Polskie:
1) Wolność słowa. Współczesne wyzwania w perspektywie prawnoporównawczej, red. G. Blicharz, M. Delijewski, Warszawa 2019. [PDF]
2) Wolność sumienia. Perspektywa prawnoporównawcza, red. G. Blicharz, M. Delijewski, Warszawa 2019 (forthcoming)
3) Wolność religijna. Perspektywa prawnoporównawcza, red. G. Blicharz, M. Delijewski, Warszawa 2019 [PDF]
4) Klauzule porządku publicznego i moralności publicznej, red. G. Blicharz, M. Delijewski, Warszawa 2019 [PDF]
5) Małżeństwo, dzieci, rodzina. Współczesne wyzwania w perspektywie prawnoporównawczej, red. G. Blicharz, M. Delijewski, Warszawa 2019 (forthcoming)
 
Angielskie:
6) Freedom of Speech. A Comparative Law Perspective, ed. G. Blicharz, Warszawa 2019 [PDF]
7) Freedom of Conscience. A Comparative Law Perspective, ed. G. Blicharz, Warszawa 2019 [PDF]
8) Freedom of Religion. A Comparative Law Perspective, ed. G. Blicharz, Warszawa 2019 [PDF]
9) Public Policy and Public Morality, ed. G. Blicharz, Warszawa 2019 [PDF]
10) Marriage, Children, and Family. Modern Challenges in Comparative Law Perspective, ed. G. Blicharz, Warszawa 2019 [PDF]
 
 
 grzegorz blicharz
 
 
Książki opublikowane w ramach projektu "Ochrona Porządku Publicznego" obejmują pięć różnych tematów: wolność słowa, wolność sumienia, wolność religii, klauzule porządku publicznego i moralności publicznej oraz ochronę małżeństwa, dzieci i rodziny. Wydano pięć różnych książek zarówno w języku polskim, jak i angielskim, co daje dziesięć książek w ciągu jednego roku. Redaktorzy zgromadzili 40 ekspertów z całego świata: z Australii, Ameryki Południowej, Ameryki Północnej i Europy. Ksiązki recenzowało 10 specjalistów z Polski i Stanów Zjednoczonych [link].
 
Books were published within the Public Order Protection project covered five different topics: Freedom of Speech, Freedom of Conscience, Freedom of Religion, Public Policy and Public Morality Clauses, and Protection of Marriage, Children and Family. Were published five different books both in Polish and in English. Therefore, ten books were published within one year. Editors gathered almost 40 experts from around the world: Australia, South America, North America and Europe, and ten high profile reviewers from Poland and United States [link]. 
 
ks longchamps
 
 [zdjęcia Krzysztof Jan Piekarski]
 
 
Książki można nabyć w Wydawnictwie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości: http://wydawnictwo.iws.gov.pl  [link]
 
Books can be ordered at the Institute of Justice Press http://wydawnictwo.iws.gov.pl  [link]

W dniach 3–7 września 2019 roku odbywał się doroczny, już 73. światowy kongres historyków prawa jako sesja Międzynarodowego Towarzystwa Historii Praw Starożytności im. Fernanda de Visschera (Société Internationale Fernand de Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité– stąd powszechnie używany w środowisku naukowym skrót SIHDA). Tematem tegorocznego kongresu było prawo i jego miejsce w świecie starożytnym (Le droit et sa place dans le monde antique).Zeszłoroczny kongres odbył się w Krakowie, a organizowała go Katedra Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kongres, w którym uczestniczyło przeszło 250 uczonych z 32 krajów, jak zwykle zgromadził głównie badaczy prawa rzymskiego: od Chile po Japonię. Obrady w pięciu równoległych sesjach odbywały się po francusku, włosku, angielsku, niemiecku lub hiszpańsku. Toczyły się zaś w siedzibie Wydziału Prawa Uniwersytetu w Edynburgu – w zabytkowym Old College. 

