Rozmowa o kongresie, jego temacie i uczestnikach, którzy przybyli ze 103 uniwersytetów na całym świecie (12 września 2018 roku).

 

Dnia 10 września 2018 roku "Rzeczpospolita" zapowiedziała rozpoczynający się nastepnego dnia kongres SIHDA, który po raz pierwszy odbywa się w Polsce.

sihda

Plus ratio quam vis to temat prac międzynarodowego kongresu historyków praw antycznych, odbywającego się w Krakowie w dniach od 11 do 15 września 2018 roku. Kongres organizuje w Uniwersytecie Jagiellońskim Katedra Prawa Rzymskiego jako 72 doroczną sesję Société Internationale Fernand De Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité  – w skrócie SIHDA. Kongres po raz pierwszy odbywa się w Polsce!

prawo rzymskie okladkaUkazało się nakładem Wydawnictwa PWN poprawione, uzupełnione i rozszerzone trzecie już wydanie podręcznika „Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego”. Nowe edycja zawiera aktualizacje odniesień do współczesności; jest wzbogacona o wątki, które – po latach pracy ze studentami – należało opisać dokładniej i w bardziej przystępny sposób. Podręcznik został wzbogacony o materiały dydaktyczne dla studentów: treści powtórzeniowe pomocne w nauce przed egzaminem, indeks rzeczowy polskich terminów oraz słowniczek terminów łacińskich wraz z wyjaśnieniami.

 

 

prawo rzymskie autorzy

Ze wstępu do trzeciego wydania:

Cztery lata, jakie upłynęły od poprzedniego wydania naszej książki, przyniosły nowe przypomnienie wagi rzymskiej historii dla współczesności. Profesor filologii klasycznej z Cambrigde zaczęła swą poczytną opowieść o antycznym Rzymie od stwierdzenia, że wciąż kształtuje on nasze wyobrażenie o świecie i o nas samych (Mary Beard, SPQR: A History of Ancient Rome, New York 2015, s. 15). W Europie kontynentalnej, a nawet w krajach common law, dość powszechnie zauważa się, że żywotność prawa rzymskiego wynika z jego centralnej pozycji w umysłowej tradycji oraz historii Zachodu. I choćby przestawało być ono punktem odniesienia, pozostaje kryterium racjonalności prawa i fundamentem siatki pojęciowej używanej przez współczesnych prawników; pozostaje podstawą ich myślenia o regulacyjnym porządkowaniu rzeczywistości oraz sposobów interpretacji prawa. Napięcie między kulturową tożsamością prawa Europy a codziennością jego nauki i nauczania musi pozostawać nie bez znaczenia dla dyskusji o tym, jak uczyć dzisiaj prawa. Wyraźniej dostrzegamy, że szybkie i głębokie zmiany prawa mogą prowadzić do naruszenia jego tożsamości czy wręcz jej odrzucania. A doskonale widać, że zachowania tego, co dla niej fundamentalne, nie gwarantuje sam fakt obecności prawa rzymskiego w programie kształcenia prawników. Kolejne lata XXI stulecia zdają się potwierdzać, że taka obecność według formuły ustalonej w wieku XX staje się coraz większym anachronizmem. Przekonanie o potrzebie zmiany spojrzenia na prawo rzymskie względem podejścia z minionych dwóch stuleci znajduje coraz wyraźniejsze i różnorodne potwierdzenia, chociażby ostatnio w próbach poszerzenia kontekstu społecznego i kulturowego przy przedstawianiu antycznych regulacji. Osobną kwestią pozostaje użyteczność takiego zabiegu.

