W dniach 1–8 lipca 2018 roku studenci, doktoranci i pracownicy naukowi wzięli udział w Warsztatach Międzynarodowych „Prawo rzymskie a świat współczesny”. Każdy z uczestników przygotował po dwa wystąpienia: jedno dotyczące prawa rzymskiego i jego wpływu na prawo współczesne, drugie historii odwiedzanych miejsc związanych z dziejami Imperium rzymskiego. Referaty wygłoszono w Pompejach, Herkulanum, Neapolu i Rzymie. Odwiedziny objęły biblioteki prawa rzymskiego Uniwersytetu Fryderyka II w Neapolu oraz Uniwersytetu „La Sapienza” w Rzymie, gdzie przeprowadzono seminaria naukowe. Zajęcia odbyły się też w Muzeum Archeologicznym w Neapolu.

Pierwsze takie przedsięwzięcie wyjazdowe powiodło się dzięki współpracy studentów wydziałów prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego oraz pracowników Katedry Prawa Rzymskiego UJ i Katedry Europejskiej Tradycji Prawnej UW. Wszystko koordynował student Patryk Walczak we współpracy z Fundacją „Utriusque Iuris”. W seminarium wzięły udział dwie laureatki tegorocznego Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny” Stefania Yerka (UG) i Agnieszka Szczerba (UJ).

 

Finał IX edycji Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny”

Dnia 4 czerwca 2018 roku w Gdańsku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbył się finał IX edycji Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny”. Komitet Konkursowy powołał Komisję Konkursową w składzie: prof. Wojciech Dajczak (UAM), dr Aleksander Grebieniow (UW), mec. Stefan Jacyno, mec. Przemysław Kozdój, ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier (UJ), dr Bartosz Szolc-Nartowski (UG), dr Maciej Szymura (UWr), prof. Jacek Wiewiorowski (UG) – przewodniczący, prof. Rafał Wojciechowski (UWr). 

Finaliści w liczbie 12 zostali zgłoszeni z konkursów wydziałowych. W pierwszym etapie finału każdy uczestnik losował zestaw trzech pytań, z których wybierał dwa i ustnie odpowiadał. Miał na swoje wystąpienie trzy minuty. Po wysłuchaniu wszystkich odpowiedzi, Komisja oceniła je na posiedzeniu tajnym.

Do drugiego etapu Komisja zakwalifikowała osiem osób. Uczestnicy losowali jeden z czterech kazusów wraz ze stroną procesową (powód albo pozwany), po czym przygotowywali swe wystąpienia przez 15 minut. Na przedstawienie argumentacji każda ze stron miała następnie pięć minut na wystąpienie i na replikę. Udzielanych odpowiedzi słuchała Komisja, po czym dokonała oceny na posiedzeniu tajnym. Do etapu trzeciego zakwalifikowano cztery osoby. Uczestnicy ścisłego finału mieli 12 minut na przygotowanie analizy tego samego kazusu. Ich wystąpień słuchała Komisja. Sami uczestnicy mogli się przysłuchiwać odpowiedziom dopiero po przedstawieniu własnej analizy.

Komisja Konkursowa na posiedzeniu tajnym postanowiła po odbytej dyskusji i po głosowaniach, że laureatami IX finału Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny” zostali:

Szymon Makowski (UW) – I miejsce

Agnieszka Szczerba (UJ) i Stefania Yerka (UG) – ex aequo II miejsce

 

Laureaci otrzymają nagrodę główną: sześciodniowy wyjazd do Rzymu.

 

Gratulacje!!!

VII Kongres Kół Naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza „100-lecie odzyskania niepodległości – bilans i perspektywy” odbywał się w dniach 15-17 maja 2018 roku w Poznaniu. O prawie rzymskim była mowa podczas drugiego dnia w ramach panelu eksperckiego pt. „Blaski i cienie II Rzeczypospolitej Polskiej”, odbywającego się na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej w Poznaniu. Wystąpienie zatytułowano „Wybór Niepodległej: prawo rzymskie jako polska tradycja prawna”.

 

program Kongresu

 

zobacz też: www.kongres.amu.edu.pl

Panele eksperckie:

I. Droga Polski do Unii Europejskiej

15 maja 2018 r. 

