Nowy przedmiot poprowadzi dr Karolina Wyrwińska, która pisze:

 

W roku akademickim 2020/2021 zapraszam serdecznie p.t. Studentów studiów niestacjonarnych (lata II-V) na kierunku prawo do uczestnictwa w wykładzie Podstawy rzymskiego prawa publicznego. Wykład będzie się odbywał w semestrze zimowym, zdalnie (MS Teams), w niedziele podczas zjazdów studiów niestacjonarnych. Przedmiot jest dostępny dla wszystkich, którzy z wynikiem pozytywnym zdali egzamin z Prawa rzymskiego.
                                                                        Karolina Wyrwińska

Nowy przedmiot proponowany przez Katedrę Prawa Rzymskiego - po raz pierwszy w roku akademickim 2020/2021. To przedmiot specjalizacyjny – konwersatorium w języku angielskim. Dotyczy zagadnienia commons: ograniczonych zasobów (dóbr wspólnie użytkowanych) w perspektywie prawnoporównawczej i historycznej.

Łączy w sobie zagadnienia z pogranicza polityki, ekonomii i prawa. Otwiera studentów prawa na pytania o praktyczne skutki rozwiązań prawnych, o zarządzanie dobrami ważnymi dla społeczeństwa: zarówno dobrami naturalnymi (zasoby wodne), jak i stworzonymi przez człowieka (smart city). Pytanie o korzystanie z dóbr i usług będzie postawione w perspektywie historii prawa – rzymskiej myśli prawnej oraz prawa współczesnego i porównawczego w szczególności prawa amerykańskiego i hiszpańskiego. Wszystko w oparciu o badania prowadzone przez Vincenta i Elinor Ostrom w zakresie commons. W ten sposób uda się połączyć wiedzę z historii prawa, prawa prywatnego oraz administracyjnego z doświadczeniem płynącym z ekonomii oraz zarządzania.

Konwersatorium prowadzone jest przez dra Grzegorza Blicharza, a podstawę dla wykładu stanowią zagadnienia opracowane m.in. w ramach książki jego autorstwa: Commons – dobra wspólnie użytkowane. Prawnoporównawcze aspekty korzystania z zasobów wodnych [Commons – jointly-used goods : comparative aspects of the use of water resources], Wydawnictwo Od.Nowa, Bielsko-Biała 2017 – https://www.academia.edu/44065809/Commons_dobra_wspólnie_użytkowane_Prawnoporównawcze_aspekty_korzystania_z_zasobów_wodnych_Commons_jointly_used_goods_comparative_aspects_of_the_use_of_water_resources_

Konwersatorium będzie się odbywać w ramach siedmiu spotkań od 07.10.2020 do 25.11.2020 (środa 12:15–13:45). Sześć spotkań będzie miało formę zdalną w czasie rzeczywistym za pośrednictwem MS Teams, natomiast na siódmym spotkaniu, które odbędzie się stacjonarnie będzie możliwość zaliczenia przedmiotu jeszcze przed sesją egzaminacyjną. Kurs przeznaczony jest dla studentów od II do V roku studiów.

Tematy spotkań:

Topics covered in each of the classes:

1. Commons, Common-pool Resources a prawa rzeczowe

1. Commons, Common-pool Resources and Property Rights

2. Modele praw do wód podziemnych – wyrok w sprawie Pasadena i prawa wodne w common law

2. Models of Groundwater Rights – the Pasadena Case and Water Rights at Common Law

3. Public Trust Doctrine: prawo amerykańskie, prawo międzynarodowe, prawo rzymskie

3. Public Trust Doctrine – US law, International law, Roman law

4. Hiszpańskie trybunały wodne a zarządzanie kanałami irygacyjnymi – prawo zwyczajowe i oddolne rozwiązania

4. Spanish Local Tribunals and Management of Irrigation Systems – Customary Law and Bottom-Up Solutions

5. Locatio-Conductio: Ewolucja w prawie rzymskim i w historii prawa

5. Locatio-Conductio: its Evolution in Roman law and in Legal History

6. Ekonomia współdzielenia: Prawo umów a nowoczesne sposoby udostępniania towarów i usług w perspektywie prawa porównawczego