Zmiany w nauczaniu prawa powinny być adekwatne do oczekiwań absolwentów naszych wydziałów, którzy nabyli już umiejętność trafnego uchwycenia problemów prawnych i budowania ich racjonalnych rozwiązań. Za kluczowe dla tej racjonalności uważamy dwie cechy prawniczych rozumowań. Po pierwsze, dostrzeganie wartości uważanych za fundamentalne dla kulturowej tożsamości prawa prywatnego w Europie. Po drugie, zdolność budowania argumentacji, która wykorzystuje doświadczenie oraz inspiracje pluralistycznego rozwoju metod prawniczych w naszej tradycji prawnej. Początkiem idącej w tym kierunku zmiany stało się ogłoszenie drukiem w 2009 r. pierwszego wydania naszego podręcznika. Z perspektywy blisko dziesięciu lat można go określić jako element działań systemowych, których celem jest zmiana sposobu mówienia o prawie rzymskim do dzisiejszych studentów prawa i prawników (W. Dajczak, F. Longchamps de Bérier, W dyskusjach o prawie – doceńmy potencjał prawa rzymskiego, w:https://wszystkoconajwazniejsze.pl). Właśnie podręcznik zdaje się być centralnym ogniwem tych starań. Wprowadzenie do prawa prywatnego oparliśmy na połączeniu refleksji nad zagadnieniami dyskutowanymi już przez rzymskich prawników, a następnie w ius commune. Nie mniej zajmuje nas w tym podręczniku dostrzeganie tych samych problemów oraz kontrowersji we współczesnych nowelizacjach kodeksów cywilnych. Pozostajemy otwarci na dyskusję o zaproponowanym sposobie korzystania z prawa rzymskiego w kształceniu prawników, mając nadzieję, że posłuży zdobywaniu umiejętności prawniczego łączenia innowacyjności z tym, co decyduje o rdzeniu naszej cywilizacji.

sily powietrzne1

Z inicjatywy cywilnego pracownika wojska, specjalisty prawa konstytucyjnego prof. Douglasa McKechnie z Air Force Academy w Colorado Springs doszło 31 lipca 2018 roku do spotkania w tamtejszym Instytucie Prawa, kierowanym przez panią prof. płk. Linell A. Letendre. Rozmawiano między innymi o roli prawa rzymskiego dla współczesnych prawodawstw – przedłożenie ks. prof. Franciszka Longchamps de Bérier. Jednym z powodów zajęcia się tym zagadnieniem była tablica poglądowa dla studentów, jaką wywieszono przy wejściu do instytutu. Przedstawia się tam historię prawa, a opowieść rozpoczyna prawo rzymskie zilustrowane słynną mozaiką z Rawenny, która ukazuje grupę dowódców wojskowych i duchownych otaczających cesarza Justyniana.

sily powietrzne1

sily powietrzne1

 

Cesarz Justynian pojawia się na fryzie w sali rozpraw Sądu Najwyższego USA w Waszyngtonie, DC naprzeciwko cesarza Oktawiana Augusta.

W dniach 1–8 lipca 2018 roku studenci, doktoranci i pracownicy naukowi wzięli udział w Warsztatach Międzynarodowych „Prawo rzymskie a świat współczesny”. Każdy z uczestników przygotował po dwa wystąpienia: jedno dotyczące prawa rzymskiego i jego wpływu na prawo współczesne, drugie historii odwiedzanych miejsc związanych z dziejami Imperium rzymskiego. Referaty wygłoszono w Pompejach, Herkulanum, Neapolu i Rzymie. Odwiedziny objęły biblioteki prawa rzymskiego Uniwersytetu Fryderyka II w Neapolu oraz Uniwersytetu „La Sapienza” w Rzymie, gdzie przeprowadzono seminaria naukowe. Zajęcia odbyły się też w Muzeum Archeologicznym w Neapolu.

Pierwsze takie przedsięwzięcie wyjazdowe powiodło się dzięki współpracy studentów wydziałów prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego oraz pracowników Katedry Prawa Rzymskiego UJ i Katedry Europejskiej Tradycji Prawnej UW. Wszystko koordynował student Patryk Walczak we współpracy z Fundacją „Utriusque Iuris”. W seminarium wzięły udział dwie laureatki tegorocznego Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny” Stefania Yerka (UG) i Agnieszka Szczerba (UJ).

