Ćwiczenia

LITERATURA DO ĆWICZEŃ Z KRYMINOLOGII 2018/19

 

  • Przestępczość ujawniona i nieujawniona

1/ J. Błachut: Teoretyczne i metodologiczne problemy związane z pomiarem przestępczości, w:
A. Marek (red.), System Prawa Karnego, T.1, Zagadnienia Ogólne, wyd. C.H. Beck, s. 143-170.

2/ J. Błachut: Problemy związane z pomiarem przestępczości, Warszawa 2007, Rozdział 6: Pomiar przestępczości w oparciu o wyniki badań sondażowych, s. 256–315.

3/ A. Kossowska: Zmiana społeczna a przestępczość – wzajemne związki, uwarunkowania, konsekwencje, w: Klaus w., Buczkowski K., Społeczno-polityczne konteksty współczesnej przestępczości w Polsce, Warszawa 2013, s. 73-101.

 

  • Przestępczość przeciwko rodzinie i opiece

4/ L. Mazowiecka: System przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Polsce, w: Prawo wobec problemów społecznych. Księga Jubileuszowa profesor Eleonory Zielińskiej, Warszawa 2016, str. 1029-1041

5/ W. Klaus: Funkcjonowanie systemu wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy domowej w ocenie praktyków, w:  Prawo wobec problemów społecznych. Księga Jubileuszowa profesor Eleonory Zielińskiej, Warszawa 2016, str. 531- 541

6/ K. Girdwoyń: Ochrona osób pokrzywdzonych przemocą domową w procedurze karnej Anglii i Walii – wybrane zagadnienia, w: Prawo wobec problemów społecznych. Księga Jubileuszowa profesor Eleonory Zielińskiej, Warszawa 2016, str. 491- 503

 

  • Strategie zapobiegania przestępczości

7/ A. Kossowska: Sytuacyjne zapobieganie przestępczości, Archiwum Kryminologii, T. XX, 1994, s.7-20.

8/ K. Krajewski: Efektywność nowojorskiej strategii „zero tolerancji” w ocenie empirycznej, w: Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi, Warszawa 2010, s.757 – 771.

9/ W. Klaus: Zapobieganie przestępczości – polityka społeczna przeciwdziałająca
wykluczeniu społecznemu, w: Klaus w., Buczkowski K., Społeczno-polityczne konteksty współczesnej przestępczości w Polsce, Warszawa 2013, s. 149-194.

10/  M. Goldschneider: Przestępczosć na warszawskiej Pradze z perspektywy współczesnych teorii ekologicznych w kryminologii, Archiwum Kryminologii T. XXXIV, 2012, str. 207- 251

 

  • Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

11/ K. Lewandowska: Karać czy leczyć? – strategie postępowania ze sprawcami przestępstw seksualnych wobec dzieci na przykładzie wybranych krajów, dzieckokrzywdzone.pl

12/ M. Fajst: Prostytucja w Polsce, Archiwum Kryminologii, T. 28 (2005-2006), s. 149-168.

13/ J. Derlich – Mielczarek: Zjawisko prostytucji a prawo karne, Archiwum Kryminologii, T.              XXXIII, 2011, s. 39-56.

 

  • Populizm penalny

14/ M. Filar, Rola mediów w kreowaniu zagrożeń i sprzyjaniu populizmowi, Archiwum Kryminologii,
T. XXIX-XXX, 2006, s. 489-493.

15/ M. Tonry, Polityka karna, kultura polityczna a zasady konstytucyjne, Archiwum Kryminologii,

T. XXVIII, 2007, s. 95-110.

16/ D. Woźniakowska – Fajst, Media a przestępczość, w: Klaus w., Buczkowski K., Społeczno-polityczne konteksty współczesnej przestępczości w Polsce, Warszawa 2013, s. 369-392.

 

  • Przestępczość przeciwko środowisku naturalnemu

17/ Barbara Błońska, Relacje pomiędzy krzywdzeniem zwierząt a przemocą stosowaną wobec ludzi, Sprawiedliwość dla zwierząt, Warszawa 2017, s. 108-139.

18/ Dagmara Woźniakowska-Fajst, Zwierzęta jako przedmiot zainteresowań wiktymologii – nowe spojrzenie w XXI wieku, Sprawiedliwość dla zwierząt, Warszawa 2017, s. 79-89.

 

  • Przestępczość przeciwko dobrom kultury

19/ A. Szczekala, Fałszerstwa dzieł sztuki : zagadnienia prawnokarne, Warszawa 2012, s. 51-92;

20/ M. Trzciński, Przestępczość przeciwko zabytkom archeologicznym : problematyka prawno-kryminalistyczna, Warszawa 2010, s. 85-134.

 

  • Przestępstwa motywowane uprzedzeniami

21/BIULETYN RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 2017, nr 6, Zasada Równego Traktowania. Prawo i praktyka, nr 23 Przestępstwa motywowane uprzedzeniami. Analiza i zalecenia, s. 9- 13 (rozdz. III); 32-56 (rozdz. VI- VII); 63-73 (rozdz. IX)

22/Michał Bilewicz, Wiktor Soral, Mikołaj Winiewski, Magdalena Skrodzka, Psychologia mowy nienawiści. Kilka wniosków z badań sondażowych, 2018, s. 71- 94

 

 

A.KOSSOWSKA Sytuacyjne… M.TONRY Polityka karna…M.FILAR Rola mediów…

A.KOSSOWSKA Zmiana społeczna a przestępczość…

D. WOŹNIAKOWSKA FAJST Media a przestepczos´c´…

iso-8859-2QJ._BA3ACHUT_Teoretyczne_i_metodologiczne_problemy_zwiB1zane z pomiarem przestępczości(1)

J.BŁACHUT Pomiar przestępczości w oparciu o wyniki badań sondażowych

K.KRAJEWSKI Efektywność nowojorskiej strategii zero tolerancji…

K.LEWANDOWSKA Karać czy leczyć …

M.FAJST Prostytucja w Polsce…

M.PŁATEK Karnoprawne modele przeciwdziałania przemocy…

W.KLAUS Zapobieganie przestępczości