6. Sharing Economy: Modern Contracts on Sharing Goods and Services in Comparative Law Perspective

7. Nowe commons: smart city i sieci energetyczne

7. New Commons: Smart City and Power Systems

8. Policentryczność: prawo i zarządzanie

8. Policentricity: Governance and Law

The results of Elinor Ostrom’s and Vincent Ostrom’s study, which granted Elinor Ostrom the 2009 Nobel Prize in Economy, brought the issue of commons to the international audience. This course offers an innovative take on the issue, which bears a lot of social and scientific importance, and was yet to see an in-depth, legal analysis. It fills a gap in legal studies, by providing creative input to the complex issue of jointly-used goods and a comparative legal perspective on commons in various legal orders and in the legal history. References to the Roman law, US law, Spanish law and the search for analogies to these legal orders in reference to commons, both lead to recognize and evaluate the volatility of legal norms and to expand knowledge of model solutions.

The course is available to 2nd, 3rd, 4th & 5th year students.

After attending the course, you should be able to:

1: Recognize and use dogmatic and historical analysis, as well as comparative law in the field of private law (specifically property and contract law),

2: Recognize and identify basic legal solutions for the use of the commons in civil law and common law traditions,

3: Be aware of the methods and aims of contemporary Roman law scholarship, and evaluate Roman law in a contemporary context and contemporary law through the framework of Roman law,

4: Analyze and be aware of the basic economic issues in the field of the commons,

5: Apply legal methods and legal argumentation,

6: Analyse the commons in the perspective of the history of law, comparative law and economics,

7: Recognize and evaluate the volatility of legal norms and to expand knowledge of model solutions.

Studentki i studenci lat od II do V są zaproszeni do udziału w wykładach z nowego przedmiotu na WPiA UJ. Wykład we wtorki od 9:45 do 11:15 w pierwszym semestrze roku akademickiego 2020/2021 poprowadzi ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier wraz z o. dr Piotrem Gałdynem.

 

Od dnia 25 maja 2020 roku księgozbiór nasz będzie dostępny od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00.

Zapraszamy!

 

20140219 082429 kopia

Polecamy okolicznościowy artykuł w dzisiejszym "Dzienniku Polskim" na rocznicę śmierci profesora prawa rzymskiego, absolwenta Uniwersytetu Jagiellońskiego:

https://dziennikpolski24.pl/wspomnienie-o-prof-henryku-kupiszewskim-z-ksiaznic-wielkich/ar/c15-14896881

 

 image.png

Henryk Kupiszewski pisał we wstepie do swej książki:

"Z wdzięcznością dedykuję tę pracę moim Nauczycielom. Profesorowi Wacławowi Osuchowskiemu zawdzięczam pierwsze zetknięcie się z historią i instytucjami prawa rzymskiego. Jego cotygodniowe czterogodzinne wykłady w auli przy ul. św. Anny w Krakowie były dla nas pierwszoroczniak.w Anno Domini 1946/47 wejściem w wielki świat myśli prawniczej, były ukazaniem możliwości budowy lepszego jutra na pogorzelisku II wojny światowej. Po odbyciu seminarium historyczno-prawnego moje z Nim kontakty nie były częste, ale zawsze dla mnie naukowo bardzo pożyteczne." (H. Kupiszewski, Prawo rzymskie a współczesność, wyd. 2 przejrzeli i wstepem opatrzyli T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Kraków 2013 , s. 17).

 

Kunderewicz Kupiszewski Taubenschlag Modrzejewski

Od lewej Cezary Kunderewicz, HenrykKupiszewski, Rafał Taubenschlag, Józef Modrzejewski (zdjęcie z zbiorów UW).

 

Od zawieszenia fizycznego odbywania zajęć w Uniwersytecie Katedra Prawa Rzymskiego UJ prowadzi wykłady, wykłady specjalizacyjne, ćwiczenia i semianaria nieprzerwanie. Żadne zajęcia nie zostały dotąd utracone tak na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

Wykłady z prawa rzymskiego odbywają się w czasie na nie dotąd przeznaczanym. Prowadzone są dzięki korzystaniu z programów MS Teams oraz Webex. Tak samo seminaria. Wszystkie prezentacje do wykładów stale są dostępne na stronie Katedry.

