Prof. dr hab. Krzysztof Krajewski – kierownik

 

Prof. dr hab. Krzysztof Krajewski

Profesor zwyczajny w Katedrze Kryminologii UJ

 

Studia, stopnie i tytuły naukowe

 • Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 1972 – 1976).
 • Uzyskanie stopnia magistra prawa (1976).
 • Aplikacja sądowa zakończona egzaminem sędziowskim w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie (1977 – 1979).
 • Studia socjologiczne na Wydziale Historyczno-Filozoficznym UJ (1977 – 1980 oraz 1985 – 1986).
 • Uzyskanie stopnia doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji UJ (1985).
 • Uzyskanie stopnia magistra socjologii (1986).
 • Uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie kryminologii na Wydziale Prawa i Administracji UJ (1995).
 • Uzyskanie tytułu naukowego profesora nauk prawnych (2002).

Staże zagraniczne

 • The University of Connecticut, College of Liberal Arts and Sciences, Department of Political Science, Storrs, USA (1980 – 1981);
 • Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg jako stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta (1987 – 1988; 1992) oraz jako stypendysta Max-Planck-Gesellschaft (1997, 2003);
 • The University of Cambridge, Institute of Criminology (1992);
 • Universität Bremen, Fachbereich Rechtswissenschaften, Brema, Niemcy jako stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta (1997);

Udział w projektach badawczych

 • 1999 – 2000: udział jako główny wykonawca w realizacji programu badań empirycznych „Przestępczość i inne zachowania dewiacyjne dzieci i młodzieży na terenie Krakowa” finansowanych w ramach grantu KBN (nr 1 HO2A 002) i realizowanych we współpracy z Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsens e.V. w Hannowerze;
 • 2001 – 2004: udział w programie badawczym Insecurities in European Cities (InSec)finansowanym w ramach V. Programu Ramowego Komisji Europejskiej (kontrakt HPSE-CT-2001-00052), oraz specjalnego programu badawczego (SPUB) KBN (nr 158/E-338/SPB/5.PR), realizowanego  wraz z ośrodkami naukowymi w Amsterdamie, Budapeszcie, Hamburgu, Krakowie oraz Wiedniu;
 • 2005 – 2006: udział w programie badawczym Sharing Good Practice In Crime Prevention: Evaluation of Physical Rehabilitative and Social Schemes in Problematic Residential Areas in Member and Accession States (Crime Prevention Carousel); finansowanym w ramach Programu AGIS Unii Europejskiej (JAI/2004/AGIS/164) realizowanego wraz z ośrodkami naukowymi w Amsterdamie, Budapeszcie, Bristolu i Freiburgu;
 • 2011 – 2012: udział w realizacji projektu badawczego Illicit Drugs and Drug Offences (IDDO) finansowanego przez Open Society Institute z udziałem partnerów z Austrii (Linz – koordynacja) oraz Hiszpanii (Barcelona);

Pełnione funkcje

 • Członek Komitetu Redakcyjnego Archiwum Kryminologii (od 1996);
 • Członek Komitetu Redakcyjnego Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych (od 1997);
 • Członek Komitetu Redakcyjnego Przegląd Więziennictwa Polskiego (2002 – 2015);
 • Prezes Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii (2002 – 2010);
 • Członek Rady Programowej Alkoholizm i Narkomania (od 2008);
 • Członek Editorial Board European Journal of Crime, Criminal Law & Criminal Justice (od 2005);
 • Członek Editorial Board European Journal of Criminology (od 2005);
 • Prezydent Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego (European Society of Criminology) (2006 – 2009);
 • Członek Komitetu Naukowego (Scientific Committee) przy Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction – EMCDDA) w Lizbonie (od 2008);
 • Członek Rady Naukowej Institut fuer Rechts- und Kriminalsoziologie w Wiedniu (2008 – 2011);
 • Członek Rady Polityki Penitencjarnej przy Ministrze Sprawiedliwości RP (2012 – 2015);

Zainteresowania badawcze:

