Rokroczne Forum „Rządy prawa” odbyło się w Pekinie w dniach 17-18 listopada 2017 roku. Dla Instytutu Prawa Chińskiej Akademii Nauk Społecznych (CASS) w Pekinie to flagowe wydarzenie, gromadzące na konferencji naukowej prawników z wszystkich kontynentów. Z Polski udział wzięły dwie osoby. Z referatem przedstawiającym spojrzenie na dysputy z zakresu prawa pracy w Chinach z perspektywy podstawowy praw pracowniczych wystąpił dr Piotr Grzebyk z Polskiego Centrum Studiów nad Prawem i Gospodarką China Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Natomiast o reformie sądownictwa w Polsce w 2017 roku mówił należący do zarządu tego Centrum ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier, kierownik Katedry Prawa Rzymskiego UJ, który przewodniczył również pierwszej sesji naukowej Forum oraz uczestniczył w trójgłosie podsumowującym całą konferencję – wraz z prof. Kimmo Teppo Nuotio, przewodniczącym Centrum Prawa Chińskiego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Helsinkach oraz prof. Li Lin, członkiem Chińskiej Akademii Nauk Społecznych i dyrektorem Instytutu Prawa CASS. Po referacie o reformie sądownictwa pytania zadawali prof. Heinz-Dietrich Steinmeyer z Uniwersytetu w Muenster, Niemcy oraz prof. Xu Hui, która jest zastępcą dyrektora Departamentu Prawa Procesowego CASS. 

W dniu 7 listopada 2017 r. w Chińskiej Akademii Nauk Społecznych w Pekinie z sukcesem odbyło się trzecie polsko-chińskie seminarium prawa porównawczego – 3rd Sino-Polish Seminar on Comaprative Law. Tematem przewodnim były legislacja, kodyfikacja i dekodyfikacja prawa w  Chinach i Polsce – Legislation, Codification, and Decodification in China and Poland. Seminarium było współorganizowane przez Instytut Prawa Chińskiej Akademii Nauk Społecznych (CASS), Centrum Studiów nad Prawem i Gospodarką China Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uniwersytet Jagielloński reprezentowali, występując z referatami dr Paulina Święcicka, dr Grzegorz Blicharz i ks. prof. Franciszek Longchamps de Berier – wszyscy z Katedry Prawa Rzymskiego UJ. W obradach wzięło udział ponad 20 ekspertów i naukowców z Chin oraz Polski.

Dzięki trójstronnemu porozumieniu rozwija się współpraca naukowa między Polską i Chinami przede wszystkim w postaci wspólnych seminariów oraz publikacji naukowych z zakresu prawa porównawczego. Tegoroczny temat seminarium był inspirowany badaniami prowadzonymi w Katedrze Prawa Rzymskiego UJ nad dekodyfikacją prawa prywatnego w europejskiej tradycji prawnej (w ramach grantu OPUS NCN). Zagadnienie wpisuje się także w aktualne wyzwania, które stoją przed chińskim porządkiem prawnym. Jak wskazywał prof. Xie Zengyi, dyrektor departamentu badań Instytutu Prawa CASS, ostatnio władze partii i państwa w Chinach potwierdziły wolę rządzenia w oparciu o prawo i dalszego rozwijania porządku prawnego. W związku z tym obecnie prowadzone są tam prace między innymi nad kodeksem cywilnym. Doświadczenia polskie i europejskie, które przedstawiali polscy uczeni, służyły ukazaniu szans i zagrożeń, jakie niesie ze sobą skodyfikowane prawo oraz sposobów reakcji w sytuacji utraty przez kodeksy cywilne centralnej pozycji w porządku prawnym.

