We Frankfurcie nad Odrą ukazał się pod redakcją prof. Arkadiusza Wudarskiego tom „Polska komparatystyka prawa. Prawo obce w doktrynie prawa polskiego”.

 

Ogłoszone zostały w nim trzy artykuły o prawie porównawczym czerpiące z doświadczenia prawa rzymskiego:

Tomasz Giaro, Moment historyczny w prawoznawstwie porównawczym

Wojciech Dajczak, Potencjał metody porównawczo-historycznej na przykładzie kontrowersji wokół odpowiedzialności sprzedawcy za wady fizyczne rzeczy

Franciszek Longchamps de Bérier, Z uwag do metodologii nauki prawa prywatnego: argumenty historyczny, dogmatyczny i prawnoporównawczy na przykładzie darowizny na wypadek śmierci oraz zapisu windykacyjnego

 

KOnferencja międzynarodowa

Laureatkami VII edycji Konkursu "Prawo rzymskie a świat współczesny" zostały:

 

I miejsce – Maria Włoskowicz (UJ)

II miejsce – Michalina Kowala (UAM) i Magdalena Ossowska (UW)

 

 

- pod takim tytułem odbędzie się konferencja naukowa w dniach 1-2 kwietnia 2016 r. w Pałacu Tyszkiewiczów Potockich w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu 32.  Konferencję zorganizowało Koło Naukowe "Utriusque iuris" na WPiA UW. Weźmie w niej z referatem udział dr Paulina Święcicka z Katedry Prawa Rzymskiego UJ.

dr Paulina Święcicka (UJ)

Program

1.IV (piątek)

10:00- Otwarcie konferencji przez Prodziekana WPiA UW prof. dr hab. Tomasza Giaro

10:15-11:30 – ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski: „Reinterpretacja norm moralnych i prawa w biblijnym Izraelu na przykładzie Dekalogu.”

 

 

od prawej ks. prof. Waldemar Chrostowski (UKSW), prof. Tomasz Giaro (UW), ks. prof. Franciszek Longchamps de Berier (UJ)

 

11:30-11:45 – przerwa kawowa

11:45-12:30 – ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki: „Jezus a Prawo”

12:30-13:15 – prof. dr hab. Andrzej Bryk: „Koncepcja władzy politycznej w starożytnym Izraelu”

13:15-14:00 – dr Paulina Święcicka: „Jurysdykcja Sanhedrynu Jerozolimskiego w procesie Jezusa z Nazaretu”

 

 

od lewej dr Paulina Święcicka (UJ), prof. Andrzej Bryk (UJ), ks. prof. Dariusz Kotecki (UAM), ks. prof. Franciszek Longchamps de Berier (UJ)

 

Panel I (15:30-17:00)

1. Łukasz Buczek (US): „Normy sankcjonowane w Dekalogu? Próba analizy dogmatyczno-prawnej w oparciu o założenia derywacyjnej koncepcji wykładni prawa”

2. mgr Piotr Maciaszek (UG i UKSW): „Znaczenie intencji w wykonywaniu prawa w nauczaniu Jezusa Chrystusa a współczesne problemy prawne”

3. mgr Małgorzata Szymańska (UWr): „Współczesna wykładnia prawnicza a interpretacja biblijna – porównanie meto”

4.  Kacper Wonia (UMCS): „Okrucieństwo i bezkompromisowość Talmudu”

5. Kacper Górniak (UJ): „In dubiis benigniora. Wokół łagodnej interpretacji w prawie prywatnym”

 

2.IV (sobota)

Panel II (10:00-11:30)

1. mgr Mateusz Nocuń (UW): „Wielopoziomowa wykładnia Rdz 2,24 a kanoniczne prawo małżeńskie”

2. Piotr Polak (UW): „Duch a litera. Prawo Mojżeszowe czy łaska i prawda

3. Dominik Kossak (UWr) : „Starotestamentowe małżeństwo żydowskie – obraz biblijny i jego wpływ na współczesność”

4. Przemysław Matuszewicz (UW): „Nomos Georgikos – dylemat prawodawcy”

5. mgr Rafał Marek (UJ): „Żydowskie metody interpretacji a początki ius commune

 

Panel III (11:45-13:00)

1. Michał Czykierda (UW): „Własność w prawie starotestamentowym – wybrane zagadnienia”

2. Antoni Żukowski (UW): „Sposoby nabycia własności w prawie rzymskim i w prawie mojżeszowym”

3. mgr Kacper Lewandowski (KUL): „Prawo własności u Św. Augustyna”