Z Uniwersytetu Jagiellońskiego wystąpili reprezentujący Katedrę Prawa Rzymskiego WPiA UJ:

kamil sorka1 kamil sorka2

W środę, 4 września wystąpił mgr Kami Sorka z referatem The Moral and Social Reputation of a Witness as Formative for the Estimation of His Assessments – sesji przewodniczyła prof. Milena Polojac z Uniwersytetu w Belgradzie.

piotr lochowski1piotr lochowski

Również w środę, 4 września wystąpił mgr Piotr Łochowski z referatem Deathbed Gifts as a Hybrid: Comparative Legal Perspective – sesji przewodniczył prof. Paul du Plessisz Uniwersytetu w Edynburgu, który gościł i organizował tegoroczny kongres SIHDA.

grzegorz blicharzgrzegorz blicharzgrzegorz blicharz

Na koniec tego samego dnia wystąpił jeszcze dr Grzegorz Blicharz z referatem Roman Nicety in Canadian Inheritance Law: Beyond Spacetime? – sesji przewodniczył prof. Ernest Metzgerz Uniwersytetu w Glasgow.

ks prof franciszekks prof franciszekks prof franciszek1

W czwartek, 5 września na koniec dnia wystąpił ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier z referatem In conventionibus contrahentium voluntatem potius quam verba spectari placuit – sesji przewodniczył prof. Lisa Isola z Uniwersytetu w Wiedniu.

 

W sobotę, 7 września uczestnicy kongresu mieli okazję zwiedzić pozostałości wału Hadriana oraz rzymskiej osady Vindolandaw północnej Anglii.

 

 

 

Prawie 4'500 słuchaczy zgromadził  45-minutowy wykład z prawa rzymskiego pt. "Wszelkie prawo ustanawia się ze względu na człowieka". Dnia 2 lipca 2019 roku do uczestników 82. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Nauczycieli i Wychowawców nt. "W imię przyszłości kultury" wygłosił go kierownik Katedry Prawa Rzymskiego UJ ze szczytu Jasnej Góry.

wyklad 2019

W dniach 19–22.06.2019 r. odbyła się szósta międzynarodowa konferencja poświęcona badaniom nad zarządzaniem commons 6th Workshop on the Ostrom Workshop(WOW6). W ramach Workshop założonego przez Vincenta Ostroma oraz Elinor Ostrom – noblistkę z zakresu ekonomii (2009 r.) – na Uniwersytecie Indiany w Bloomington co pięć lat spotykają się naukowcy z całego świata, reprezentujący różne dziedziny nauki: ekonomię, socjologię, doktryny polityczne, zarządzanie, prawo i historię. W tym roku przewodnim tematem było zagadnienie zarządzania podejmowane zarówno w perspektywie historycznej, jak i aktualnych oraz przyszłych wyzwań – Governance: Past, Present, and Future.

Dzięki nawiązanej współpracy z Ostrom Workshop podczas konferencji zorganizowany został odrębny panel dotyczący prawnych aspektów zarządzania, pt. Governance and Law in Institutional Perspective. Historical Experience and the Future, który zaproponowany został przez dra Grzegorza Blicharza. W ramach panelu referaty wygłosili przedstawiciele Katedry Prawa Rzymskiego WPiA UJ:

dr Grzegorz Blicharz –  Legal Aspects of Governing the Commons and Technical Challenges of Smart City Development

GB 1 GB 2

ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier – Pragmatism, Tolerance, and Compromise: Values behind Governing an Ancient Megaorganization

FL 1 FL 2

Zaproponowana tematyka została przyjęta z zaciekawieniem oraz wzbudziła dyskusję.

  

Program konferencji

Uczestnicy

Dnia 3 czerwca 2019 roku w Krakowie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego odbył się finał X edycji Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny”. Komitet Konkursowy powołał Komisję Konkursową w składzie: dr Grzegorz Blicharz (UJ), prof. Wojciech Dajczak (UAM), mec. Stefan Jacyno, ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier (UJ) – przewodniczący, doc. Pavel Salak (Uniwersytet Masaryka w Brnie), dr Maciej Szymura (UWr), prof. Jacek Wiewiorowski (UG), prof. Rafał Wojciechowski (UWr).