 

Finał IX edycji Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny”

Dnia 4 czerwca 2018 roku w Gdańsku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbył się finał IX edycji Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny”. Komitet Konkursowy powołał Komisję Konkursową w składzie: prof. Wojciech Dajczak (UAM), dr Aleksander Grebieniow (UW), mec. Stefan Jacyno, mec. Przemysław Kozdój, ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier (UJ), dr Bartosz Szolc-Nartowski (UG), dr Maciej Szymura (UWr), prof. Jacek Wiewiorowski (UG) – przewodniczący, prof. Rafał Wojciechowski (UWr). 

Finaliści w liczbie 12 zostali zgłoszeni z konkursów wydziałowych. W pierwszym etapie finału każdy uczestnik losował zestaw trzech pytań, z których wybierał dwa i ustnie odpowiadał. Miał na swoje wystąpienie trzy minuty. Po wysłuchaniu wszystkich odpowiedzi, Komisja oceniła je na posiedzeniu tajnym.

Do drugiego etapu Komisja zakwalifikowała osiem osób. Uczestnicy losowali jeden z czterech kazusów wraz ze stroną procesową (powód albo pozwany), po czym przygotowywali swe wystąpienia przez 15 minut. Na przedstawienie argumentacji każda ze stron miała następnie pięć minut na wystąpienie i na replikę. Udzielanych odpowiedzi słuchała Komisja, po czym dokonała oceny na posiedzeniu tajnym. Do etapu trzeciego zakwalifikowano cztery osoby. Uczestnicy ścisłego finału mieli 12 minut na przygotowanie analizy tego samego kazusu. Ich wystąpień słuchała Komisja. Sami uczestnicy mogli się przysłuchiwać odpowiedziom dopiero po przedstawieniu własnej analizy.

Komisja Konkursowa na posiedzeniu tajnym postanowiła po odbytej dyskusji i po głosowaniach, że laureatami IX finału Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny” zostali:

Szymon Makowski (UW) – I miejsce

Agnieszka Szczerba (UJ) i Stefania Yerka (UG) – ex aequo II miejsce

 

Laureaci otrzymają nagrodę główną: sześciodniowy wyjazd do Rzymu.

 

Gratulacje!!!

VII Kongres Kół Naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza „100-lecie odzyskania niepodległości – bilans i perspektywy” odbywał się w dniach 15-17 maja 2018 roku w Poznaniu. O prawie rzymskim była mowa podczas drugiego dnia w ramach panelu eksperckiego pt. „Blaski i cienie II Rzeczypospolitej Polskiej”, odbywającego się na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej w Poznaniu. Wystąpienie zatytułowano „Wybór Niepodległej: prawo rzymskie jako polska tradycja prawna”.

 

program Kongresu

 

zobacz też: www.kongres.amu.edu.pl

Panele eksperckie:

I. Droga Polski do Unii Europejskiej

15 maja 2018 r. 

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM 

 

11:30 – 11:45 

uroczyste otwarcie 

prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki

Rektor UAM 

 

11:45 – 12:30 

wystąpienie inauguracyjne 

Bronisław Komorowski

Prezydent RP w latach 2010-2015 

 

12:30 – 12:50 

dyskusja 

 

13:00 – 14:00 

panel ekspercki 

prof. UAM dr hab. Hanna Suchocka

Premier RP w latach 1992-1993 

Proces przystępowania i wejścia Polski do Unii Europejskiej 

prof. zw. dr hab. Waldemar Łazuga

Kierownik zakładu myśli i kultury politycznej WH UAM 

Czy Polska „może obejść się bez Unii”? 

prof. zw. dr hab. Zbigniew Czachór

Kierownik Zakładu Badań nad Integracją Europejską WNPiD UAM 

Polska w Unii Europejskiej. Unia Europejska w Polsce 

 

14:00 – 14:30 

dyskusja

 

 

II. Blaski i cienie II Rzeczypospolitej Polskiej 

16 maja 2018 r. 