Referaty przedstawiane przez reprezentantów Katedry Prawa Rzymskiego, ale nie tylko przez nich, ukazywały proces dekodyfikacji w perspektywie europejskich projektów unifikacyjnych oraz historycznego rozwoju prawa. Zagadnienie dekodyfikacji prawa umów analizował ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier, osadzając je w kontekście z jednej strony nieudanych projektów europejskich unifikacji prawa zobowiązań oraz naukowych debat toczonych w grupach przygotowujących te projekty, a z drugiej strony odnosząc się do różniących się między sobą, także historycznie, sposobów pojmowania kontraktu w prawie kontynentalnym czy amerykańskim, a także chińskim. Odpowiedzią na pytanie, jaką rolę może pełnić kodeks cywilny w państwach europejskich, zajęła się dr Paulina Święcicka – wszystko w kontekście utraty znaczenie przez kodeks roli narzędzia porządkującego całość prawa prywatnego. Zastanawiała się nad tym, dlaczego nauka europejska tak bardzo przywiązała się do idei kodyfikacji. Na przykładzie umowy transportu kolejowego w prawie polskim oraz niemieckim proces dekodyfkacji przedstawił dr Grzegorz Blicharz. Podkreślił znaczenie konwencji międzynarodowych oraz soft law dla osłabiania pozycji krajowych kodeksów.

Żywa, rzeczowa dyskusja występujących na przemian przedstawicieli delegacji polskiej i chińskiej przyczyniła się do podjęcia decyzji o wydaniu wspólnej publikacji w Chinach przez Instytut Prawa CASS. Wszyscy wyrazili nadzieję, że przyczyni się to do umocnienia i rozwijania coraz silniejszych polsko-chińskich więzi, które nie ograniczają się tylko do projektów ekonomicznych i infrastrukturalnych, lecz obejmują także współpracę naukową. Następne wspólne seminarium prawa porównawczego planowane jest w czerwcu 2018 roku w Polsce – w Krakowie i Warszawie. 

W dniach 12-16 września 2017 roku odbywał się doroczny, już 71. światowy kongres historyków prawa jako sesja Międzynarodowego Towarzystwa Historii Praw Starożytności im. Fernanda de Visschera (Société Internationale Fernand de Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité – stąd powszechnie używany w środowisku skrót SIHDA). Tematem tegorocznego kongresu była wolność i jej ograniczenia w prawach antyku (Liberté et interdictions dans les droits de l’Antiquité).

Kongres, w którym uczestniczyło przeszło 250 uczonych,  jak zwykle zgromadził głównie badaczy prawa rzymskiego: od Chile po Japonię. Obrady w pięciu równoległych sesjach odbywały się po francusku, włosku, angielsku, niemiecku lub hiszpańsku. Obrady toczyły się w siedzib ie wydziału prawa bolońskiej Alma Mater, a na czwartek, 14 września przeniesiono je do siedziby seminarium duchownego w Rawennie. Po południu wszyscy zwiedzali Kościół św. Witalis ze słynną mozaiką przestawiającą cesarza Justyniana.

justynian

Na zakończenie zgromadzenie ogólne SIHDA potwierdziło przyjęcie zaproszenie na 72. światowy zjazd do Krakowa. Kongres odbędzie się w dniach 11-15 września 2018 roku. Zgromadzenie jednomyślnie zatwierdziło temat: Plus ratio quam vis. Zatem do zobaczenia w Krakowie!!!

 

Z Uniwersytetu Jagiellońskiego wystąpili reprezentujący Katedrę Prawa Rzymskiego WPiA UJ:

dr Paulina Święcicka z referatem “Ercole in Catene”. I limiti alla discrezionalità dell’interpretazione dei giuristi romani – osservazioni preliminari e introduzione alla ricerca

dr Grzegoprz Blicharz z referatem Decodification of Law and Liberation of the State from Insolvent Estates? Liquidation Processes in Roman law and Comparative Legal Perspective

mgr Kamil Stolarski z referatem Iusta causa usucapionis: restrictions in acquiring property in Roman law

ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier z referatem Gifts: Contractual Freedom and a Prohibition by Justinian, który także przewodniczył popołudniowej sesji w środę, 13 września.

