konkurs prawa rzymskiego 2018

W roku akademickim 2017/2018 finał IX edycji Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny” (zwanego dalej „Konkursem”), odbędzie się w poniedziałek, 4 czerwca 2018 roku w Gdańsku (spotkanie przy wejścia na Wydziała Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Jan Bażyńskiego 6 w Gdańsku o godzinie 10:50, rejestracja finalistów od 10:00).

Zgłoszenia laureatów konkursów z prawa rzymskiego, organizowanych na wydziałach prawa w Polsce, przekazują organizatorzy konkursów lokalnych do piątku, 1 czerwca 2018 roku pocztą elektroniczną za poświadczeniem wyświetlenia.

Indywidualne zgłoszenia do finału VIII edycji konkursu w postaci pracy konkursowej należy przesłać do 21 maja 2018 roku pocztą elektroniczną w formacie Word za poświadczeniem wyświetlenia. Zgłoszenie zawiera również: imię i nazwisko uczestnika konkursu, wydział prawa i rok, na którym studiuje, adres poczty elektronicznej właściwy do korespondencji.

Kwalifikacji do wzięcia udziału w międzynarodowym finale dokona komisja, którą w IX edycji Konkursu stanowi Komitet Konkursowy. Wyniki kwalifikacji komisja ogłasza do 28 maja 2018 roku na wskazane przez uczestników adresy poczty elektronicznej za poświadczeniem wyświetlenia.

Praca konkursowa o objętości nie większej niż 35’000 znaków (ze spacjami), zawierająca wykaz źródeł prawnych i pozaprawnych, a także bibliografię albo przypisy, może być napisana na jeden z następujących tematów:

 1. Zasada i granice swobody umów z perspektywy prawa rzymskiego i tradycji romanistycznej
 2. Własność rzymska a property w prawie angielskim
 3. Ograniczenie odpowiedzialności za długi spadkowe – perspektywa historyczna i prawno-porównawcza

Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny. Rejestracja finalistów po przyjeździe do Gdańska będzie prowadzona tylko na podstawie ważnej legitymacji studenckiej. Początek rejestracji o godzinie 10:00.

Finał rozpoczyna się o godzinie 11:00. Jest on publiczny. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestracji elektronicznej, która może być później wykorzystana w informowaniu o konkursie.

W pierwszym etapie finału uczestnicy indywidualnie odpowiadają ustnie na dwa wylosowane pytania. Udzielanych niezwłocznie po losowaniu odpowiedzi słucha komisja, powołana przez Komitet Konkursowy. W toku całego Konkursu komisja wyznacza jednakowe dla wszystkich limity czasowe na odpowiedź, ale też na przygotowanie się do niej. Oceny odpowiedzi komisja dokonuje na posiedzeniu tajnym.

W drugim etapie nie więcej niż dwunastu najlepszych uczestników finału przedstawia argumentację w ramach sporu, którego podstawą jest kazus losowany przez pary uczestników. W danej parze losowanie dotyczyć będzie także strony, którą uczestnik reprezentuje w ramach sporu. Udzielanych odpowiedzi słucha komisja, która oceny dokonuje na posiedzeniu tajnym.

W trzecim etapie finału czterech najwyżej ocenionych uczestników otrzyma do indywidualnego rozwiązania ten sam kazus.

Wyniki konkursu ogłasza się ustnie po zakończeniu trzeciego etapu oraz na stronach:

 1. konkursprawarzymskiego.pl
 2. rzym.amu.edu.pl
 3. http://strony.wpia.uw.edu.pl/ihp/zaklad-europejskiej-tradycji-prawnej/
 4. law.uj.edu.pl/users/kprz/
 5. http://www.praworzymskie.ug.edu.pl

Natomiast we wszelkich sprawach związanych z konkursem można się kontaktować pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zalecana literatura obejmuje:

 1. W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, wyd. 2, Warszawa 2014;
 2. H. Kupiszewski, Prawo rzymskie a współczesność, wydanie 1, Warszawa 1988 albo wydanie 2, Kraków 2013 – rozdziały II, VI i VIII.