Zrzut ekranu 2020 04 07 o 15.20.31 2 kopia

Zrzut ekranu 2020 04 07 o 15.21.10 kopia

 

Ćwiczenia i wykłady specjalizacyjne prowadzone są w systemie Pegaz, MS Teams oraz Webex.

W razie pytań, wątpliwości czy problemów studentki i studenci proszeni są o bezpośredni kontakt drogą poczty elektronicznej z prowadzącymi zajęcia lub kierownikiem Katedry. Informacje o prowadzonej dydaktyce wysyłane są od piątku, 13 marca 2020 r. studentkom i studentom bezpośrednio w USOSie u-mailem.

Tą drogą należy się też umawiać co do sposobu zaliczenia zaległych kolokwiów lub kartkówek.

Na razie zawieszone sa plany organizacji konkursu przedmiotowego z prawa rzymskiego; nie ma jeszcze decyzji co do kolokwium katedralnego oraz dopuszczania zainteresowanych do egzaminu zerowego przedmiotu obowiązkowego/podstawowego Prawo rzymskie.

 

Oczywiście odbywają się i zebrania Katedry - zdalnie:

Zrzut ekranu 2020 04 07 o 12.05.35 kopia

Zrzut ekranu 2020 04 07 o 12.49.30 kopia

 

 

W czwartek 20 lutego 2020 r. w Instytucie Prawa Europejskiego i Porównawczego (IECL) na Uniwersytecie w Oxfordzie w ramach IECL Lunchtime Seminar Series dr Grzegorz Blicharz wygłosił wykład pt. The legal structure of asset-sharing and the framework of Roman Law. Stało się to okazją do przedstawienia założeń projektu realizowanego w ramach grantu NCN SONATA 14 oraz poddania pod dyskusję w gronie międzynarodowych ekspertów pierwszych wyników prowadzonych badań. Wystąpienie spotkało się z bardzo pozytywnym przyjęciem i wywołało żywą dyskusję wśród słuchaczy wokół wyzwań współczesnego prawa kontraktów, prawa rzymskiego oraz przełamywania barier między tradycjami civil law i common law.

Doktor Grzegorz Blicharz przebywa obecnie na miesięcznym pobycie badawczym jako academic visitor na Uniwersytecie w Oxfordzie, gdzie analizuje w sposób szczególny relacje między prawem rzymskim oraz tradycją prawa kontynentalnego a porządkami common law oraz mixed jurisdictions. Dzięki gościnności Instytutu oraz prof. Birke Häcker pobyt jest okazją nie tylko do korzystania z bogatych zasobów oksfordzkich bibliotek, lecz także do dyskusji oraz wymiany myśli i doświadczeń z ekspertami z różnych porządków prawnych.

OX IECL

OX IECL2

LongchampsWyklad1

We Lwowie 14 lutego 2020 roku na zaproszenie dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu Iwana Franki we Lwowie prof. Wołodymyra Burdina rozpoczął się 12:00 przeszło godzinny wykład kierownika Katedry Prawa Rzymskiego UJ ks. prof. Franciszka Longchamps de Bérier. Temat pierwotnie sformułowano po angielsku „Decodification of Law and the Crisis of Codes”, ale na życzenie uczestników, wykład odbył się po polsku. Wykładu wysłuchali profesorowie i pracownicy Katedry Historii Prawa oraz Katedry Prawa Cywilnego, a przede wszystkim licznie zgromadzeni studenci prawa z UIF, ale też prof. Christina Morjak-Protopopowa, współautorka ukraińskiego kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz kodeksu cywilnego. Wykład poprzedziło seminarium poświęcone nauczaniu historii prawa i prawa rzymskiego.

