Kryminologia – studia niestacjonarne

Kryminologia

Przedmiot   podstawowy

dla studentów studiów niestacjonarnych

 

28 g. wykładu ( 21 g. ćwiczeń) (7 punktów ECTS);  

prowadzący – dr hab. Wojciech Dadak

 PRZEDMIOT WYKŁADU

Celem wykładuz jest przedstawienie rozwoju kryminologii jako dziedziny nauki, w szczególności omówienie jej podstawowych nurtów. W ramach wykładu przedstawiany jest nurt klasyczny w kryminologii, następnie nurt pozytywistyczny z poszczególnymi jego odmianami. Omówione zostaną koncepcje biologiczne, psychologiczne oraz socjologiczne. Wśród koncepcji biologicznych przedstawiona zostanie koncepcja urodzonego zbrodniarza oraz problematyka dziedziczenia skłonności przestępczych. W jej ramach zaprezentowana zostaną badania adopcyjne, badania bliźniąt, koncepcja chromosomalna, W odniesieniu do koncepcji psychologicznych przedstawiona zostanie teoria osobowości przestępczej. socjologicznych przedstawione będą teorie procesów społecznych, teorie strukturalne, teorie kontroli.

W trakcie wykładu zaprezentowane zostanie problematyka przestępcy jako przedmiotu badań kryminologicznych. Zaprezentowana będzie charakterystyka populacji sprawców pod względem podstawowych danych socjodemograficznych oraz powrotności do przestępstwa.

Kolejnym zagadnieniem objętym wykładem jest problematyka przestępczości jako przedmiotu badań kryminologicznych.

Omówione będą zagadnienia związane z ustalaniem rozmiarów przestępczości, w tym trudności z ustaleniem rozmiarów przestępczości rzeczywistej oraz metodami ustalania rozmiarów ciemnej liczby, W szczególności przedstawione zostaną podstawowe założenia badań wiktymizacyjnych oraz badań sprawców przestępstw. W trakcie wykładu zaprezentowane będą także podstawowe rodzaje statystyk kryminalnych.

Zaprezentowane będą także tendencje w zakresie rozmiarów, struktury, nasilenia oraz dynamiki przestępczości w Polsce w ostatnich latach.

Kolejnym zagadnieniem omawianym na wykładzie jest problematyka ofiary jako przedmiotu badań kryminologicznych. Przedstawione zostaną podstawowe pojęcia wiktymologii, problematyka przestępczości „bez ofiar” oraz zagadnienia związane z lękiem i strachem przed przestępczością. W trakcie kursu omawiane są także zagadnienia związane z problematyką reakcji na przestępstwo. Obejmują one reakcję społeczną jako kryterium dewiacyjności zachowania, w tym teorię stygmatyzacji oraz koncepcje przestępstwa jako zachowania grupy mniejszościowej.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA DO WYKŁADU:

  1. J.Błachut, A.Gaberle, K.Krajewski Kryminologia, InfoTrade, Gdańsk 1999 i kolejne wydania.

 

ZASADY ZALICZENIA PRZEDMIOTU:

Przedmiot zaliczany jest w formie pisemnego egzaminu testowego, w postaci testu jednokrotnego wyboru. Test zawiera 40 pytań, do każdego pytania podane są cztery alternatywne odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Czas przeznaczony na wypełnienie testu wynosi 35 minut. Punktacja egzaminu jest następująca: do 23 pkt = ndst.; 24 – 27 pkt = dst; 28 – 29 pkt = +dst; 30 – 32 pkt = db; 33 – 35 pkt = +db; 36 pkt i więcej = bdb.

Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest uczestnictwo w zajęciach oraz zdanie kolokwium obejmującego problematykę ćwiczeń. Zaliczenie ćwiczeń wiąże się z uzyskaniem, w zależności od wyniku kolokwium zaliczeniowego, 2 – 4 dodatkowych punktów, które będą następnie doliczane do punktów uzyskanych z egzaminu i w ten sposób będą wpływać na ostateczną ocenę z przedmiotu (w tym także decydować o tym, czy będzie to ocena pozytywna).

TERMINY EGZAMINÓW w roku akad.  2019/20