Nagroda główna to 6 dniowy wyjazd do Rzymu dla laureatów Konkursu. Liczbę laureatów nie większą niż trzech wskazuje komisja konkursowa. Decyzje komisji w sprawie nagród są ostateczne i nie podlega kontroli sądowej.

 

Regulamin konkursu

commons okladka

Commons - dobra wspólnie użytkowane. Prawnoporównawcze aspekty korzystania z zasobów wodnych

 

autor: Grzegorz Blicharz

Commons to dobra naturalne lub stworzone przez człowieka, które są wspólnie użytkowane przez społeczności, lecz ich zasoby są ograniczone: użycie ich przez jedną osobę w znaczącym stopniu ogranicza możliwość korzystania z nich przez innych. Skupienie zarządzania w rękach podmiotu publicznego albo podmiotu prywatnego nie okazuje się efektywne. W związku z tym konieczne jest określenie reguł dostępu do źródła oraz reguł korzystania przez samych użytkowników. Typowe przykłady commons to łowiska ryb, lasy, łąki, zasoby wód podziemnych, systemy irygacyjne, a także przestrzenie miejskie, wolne od zanieczyszczeń powietrze, a nawet w niektórych przypadkach Internet.

Monografia łączy analizę dwóch zagadnień: struktury praw rzeczowych do dóbr wspólnie użytkowanych (commons) oraz wpływu policentrycznej struktury zarządzania tymi dobrami na rozwiązania prawne. Porównanie lokalnych rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami wód podziemnych w Kalifornii oraz systemami irygacyjnymi w Hiszpanii ze współczesnymi porządkami prawnymi będzie stanowiło kolejny przyczynek do dyskusji nad uniwersalnością prawa rzymskiego – fundamentu zachodniej tradycji prawnej.

„Znaczące wyniki badań Elinor i Vincenta Ostromów, które przyniosły Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii Elinor Ostrom w 2009 roku, nagłośniły w świecie zagadnienie commons, będące w centrum rozważań Autora. Jego praca jest oryginalnym opracowaniem istotnego naukowo i społecznie tematu, który nie doczekał się pogłębionej analizy z punktu widzenia prawa. Wypełniając lukę w tym zakresie, książka wnosi twórczy wkład w złożoną problematykę dóbr wspólnie użytkowanych i prawnoporównawczych aspektów korzystania z zasobów wody. Rozważania nawiązujące do konstrukcji prawa rzymskiego oraz poszukiwanie analogii do rozwiązań tego prawa w odniesieniu do commons prowadzą do celnych spostrzeżeń i nowatorskich wniosków. Istotnym dopełnieniem całości opracowania są liczne przykłady współczesnych rozwiązań prawnych, szczegółowo przedstawiane i analizowane w pracy”. (z recenzji prof. dr hab. Małgorzaty Korzyckiej)

 

 

 

 

Commons – jointly used goods. Comparative aspects of the use of water resources

grzegorz blicharzauthor: Grzegorz Blicharz

This monograph analyses the structure of property rights with respect to jointly used goods and the influence of the so-called polycentric structure of governance of these goods on legal solutions. This leads to an analysis of the mutual relationship between established law and customary law. The book gives an in-depth look into specific examples of polycentric governance. It investigates how the ruling in the Pasadena case, which inspired Vincent and Elinor Ostrom, together with subsequent case law fits into the current legal reality of groundwater rights in California. It also covers the new challenges posed by the Sustainable Groundwater Management Act of 2014, and the discussion on applying Public Trust Doctrine to groundwater in the case Environmental Law Foundation, et al. vs. State Water Resources Control Bd. (Cal. Super. Ct. July 14, 2014).

Furthermore, legal aspects of another example of water use, which fascinated the Ostroms, are presented. The Water Tribunal in Valencia gathered a community, which created the oldest irrigation system in operation, governed autonomously by the users. Their own tribunal’s jurisdiction is independent from common courts.

The comparison of local solutions regarding groundwater management in California and irrigation systems in Spain with modern legal systems contributes to the discussion on the universal nature of Roman law and the foundation of the western legal tradition.