LongchampswykladLwow

lwow

W wykładzie wzięli także udział studenci WPiA UJ z Koła Naukowego TI ESTIN ALETHEIA, którzy w dniach 11-16 lutego 2020 roku przyjechali do Lwowa na obóz naukowy. We wtorek, 12 lutego zwiedzili dawną siedzibę Ossolineum i oglądali przechowywane tam rękopisy oraz odnalezione katalogi. Wcześniej tego samego dnia zostali przyjęci przez ks. abpa Mieczysława Mokrzyckiego, metropolitę lwowskiego. Ten były sekretarz papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI opowiadał między innymi o organizacji ich pracy i czasie przeznaczanym codziennie na studium.

W czwartek, 13 lutego odbył się dla studentów z Koła wykład w Konsulacie Generalnym RP. Przybyłych powitała konsul generalna Eliza Dzwonkiewicz, po czym wykład na temat służby konsularnej i dyplomatycznej, a szczególnie jej prawnych aspektów poprowadzili konsul Włodzimierz Sulgostowski oraz attaché konsularni Tomasz Kowal i Mikołaj Rychlik.

spotkaniekonsulatRPLwow 2

Po spotkaniu w konsulacie studenci udali się na Cmentarz Łyczakowski, gdzie poprowadzeni przez panią Katarzynę Łozę (autorkę książki Cmentarz Łyczakowski. Przewodnik, Wrocław 2016) odwiedzili groby prof. prof. Ernesta Tilla, Leona Pinińskiego, Juliusza Makarewicza, Benedykta Dybowskiego i Stefana Banacha.

grobErnestaTilla

CmentarzLyczakowski

CmLyczakowski2

Piątek, 14 lutego poświęcony był sztuce: studenci wysłuchali wykładów głównego inwentaryzatora zbiorów i kustosza Lwowskiej Galerii Sztuki Igora Chomyna oraz ks. dra Krzysztofa Szebla, który przedstawił historię i wystrój architektoniczny Bazyliki Metropolitalnej we Lwowie. W sobotę, 15 lutego studenci odwiedzili Bibliotekę Uniwersytecką i obejrzeli najcenniejsze zbiory, oprowadzeni szczegółowo przez jej dyrektora Vasyla Kmet’a.

wbiblioteceuniwersyteckiej

Wraz z Kamillą Jasińską z Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu jest on współautorem książki Mortui vivunt. Przez Lwów i Wrocław szlakiem zbrodni na Wzgórzach Wuleckich (Wrocław 2019). Oboje opowiedzieli o zbrodni (https://wszystkoconajwazniejsze.pl/ks-prof-franciszek-longchamps-de-berier-smierc-lwowskich-profesorow/) i do pomnika ofiar na Wzgórzach Wuleckich poprowadzili po Lwowie przez domy profesorów rozstrzelanych przez Niemców w nocy z 3 na 4 lipca 1941 roku.

LwowPomnikProf

LwowPomnikProf2

 

zdjęcia: Helena Bujacz 

wyklad1LongchampsOssolineum

„Tradycje łacińskiej Europy i prawo rzymskie” to temat 94. ze Spotkań Ossolińskich, jakie odbyło się w Lwowie 12 lutego 2020 roku o godzinie 17:00 przy ul. Stefanyka 2 w Czytelni nr 1 LNNB Ukrainy im. W. Stefanyka, a więc w budynku dawnej siedziby Ossolineum. Spotkania, które patronatem obejmuje i obecnością uświetnia Konsul Generalny RP we Lwowie, organizują prof. Adolf Juzwenko, dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu i prof. Wasyl Fersztej, dyrektor generalny Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. W. Stefanyka. 

JuzwenkoFersztejOssolineum

Bezpośrednie przygotowanie spotkań spoczywa na pani Wiktorii Malickiej z Ossolineum, która stale pracuje we Lwowie.

Licznie przybyli na spotkanie Ukraińcy i Polacy ze Lwowa wysłuchali wygłoszonego po polsku referatu kierownika Katedry Prawa Rzymskiego UJ. Po niespełna godzinnym przedłożeniu nastąpiła znacznie dłuższa sesja żywych pytań i komentarzy.

wyklad2LongchampsOssolineum

zdjęcia: Katarzyna Łoza

W spotkaniu uczestniczyli także studenci WPiA UJ z Koła Naukowego TI ESTIN ALETHEIA, którzy w dniach 11-16 lutego 2020 roku przyjechali do Lwowa na obóz naukowy.

