny odpowiada na fakt niezgody [w:] ICF Diametros, nr 37, Kraków 2013, s. 13-33.

(7) D. Ciszewska, W. Ciszewski, Zakres stosowania terminu określonego w art. 13 ust. 1 tzw. ustawy antykryzysowej. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 17.1.2012 r. [w]: Monitor Prawa Pracy, nr 7/2012 Warszawa 2012.

(8) W. Ciszewski, Antropologia polityczna Helmutha Plessnera [w:] Nauki polityczne. Zeszyty Naukowe Koła Nauk Politycznych UJ nr 9, Kraków 2013, s. 11-22.

(9) W. Ciszewski, Społeczeństwo redystrybucji i jego wrogowie. O zasadzie dyferencji u Johna Rawlsa [w:] Teoria prawa między nowoczesnością a ponowoczesnością, red. A. Samonek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2013.

(10) W. Ciszewski, E. Matejkowska, Kontrowersje i problemy wokół rozumienia pojęcia wolności działalności gospodarczej [w:] Studenckie Zeszyty Prawnicze UMCS, tom 20, Lublin 2010, s. 128-134.

(11) W. Ciszewski, E. Matejkowska, Student a prawo do sądu w świetle ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym [w:] Studenckie Zeszyty Naukowe, tom 21, Lublin 2011, s. 119-124.

(12) W. Ciszewski, Procedura tworzenia polskiej polityki energetycznej [w:] Biblioteka Regulatora Prezesa URE, Polska polityka energetyczna – wczoraj, dziś, jutro; Warszawa 2010; str. 117-122.

(13) W. Ciszewski, Polityka społeczna w sferze szkolnictwa wyższego a problem dobra wspólnego [w:] Od poradnictwa zawodowego do polityki edukacyjnej, red. A. Chrześcijanek, D. Guzik, Kraków 2010, s. 31-42.

(14) W. Ciszewski, Jaka neutralność?, Państwo i Prawo, nr 10/2016, Warszawa 2016, s. 124-131.

(15) W. Ciszewski, Wyłączenia światopoglądowe jako przedmiot dyskusji teoretyczno prawnej – próba systematyzacji, Forum Prawnicze, nr 2 (34)/ 2016, Warszawa 2016, s. 59-73.

(16) W. Ciszewski, Demokratyczny status sądowej kontroli konstytucyjności, Filozofia publiczna i edukacja demokratyczna, nr 1/2016, Poznań 2016, s. 150-166.

(17) W. Ciszewski, Neutralność, demokracja, uspołecznienie, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 4/2016, Poznań 2016, s. 81-92.

(18) W. Ciszewski, Demokratyczny status sądowej kontroli konstytucyjności, Filozofia publiczna i edukacja demokratyczna, nr 1/2016, Poznań 2016, s. 150-166.

(19) W. Ciszewski, Jaka neutralność?, Państwo i Prawo, nr 10/2016, Warszawa 2016, s. 124-131.

(20) W. Ciszewski, Wyłączenia światopoglądowe jako przedmiot dyskusji teoretycznoprawnej – próba systematyzacji, Forum Prawnicze, nr 2 (34)/ 2016, Warszawa 2016, s. 59-73.

(21) W. Ciszewski, Czy idea republikańskiej neutralności jest możliwa do zrealizowania, Kierunki badawcze w filozofii 2017: nowe horyzonty wiedzy, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2017, s. 19-27.

b) publikacje pokonferencyjne

(1) W. Ciszewski, What Makes Some Considerations Legitimate Political Arguments? On Public Reasons in Rawlsian Liberalism [w:] Argumentation 2013, red. J. Savelka, M. Skop, Brno 2013, s. 7-22.

(2) W. Ciszewski, A. Dyrda, In Search for the Rational Response: Asessing the Rawlsian Foreground for Resolving Political and Legal Disagreements [w:] Argumentation 2012, red. J. Savelka., Brno 2012, s. 47-62.

(3) W. Ciszewski, How Can Legal Discourse Benefit from Philosophy? A Remark on the Lautsi Case [w:] Integrating Social Sciences into Legal Research, Vilnius University, Vilnius 2014, s. 104-109.

(4) W. Ciszewski, Liberty, Equality, Fraternity - Three Challanges to Rawlsian Difference Principle [w:] ARSA 2012 Conference Proceedings, Uniwersytet w Żylinie, Żylina 2012.

(5) W. Ciszewski, E. Matejkowska, What Makes a Legal System Legitimate? Analyzing Three Models of Public Justification [w:] The Interaction of National Legal Systems: Convergence or Divergence, Wilno 2013.

(6) W. Ciszewski, Deontologiczne i konsekwencjalistyczne koncepcje uzasadnienia prawa własności intelektualnej [w]: Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych?, red. O. Nawrot, S. Sykuna, J. Zajadło, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, str. 365-373.

(7) W. Ciszewski, E. Matejkowska, Kategoria usługi powszechnej w polskim porządku prawnym [w:] Gospodarka, społeczeństwo, państwo – dokąd zmierza świat? Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2010, s. 261-267.

(8) W. Ciszewski, Wywłaszczenie wobec prawa własności – perspektywa filozoficznoprawna [w:] dodatek do: Casus; nr 55; wiosna 2010, str. 11-13.

(9) W. Ciszewski, Aksjologia polskiego Kodeksu karnego w obliczu osiągnięć nauki; [w:] Wokół reguły. Publikacja pokonferencyjna, Kraków 2009, s. 201-210.


 

Prowadzone zajęcia

  • Zagadnienia współczesnej filozofii dla prawników – wykład (współprowadzący)
  • Teoria sporów prawniczych – warsztat (współprowadzący)
  • Wstęp do prawoznawstwa – ćwiczenia

Granty badawcze

(1) Kierownik projektu w grancie NCN “Preludium” pt. Rozum publiczny między faktami a zasadami. Krytyka wizji sprawiedliwości Johna Rawlsa; numer: UMO-2013/09/N/HS5/00669; termin rozpoczęcia: kwiecień 2014; stanowisko: kierownik projektu.

(2) Kierownik projektu w grancie MNiSW „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” – moduł 2.1 wspierający młodych humanistów pt. Zasada neutralności światopoglądowej państwa; numer 0120/NPRH3/H21/82/2014; termin rozpoczęcia: lipiec 2014 r. Projekt badawczy jest realizowany we współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Wilnie.