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM 

 

11:30 – 11:45 

uroczyste otwarcie 

prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki

Rektor UAM 

 

11:45 – 12:30 

wystąpienie inauguracyjne 

Bronisław Komorowski

Prezydent RP w latach 2010-2015 

 

12:30 – 12:50 

dyskusja 

 

13:00 – 14:00 

panel ekspercki 

prof. UAM dr hab. Hanna Suchocka

Premier RP w latach 1992-1993 

Proces przystępowania i wejścia Polski do Unii Europejskiej 

prof. zw. dr hab. Waldemar Łazuga

Kierownik zakładu myśli i kultury politycznej WH UAM 

Czy Polska „może obejść się bez Unii”? 

prof. zw. dr hab. Zbigniew Czachór

Kierownik Zakładu Badań nad Integracją Europejską WNPiD UAM 

Polska w Unii Europejskiej. Unia Europejska w Polsce 

 

14:00 – 14:30 

dyskusja

 

 

II. Blaski i cienie II Rzeczypospolitej Polskiej 

16 maja 2018 r. 

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM 

 

11:00 – 11:15 

uroczyste otwarcie 

prof. zw. dr hab. Bogumiła Kaniewska 

Prorektor ds. studenckich UAM 

 

11:15 – 11:55 

panel ekspercki cz. I 

ks. prof. zw. dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier 

Kierownik Katedry Prawa Rzymskiego UJ 

Wybór Niepodległej: prawo rzymskie jako polska tradycja prawna 

prof. zw. dr hab. Marek Hendrykowski 

Twórca poznańskiej szkoły filmoznawczej 

Kinematografia czasów II Rzeczypospolitej 

 

11:55 – 12:15 

dyskusja 

 

12:30 – 13:10 

panel ekspercki cz. II 

prof. zw. dr hab. Przemysław Czapliński 

Kierownik specjalności krytycznoliterackiej, 

Zakład Antropologii Literatury WFPiK UAM 

II Rzeczpospolita jako dzieło literackie 

dr Andrzej Byrt 

Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Niemczech w latach 1995-2001 oraz 2002-2006 i we Francji w latach 2014-2016 

II Rzeczpospolita: sukcesy i porażki jej dyplomacji 

 

13:10 – 13:30 

dyskusja

 

Dnia 8 maja 2018 roku w finale wydziałowego konkursu prawa rzymskiego, organizowanego przez Koło Prawa Rzymskiego TBSP UJ wraz z Katedrą Prawa Rzymskiego UJ laureatami zostali:

I miejce - Piotr Koziar

II miejsce - Jan Woźniak

III miejce - Dominika Jasińska

IV miejce - Agnieszka Szczerba

Gratulujemy!!!

I liczymy na sukces naszych reprezentantów w finale IX edycji Konkursu "Prawo rzymskie a świat współczesny" w Gdańsku w poniedziałek, 4 czerwca 2018 roku.

Dnia 29 kwietnia 2018 roku zmarł w wieku 73 lat

nasz przyjaciel Stefan Jan Karolak,

wielki entuzjasta i pasjonat prawa rzymskiego.

 stefan-karolak.jpeg

Msza święta żałobna w środę, 9 maja 2018 roku o 13:30 

w Kościele św. Dominika w Warszawie.

W dniu 14 kwietnia 2018 roku, podczas Konferencji Naukowej w Suchej Beskidzkiej – ‘Tłumaczenie czy interpretacja rzymskich tekstów prawniczych’, miało miejsce wręczenie Pani Elżbiecie Sondel, Wdowie po śp. Profesorze Januszu Sondlu, Księgi dedykowanej jego pamięci – Semper Fidelis, Studia in memoriam Professoris Janusz Sondel. Obecni byli, między innymi, prof. Maria Zabłocka (UW), prof. Jan Zabłocki (UKSW), prof. Witold Wołodkiewicz (SWPS), prof. Marek Kuryłowicz (Akademia Leona Koźmińskiego), prof. Anna Pikulska-Radomska (UŁ), prof. Bronisław Sitek (SWPS), prof. Jacek Wiewiorowski (UG), prof. Anna Tarwacka (UKSW), prof. Renata Świrgoń-Skok (URz), Prof. Sławomir Godek (UKSW), prof. Maciej Jońca (KUL), prof. Jerzy Krzynówek (UWM), a także uczniowie Profesora: dr hab. Tomasz Palmirski, dr Paulina Święcicka, dr Karolina Wyrwińska oraz dr Tomasz Szeląg. Uroczystość prowadził dr hab. Tomasz Palmirski, który odczytał list Pani prof. Doroty Malec, Prorektora UJ. Głos zabrała również Pani Maria Grzechynka – Kanclerz Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii, której od 2001 roku Profesor Janusz Sondel był Rektorem. Uroczystość zakończyło wystąpienie Wdowy po śp. Profesorze.

konkurs prawa rzymskiego 2018

W roku akademickim 2017/2018 finał IX edycji Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny” (zwanego dalej „Konkursem”), odbędzie się w poniedziałek, 4 czerwca 2018 roku w Gdańsku (spotkanie przy wejścia na Wydziała Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Jan Bażyńskiego 6 w Gdańsku o godzinie 10:50, rejestracja finalistów od 10:00).