 • Kryminologiczna i prawna problematyka narkotyków i narkomanii
 • Kryminologia teoretyczna
 • Kryminologiczna problematyka agresji i przemocy
 • Problematyka strachu przed przestępczością, społecznych postaw wobec przestępczości, prewencji przestępczości;
 • Kryminologiczna problematyka przestępczości zorganizowanej
 • Polityka kryminalna

Najważniejsze publikacje:

 1. Teorie kryminologiczne a prawo karne, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1994, s.167,
 2. Kryminologia (wraz z Janiną Błachut i Andrzejem Gaberle), Wydawnictwo InfoTrade, Gdańsk 1999, s.517.
 3. Sens i bezsens prohibicji. Prawo karne wobec narkotyków i narkomanii, Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Kraków 2001, s.524.
 4. Polish Drug Policies: Between „Hard” and „Soft” Prohibition, Journal of Drug Issues vol.34 (2004), No. 3, str. 587 – 622.
 5. Czy więzienie jest skuteczne? Uwagi na marginesie amerykańskiej dyskusji na temat wpływu kary pozbawienia wolności na rozmiary przestępczości, w: K. Krajewski (red) Nauki penalne wobec problemów współczesnej przestępczości. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Andrzeja Gaberle, Wolters Kluwer, Warszawa 2007, str. 455 – 474.
 6. Przestępstwo posiadania narkotyków w świetle badań aktowych, Państwo i Prawo nr 9/2008, str.31 – 45.
 7. Kryminologiczne podstawy prawa karnego, w: A.Marek (red) System prawa karnego, t.1, Zagadnienia ogólne, pod red. A.Marka, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2010, str.99 – 140.
 8. Istota środków zabezpieczających (Rozdz. I, § 1, § 2, § 3, § 5 pkt. I – IV, § 8 w: A.Marek (red) System prawa karnego, t.7 Środki zabezpieczające, pod red. L.Paprzyckiego, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2012, str. 1 – 40, 46 – 97 oraz 115 – 117.
 9. Środki zabezpieczające  o charakterze leczniczym stosowane wobec sprawców przestępstw uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych, w: A.Marek (red) System prawa karnego, t.7 Środki zabezpieczające, pod red. L.Paprzyckiego, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2012, str. 251 – 304.
 10. Kriminologie in Polen – Von der Kritik des totalitären Strafrechts zur Kritik des Strafpopulismus, w: K.Boers (red.) Kriminologische Perspektiven. Wissenschaftliches Symposium zum 70. Geburtstag von Klaus Sessar, Münster, New York, München, Berlin 2012, str.65 – 84.
 11. The Tale of Two Drug Policy Approaches – Polish and Portuguese drug policies during 2000s and their effects, w: A.Kuhn, P.Margot, M.F.Aebi, Ch.Schwarzenegger, A.Donatsch, D.Jositsch (red) Criminology, Criminal Policy and Criminal Law in an International Perspective. Essays in Honour of Martin Killias on the occasion of his 65th birthday, Stämpfli Verlag, Berne 2013, s.233 – 246.
 12. Prosecution and Prosecutors in Poland: In Quest of Independence, w: M.Tonry (red) Prosecutors and Politics: A Comparative Perspective, Crime and Justice. A Review of Research, Vol.41, University of Chicago Press, Chicago 2012, s.45 – 116.
 13. Penal Developments in Poland: New or Old Punitiveness? w: T.Daems, D. van Zyl Smit, S.Snacken (red) European Penology? Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon 2013, s.311 – 338.
 14. Drugs legislation: European drug policies or drug policies in Europe? w: S.Body-Gendrot, M.Hough, K.Kerezsi, R.Levy, S.Snacken (red) The Routledge Handbook of European Criminology, Routledge, London and New York 2014, s.470 – 484.
 15. Sentencing in Poland: Failed Attempts to Reduce Punitiveness, w: M.Tonry (red) Sentencing Policies and Practices in Western Countries: Comparative and Cross-National Perspectives, Crime and Justice. A Review of Research, vol.45, Chicago: University of Chicago Press, str.175 – 219

Kontakt:

Ul. Olszewskiego 2, I p., pok.126a

31-007 Kraków

Tel. +48 12 663 1358

Fax: +48 12 663 1358

E-mail: krzysztof.krajewski@uj.edu.pl