 

program kongresu

streszczenia referatów

Portal "Wszystko co najważniejsze" pod redakcją prof. Michała Kleibera opublikował uwagi prof. Wojciecha Dajczaka i ks. prof. Franciszka Longchamps de Bérier o konkursach przedmiotowych i powodach zainteresowania prawem rzymskim w ramach prawoznawstwa. Wszystko w związku z tym, że zakończyła się już ósma edycja Konkursu "Prawo rzymskie a świat współczesny". Reakcje na artykuł dowodzą, że zagadnienie interesuje nie tylko osoby z prawem rzymskim związane...

https://wszystkoconajwazniejsze.pl/ks-prof-franiszek-longchamps-de-berier-prof-wojciech-dajczak-prawo-rzymskie/

 

 Międzynarodowe seminarium badawcze europejskiej komparatystyki prawa prywatnego

„IURA PRIVATA IN COMPARATIONE”

27 – 28 czerwca 2017 r., Frankfurt nad Odrą

Europejski Uniwersytet Viadrina, Logensaal 

 
Konferencja "Odpowiedzialność za długi spadkowe”
organizowana przez Stowarzyszenie Notariuszy RP
 
Warszawa, dnia 23 czerwca 2017 roku
 
 
Godz. 10.30 – 10.50 „Aspekty kolizyjne odpowiedzialności za długi spadkowe” – prof. dr hab. Maksymilian Pazdan 
 
Godz. 10.50 - 12.20 PANEL I: Ograniczona odpowiedzialność za długi spadkowe.
  1. „Rzymska siatka pojęć prawa spadkowego a ograniczenia odpowiedzialności za długi" – ks. prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Berier
  2. „Reżim odpowiedzialności spadkobiercy, zapisobiercy windykacyjnego i obdarowanego za zachowek” – prof. dr hab. Bogudar Kordasiewicz
  3. „Odpowiedzialność za długi spadkowe spadkobiercy pozostającego w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej” – dr Jakub Biernat 
 
Godz. 12.50 - 14.20 Panel II: Zaspokajanie długów spadkowych przy ograniczeniu odpowiedzialności
  1. „Porządek zaspokajania długów spadkowych” – dr Elwira Macierzyńska-Franaszczyk.
  2. „Akcesoryjne zabezpieczenia wierzytelności a ograniczona odpowiedzialność za długi spadkowe” – prof. dr hab. Jacek Górecki
  3. „Zarzut ograniczenia odpowiedzialności - przesłanki materialnoprawne i proceduralne” - dr Bartosz Kucia 
 
Godz. 15.00 – 16.30 PANEL III: Przyszłość systemu odpowiedzialności za długi spadkowe
  1. „Założenia systemu odpowiedzialności za długi spadkowe w projekcie kodeksu cywilnego” - dr Grzegorz Gorczyński
  2. „Konieczność zmiany systemu odpowiedzialności za długi spadkowe” – prof. dr hab. Fryderyk Zoll 
 
 

Finał VIII edycji Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny”

 

 

Dnia 2 czerwca 2017 roku we Wrocławiu na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbył się finał VIII edycji Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny”. Komitet Konkursowy powołał Komisję Konkursową w składzie: prof. Wojciech Dajczak (UAM), prof. Tomasz Giaro (UW), dr Aleksander Grebieniow (UW), ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier (UJ) – przewodniczący, dr Maciej Szymura (UWr), prof. Jacek Wiewiorowski (UG), prof. Rafał Wojciechowski (UWr).

 

Finaliści w liczbie 14 zostali zgłoszeni z konkursów wydziałowych. W pierwszym etapie finału każdy uczestnik losował zestaw trzech pytań, z których wybierał dwa i ustnie odpowiadał. Miał na swoje wystąpienie trzy minuty. Po wysłuchaniu wszystkich odpowiedzi, Komisja oceniła je na posiedzeniu tajnym.

 

Do drugiego etapu Komisja zakwalifikowała 10 osób. Uczestnicy losowali jeden z czterech kazusów wraz ze stroną procesową (powód albo pozwany), po czym przygotowywali swe wystąpienia przez 15 minut. Na przedstawienie argumentacji każda ze stron miała następnie pięć minut na wystąpienie i na replikę. Udzielanych odpowiedzi słuchała Komisja, po czym dokonała oceny na posiedzeniu tajnym. Do etapu trzeciego zakwalifikowano cztery osoby. Uczestnicy ścisłego finału mieli 12 minut na przygotowanie analizy tego samego kazusu. Ich wystąpień słuchała Komisja. Sami uczestnicy mogli się przysłuchiwać odpowiedziom dopiero po przedstawieniu własnej analizy.