Zgłoszenia laureatów konkursów z prawa rzymskiego, organizowanych na wydziałach prawa w Polsce, przekazują organizatorzy konkursów lokalnych do piątku, 1 czerwca 2018 roku pocztą elektroniczną za poświadczeniem wyświetlenia.

Indywidualne zgłoszenia do finału VIII edycji konkursu w postaci pracy konkursowej należy przesłać do 21 maja 2018 roku pocztą elektroniczną w formacie Word za poświadczeniem wyświetlenia. Zgłoszenie zawiera również: imię i nazwisko uczestnika konkursu, wydział prawa i rok, na którym studiuje, adres poczty elektronicznej właściwy do korespondencji.

Kwalifikacji do wzięcia udziału w międzynarodowym finale dokona komisja, którą w IX edycji Konkursu stanowi Komitet Konkursowy. Wyniki kwalifikacji komisja ogłasza do 28 maja 2018 roku na wskazane przez uczestników adresy poczty elektronicznej za poświadczeniem wyświetlenia.

Praca konkursowa o objętości nie większej niż 35’000 znaków (ze spacjami), zawierająca wykaz źródeł prawnych i pozaprawnych, a także bibliografię albo przypisy, może być napisana na jeden z następujących tematów:

  1. Zasada i granice swobody umów z perspektywy prawa rzymskiego i tradycji romanistycznej
  2. Własność rzymska a property w prawie angielskim
  3. Ograniczenie odpowiedzialności za długi spadkowe – perspektywa historyczna i prawno-porównawcza

Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny. Rejestracja finalistów po przyjeździe do Gdańska będzie prowadzona tylko na podstawie ważnej legitymacji studenckiej. Początek rejestracji o godzinie 10:00.

Finał rozpoczyna się o godzinie 11:00. Jest on publiczny. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestracji elektronicznej, która może być później wykorzystana w informowaniu o konkursie.

W pierwszym etapie finału uczestnicy indywidualnie odpowiadają ustnie na dwa wylosowane pytania. Udzielanych niezwłocznie po losowaniu odpowiedzi słucha komisja, powołana przez Komitet Konkursowy. W toku całego Konkursu komisja wyznacza jednakowe dla wszystkich limity czasowe na odpowiedź, ale też na przygotowanie się do niej. Oceny odpowiedzi komisja dokonuje na posiedzeniu tajnym.

W drugim etapie nie więcej niż dwunastu najlepszych uczestników finału przedstawia argumentację w ramach sporu, którego podstawą jest kazus losowany przez pary uczestników. W danej parze losowanie dotyczyć będzie także strony, którą uczestnik reprezentuje w ramach sporu. Udzielanych odpowiedzi słucha komisja, która oceny dokonuje na posiedzeniu tajnym.

W trzecim etapie finału czterech najwyżej ocenionych uczestników otrzyma do indywidualnego rozwiązania ten sam kazus.

Wyniki konkursu ogłasza się ustnie po zakończeniu trzeciego etapu oraz na stronach:

  1. konkursprawarzymskiego.pl
  2. rzym.amu.edu.pl
  3. http://strony.wpia.uw.edu.pl/ihp/zaklad-europejskiej-tradycji-prawnej/
  4. law.uj.edu.pl/users/kprz/
  5. http://www.praworzymskie.ug.edu.pl

Natomiast we wszelkich sprawach związanych z konkursem można się kontaktować pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zalecana literatura obejmuje:

  1. W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, wyd. 2, Warszawa 2014;
  2. H. Kupiszewski, Prawo rzymskie a współczesność, wydanie 1, Warszawa 1988 albo wydanie 2, Kraków 2013 – rozdziały II, VI i VIII.

Nagroda główna to 6 dniowy wyjazd do Rzymu dla laureatów Konkursu. Liczbę laureatów nie większą niż trzech wskazuje komisja konkursowa. Decyzje komisji w sprawie nagród są ostateczne i nie podlega kontroli sądowej.

