Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

na kierunku PRAWO stacjonarne i niestacjonarne.

Egzamin pisemny – trwa 60 minut

Egzaminy dla studentów Prawa stacjonarnego i niestacjonarnego są rozdzielone. Nie ma możliwości migrowania między egzaminami dla poszczególnych kierunków studiów.

Praca egzaminacyjna składa się z trzech części:

I część – test – 20 pytań WIELOKROTNEGO wyboru (w każdym pytaniu są trzy odpowiedzi i co najmniej jedna odpowiedź jest prawidłowa). 10 pytań obejmuje materię Postępowania administracyjnego, a kolejne 10 – Postępowania sądowoadministracyjnego. Mogą występować pytania, w których należy wskazać fałszywe odpowiedzi. Każde pytanie jest oceniane w skali 0-1 pkt, łącznie można uzyskać 20 punktów.

II część – 2 kazusy, do każdego z nich należy udzielić odpowiedzi na 4 pytania testowe JEDNOKROTNEGO wyboru (w każdym pytaniu są cztery odpowiedzi i tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa). Każde pytanie jest oceniane w skali 0-1 pkt, łącznie można uzyskać 8 punktów.

III część – po jednym pytaniu otwartym do każdego z 2 kazusów (odpowiedź pisemna na odwrocie formularza egzaminacyjnego – w dolnej części). Każde pytanie jest oceniane w skali 0-2 pkt, łącznie można uzyskać 4 punkty.

Łącznie z egzaminu można uzyskać maksymalnie 32 punkty. Do uzyskania oceny dostatecznej wymagane jest uzyskanie 16 punktów.

Studenci na egzaminie nie mogą korzystać z jakichkolwiek opracowań, czy aktów prawnych. Dotyczy to wszystkich trzech części egzaminu.

Studenci, którzy na egzaminie w przedterminie oraz w sesji zasadniczej w terminach czerwcowych uzyskali 14 albo 15 pkt (bez dodatkowych punktów z zaliczenia ćwiczeń) mają prawo przystąpienia do procedury „dopytania” w terminie wyznaczonym przez egzaminatorów. Zgłoszenie na „dopytanie” wyłącznie w dniu ogłoszenia wyników egzaminu  w sekretariacie Katedry pok. 303 (pisemnie w wersji tradycyjnej).

Dodatkowe punkty z ćwiczeń doliczane są z urzędu, jednak tylko raz – w przedterminie i w sesji zasadniczej (czerwiec-wrzesień). Wykluczone jest podwyższenie oceny z ćwiczeń po przystąpieniu do egzaminu.

Zapisy na egzaminy za pośrednictwem systemu USOS.

Możliwość przystąpienia (bez wstępnych warunków) do egzaminu przedterminowego. Zapisy na egzaminy kończą się na trzy dni przed egzaminem.

Do egzaminu mogą przystąpić wyłącznie osoby zapisane w USOS

Egzamin ustny dla osób z oceną bdb z ćwiczeń i seminarzystów Katedry.

Studenci dla oznaczenia prac wpisują nr ALBUMU (od lewej strony).

Uzyskane punty Ocena
0-15 niedostateczna
16-18 dostateczna
19-20 plus dostateczna
21-25 dobra
26-27 plus dobry
28-32 bardzo dobra
Egzamin ustny

Tylko w terminie egzaminu przedterminowego (18 maj 2020 r.).

Do egzaminu ustnego mogą przystąpić jedynie seminarzyści Katedry Postępowania Administracyjnego i studenci, którzy uzyskali zaliczenie z ćwiczeń na ocenę – bardzo dobry.

Do egzaminu mogą przystąpić wyłącznie studenci zapisani na egzamin w systemie USOS. Kolejność wejścia wynika z listy USOS – wg alfabetu. Przy wejściu na salę egzaminacyjną należy okazać legitymację studencką. Studenci, którzy wpisali się na egzamin, a nie przystąpili do niego będą mieli wpisany w USOS – nzal i tracą termin.

Na egzaminie obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń do komunikacji pod rygorem niezaliczenia egzaminu.

Zaliczenie ćwiczeń

Kryteria zaliczenia ćwiczeń:

– uczestnictwo w zajęciach

– zaliczenia semestralne (w I i w II semestrze)

– aktywność na zajęciach – oceny z odpowiedzi

System premii

System premii związany z ocenami z ćwiczeń uzależniony jest od ilości punktów uzyskanych na egzaminie (wg tabeli):

Ocena z ćwiczeń co najmniej 15 pkt z egzaminu 14 punktów i mniej
bardzo dobra 4 punktów dodane do punktów uzyskanych na egzaminie pisemnym 2 punkty dodany do punktów uzyskanych na egzaminie pisemnym, egzamin ustny
plus dobry 3 punkty dodane do punktów uzyskanych na egzaminie pisemnym  1 punkt dodany do punktów uzyskanych na egzaminie pisemnym,
dobry 2 punkty dodane do punktów uzyskanych na egzaminie pisemnym   1 punkt dodany do punktów uzyskanych na egzaminie pisemnym,
dostateczny/plus dostateczny brak brak

Ocena bardzo dobra uprawnia do przystąpienia do egzaminu ustnego jednak wyłącznie w terminie egzaminu przedterminowego.

