Ogólna charakterystyka studiów

Wszystkie zajęcia prowadzone w czasie studiów są rejestrowane w formie audio, a następnie zamieszczane na stronie studiów dla uczestników umożliwiając zapoznanie się z wykładami w razie nieobecności.

W czasie trwania studiów, studenci mają bezpłatny dostęp do systemów Lex, Legalis oraz chmury Office 365 (Word, Excel, Power Point).

Studia podyplomowe „Prawo Medyczne i Bioetyka” mają charakter niestacjonarnych studiów doskonalących.

Jednostka prowadząca studia podyplomowe

Zakład Bioetyki i Prawa Medycznego

Kierownik studiów

dr Tomasz Sroka

Sekretarz studiów

dr Tomasz Sroka

Liczba godzin dydaktycznych i punktów ECTS

160 godzin dydaktycznych
60 punktów ECTS

Czas trwania studiów

Dwa semestry, zjazdy w soboty i niedziele średnio raz w miesiącu

Opłata za studia

4000 zł (całkowity koszt uczestnictwa - płatne w dwóch ratach po 2000 zł)

Forma zaliczenia studiów

Praca zaliczeniowa przygotowana na wskazany przez organizatora temat

Rodzaj dokumentu wydawanego po zakończeniu studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Moduły kształcenia

Lp. Nazwa modułu kształcenia Forma zajęć O/F Liczba godzin kontaktowych Liczba punktów ECTS
1. Konstytucyjne podstawy prawa medycznego wykład O 4 2
2. Międzynarodowe prawo medyczne wykład O 14 5
3. Organizacja i zasady udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych wykład O 22 9
4. Prawa pacjenta wykład O 14 5
5. Cywilnoprawne aspekty prawa medycznego wykład O 24 9
6. Odpowiedzialność karna za wybrane przestępstwa i wykroczenia w medycynie wykład O 22 8
7. Medycyna sądowa i opiniowanie sądowo - lekarskie wykład O 6 2
8. Prawo farmaceutyczne wykład O 6 2
9. Prawo pracy w medycynie wykład O 6 2
10. Wybrane szczegółowe zagadnienia z zakresu prawa medycznego wykład O 26 10
11. Zagadnienia bioetyczne wykład O 16 6

Efekty kształcenia dla uczestnika studiów

WIEDZA

K_W01 ma pogłębioną wiedzę w zakresie prawa medycznego
K_W02 zna w stopniu zaawansowanym pojęcia jakimi posługują się nauki prawne w zakresie prawa medycznego
K_W03 ma pogłębioną wiedzę o relacjach pomiędzy systemem prawa a medycyną
K_W04 posiada wiedzę o ustroju, strukturach i funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia
K_W05 ma pogłębioną wiedzę o polskim systemie ochrony zdrowia na tle systemów prawnych innych państw i regulacji Unii Europejskiej
K_W06 ma szeroką znajomość zasad finansowania i udzielania świadczeń zdrowotnych
K_W07 ma pogłębioną wiedzę o prawach pacjenta i systemie ich ochrony
K_W08 ma gruntowną wiedzę z zakresu zasad odpowiedzialności cywilnej, karnej i zawodowej w medycynie
K_W09 ma pogłębioną wiedzę z zakresu bioetyki

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01 rozumie relacje pomiędzy systemem prawa a bioetyką i medycyną
K_U02 potrafi analizować regulacje prawa medycznego w kraju
K_U03 potrafi ustalać, analizować, interpretować i klasyfikować stany faktyczne, z którymi mają być łączone określone konsekwencje prawne
K_U04 potrafi identyfikować, analizować, interpretować przepisy prawne z zakresu prawa medycznego, które można zastosować dla rozstrzygnięcia określonego problemu prawnego
K_U05 potrafi zajmować stanowisko w odniesieniu do bieżącej polityki prawnej w zakresie prawa medycznego oraz je uzasadniać
K_U06 posiada umiejętność wyszukiwania informacji o prawie polskim i zagranicznym w zakresie prawa medycznego
K_U07 posiada umiejętność łączenia wiedzy prawniczej z wiedzą z innych dyscyplin naukowych, w szczególności z zakresu bioetyki i medycyny

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01 ma świadomość zmienności norm prawnych z zakresu prawa medycznego oraz potrzeby uzupełniania wiedzy o nich
K_K02 ma świadomość, jakie konsekwencje indywidualne i społeczne niosą za sobą decyzje podejmowane przez prawnika i osobę wykonującą zawód medyczny
K_K03 ma świadomość znaczenia etyki zawodowej w działaniach prawnika i osób wykonujących zawody medyczne
K_K04 rozumie potrzebę podejmowania działań na rzecz jednostek w kontaktach z instytucjami systemu ochrony zdrowia
K_K05 ma świadomość możliwości dalszego kształcenia
K_K06 rozumie potrzebę podejmowania działań na rzecz ochrony praw człowieka i pacjenta
بازی انفجار سایت بازی انفجار