4. Igor Adamczyk(UW): „Między Synajem a Italią. Odpowiedzialność deliktowa za wyrządzoną szkodę”

 

Panel IV (14:30-16:00)

1.    mgr Piotr Aleksandrowicz (UAM): „Wykładnia praw kultycznych według Szkoły Świętości”

2. Maria Kola (UAM): „Każdy czynił to, co było słuszne w jego oczach (Sdz 21,25) – rozważania na temat zasady słuszności w Księdze Sędziów”

3. Bartłomiej Starnowski (UW): „ Rabin, Jurysta i Ulem: kilka słów o wykładni w prawach żydowskim, rzymskim i islamskim”

4. Szymon Osmoła (UJ): „Święte księgi w teorii Leona Petrażyckiego”

 

 

od lewej prof. Andrzej Bryk (UJ), dr Paulina Święcicka (UJ), ks. prof. Dariusz Kotecki (UAM), ks. prof. Franciszek Longchamps de Berier (UJ)

 

16:00 – Podsumowanie i zakończenie konferencji

W dniach 11-12 lutego 2016 roku odbywa się w Uniwersytecie we Florencji konferencja naukowa "Nadużycie prawa. Znaczenie i wartość techniki argumentacyjnej w różnych sektorach porządku prawnego".

 

W dniach 5-6 listopada 2015 roku odbył się w Pekinie na China University of Political Science and Law zjazd z cyklu China-Europe Academic Conference 2015, organizowany przez EU-China School of Law. Tym razem tematem obrad była Legal Reform of Market Economy. W zjeździe wystąpiło 50 mówców z 15 uniwersytetów oraz instytucji naukowych, uczestniczyło nadto 119 osób. Ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier wygłosił referat na temat Private Law in Transition: Jurisdictions of Polish Law within Last 100 Years w panelu wystąpień zatytułowanym Judicial Reform of Market Economy.

Po południu 16 października 2015 roku na Wydziale Prawa Uniwersytetu Pekińskiego odbyło się seminarium z udziałem profesorów, doktorantów i studentów tegoż wydziału oraz profesorów i studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego. Podstawą dyskusji stało się przedłożenie ks. prof. Franciszka Longchamps de Bérier pt. Roman Legal Maxims in Private Law Studies.

Rano 16 października 2015 roku w Instytucie Prawa Chińskiej Akademii Nauk Społecznych (CASS) w Pekinie odbył się Sino-Polish Seminar on Comparative Law z udziałem uczonych chińskich oraz profesorów z Uniwersytetu Jagiellońskiego i z Uniwersytetu Warszawskiego. Ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier wygłosił referat Private Law Methodology and the Common Roots of Chinese Law and Polish Law.

W dniach od 14-21 października 2015 roku odbywało się w Pekinie na China University of Political Science and Law czwarte już Warsaw-Beijing Forum z udziałem studentów. Występujący na konferencji profesorowie reprezentowali CUPL, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Warszawski. Ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier wystąpił z referatem Transformation of Private Law in Poland within Last 100 Years.

W dniach 18-20 września 2015 roku odbyła się w Uniwersytecie Szczecińskim konferencja pt. "Civis Romanus sum. Mistrzowie i dzieła polskiej romanistyki". Wzięli w niej udział z referatami adiunkci w Katedrze Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

dr Łukasz Marzec, Stanisław Wróblewski a krakowska szkoła romanistyczna

dr Tomasz Palmirski, Krakowska szkoła romanistyczna po 1945 roku

 

„Nauczanie prawa w starożytności i nauczanie praw starożytności we współczesnych programach studiów prawniczych” – na ten temat obradował tegoroczny kongres romanistów i historyków prawa, który zgromadził przedstawicieli 114 ośrodków akademickich z 32 państw. Sesja Międzynarodowego Towarzystwa Historii Praw Starożytności im. Fernanda de Visschera (Société Internationale Fernand De Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité – SIHDA) odbyła się po raz 69 w dniach 7-12 września 2015 roku. Tym razem miejsce obrad był Stambuł.