Finaliści w liczbie 14 zostali zgłoszeni z konkursów wydziałowych. W pierwszym etapie finału każdy uczestnik losował zestaw trzech pytań, z których wybierał dwa i ustnie odpowiadał. Miał na swoje wystąpienie trzy minuty. Po wysłuchaniu wszystkich odpowiedzi, Komisja oceniła je na posiedzeniu tajnym.

Do drugiego etapu Komisja zakwalifikowała dziesięć osób. Uczestnicy losowali jeden z czterech kazusów wraz ze stroną procesową (powód albo pozwany), po czym przygotowywali swe wystąpienia przez 15 minut. Na przedstawienie argumentacji każda ze stron miała następnie pięć minut na wystąpienie i na replikę. Udzielanych odpowiedzi słuchała Komisja, po czym dokonała oceny na posiedzeniu tajnym. Do etapu trzeciego zakwalifikowano cztery osoby. Uczestnicy ścisłego finału mieli 12 minut na przygotowanie analizy tego samego kazusu. Ich wystąpień słuchała Komisja. Sami uczestnicy mogli się przysłuchiwać odpowiedziom dopiero po przedstawieniu własnej analizy.

Komisja Konkursowa na posiedzeniu tajnym postanowiła po odbytej dyskusji i po głosowaniach, że laureatami X finału Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny” zostali:

I miejsce –Bartłomiej Krupowicz (UJ)

II miejsce – Marcin Rozmiarek(UAM)

 

Laureaci otrzymają nagrodę główną: sześciodniowy wyjazd do Rzymu.

 

W roku akademickim 2018/2019 finał X edycji Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny” (zwanego dalej „Konkursem”), odbędzie się w poniedziałek, 3 czerwca 2019roku w Krakowie (spotkanie przy wejściu do nowego budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Krupniczej 33A w Krakowie o godzinie 10:50, rejestracja finalistów od 10:00).

Zgłoszenia laureatów konkursów z prawa rzymskiego, organizowanych na wydziałach prawa w Polsce, przekazują organizatorzy konkursów lokalnych do piątku, 31 maja 2019 roku pocztą elektroniczną za poświadczeniem wyświetlenia.

Indywidualne zgłoszenia do finału X edycji konkursu w postaci pracy konkursowej należy przesłać do 29 maja 2019 roku pocztą elektroniczną w formacie Wordza poświadczeniem wyświetlenia. Zgłoszenie zawiera również: imię i nazwisko uczestnika konkursu, wydział prawa i rok, na którym studiuje, adres poczty elektronicznej właściwy do korespondencji.

Kwalifikacji do wzięcia udziału w międzynarodowym finale dokona komisja, którą w X edycji Konkursu stanowi Komitet Konkursowy. Wyniki kwalifikacji komisja ogłasza do 31 maja 2019 roku na wskazane przez uczestników adresy poczty elektronicznej za poświadczeniem wyświetlenia.

Praca konkursowa o objętości nie większej niż 35’000 znaków (ze spacjami), zawierająca wykaz źródeł prawnych i pozaprawnych, a także bibliografię albo przypisy,może być napisana na jeden z następujących tematów:

 1. Interpretacja umów z perspektywy prawa rzymskiego i tradycji romanistycznej
 2. Prawo rzymskie a nowożytne ograniczenia prawa własności w interesie publicznym
 3. Swoboda testowania a forma testamentu – perspektywa prawa rzymskiego i tradycji romanistycznej

Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny. Rejestracja finalistów po przyjeździe do Krakowa będzie prowadzona tylko na podstawie ważnej legitymacji studenckiej. Początek rejestracji o godzinie 10:00.

Finał rozpoczyna się o godzinie 11:00. Jest on publiczny. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestracji elektronicznej, która może być później wykorzystana w informowaniu o konkursie.

W pierwszym etapie finału uczestnicy indywidualnie odpowiadają ustnie na dwa wylosowane pytania. Udzielanych niezwłocznie po losowaniu odpowiedzi słucha komisja, powołana przez Komitet Konkursowy. W toku całego Konkursu komisja wyznacza jednakowe dla wszystkich limity czasowe na odpowiedź, ale też na przygotowanie się do niej. Oceny odpowiedzi komisja dokonuje na posiedzeniu tajnym.