„The results of Elinor Ostrom’s and Vincent Ostrom’s study, which granted Elinor Ostrom the 2009 Nobel Prize in Economics, brought the issue of commons, the main scope of the Author’s work, to the international audience. This book offers an innovative approach to the issue, which bears a lot of social and scientific importance, but has yet to see an in-depth, legal analysis. It fills a gap in legal studies, by providing creative input to the complex issue of jointly used goods and to the comparative aspects of water use. References to the Roman law and the search for analogies to this law in reference to commons, lead to accurate observations and innovative conclusions. To complement his work, the author provides an in-depth look into a variety of modern legal solutions.” (A fragment of the review by Prof. Małgorzata Korzycka, a long-term Research Associate and a Fulbright Senior Fellow in the Ostrom Workshop in Political Theory and Policy Analysis at the University of Indiana in Bloomington)

prawo2017.jpeg

Gość Katedry dr Jan Rudnicki z Zakładu Europejskiej Tradycji Prawnej WPiA UW, znany naszym studentom m.in. jako autor książki "Testament żołnierski i testamenty wojskowe w europejskiej tradycji prawnej", wystapił w środę, 6 grudnia 2017 roku z odczytem "Prawo rzymskie o międzynarodowym (w kontekście powstania Australii)". Wszystko w cyklu rozważań "Reflektorem w mrok. Prawo rzymskie o współczesnym"...

Dzień wcześniej przedstawił na zebraniu Katedry założenia swej pracy habilitacyjnej o dekodyfikacji prawa prywatnego, a wieczorem wygłosił wykład dekodyfikacji na przykładzie prawa przewozowego, a w szczególności transportu lotniczego, zaproszony przez studentów WPiA UJ z Koła Naukowego Europejskiej Tradycji Prawnej, Prawa Rzymskiego i Komparatystyki Prawniczej TI ESTIN ALETHEIA.

najnowsza publikacja Gościa ogłoszona drukiem w FUNDAMINA - czasopiśmie historycznoprawnym RPA 2017 nr 23 z. 2, s. 81-93. 

„Procesu Jezusa w świetle prawa żydowskiego”.

W piątek, 24 listopada 2017 r. gościem Katedry Prawa Rzymskiego UJ był prof. Joseph H.H. Weiler z New York University School of Law, specjalista prawa konstytucyjnego porównawczego, adwokat Włoch w sprawie „Lautsi przeciw Włochom”, dotyczącej obecności krzyż w klasie szkolnej; były dyrektor Wydziału Prawa, a ostatnio Rektor (2013- 2016) Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji.

weiler.jpg

Prof J.H.H. Weiler mówił nt. „Procesu Jezusa w świetle prawa żydowskiego”, co było poprzedzone krótki wykładem dr Pauliny Święcickiej (UJ) pt. „Proces Jezusa w świetle prawa rzymskiego”.

 swiecicka2017.jpg

Wprowadzenie przedstawiające gościa i całość poprowadziła prof. Agnieszka Nogal, kierownik Zakładu Filozofii Polityki w Instytucie Filozofii Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

 nogal.jpg

Pytania po wykładzie zadali dr Piotr Szwedo i Patryk Walczak. 

 szwedo.jpg 

walczak.JPG

Joseph Halevi Horowitz Weiler (urodzony 2 września 1951 roku) to wybitny prawnik z New York University School of Law, zajmujący się związkami prawa i religii, autor wielu prac z dziedziny prawa międzynarodowego. Studiował prawo w Wielkiej Brytanii (Sussex i Cambridge) oraz w Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego (dyplom w dziedzinie prawa międzynarodowego). W roku 1982 uzyskał tytuł doktora w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji we Włoszech, gdzie później pełnił funkcję profesora prawa, Dyrektora Wydziału Prawa, a ostatnio Rektora (2013- 2016).

