Dr hab. Wojciech Dadak

Dr hab. Wojciech Dadak

 

Studia, stopnie i tytuły naukowe

 • Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (1979 – 1984).
 • Uzyskanie stopnia magistra prawa (1984).
 • Studia psychologiczne na Wydziale Filozoficzno Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (1984 – 1987)
 • Studia socjologiczne na Wydziale Filozoficzno Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (1988 – 1991).
 • Aplikacja sądowa zakończona egzaminem sędziowskim w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie (1984 – 1986).
 • Uzyskanie stopnia doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji UJ (1994).

Staże zagraniczne

 • Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg jako stypendysta Max-Planck-Gesellschaft (2001).

Zainteresowania badawcze:

 • Prawna i kryminologiczna problematyka przestępczości gospodarczej oraz zorganizowanej
 • Problematyka orzekania wykonywania kar i środków karnych.
 • Strategie i metody zapobiegania przestępczości
 • Bezpieczeństwo publiczne

Najważniejsze publikacje:

 1. Reakcja organów ścigania wobec sprawców ucieczek dokonanych podczas odbywania kary pozbawienia wolności, Prokuratura i Prawo 1996 nr 10.
 2. Duże miasto jako teren kradzieży z włamaniem, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 1997, z. 2.
 3. Karne środki ochrony dostępu do informacji w publicznym obrocie papierami wartościowymi, Palestra 1998 nr 3-4
 4. Przestępstwo tzw. niepowrotu do zakładu karnego lub aresztu śledczego (art. 242 par. 2 k.k.) Przegląd Więziennictwa Polskiego 1999 nr 21
 5. Prawnokarna ochrona tajemnicy w obrocie papierami wartościowymi, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2000, z. 2
 6. Prawnokarna ochrona tajemnicy handlowej w postępowaniu w sprawie zamówień publicznych Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2000, z. 2
 7. Kontradyktoryjność postępowania wykonawczego przed sądem. Księga Pamiątkowa ku Czci Profesora Stanisława Waltosia red. A. Gaberle, A. Zoll, Warszawa 2000 r.
 8. Prywatne firmy ochrony osób i mienia a zapobieganie przestępczości [w:] Bezpecnost a ochrona majetku, Koszyce 2001.
 9. Przestępstwa związane z działalnością ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczeń gospodarczych, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, 2006, z.1, str.151 – 164.
 10. Patologie organizacyjne instytucji gospodarczych, w: K.Krajewski (red) Nauki penalne wobec problemów współczesnej przestępczości. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin profesora Andrzeja Gaberle, Warszawa 2007.
 11. Pozbawienie prawa wykonywania zawodu jako reakcja na przestępstwo, Państwo i Prawo 2009 nr 11.
 12. Ryzyko i niepewność a zachowania naruszające zasady obrotu gospodarczego – aspekty kryminologiczne, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2009, z. 2
 13. Ryzyko wiktymizacji uczestników obrotu gospodarczego przestępstwami gospodarczymi. Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2010, z. 2.
 14. Rola środka karnego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w zapobieganiu przestępczości, Prokuratura i Prawo, 2010 nr 4.
 15. Grzywna samoistna w stawkach dziennych. Aspekty prawnokarne i kryminologiczne. Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2011.
 16. Dolegliwość sankcji karnej w czasie orzekania oraz w okresie wykonywania kary [w] Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla Tom. II (red.  P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel). Wydawnictwo WoltersKluwer, Warszawa 2012,
 17.  Zanim zostanie orzeczona kara zastępcza. Uwagi na tle orzekania i wykonywania kar wolnościowych [w] Pozbawienie wolności – funkcje i koszty. Księga Jubileuszowa Profesora Teodora Szymanowskiego (red. A. Rzepliński, I. Rzeplińska M. Niełaczna, P. Wiktorska) Wydawnictwo WoltersKluwer, Warszawa 2013 .
 18. Wymiar kary a zasada równości [w] Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Księga Jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk (red. W. Górowski, P. Kardas, T. Sroka, W.Wróbel), Wydawnictwo WoltersKluwer, Warszawa 2013 .

 

Kontakt:
ul. Olszewskiego 2, III p., pok 312
31-007 Kraków
Tel. 012 663 1552
Fax: 012 663 1358
E-mail: wojciech.dadak@uj.edu.pl