Kryminologiczna problematyka przestępczości gospodarczej

Kryminologiczna problematyka przestępczości gospodarczej (studia stacjonarne) – 4 pkt ECTS

Celem wykładu  jest przedstawienie etiologii, fenomenologii oraz sposobów zapobiegania przestępczości gospodarczej. W trakcie wykładu zaprezentowane zostanie problematyka podstawowych koncepcji teoretycznych odnoszących się do omawianego rodzaju przestępczości. Przedmiotem omówienia są koncepcje związane z przestępczością na szkodę przedsiębiorców oraz na szkodę konsumentów. Przede wszystkim dotyczące przestępczości „białych kołnierzyków” oraz „niebieskich kołnierzyków”. W trakcie wykładu omawiane są zagadnienia związane z charakterystyką sprawców przestępstw gospodarczych oraz ich analiza pod względem cech socjodemograficznych oraz powrotności do przestępstwa. Przedmiotem wykładu jest również analiza przestępczości gospodarczej z punktu widzenia opisu statystycznego, w tym rozmiary przestępczości ujawnionej (rozmiary, nasilenie, dynamika, udział przestępczości gospodarczej w strukturze przestępczości), a także rozmiary „ciemnej liczby”. W ramach modułu przedstawiane są także uwarunkowania związane z ściganiem przestępstw gospodarczych, zarówno ułatwiające, jak utrudniające efektywne ściganie. W trakcie wykładu omówione tez zostaną  rzeczowe oraz osobowe środki kontroli przestępczości gospodarczej. Wykład obejmuje także omówienie współczesnych form przestępczości gospodarczej związanej z procesami globalizacji w gospodarce, a także związkami przestępczości gospodarczej z przestępczością zorganizowaną oraz finansowaniem terroryzmu.

Literatura do egzaminu z kryminologicznej problematyki przestępczości gospodarczej ;

J. Gąsiorowski, Przestępczość gospodarcza w rozwoju historycznym. Jej istota i geneza. Przegląd Policyjny 1999 nr 4 s. 147-155.

W. Dadak, Ryzyko i niepewność a zachowania naruszające zasady obrotu gospodarczego, CzPKiNP 2009 z. 2. s. 229-242

L. Wilk, Przestępczość gospodarcza – pojęcie, przyczyny, sprawcy. Edukacja Prawnicza 2012 nr 10 s. 12-16.

 Przestępczośc gospodarcza – pojęcie…

Przestępczośc gospodarcza w rozwoju…

Ryzyko i niepewność…

Terminy egzaminów w roku akademickim 2019/2020: