Finał VIII edycji Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny”

 

 

Dnia 2 czerwca 2017 roku we Wrocławiu na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbył się finał VIII edycji Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny”. Komitet Konkursowy powołał Komisję Konkursową w składzie: prof. Wojciech Dajczak (UAM), prof. Tomasz Giaro (UW), dr Aleksander Grebieniow (UW), ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier (UJ) – przewodniczący, dr Maciej Szymura (UWr), prof. Jacek Wiewiorowski (UG), prof. Rafał Wojciechowski (UWr).

 

Finaliści w liczbie 14 zostali zgłoszeni z konkursów wydziałowych. W pierwszym etapie finału każdy uczestnik losował zestaw trzech pytań, z których wybierał dwa i ustnie odpowiadał. Miał na swoje wystąpienie trzy minuty. Po wysłuchaniu wszystkich odpowiedzi, Komisja oceniła je na posiedzeniu tajnym.

 

Do drugiego etapu Komisja zakwalifikowała 10 osób. Uczestnicy losowali jeden z czterech kazusów wraz ze stroną procesową (powód albo pozwany), po czym przygotowywali swe wystąpienia przez 15 minut. Na przedstawienie argumentacji każda ze stron miała następnie pięć minut na wystąpienie i na replikę. Udzielanych odpowiedzi słuchała Komisja, po czym dokonała oceny na posiedzeniu tajnym. Do etapu trzeciego zakwalifikowano cztery osoby. Uczestnicy ścisłego finału mieli 12 minut na przygotowanie analizy tego samego kazusu. Ich wystąpień słuchała Komisja. Sami uczestnicy mogli się przysłuchiwać odpowiedziom dopiero po przedstawieniu własnej analizy.

 

Komisja Konkursowa na posiedzeniu tajnym postanowiła po odbytej dyskusji i po głosowaniach, że laureatami VIII finału Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny” zostali:

I miejsce – Sebastian Juszczak (UW)

II miejsce – Krzysztof Dwiecki (UAM)

 

Miejsca trzeciego nie przyznano. Laureaci otrzymają nagrodę główną: sześciodniowy wyjazd do Rzymu, który ma się odbyć najprawdopodobniej we wrześniu 2017 roku.

 

Z radością informujemy, że Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej uhonorowała doktora Grzegorza Blicharza. Pracownik naszej Katedry jest laureatem prestiżowego Stypendium START. Wyróżnienie przyznano 100 najzdolniejszym młodym uczonym, reprezentującym wszystkie dziedziny nauk, którzy - choć dopiero rozpoczynają karierę naukową - mogą się już wykazać znaczącymi osiągnięciami badawczymi. Stypendium ma na celu zachęcenie ich do dalszego rozwoju naukowego przez umożliwienie pełnego poświęcenia się pracy badawczej.

Doktor G. Blicharz jest jednym z trojga prawników w tym gronie: http://www.fnp.org.pl/laureaci-start-2017/

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

Nakładem Wydawnictwa Od.Nowa ukazały się felietony z różnych dziedzin współczesnego prawa, które nawiązują do wartości i zasad prawa rzymskiego. Pięćdziesiąt niezależnych tekstów niesie refleksje o bieżących zagadnieniach. Dowodzi przydatności doświadczenia prawa rzymskiego jako źródła inspiracji, kryterium oceny, nośnika cywilizacji.

„Każda z opowieści to spójna, przemyślana historia. Prowadzony z żelazną konsekwencją logiczny wywód mający swój rytm, początek i koniec. Dużo tu zarówno serca i mądrości, jak i przenikliwości tropiciela Rzymu w XXI wieku. Także niespodziewanych zwrotów akcji” (Od redaktora prowadzącego - Tomasza Pietrygi).

Książka jest właściwie zawodowym pamiętnikiem z prawa rzymskiego, pisanym przez dwa i pół roku. Zawiera osobiste pzemyślenia oraz uwagi na kanwie aktualnych wydarzeń i wielkiego dziedzictwa prawnego Rzymu oraz użytecznych doświadczeń prawa rzymskiego.

Nowe rysunki Andrzeja Krauzego ilustrują całość, która ukazuje się pod patronatem „Rzeczpospolitej”.