Joseph H.H. Weiler jest doktorem honoris causa Uniwersytetu w Maceracie, Uniwersytetu Sussex i Uniwersytetu Nawarry.  Pozycję w świecie akademickim zyskał dzięki opublikowanej w roku 1998 pracy Konstytucja Europy: „Czy nowe szaty mają swojego cesarza?” i inne eseje na temat integracji europejskiej. W serii przystępnych esejów na temat ram prawnych Unii Europejskiej J.H.H. Weiler opisał stopniowe umacnianie ponadnarodowych instytucji europejskich kosztem krajowych parlamentów. Przedstawił tam również projekt konstytucyjnego pluralizmu, w którym szanowano by konstytucyjne tradycje państw członkowskich. W przestrzeni publicznej zasłynął m.in. reprezentując grupę krajów przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w słynnej sprawie dotyczącej obecności krzyża w szkolnej klasie – Lautsi kontra Włochy. Wtedy w roku 2010 wystąpił pro bono w Wielkiej Izbie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w obronie Republiki Włoch pozwanej przez obywatelkę Włoch i Finlandii, która żądała usunięcia krucyfiksu z klasy szkoły publicznej w miejscowości Abano Terme w pobliżu Padwy. Będący wyznawcą judaizmu J.H.H. Weiler wyjaśniał, że jego intencją nie była tylko obrona chrześcijaństwa jako takiego, ale pluralizmu przestrzeni publicznej. Już kilka lat wcześniej w swojej opublikowanej po włosku, a wydanej także po polsku, książce Chrześcijańska Europa. Konstytucyjny imperializm czy wielokulturowość? argumentował, że jednocząca się Europa nie powinna odrzucać swoich religijnych korzeni.

Jest żonaty i ma pięcioro dzieci. Jego ojciec urodził się w Zamościu. 

 

weiler1

weiler1

weiler1

weiler1

weiler1

weiler1

weiler1

Rokroczne Forum „Rządy prawa” odbyło się w Pekinie w dniach 17-18 listopada 2017 roku. Dla Instytutu Prawa Chińskiej Akademii Nauk Społecznych (CASS) w Pekinie to flagowe wydarzenie, gromadzące na konferencji naukowej prawników z wszystkich kontynentów. Z Polski udział wzięły dwie osoby. Z referatem przedstawiającym spojrzenie na dysputy z zakresu prawa pracy w Chinach z perspektywy podstawowy praw pracowniczych wystąpił dr Piotr Grzebyk z Polskiego Centrum Studiów nad Prawem i Gospodarką China Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Natomiast o reformie sądownictwa w Polsce w 2017 roku mówił należący do zarządu tego Centrum ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier, kierownik Katedry Prawa Rzymskiego UJ, który przewodniczył również pierwszej sesji naukowej Forum oraz uczestniczył w trójgłosie podsumowującym całą konferencję – wraz z prof. Kimmo Teppo Nuotio, przewodniczącym Centrum Prawa Chińskiego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Helsinkach oraz prof. Li Lin, członkiem Chińskiej Akademii Nauk Społecznych i dyrektorem Instytutu Prawa CASS. Po referacie o reformie sądownictwa pytania zadawali prof. Heinz-Dietrich Steinmeyer z Uniwersytetu w Muenster, Niemcy oraz prof. Xu Hui, która jest zastępcą dyrektora Departamentu Prawa Procesowego CASS. 

W dniu 7 listopada 2017 r. w Chińskiej Akademii Nauk Społecznych w Pekinie z sukcesem odbyło się trzecie polsko-chińskie seminarium prawa porównawczego – 3rd Sino-Polish Seminar on Comaprative Law. Tematem przewodnim były legislacja, kodyfikacja i dekodyfikacja prawa w  Chinach i Polsce – Legislation, Codification, and Decodification in China and Poland. Seminarium było współorganizowane przez Instytut Prawa Chińskiej Akademii Nauk Społecznych (CASS), Centrum Studiów nad Prawem i Gospodarką China Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uniwersytet Jagielloński reprezentowali, występując z referatami dr Paulina Święcicka, dr Grzegorz Blicharz i ks. prof. Franciszek Longchamps de Berier – wszyscy z Katedry Prawa Rzymskiego UJ. W obradach wzięło udział ponad 20 ekspertów i naukowców z Chin oraz Polski.

