Teorie tekstu prawnego

Teorie tekstu prawnego, grant OPUS Narodowego Centrum Nauki (2018-2021)  kierownik: dr hab. Wojciech Cyrul.

 

Jednym z fundamentalnych problemów we współczesnej dyskusji nad informatyzacją prawa jest brak adekwatnej teorii tekstu prawnego, która z jednej strony zdolna byłaby opisać i wyjaśnić problematykę związków istniejących pomiędzy procesami tworzenia i interpretacji tekstów prawnych w globalizującym się świecie, a z drugiej strony dawałaby możliwość oceny wpływu nowych technologii informacyjnych na istniejące w tym zakresie paradygmaty funkcjonujące w kulturze prawnej. Brak jest również kompleksowych i wielopłaszczyznowych badań nad samym pojęciem tekstu prawnego oraz nad tekstem prawa rozumianym jako tekst współczesnej kultury prawnej. Stworzenie adekwatnej teorii tekstu prawnego, która uwzględniałaby wyzwania globalizacji prawa oraz społeczeństwa informacyjnego, jest jednak warunkiem rozwój badań w zakresie informatyki prawniczej oraz opracowania dedykowanych narzędzi informatycznych odpowiadających potrzebom praktyki prawniczej i legislacyjnej. Dlatego też, głównym celem projektu jest próba odpowiedzi na pytanie, jaka jest natura tekstu prawnego, co go upodabnia, a co odróżnia od innych rodzajów lub gatunków tekstów udostępnianych za pomocą Internetu. Na tej podstawie prowadzone będą rozważania o wpływie nowych mediów na teksty prawne oraz analizowany będzie problem możliwości i zasadności zastosowania w praktyce legislacyjnej oraz w praktyce prawniczej nowych metody systematyzacji, udostępniania, przetwarzania, analizowania i wizualizacji informacji, jakie zostały wypracowane w informatyce. Przedmiotem krytycznych rozważań objęty będzie także wpływ, jaki nowe technologie mogą wywierać na zasady techniki prawodawczej, tradycyjne systematyki prawnicze, koncepcje budowy tekstów normatywnych oraz na praktykę ich interpretacji. Na podstawie krytycznej analizy współczesnych teorii tekstu prawnego oraz teorii hipertekstu podjęta będzie próba obrony tezy o hipertekstowości tekstu prawnego, a w szczególności, że wraz z przeniesieniem źródeł prawa do cyberprzestrzeni tekst prawny stał się szczególnym rodzajem hipertekstu eksploracyjnego.