LongchampsOssolineum

zdjęcia: Helena Bujacz

Przed spotkaniem zwiedzili dawną siedzibę Ossolineum i oglądali przechowywane tam rękopisy oraz odnalezione katalogi. Wcześniej tego samego dnia zostali przyjęci przez ks. abpa Mieczysława Mokrzyckiego, metropolitę lwowskiego. Ten były sekretarz papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI opowiadał między innymi o organizacji ich pracy i czasie przeznaczanym codziennie na studium.

fullsizeoutput f36

 

W czwartek, 13 lutego odbył się dla studentów z Koła wykład w Konsulacie Generalnym RP. Przybyłych powitała konsul generalna Eliza Dzwonkiewicz, po czym wykład na temat służby konsularnej i dyplomatycznej, a szczególnie jej prawnych aspektów poprowadzili konsul Włodzimierz Sulgostowski oraz attaché konsularni Tomasz Kowal i Mikołaj Rychlik. Po spotkaniu w konsulacie studenci udali się na Cmentarz Łyczakowski, gdzie poprowadzeni przez panią Katarzynę Łozę (autorkę książki Cmentarz Łyczakowski. Przewodnik, Wrocław 2016) odwiedzili groby prof. prof. Ernesta Tilla, Leona Pinińskiego, Juliusza Makarewicza, Benedykta Dybowskiego i Stefana Banacha. Piątek, 14 lutego poświęcony był sztuce: studenci wysłuchali wykładów głównego inwentaryzatora zbiorów i kustosza Lwowskiej Galerii Sztuki Igora Chomyna oraz ks. dra Krzysztofa Szebla, który przedstawił historię i wystrój architektoniczny Bazyliki Metropolitalnej we Lwowie.

LwowBiblUniw2

W sobotę, 15 lutego studenci odwiedzili Bibliotekę Uniwersytecką i obejrzeli najcenniejsze zbiory, oprowadzeni szczegółowo przez jej dyrektora Vasyla Kmet’a. Wraz z Kamillą Jasińską z Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu jest on współautorem książki Mortui vivunt. Przez Lwów i Wrocław szlakiem zbrodni na Wzgórzach Wuleckich (Wrocław 2019).

LwowBiblUniw3

LwowBiblUniw1

Oboje opowiedzieli o zbrodni (https://wszystkoconajwazniejsze.pl/ks-prof-franciszek-longchamps-de-berier-smierc-lwowskich-profesorow/) i do pomnika ofiar na Wzgórzach Wuleckich poprowadzili po Lwowie przez domy profesorów rozstrzelanych przez Niemców w nocy z 3 na 4 lipca 1941 roku.

pomordowanymProfesorom

 

Warto pomyśleć o studiach proponowanych przez China-EU School of Law na China University of Political Science and Law w Pekinie!!! Studenci UJ są zwolnieni z czesnego. Najkrótszy program od 2 września do Bożego Narodzenia 2020.

Wracający, uważają wyjazd do szkoły za przygodę życia.

Spotkanie informacyjne już 14 stycznia 2020 r. https://www.facebook.com/events/597324981081971/

Liczba miejsc nie jest nieograniczona, dlatego koordynator ze strony Uniwersytetu Jagiellońskiego ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier przygotuje chętnym rekomendacje po dokonaniu wstępnej selekcji zgłoszeń. Udzieli też wszelkich informacji, podobnie jak Koło Prawa Chińskiego na WPiA UJ.

Co prawda oficjalna data składania aplikacji to 1 maja 2020 roku, chętni do wyjazdu proszeni są o zostawienie CV i listu motywacyjnego do 9 marca 2020 roku w sekretariacie katedr historyczno-prawnych, czyli w pokoju 131 [dawny 3] przy ul. Gołębiej 9 w Krakowie.

Kontakt

Katedra Prawa Rzymskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków
tel./fax (012) 422-10-33 wew. 1201

Szukaj

© Solmedia 2020