Dzięki trójstronnemu porozumieniu rozwija się współpraca naukowa między Polską i Chinami przede wszystkim w postaci wspólnych seminariów oraz publikacji naukowych z zakresu prawa porównawczego. Tegoroczny temat seminarium był inspirowany badaniami prowadzonymi w Katedrze Prawa Rzymskiego UJ nad dekodyfikacją prawa prywatnego w europejskiej tradycji prawnej (w ramach grantu OPUS NCN). Zagadnienie wpisuje się także w aktualne wyzwania, które stoją przed chińskim porządkiem prawnym. Jak wskazywał prof. Xie Zengyi, dyrektor departamentu badań Instytutu Prawa CASS, ostatnio władze partii i państwa w Chinach potwierdziły wolę rządzenia w oparciu o prawo i dalszego rozwijania porządku prawnego. W związku z tym obecnie prowadzone są tam prace między innymi nad kodeksem cywilnym. Doświadczenia polskie i europejskie, które przedstawiali polscy uczeni, służyły ukazaniu szans i zagrożeń, jakie niesie ze sobą skodyfikowane prawo oraz sposobów reakcji w sytuacji utraty przez kodeksy cywilne centralnej pozycji w porządku prawnym.

Referaty przedstawiane przez reprezentantów Katedry Prawa Rzymskiego, ale nie tylko przez nich, ukazywały proces dekodyfikacji w perspektywie europejskich projektów unifikacyjnych oraz historycznego rozwoju prawa. Zagadnienie dekodyfikacji prawa umów analizował ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier, osadzając je w kontekście z jednej strony nieudanych projektów europejskich unifikacji prawa zobowiązań oraz naukowych debat toczonych w grupach przygotowujących te projekty, a z drugiej strony odnosząc się do różniących się między sobą, także historycznie, sposobów pojmowania kontraktu w prawie kontynentalnym czy amerykańskim, a także chińskim. Odpowiedzią na pytanie, jaką rolę może pełnić kodeks cywilny w państwach europejskich, zajęła się dr Paulina Święcicka – wszystko w kontekście utraty znaczenie przez kodeks roli narzędzia porządkującego całość prawa prywatnego. Zastanawiała się nad tym, dlaczego nauka europejska tak bardzo przywiązała się do idei kodyfikacji. Na przykładzie umowy transportu kolejowego w prawie polskim oraz niemieckim proces dekodyfkacji przedstawił dr Grzegorz Blicharz. Podkreślił znaczenie konwencji międzynarodowych oraz soft law dla osłabiania pozycji krajowych kodeksów.

Żywa, rzeczowa dyskusja występujących na przemian przedstawicieli delegacji polskiej i chińskiej przyczyniła się do podjęcia decyzji o wydaniu wspólnej publikacji w Chinach przez Instytut Prawa CASS. Wszyscy wyrazili nadzieję, że przyczyni się to do umocnienia i rozwijania coraz silniejszych polsko-chińskich więzi, które nie ograniczają się tylko do projektów ekonomicznych i infrastrukturalnych, lecz obejmują także współpracę naukową. Następne wspólne seminarium prawa porównawczego planowane jest w czerwcu 2018 roku w Polsce – w Krakowie i Warszawie. 

W dniach 12-16 września 2017 roku odbywał się doroczny, już 71. światowy kongres historyków prawa jako sesja Międzynarodowego Towarzystwa Historii Praw Starożytności im. Fernanda de Visschera (Société Internationale Fernand de Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité – stąd powszechnie używany w środowisku skrót SIHDA). Tematem tegorocznego kongresu była wolność i jej ograniczenia w prawach antyku (Liberté et interdictions dans les droits de l’Antiquité).

Kongres, w którym uczestniczyło przeszło 250 uczonych,  jak zwykle zgromadził głównie badaczy prawa rzymskiego: od Chile po Japonię. Obrady w pięciu równoległych sesjach odbywały się po francusku, włosku, angielsku, niemiecku lub hiszpańsku. Obrady toczyły się w siedzib ie wydziału prawa bolońskiej Alma Mater, a na czwartek, 14 września przeniesiono je do siedziby seminarium duchownego w Rawennie. Po południu wszyscy zwiedzali Kościół św. Witalis ze słynną mozaiką przestawiającą cesarza Justyniana.

justynian

Na zakończenie zgromadzenie ogólne SIHDA potwierdziło przyjęcie zaproszenie na 72. światowy zjazd do Krakowa. Kongres odbędzie się w dniach 11-15 września 2018 roku. Zgromadzenie jednomyślnie zatwierdziło temat: Plus ratio quam vis. Zatem do zobaczenia w Krakowie!!!