Patrz:

Zdjęcia dzięki uprzejmości WSTiE w Suchej Beskidzkiej

W dniu 29 kwietnia 2017 roku, podczas Międzynarodowego Sympozjum Romanistycznego w Suchej Beskidzkiej – Diritto romano e attualita', miała miejsce uroczystość z okazji jubileuszu 80 urodzin Pana Profesora Janusza Sondla, kierownika Katedry Prawa Rzymskiego w latach 1984–1987 oraz 2003–2007. Wzięli w niej udział uczniowie i przyjaciele Profesora. Uroczystość prowadził dr hab. Tomasz Palmirski, który odczytał list gratulacyjny Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UJ prof. dr hab. Jerzego Pisulińskiego (pobierz list). Głos zabrali, między innymi dr Łukasz Marzec oraz dr Paulina Święcicka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Anna Tarwacka – prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, prof. Ewa Gajda z Uniwersytetu Szczecińskiego, ks. dr Piotr Sadowski z Uniwersytetu Opolskiego oraz pani Maria Grzechynka – Kanclerz Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii, której od 2001 roku Profesor J. Sondel jest Rektorem, a także przedstawiciel samorządu studenckiego WSTiE. W imieniu władz Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku dr Piotr Kołodko wręczył Profesorowi J. Sondlowi  uroczysty medal.  Uroczystość zakończyło wystąpienie Jubilata. 

i w finale organizowanym przez Koło Prawa Rzymskiego TBSP UJ wraz z Katedrą Prawa Rzymskiego UJ laureatami zostali ex aequo:

Dawid Książek, Sylwia Sosin i Anna Zymuła.

Gratulujemy!!!

I liczymy na sukces naszych reprezentantów już niedługo w finale Konkursu "Prawo rzymskie a świat współczesny" we Wrocławiu w piątek, 2 czerwca 2017 roku.

O procesie Jezusa nie tylko z perspektywy prawa rzymskiego rozmawiali dr Paulina Święcicka i ks. prof. Franciszek Longchamps de Berier:

https://www.youtube.com/watch?v=WH-cmCo2Xdo

https://www.youtube.com/watch?v=0AC-DshyHz0

 

Serdecznie zapraszamy na wykład prof. Gianni Santucci z Uniwersytetu w Trydencie o regule prawnej utilitas contrahentium w prawie rzymskim i współczesnych kodyfikacjach: francuskiej, szwajcarskiej, niemieckiej i włoskiej. Wykład w języku włoskim będzie wygłoszony w środę, 12 kwietnia w sali nr 2 przy ul. Gołębiej 9 w Krakowie.

 

źródła

 

Nakładem Wydawnictwa Sejmowego ukazała się książka "O wolność słowa i religii. Praktyk ai teoria" pod redakcją dra Krzysztofa Szczuckiego (UW) i ks. prof. Franciszeka Longchamps de Berier (UJ).

24 listopada 2016 r. o godz. 11:00 w Auli Collegium Novum odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów doktorom nauk prawnych z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uroczystość promocji doktorskiej otworzyła Prorektor ds. rozwoju prof. dr hab. Dorota Malec. Następnie Dziekan naszego Wydziału prof. dr hab. Jerzy Pisuliński odczytał tekst przysięgi, którą doktorzy solennie złożyli. Po odczytaniu przez promotorów formuły nadającej stopień doktora nauk prawnych oraz wprowadzającej w prawa i obowiązki tego stopnia naukowego, każdy doktor otrzymał od swojego promotora dyplom potwierdzający uzyskanie stopnia naukowego.

Podczas uroczystości dyplom doktorski otrzymał asystent w naszej Katedrze – dr Grzegorz Blicharz, który swoją rozprawę doktorską napisał pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Franciszka Longchamps de Bérier.

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów!

W dniach 19-20 listopada 2016 r. w Nieborowie k. Łowicza odbyły się V Warsztaty „Metody badań romanistycznych”. Jest to spotkanie młodych naukowców zajmujących się prawem rzymskim: doktorantów oraz młodych doktorów. Prezentowane są podczas nich zagadnienia badawcze, które są przedmiotem bądź prac doktorskich bądź projektów po doktoracie. Spotkanie ma na celu wnikliwą dyskusję nad wybranymi pracami badawczymi tak, aby ocenie poddane zostały nie tylko zagadnienia merytoryczne, lecz także stosowana metodologia. W tym roku w Warsztatach uczestniczyli: mgr Kamil Sorka, mgr Kamil Stolarski oraz dr Grzegorz Blicharz. Opiekę naukową nad prowadzonymi dyskusjami sprawowali ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier, prof. Wojciech Dajczak oraz prof. Bronisław Sitek.

Kontakt

Katedra Prawa Rzymskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków
tel./fax (012) 422-10-33 wew. 1201

Szukaj

© Solmedia 2021