Historia Katedry

W roku 1978 w ramach ówczesnego Instytutu Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego utworzony został Zakład Kryminologii. W roku 1981, po likwidacji Instytutu Prawa Karnego i wyodrębnieniu z jego struktury samodzielnych katedr, zakład ów przekształcił się w Katedrę Kryminologii UJ. Kierownikiem jednostki w latach 1978 – 2006 był prof. dr hab. Andrzej Gaberle. Od roku 2006 stanowisko kierownika Katedry objął prof. dr hab. Krzysztof Krajewski. W chwili obecnej Katedra zatrudnia jedną osobę posiadające tytuł naukowy, jedną osobę posiadającą stopień doktora habilitowanego, dwie osoby posiadające stopień doktora oraz trzy osoby będące pracownikami technicznymi. Ponadto aktualnie w Katedrze pięć osób odbywa studia doktoranckie.

W latach 1999 – 2001 Katedra realizowała empiryczny projekt badawczy „Przestępczość i zachowania dewiacyjne dzieci i młodzieży na terenie Krakowa” finansowany z funduszy Komitetu Badań Naukowych (grant 1H02A 002 17).

W latach 2001 – 2004 pracownicy Katedry uczestniczyli w realizacji międzynarodowego projektu badawczego „Insecurities in European Cities” finansowanego w ramach 5 Programu Ramowego Komisji Europejskiej (kontrakt HPSE-CT-2001-0052). Poza Krakowem w jego realizacji brały udział ośrodki naukowe z Amsterdamu, Budapesztu, Hamburga oraz Wiednia. Koordynatorem całości był prof. dr Klaus Sessar z Uniwersytetu w Hamburgu.

W clatach 2004 – 2005 pracownicy Katedry biorą udział w realizacji projektu badawczego „Crime Prevention Carousel” finansowanego w ramach programu AGIS Komisji Europejskiej (grant 2004/AGIS/164). Poza Krakowem był on realizowany w Amsterdamie, Berlinie, Bristolu i Budapeszcie. Koordynatorem był Instytut Maxa Plancka Zagranicznego i Międzynarodowego Prawa Karnego we Freiburgu.

W chwili obecnej pracownicy Katedry uczestniczą w pracach programu badawczego (coordination action) CRIMPREV. Assessing Deviance, Crime and Prevention in Europe, finansowanego przez Komisję Europejska w ramach 6. Programu Ramowego (kontrakt 028300), biorą c udział w pracach WP2 oraz WP 4.

Najważniejszym wydarzeniem ostatnich lat w historii Katedry było powierzenie jej przez Europejskie Towarzystwo Kryminologiczne (Europen Society of Criminology) organizacji piątej dorocznej konferencji Towarzystwa. Konferencja ta odbyła się na Uniwersytecie Jagiellońskim w dniach 31 sierpnia – 3 września 2005 r. W konferencji organizowanej wspólnie z Polskim Towarzystwem Kryminologicznym im. prof. Stanisława Batawii wzięło udział 473 uczestników z 34 krajów Europy i innych kontynentów. W trakcie trzech sesji plenarnych oraz 105 sesji panelowych wygłoszono łącznie 350 referatów.

W roku 2007 Katedra kryminologii UJ była współorganizatorem wraz z Katedrą Prawa Karnego UJ oraz Katedrą Postępowania Karnego UJ konferencji poświęconej dziesięcioleciu nowych kodyfikacji karnych w Polsce. Konferencja ta odbyła sie w dniach 5 – 6 czerwca i połączona była z uroczystym wręczeniem prof. dr hab.Andrzejowi Gaberle ksiegi jubileuszowej wydanej z okazji 70. rocznicy urodzin. W księdze tej opublikowane zostało 49 prac autorów polskich i zagranicznych dedykowanych Jubilatowi: K.Krajewski (red) Nauki penalne wobec problemów współczesnej przestępczości. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urdzin prof. Andrzeja Gaberle, Wolters Kluwer Polska Oficyna, Warszawa 2007. s.629..