 

Z Uniwersytetu Jagiellońskiego wystąpili reprezentujący Katedrę Prawa Rzymskiego WPiA UJ:

dr Paulina Święcicka z referatem “Ercole in Catene”. I limiti alla discrezionalità dell’interpretazione dei giuristi romani – osservazioni preliminari e introduzione alla ricerca

dr Grzegoprz Blicharz z referatem Decodification of Law and Liberation of the State from Insolvent Estates? Liquidation Processes in Roman law and Comparative Legal Perspective

mgr Kamil Stolarski z referatem Iusta causa usucapionis: restrictions in acquiring property in Roman law

ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier z referatem Gifts: Contractual Freedom and a Prohibition by Justinian, który także przewodniczył popołudniowej sesji w środę, 13 września.

 

program kongresu

streszczenia referatów

Portal "Wszystko co najważniejsze" pod redakcją prof. Michała Kleibera opublikował uwagi prof. Wojciecha Dajczaka i ks. prof. Franciszka Longchamps de Bérier o konkursach przedmiotowych i powodach zainteresowania prawem rzymskim w ramach prawoznawstwa. Wszystko w związku z tym, że zakończyła się już ósma edycja Konkursu "Prawo rzymskie a świat współczesny". Reakcje na artykuł dowodzą, że zagadnienie interesuje nie tylko osoby z prawem rzymskim związane...

https://wszystkoconajwazniejsze.pl/ks-prof-franiszek-longchamps-de-berier-prof-wojciech-dajczak-prawo-rzymskie/

 

 Międzynarodowe seminarium badawcze europejskiej komparatystyki prawa prywatnego

„IURA PRIVATA IN COMPARATIONE”

27 – 28 czerwca 2017 r., Frankfurt nad Odrą

Europejski Uniwersytet Viadrina, Logensaal 

 
Konferencja "Odpowiedzialność za długi spadkowe”
organizowana przez Stowarzyszenie Notariuszy RP
 
Warszawa, dnia 23 czerwca 2017 roku
 
 
Godz. 10.30 – 10.50 „Aspekty kolizyjne odpowiedzialności za długi spadkowe” – prof. dr hab. Maksymilian Pazdan 
 
Godz. 10.50 - 12.20 PANEL I: Ograniczona odpowiedzialność za długi spadkowe.
 1. „Rzymska siatka pojęć prawa spadkowego a ograniczenia odpowiedzialności za długi" – ks. prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Berier
 2. „Reżim odpowiedzialności spadkobiercy, zapisobiercy windykacyjnego i obdarowanego za zachowek” – prof. dr hab. Bogudar Kordasiewicz
 3. „Odpowiedzialność za długi spadkowe spadkobiercy pozostającego w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej” – dr Jakub Biernat 
 
Godz. 12.50 - 14.20 Panel II: Zaspokajanie długów spadkowych przy ograniczeniu odpowiedzialności
 1. „Porządek zaspokajania długów spadkowych” – dr Elwira Macierzyńska-Franaszczyk.
 2. „Akcesoryjne zabezpieczenia wierzytelności a ograniczona odpowiedzialność za długi spadkowe” – prof. dr hab. Jacek Górecki
 3. „Zarzut ograniczenia odpowiedzialności - przesłanki materialnoprawne i proceduralne” - dr Bartosz Kucia 
 
Godz. 15.00 – 16.30 PANEL III: Przyszłość systemu odpowiedzialności za długi spadkowe
 1. „Założenia systemu odpowiedzialności za długi spadkowe w projekcie kodeksu cywilnego” - dr Grzegorz Gorczyński
 2. „Konieczność zmiany systemu odpowiedzialności za długi spadkowe” – prof. dr hab. Fryderyk Zoll 
 
 

Kontakt

Katedra Prawa Rzymskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków
tel./fax (012) 422-10-33 wew. 1201

Szukaj

© Solmedia 2021