Dodatkowe punkty doliczane są wyłącznie w I terminie egzaminu w sesji letniej!!! W sesji poprawkowej nie będą doliczane.


Postępowanie administracyjne

na kierunku administracja stacjonarna i niestacjonarna I stopnia.

Egzamin pisemny – trwa 40 minut

Test – dwadzieścia cztery (24) pytania wielokrotnego wyboru (w każdym pytaniu są trzy odpowiedzi i co najmniej jedna odpowiedź jest prawidłowa).

Występują pytania, w których należy wskazać fałszywe odpowiedzi.

Studenci dla oznaczenia prac wpisują nr ALBUMU (od lewej strony).

Uzyskane punty Ocena
0-12 niedostateczna
13-15 dostateczna
16-17 plus dostateczna
18-20 dobra
21-22 plus dobry
23-24 bardzo dobra

Do egzaminu mogą przystąpić wyłącznie studenci zapisani na egzamin w systemie USOS. Kolejność wejścia wynika z listy USOS – wg alfabetu. Przy wejściu na salę egzaminacyjną należy okazać legitymację studencką. Studenci, którzy wpisali się na egzamin, a nie przystąpili do niego będą mieli wpisany w USOS – nzal i tracą termin.

Na egzaminie obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń do komunikacji pod rygorem przerwania egzaminu.

Egzamin ustny

W terminach egzaminów pisemnych

Do egzaminu ustnego mogą przystąpić jedynie studenci, którzy uzyskali zgodę Dziekana WPiA.

Zaliczenie ćwiczeń

Kryteria zaliczenia ćwiczeń:

  • uczestnictwo w zajęciach
  • zaliczenia semestralne (w I i w II semestrze)
  • aktywność na zajęciach – oceny z odpowiedzi
System premii

System premii związany z ocenami z ćwiczeń uzależniony jest od ilości punktów uzyskanych na egzaminie (wg tabeli):

Ocena z ćwiczeń co najmniej 13 pkt z egzaminu 12 punktów i mniej
bardzo dobra 4 punkty dodane do punktów uzyskanych na egzaminie pisemnym 2 punkty dodane do punktów uzyskanych na egzaminie pisemnym
plus dobry 3 punkty dodane do punktów uzyskanych na egzaminie pisemnym   1 punkt dodany do punktów uzyskanych na egzaminie pisemnym
dobry 2 punkty dodane do punktów uzyskanych na egzaminie pisemnym  1 punkt dodany do punktów uzyskanych na egzaminie pisemnym
dostateczny/plus dostateczny brak brak

Dodatkowe punkty doliczane są wyłącznie w I terminie egzaminu w sesji letniej!!! W sesji poprawkowej nie będą doliczane.


Postępowanie sądowoadministracyjne

na kierunku administracja stacjonarna i niestacjonarna II stopnia.

Egzamin pisemny – trwa 40 minut

Test – dwadzieścia cztery (24)  pytania jednokrotnego wyboru (trzy odpowiedzi – jedna odpowiedź jest prawidłowa).

Studenci dla oznaczenia prac wpisują nr ALBUMU (od lewej strony).

Uzyskane punty Ocena
0-12 niedostateczna
13-15 dostateczna
16-17 plus dostateczna
18-20 dobra
21-22 plus dobry
23-24 bardzo dobra

Do egzaminu mogą przystąpić wyłącznie studenci zapisani na egzamin w systemie USOS. Kolejność wejścia wynika z listy USOS – wg alfabetu. Przy wejściu na salę egzaminacyjną należy okazać legitymację studencką. Studenci, którzy wpisali się na egzamin, a nie przystąpili do niego będą mieli wpisany w USOS – nzal i tracą termin.

Na egzaminie obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń do komunikacji pod rygorem przerwania egzaminu.

Egzamin ustny

W terminach egzaminów pisemnych

Do egzaminu ustnego mogą przystąpić jedynie studenci, którzy uzyskali zgodę Dziekana WPiA.

Zaliczenie ćwiczeń

Kryteria zaliczenia ćwiczeń:

  • uczestnictwo w zajęciach
  • zaliczenia semestralne (w I i w II semestrze)
  • aktywność na zajęciach – oceny z odpowiedzi
System premii

System premii związany z ocenami z ćwiczeń uzależniony jest od ilości punktów uzyskanych na egzaminie (wg tabeli):

Ocena z ćwiczeń co najmniej 13 pkt z egzaminu 12 punktów i mniej
bardzo dobra 4 punkty dodane do punktów uzyskanych na egzaminie pisemnym 2 punkty dodane do punktów uzyskanych na egzaminie pisemnym
plus dobry 3 punkty dodane do punktów uzyskanych na egzaminie pisemnym  1 punkt dodany do punktów uzyskanych na egzaminie pisemnym
dobry 2 punkty dodane do punktów uzyskanych na egzaminie pisemnym 1 punkt dodany do punktów uzyskanych na egzaminie pisemnym
dostateczny/plus dostateczny brak brak

Dodatkowe punkty doliczane są wyłącznie w I terminie egzaminu w sesji letniej!!! W sesji poprawkowej nie będą doliczane.