 

Regulamin konkursu

commons okladka

Commons - dobra wspólnie użytkowane. Prawnoporównawcze aspekty korzystania z zasobów wodnych

 

autor: Grzegorz Blicharz

Commons to dobra naturalne lub stworzone przez człowieka, które są wspólnie użytkowane przez społeczności, lecz ich zasoby są ograniczone: użycie ich przez jedną osobę w znaczącym stopniu ogranicza możliwość korzystania z nich przez innych. Skupienie zarządzania w rękach podmiotu publicznego albo podmiotu prywatnego nie okazuje się efektywne. W związku z tym konieczne jest określenie reguł dostępu do źródła oraz reguł korzystania przez samych użytkowników. Typowe przykłady commons to łowiska ryb, lasy, łąki, zasoby wód podziemnych, systemy irygacyjne, a także przestrzenie miejskie, wolne od zanieczyszczeń powietrze, a nawet w niektórych przypadkach Internet.

Monografia łączy analizę dwóch zagadnień: struktury praw rzeczowych do dóbr wspólnie użytkowanych (commons) oraz wpływu policentrycznej struktury zarządzania tymi dobrami na rozwiązania prawne. Porównanie lokalnych rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami wód podziemnych w Kalifornii oraz systemami irygacyjnymi w Hiszpanii ze współczesnymi porządkami prawnymi będzie stanowiło kolejny przyczynek do dyskusji nad uniwersalnością prawa rzymskiego – fundamentu zachodniej tradycji prawnej.

„Znaczące wyniki badań Elinor i Vincenta Ostromów, które przyniosły Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii Elinor Ostrom w 2009 roku, nagłośniły w świecie zagadnienie commons, będące w centrum rozważań Autora. Jego praca jest oryginalnym opracowaniem istotnego naukowo i społecznie tematu, który nie doczekał się pogłębionej analizy z punktu widzenia prawa. Wypełniając lukę w tym zakresie, książka wnosi twórczy wkład w złożoną problematykę dóbr wspólnie użytkowanych i prawnoporównawczych aspektów korzystania z zasobów wody. Rozważania nawiązujące do konstrukcji prawa rzymskiego oraz poszukiwanie analogii do rozwiązań tego prawa w odniesieniu do commons prowadzą do celnych spostrzeżeń i nowatorskich wniosków. Istotnym dopełnieniem całości opracowania są liczne przykłady współczesnych rozwiązań prawnych, szczegółowo przedstawiane i analizowane w pracy”. (z recenzji prof. dr hab. Małgorzaty Korzyckiej)

 

 

 

 

Commons – jointly used goods. Comparative aspects of the use of water resources

grzegorz blicharzauthor: Grzegorz Blicharz

This monograph analyses the structure of property rights with respect to jointly used goods and the influence of the so-called polycentric structure of governance of these goods on legal solutions. This leads to an analysis of the mutual relationship between established law and customary law. The book gives an in-depth look into specific examples of polycentric governance. It investigates how the ruling in the Pasadena case, which inspired Vincent and Elinor Ostrom, together with subsequent case law fits into the current legal reality of groundwater rights in California. It also covers the new challenges posed by the Sustainable Groundwater Management Act of 2014, and the discussion on applying Public Trust Doctrine to groundwater in the case Environmental Law Foundation, et al. vs. State Water Resources Control Bd. (Cal. Super. Ct. July 14, 2014).

Furthermore, legal aspects of another example of water use, which fascinated the Ostroms, are presented. The Water Tribunal in Valencia gathered a community, which created the oldest irrigation system in operation, governed autonomously by the users. Their own tribunal’s jurisdiction is independent from common courts.

The comparison of local solutions regarding groundwater management in California and irrigation systems in Spain with modern legal systems contributes to the discussion on the universal nature of Roman law and the foundation of the western legal tradition.

„The results of Elinor Ostrom’s and Vincent Ostrom’s study, which granted Elinor Ostrom the 2009 Nobel Prize in Economics, brought the issue of commons, the main scope of the Author’s work, to the international audience. This book offers an innovative approach to the issue, which bears a lot of social and scientific importance, but has yet to see an in-depth, legal analysis. It fills a gap in legal studies, by providing creative input to the complex issue of jointly used goods and to the comparative aspects of water use. References to the Roman law and the search for analogies to this law in reference to commons, lead to accurate observations and innovative conclusions. To complement his work, the author provides an in-depth look into a variety of modern legal solutions.” (A fragment of the review by Prof. Małgorzata Korzycka, a long-term Research Associate and a Fulbright Senior Fellow in the Ostrom Workshop in Political Theory and Policy Analysis at the University of Indiana in Bloomington)

prawo2017.jpeg

Gość Katedry dr Jan Rudnicki z Zakładu Europejskiej Tradycji Prawnej WPiA UW, znany naszym studentom m.in. jako autor książki "Testament żołnierski i testamenty wojskowe w europejskiej tradycji prawnej", wystapił w środę, 6 grudnia 2017 roku z odczytem "Prawo rzymskie o międzynarodowym (w kontekście powstania Australii)". Wszystko w cyklu rozważań "Reflektorem w mrok. Prawo rzymskie o współczesnym"...