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM 

 

11:00 – 11:15 

uroczyste otwarcie 

prof. zw. dr hab. Bogumiła Kaniewska 

Prorektor ds. studenckich UAM 

 

11:15 – 11:55 

panel ekspercki cz. I 

ks. prof. zw. dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier 

Kierownik Katedry Prawa Rzymskiego UJ 

Wybór Niepodległej: prawo rzymskie jako polska tradycja prawna 

prof. zw. dr hab. Marek Hendrykowski 

Twórca poznańskiej szkoły filmoznawczej 

Kinematografia czasów II Rzeczypospolitej 

 

11:55 – 12:15 

dyskusja 

 

12:30 – 13:10 

panel ekspercki cz. II 

prof. zw. dr hab. Przemysław Czapliński 

Kierownik specjalności krytycznoliterackiej, 

Zakład Antropologii Literatury WFPiK UAM 

II Rzeczpospolita jako dzieło literackie 

dr Andrzej Byrt 

Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Niemczech w latach 1995-2001 oraz 2002-2006 i we Francji w latach 2014-2016 

II Rzeczpospolita: sukcesy i porażki jej dyplomacji 

 

13:10 – 13:30 

dyskusja

 

Dnia 8 maja 2018 roku w finale wydziałowego konkursu prawa rzymskiego, organizowanego przez Koło Prawa Rzymskiego TBSP UJ wraz z Katedrą Prawa Rzymskiego UJ laureatami zostali:

I miejce - Piotr Koziar

II miejsce - Jan Woźniak

III miejce - Dominika Jasińska

IV miejce - Agnieszka Szczerba

Gratulujemy!!!

I liczymy na sukces naszych reprezentantów w finale IX edycji Konkursu "Prawo rzymskie a świat współczesny" w Gdańsku w poniedziałek, 4 czerwca 2018 roku.

Dnia 29 kwietnia 2018 roku zmarł w wieku 73 lat

nasz przyjaciel Stefan Jan Karolak,

wielki entuzjasta i pasjonat prawa rzymskiego.

 stefan-karolak.jpeg

Msza święta żałobna w środę, 9 maja 2018 roku o 13:30 

w Kościele św. Dominika w Warszawie.

W dniu 14 kwietnia 2018 roku, podczas Konferencji Naukowej w Suchej Beskidzkiej – ‘Tłumaczenie czy interpretacja rzymskich tekstów prawniczych’, miało miejsce wręczenie Pani Elżbiecie Sondel, Wdowie po śp. Profesorze Januszu Sondlu, Księgi dedykowanej jego pamięci – Semper Fidelis, Studia in memoriam Professoris Janusz Sondel. Obecni byli, między innymi, prof. Maria Zabłocka (UW), prof. Jan Zabłocki (UKSW), prof. Witold Wołodkiewicz (SWPS), prof. Marek Kuryłowicz (Akademia Leona Koźmińskiego), prof. Anna Pikulska-Radomska (UŁ), prof. Bronisław Sitek (SWPS), prof. Jacek Wiewiorowski (UG), prof. Anna Tarwacka (UKSW), prof. Renata Świrgoń-Skok (URz), Prof. Sławomir Godek (UKSW), prof. Maciej Jońca (KUL), prof. Jerzy Krzynówek (UWM), a także uczniowie Profesora: dr hab. Tomasz Palmirski, dr Paulina Święcicka, dr Karolina Wyrwińska oraz dr Tomasz Szeląg. Uroczystość prowadził dr hab. Tomasz Palmirski, który odczytał list Pani prof. Doroty Malec, Prorektora UJ. Głos zabrała również Pani Maria Grzechynka – Kanclerz Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii, której od 2001 roku Profesor Janusz Sondel był Rektorem. Uroczystość zakończyło wystąpienie Wdowy po śp. Profesorze.

Kontakt

Katedra Prawa Rzymskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków
tel./fax (012) 422-10-33 wew. 1201

Szukaj

© Solmedia 2021