Program ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Teoretyczne i praktyczne aspekty przestrzegania prawa energetycznego. Nielegalny pobór energii i inne nadużycia na rynku energetycznym” w dniu 31 marca 2015 r. w Auli Reprezentacyjnej Collegium Novum przy ul. Gołębiej 24 w Krakowie.

Organizator: Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Patronat honorowy: Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

9.00-9.30 Rejestracja uczestników konferencji
9.30-10.00 Oficjalne rozpoczęcie konferencji
10.00-11.50 Pierwsza cześć konferencji – prowadzenie: prof. dr hab. Hanna Gronkiewicz - Waltz
10.00-10.20 prof. dr hab. Jerzy Stelmach
„Teorie wykładni w zastosowaniach prawnych - o niektórych problemach interpretacji prawa energetycznego"
10.20-10.40 dr inż. Marek Rabenda
„Techniczne aspekty nielegalnego poboru energii"
10.40-11.00 prof. dr hab. Wojciech Jan Katner
„Kontraktowa czy deliktowa podstawa odpowiedzialności za nielegalny pobór energii"
11.00-11.20 prof. dr hab. Urszula Promińska
„Charakter prawy opłaty za nielegalny pobór energii"
11.20-11.50 Dyskusja
11.50-12.20 Przerwa kawowa
12.20-14.10 Druga cześć konferencji – prowadzenie: prof. dr hab. Leon Kieres
12.20-12.40 prof. dr hab. Piotr Kardas
„Przedsiębiorstwo energetyczne jako pokrzywdzony"
12.40-13.00 prof. dr hab. Jerzy Skorupka
„Nielegalny pobór energii - przestępstwo kodeksowe czy pozakodeksowe"
13.00-13.20 dr hab. prof. UJ Piotr Tuleja
„Konstytucyjna problematyka kar pieniężnych za nielegalny pobór energii"
13.20-13.40 Joanna Krukowska – Korombel,
Dyrektor Departamentu Prawnego Tauron Polska Energia
„Nielegalny pobór energii elektrycznej a nieprawidłowe wypowiedzenie umowy"
13.40-14.10 Dyskusja
14.10-15.20 Przerwa obiadowa
15.20-16.50 Trzecia cześć konferencji – prowadzenie: prof. dr hab. Marek Wierzbowski
15.20-15.40 prof. dr hab. Marek Szewczyk
„Charakter prawny upoważnienia do przeprowadzenia kontroli u odbiorców końcowych"
15.40-16.00 dr Zdzisław Muras
„Prawno-regulacyjne aspekty nielegalnego poboru energii"
16.00-16.20 radca prawny Tomasz Ogłódek
„Dochodzenie roszczeń w trybie art.57 ust.1 pkt 1 PrEnerg w porównaniu do art.57 ust.1 pkt 2 PrEnerg – ustalenie wartości szkody –zagadnienia materialne i procesowe"
16.20-16.50 Dyskusja
16.50-17.20 Przerwa kawowa
17.20-19.10 Czwarta część konferencji - prowadzenie: dr hab. prof. Uam Marek Szewczyk
17.20-17.40 prof. dr hab. Anna Walaszek - Pyzioł
„Nielegalny pobór energii a granice obowiązku staranności odbiorcy energii elektrycznej"
17.40- 18.00 dr Tomasz Długosz
„Przegląd orzecznictwa sądów cywilnych w sprawach nielegalnego poboru energii"
18.00-18.20 dr hab. Artur Żurawik
„Przegląd orzecznictwa sądów karnych w sprawach nielegalnego poboru energii"
18.20-18.40 dr Maciej M. Sokołowski
„Prawnoporównawcza problematyka nielegalnego poboru energii – zagadnienia wybrane"
18.40-19.10 Dyskusja
19.10 Zakończenie konferencji