Dzień wcześniej przedstawił na zebraniu Katedry założenia swej pracy habilitacyjnej o dekodyfikacji prawa prywatnego, a wieczorem wygłosił wykład dekodyfikacji na przykładzie prawa przewozowego, a w szczególności transportu lotniczego, zaproszony przez studentów WPiA UJ z Koła Naukowego Europejskiej Tradycji Prawnej, Prawa Rzymskiego i Komparatystyki Prawniczej TI ESTIN ALETHEIA.

najnowsza publikacja Gościa ogłoszona drukiem w FUNDAMINA - czasopiśmie historycznoprawnym RPA 2017 nr 23 z. 2, s. 81-93. 

„Procesu Jezusa w świetle prawa żydowskiego”.

W piątek, 24 listopada 2017 r. gościem Katedry Prawa Rzymskiego UJ był prof. Joseph H.H. Weiler z New York University School of Law, specjalista prawa konstytucyjnego porównawczego, adwokat Włoch w sprawie „Lautsi przeciw Włochom”, dotyczącej obecności krzyż w klasie szkolnej; były dyrektor Wydziału Prawa, a ostatnio Rektor (2013- 2016) Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji.

weiler.jpg

Prof J.H.H. Weiler mówił nt. „Procesu Jezusa w świetle prawa żydowskiego”, co było poprzedzone krótki wykładem dr Pauliny Święcickiej (UJ) pt. „Proces Jezusa w świetle prawa rzymskiego”.

 swiecicka2017.jpg

Wprowadzenie przedstawiające gościa i całość poprowadziła prof. Agnieszka Nogal, kierownik Zakładu Filozofii Polityki w Instytucie Filozofii Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

 nogal.jpg

Pytania po wykładzie zadali dr Piotr Szwedo i Patryk Walczak. 

 szwedo.jpg 

walczak.JPG

Joseph Halevi Horowitz Weiler (urodzony 2 września 1951 roku) to wybitny prawnik z New York University School of Law, zajmujący się związkami prawa i religii, autor wielu prac z dziedziny prawa międzynarodowego. Studiował prawo w Wielkiej Brytanii (Sussex i Cambridge) oraz w Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego (dyplom w dziedzinie prawa międzynarodowego). W roku 1982 uzyskał tytuł doktora w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji we Włoszech, gdzie później pełnił funkcję profesora prawa, Dyrektora Wydziału Prawa, a ostatnio Rektora (2013- 2016).

Joseph H.H. Weiler jest doktorem honoris causa Uniwersytetu w Maceracie, Uniwersytetu Sussex i Uniwersytetu Nawarry.  Pozycję w świecie akademickim zyskał dzięki opublikowanej w roku 1998 pracy Konstytucja Europy: „Czy nowe szaty mają swojego cesarza?” i inne eseje na temat integracji europejskiej. W serii przystępnych esejów na temat ram prawnych Unii Europejskiej J.H.H. Weiler opisał stopniowe umacnianie ponadnarodowych instytucji europejskich kosztem krajowych parlamentów. Przedstawił tam również projekt konstytucyjnego pluralizmu, w którym szanowano by konstytucyjne tradycje państw członkowskich. W przestrzeni publicznej zasłynął m.in. reprezentując grupę krajów przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w słynnej sprawie dotyczącej obecności krzyża w szkolnej klasie – Lautsi kontra Włochy. Wtedy w roku 2010 wystąpił pro bono w Wielkiej Izbie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w obronie Republiki Włoch pozwanej przez obywatelkę Włoch i Finlandii, która żądała usunięcia krucyfiksu z klasy szkoły publicznej w miejscowości Abano Terme w pobliżu Padwy. Będący wyznawcą judaizmu J.H.H. Weiler wyjaśniał, że jego intencją nie była tylko obrona chrześcijaństwa jako takiego, ale pluralizmu przestrzeni publicznej. Już kilka lat wcześniej w swojej opublikowanej po włosku, a wydanej także po polsku, książce Chrześcijańska Europa. Konstytucyjny imperializm czy wielokulturowość? argumentował, że jednocząca się Europa nie powinna odrzucać swoich religijnych korzeni.

Jest żonaty i ma pięcioro dzieci. Jego ojciec urodził się w Zamościu. 

 

weiler1

weiler1

weiler1

weiler1

weiler1

weiler1

weiler1

Kontakt

Katedra Prawa Rzymskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków
tel./fax (012) 422-10-33 wew. 1201

Szukaj

© Solmedia 2020