 

Komisja Konkursowa na posiedzeniu tajnym postanowiła po odbytej dyskusji i po głosowaniach, że laureatami VIII finału Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny” zostali:

I miejsce – Sebastian Juszczak (UW)

II miejsce – Krzysztof Dwiecki (UAM)

 

Miejsca trzeciego nie przyznano. Laureaci otrzymają nagrodę główną: sześciodniowy wyjazd do Rzymu, który ma się odbyć najprawdopodobniej we wrześniu 2017 roku.

 

Z radością informujemy, że Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej uhonorowała doktora Grzegorza Blicharza. Pracownik naszej Katedry jest laureatem prestiżowego Stypendium START. Wyróżnienie przyznano 100 najzdolniejszym młodym uczonym, reprezentującym wszystkie dziedziny nauk, którzy - choć dopiero rozpoczynają karierę naukową - mogą się już wykazać znaczącymi osiągnięciami badawczymi. Stypendium ma na celu zachęcenie ich do dalszego rozwoju naukowego przez umożliwienie pełnego poświęcenia się pracy badawczej.

Doktor G. Blicharz jest jednym z trojga prawników w tym gronie: http://www.fnp.org.pl/laureaci-start-2017/

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

Nakładem Wydawnictwa Od.Nowa ukazały się felietony z różnych dziedzin współczesnego prawa, które nawiązują do wartości i zasad prawa rzymskiego. Pięćdziesiąt niezależnych tekstów niesie refleksje o bieżących zagadnieniach. Dowodzi przydatności doświadczenia prawa rzymskiego jako źródła inspiracji, kryterium oceny, nośnika cywilizacji.

„Każda z opowieści to spójna, przemyślana historia. Prowadzony z żelazną konsekwencją logiczny wywód mający swój rytm, początek i koniec. Dużo tu zarówno serca i mądrości, jak i przenikliwości tropiciela Rzymu w XXI wieku. Także niespodziewanych zwrotów akcji” (Od redaktora prowadzącego - Tomasza Pietrygi).

Książka jest właściwie zawodowym pamiętnikiem z prawa rzymskiego, pisanym przez dwa i pół roku. Zawiera osobiste pzemyślenia oraz uwagi na kanwie aktualnych wydarzeń i wielkiego dziedzictwa prawnego Rzymu oraz użytecznych doświadczeń prawa rzymskiego.

Nowe rysunki Andrzeja Krauzego ilustrują całość, która ukazuje się pod patronatem „Rzeczpospolitej”.

Patrz:

Zdjęcia dzięki uprzejmości WSTiE w Suchej Beskidzkiej

W dniu 29 kwietnia 2017 roku, podczas Międzynarodowego Sympozjum Romanistycznego w Suchej Beskidzkiej – Diritto romano e attualita', miała miejsce uroczystość z okazji jubileuszu 80 urodzin Pana Profesora Janusza Sondla, kierownika Katedry Prawa Rzymskiego w latach 1984–1987 oraz 2003–2007. Wzięli w niej udział uczniowie i przyjaciele Profesora. Uroczystość prowadził dr hab. Tomasz Palmirski, który odczytał list gratulacyjny Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UJ prof. dr hab. Jerzego Pisulińskiego (pobierz list). Głos zabrali, między innymi dr Łukasz Marzec oraz dr Paulina Święcicka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Anna Tarwacka – prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, prof. Ewa Gajda z Uniwersytetu Szczecińskiego, ks. dr Piotr Sadowski z Uniwersytetu Opolskiego oraz pani Maria Grzechynka – Kanclerz Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii, której od 2001 roku Profesor J. Sondel jest Rektorem, a także przedstawiciel samorządu studenckiego WSTiE. W imieniu władz Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku dr Piotr Kołodko wręczył Profesorowi J. Sondlowi  uroczysty medal.  Uroczystość zakończyło wystąpienie Jubilata. 

Kontakt

Katedra Prawa Rzymskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków
tel./fax (012) 422-10-33 wew. 1201

Szukaj

© Solmedia 2020