W drugim etapie nie więcej niż dwunastu najlepszych uczestników finału przedstawia argumentację w ramach sporu, którego podstawą jest kazus losowany przez pary uczestników. W danej parze losowanie dotyczyć będzie także strony, którą uczestnik reprezentuje w ramach sporu. Udzielanych odpowiedzi słucha komisja, która oceny dokonuje na posiedzeniu tajnym.

W trzecim etapie finału czterech najwyżej ocenionych uczestników otrzyma do indywidualnego rozwiązania ten sam kazus.

Wyniki konkursu ogłasza się ustnie po zakończeniu trzeciego etapu oraz na stronach:

 1. konkursprawarzymskiego.pl
 2. rzym.amu.edu.pl
 3. http://ihp.wpia.uw.edu.pl/katedra-europejskiej-tradycji-prawnej/prawo-rzymskie-a-swiat-wspolczesny/
 4. law.uj.edu.pl/users/kprz/
 5. http://www.praworzymskie.ug.edu.pl

Natomiast we wszelkich sprawach związanych z konkursem można się kontaktować pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zalecana literatura obejmuje:

 1. W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, wyd. 3, Warszawa 2018;
 2. H. Kupiszewski, Prawo rzymskie a współczesność, wydanie 1, Warszawa 1988 albo wydanie 2, Kraków 2013 – rozdziały II, VI i VIII.

Nagroda główna to sześciodniowy wyjazd do Rzymu dla laureatów Konkursu. Liczbę laureatów nie większą niż trzech wskazuje komisja konkursowa. Decyzje komisji w sprawie nagród są ostateczne i nie podlegają kontroli sądowej.

 

 regulamin konkursu

 

 

Zapraszamy na gościnny wykład Profesora Davida Forte "The Morality of Positive Law", który odbędzie się we wtorek 21 maja, w sali 110 (Przewiązka), ul. Św. Anny 6, o godzinie 11.30. Myślą przewodnią wykładu będzie perspektywa sędziowska - w poszukiwaniu rozwiązania konfliktu moralności prawa stanowionego i dążeniu do prawa naturalnego. Profesor David Forte, prawnik, absolwent Harvardu, Columbii, Manchester University oraz Toronto University, wykładowca Uniwersytetów Cleveland oraz Princeton - jest obecnie stypendystą Fulbrighta - Distinguished Fulbright Chair Uniwersytetu Warszawskiego. Był doradcą administracji prezydenta Reagana przy ONZ oraz Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Był też doradcą (consultor) Papieskiej Rady ds. Rodziny za pontyfikatów Jana Pawła II oraz Benedykta XVI.

Wykład zostanie wygłoszony w języku angielskim, później przewidziana jest dyskusja.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych!

Koło Naukowe Prawa Rzymskiego i Kanonicznego "Utriusque Iuris" zorganizowało na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 10-11 maja 2019 roku ogólnopolską konferencję naukową nt. "Wyzwania współczesności w perspektywie prawa rzymskiego". 

Dnia 7 maja 2019 roku odbył się trzeci, finałowy etap konkursu przedmiotowego z prawa rzymskiego. Konkurs organizowało Koło Naukowe Prawa Rzymskiego TBSP UJ wraz z Katedrą Prawa Rzymskiego UJ.

Laureatami zostali:

 • I miesce - Tomasz Dzyr i Helena Kozak
 • II miejsce - Bartłomiej Krupowicz
 • III miejsce - Jadwiga Szlag i Karol Wojtkowski

Gratulacje!!!

I liczymy na sukces naszych reprezentantów w finale X jubileuszowej edycji Konkursu "Prawo rzymskie a świat współczesny" w Krakowie w poniedziałek, 3 czerwca 2019 roku.

konkurs2019.jpg

Kontakt

Katedra Prawa Rzymskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków
tel./fax (012) 422-10-33 wew. 1201

Szukaj

© Solmedia 2021