Dr Maciej Bocheński

dr Maciej Bocheński

Asystent w Katedrze Kryminologii UJ

 

Studia, stopnie i tytuły naukowe:

 • Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2005-2010)
 • Uzyskanie stopnia magistra prawa (2010)
 • Aplikacja adwokacka w Krakowskiej Izbie Adwokackiej (2011-2013)
 • Studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2010-2015)
 • Uzyskanie stopnia doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji UJ (2015)
 • Wpis na listę adwokatów Krakowskiej Izby Adwokackiej (2015)

 

Udział w projektach badawczych:

 • Kierownik projektu badawczego o nr 2013/09/N/HS5/04247, pt. „Formy prawnokarnej reakcji wobec sprawców przestępstw seksualnych w Polsce”,  finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki, otrzymanego w konkursie PRELUDIUM 5

 

Zainteresowania badawcze:

 • Kryminologia środowiskowa
 • Kryminologiczna problematyka przestępczości seksualnej
 • Wiktymologia
 • Sprawiedliwość naprawcz
 • Polityka kryminalna i polityka karna
 • Populizm penalny

Najważniejsze publikacje:

 • Sprawca przestępstwa gospodarczego – analiza pojęcia w oparciu o koncepcję „white collar crimes” E.H. Sutherlanda i wybrane przepisy prawa; Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 1/2008; s. 28-38.
 • Krytyczne spojrzenie na koncepcję przyczynienia się ofiary do zaistnienia przestępstwa zgwałcenia; Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, Rok XIV: 2010, z. 3; s. 57-72.
 • W kierunku sprawiedliwości naprawczej; Palestra 3-4/2012; s. 265-274.
 • Kryminologia środowiskowa i jej znaczenie dla badań nad przestępstwem zgwałcenia; Przegląd Więziennictwa Polskiego, I-II kwartał 2012, Nr 74-75; s. 45-68.
 • Rzecz o statusie młodocianego w prawie karnym – uwagi na marginesie uchwały Sądu Najwyższego z 20 czerwca 2012 r., sygn. I KZP 5/12; Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, Rok XVI: 2012, z. 3; s. 153-164.
 • Populizm penalny w polskim wydaniu – rzecz o kryminologicznej problematyce ustawy o postępowaniu wobec osób stwarzających zagrożenie; e-Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych; 12.03.2014.
 • Kogo „uleczy” Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym; Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Rok LXXVI, zeszyt 3, 2014, s. 149-160.
 • Expert reports in cases of rape and child sexual abuse; Problems of Forensic Sciences 2015, Vol. 101 (CI), s. 24-38.
 • Ile pedofilli w „pedofilach”? Wybrane problemy wykorzystywania seksualnego małoletnich w Polsce – perspektywa kryminologiczna; Dziecko Krzywdzone 2015, Vol. 14, Nr 3, s. 99-132.
 • Prawnokarna reakcja wobec sprawców przestępstw seksualnych w Polsce po 1 lipca 2015 r.; Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2015, zeszyt 4.
 • Prawnokarna reakcja wobec sprawców przestępstw z art. 197 KK i art. 200 KK w świetle teorii i badań empirycznych; CH Beck, Warszawa 2016; seria: Monografie Prawnicze; ISBN 978-83-255-8625-6.
 • Obrońcy w sprawach o przestępstwo zgwałcenia w świetle wyników badań empirycznych, ePalestra 2016, poz. 24/A, ISSN: 0031-0344
 • Criminological problems of registers of sexual offenders: remarks on the sexual offences act of 13 may 2016, Problems of Forensic Sciences 2016, Vol. 105 (CV), s. 370-393.
 • Practical aspects of assessment of risk of re-offending by „especially dangerous” offenders in the context of the judgment of the Constitutional Tribunal of 23 November 2016 (K 6/14), Problems of Forensic Sciences 2016, Vol. 108 (CVIII), s. 632-650.
 • Mapa zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym jako instrument sytuacyjnej prewencji przestępczości w Polsce – uwagi krytyczne, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Rok LXXIX, zeszyt 4, 2017, s. 107-119.
 • The professional confidentiality of a psychologist and the obligation to denounce under art. 240 of the penal code, Problems of Forensic Sciences 2017, Vol. 110 (CX), s. 153-167.

 

Kontakt:

Katedra Kryminologii WPiA UJ

Ul. Olszewskiego 2, I p., pok. 127

31-007 Kraków

e-mail: maciej.bochenski@uj.edu.pl