W Kongresie wzięli udział z referatami w języku angielskim pracownicy i doktoranci w Katedrze Prawa Rzymskiego UJ. W kolejności wystąpień:

 

mgr Piotr Łochowski, Deathbed Gifts in Polish Civil Law and Roman Legal Sources

 

 

dr Paulina Święcicka, ‘Amicus Paulus sed magis amicus est Windscheid.’ About Stanisław Wróblewski’s ‘Modus Docendi’ of Roman Law

 

 

ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier, Teaching Practical History on the Example of the Evolution of the Law of Succession in Poland over the Last 100 Years

 

 

mgr Grzegorz Blicharz, The Modern Lawyer and Roman Law on Inheritance Tax. How to Shift Legal Education to the Argumentative Model?

 

 

program kongresu - pdf

 

streszczenia wystąpień - pdf

 

We wtorek, 7 lipca 2015 roku odbyłą się w Krakowie konferencja pt. Varying Jurisdictions: Changes of Territory and Transformations of Private Law, w której z referatami w kolejności udział wzięli:

Rena van den Bergh (UNISA Pretoria, RPA), Varying Jurisdictions in South Africa and Changes of Territory: Roman Dutch Law as Common Law

Franciszek Longchamps de Bérier (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Chinese and Polish Private Law within the European Legal Tradition

Vladimir Ilić (Uniwersytet w Kragujevac, Serbia), Serbian Civile Code of 1844 and Changes of Private Law in Serbia during Last Two Centuries

Piotr Łochowski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Deathbed Gifts in Polish Law – between the Code of Obligations of 1933 and the Code Civil of 1964

Grzegorz Blicharz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Estate Without a Claimant in the International Private Law. The EU Succession Regulation (No 650/2012) and the Western Legal Tradition

 

 

fot. Grzegorz Blicharz

Dnia 1 czerwca 2015 roku w Poznaniu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się finał VI edycji międzynarodowego konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny”. Komitet Konkursowy powołał Komisję Konkursową w składzie: prof. Wojciech Dajczak (UAM), dr Petr Dostalik (Uniwersytet w Ołomuńcu, Czechy), prof. Tomasz Giaro (UW) – przewodniczący, radca prawny Paweł Jasiński, ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier (UJ), dr Pavel Salák (Uniwersytet w Brnie, Czechy), prof. Rafał Wojciechowski (UWr).

W finale wzięło udział 16 osób: studentek i studentów zgłoszonych jako finaliści konkursów wydziałowych lub zakwalifikowanych na podstawie pracy pisemnej. Jako obserwatorzy pojawili się studenci Uniwersytetu w Augsburgu, którzy następnego dnia wzięli udział w międzynarodowym seminarium "Znaczenia i przypadki użycia zwro tu bona fides w prawie polskim i niemieckim". Zmagania konkursowe poprzedzone zostały wykładem prof. Chistopha Beckera z Uniwersytetu w Augsburgu pt. „Gaius in Poland and in Germany”.

W pierwszym etapie finału wylosowano na początek kolejność wystąpień. Każdy finalista losował zestaw trzech pytań (przygotowanych wcześniej po polsku i po czesku), z których wybierał dwa i ustnie odpowiadał. Miał na swoje wystąpienie 2 minuty. Po wysłuchaniu wszystkich odpowiedzi, Komisja oceniła je na posiedzeniu tajnym.

Do drugiego etapu Komisja zakwalifikowała 12 osób. Losowali jeden z sześciu kazusów wraz ze stroną procesową (powód albo pozwany), po czym przygotowywali swe wystąpienia przez 15 minut. Na przedstawienie argumentacji każda ze stron miała następnie 2 minuty na wystąpienie i 1 minutę na replikę. Udzielanych odpowiedzi słuchała Komisja, po czym dokonała oceny na posiedzeniu tajnym.

Do etapu trzeciego zakwalifikowano cztery osoby. Uczestnicy ścisłego finału mieli 20 minut na przygotowanie analizy tego samego kazusu. Ich wystąpień słuchał Komisja. Sami uczestnicy mogli się przysłuchiwać odpowiedziom dopiero po przedstawieniu własnej analizy.

Komisja Konkursowa na posiedzeniu tajnym po odbytej dyskusji i po głosowaniach uznała, że laureatami VI finału Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny” zostali:

I miejsce - Piotr Kaźmierski (UAM)

II miejsce – Karolina Cieślik (UWr)

Komisja Konkursowa zdecydowała nie przyznawać III miejsca. Dwójka laureatów otrzyma nagrodę główną: sześciodniowy wyjazd do Rzymu.

Kontakt

Katedra Prawa Rzymskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków
tel./fax (012) 422-10-33 wew. 1201

Szukaj

© Solmedia 2020