Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

na kierunku prawo stacjonarne i niestacjonarne.

Egzamin pisemny – trwa 45 minut

Test – trzydzieści (30) pytań wielokrotnego wyboru (w każdym pytaniu są trzy odpowiedzi i co najmniej jedna odpowiedź jest prawidłowa).

Występują pytania, w których należy wskazać fałszywe odpowiedzi.

Studenci dla oznaczenia prac wpisują nr PESEL, a studenci obcokrajowcy nr ALBUMU.

Uzyskane punty Ocena
0-14 niedostateczna
15-18 dostateczna
19-21 plus dostateczna
22-24 dobra
25-26 plus dobry
27-30 bardzo dobra
Egzamin ustny

 

Tylko w terminie egzaminu przedterminowego (20 maj 2019 r.).

Do egzaminu ustnego mogą przystąpić jedynie seminarzyści Katedry Postępowania Administracyjnego i studenci, którzy uzyskali zaliczenie z ćwiczeń na ocenę – bardzo dobry.

Do egzaminu mogą przystąpić wyłącznie studenci zapisani na egzamin w systemie USOS. Kolejność wejścia wynika z listy USOS – wg alfabetu. Przy wejściu na salę egzaminacyjną należy okazać legitymację studencką. Studenci, którzy wpisali się na egzamin, a nie przystąpili do niego będą mieli wpisany w USOS – nzal i tracą termin.

Na egzaminie obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń do komunikacji pod rygorem niezaliczenia egzaminu.

Zaliczenie ćwiczeń

Kryteria zaliczenia ćwiczeń:

  • uczestnictwo w zajęciach
  • zaliczenia semestralne (w I i w II semestrze)
  • aktywność na zajęciach – oceny z odpowiedzi
System premii

System premii związany z ocenami z ćwiczeń uzależniony jest od ilości punktów uzyskanych na egzaminie (wg tabeli):

Ocena z ćwiczeń co najmniej 15 pkt z egzaminu 14 punktów i mniej
bardzo dobra 4 punktów dodane do punktów uzyskanych na egzaminie pisemnym 2 punkty dodany do punktów uzyskanych na egzaminie pisemnym, egzamin ustny
plus dobry 3 punkty dodane do punktów uzyskanych na egzaminie pisemnym  1 punkt dodany do punktów uzyskanych na egzaminie pisemnym,
dobry 2 punkty dodane do punktów uzyskanych na egzaminie pisemnym   1 punkt dodany do punktów uzyskanych na egzaminie pisemnym,
dostateczny/plus dostateczny brak brak

Ocena bardzo dobra uprawnia do przystąpienia do egzaminu ustnego jednak wyłącznie w terminie egzaminu przedterminowego.

Dodatkowe punkty doliczane są wyłącznie w I terminie egzaminu w sesji letniej!!! W sesji poprawkowej nie będą doliczane.


Postępowanie administracyjne

na kierunku administracja stacjonarna i niestacjonarna I stopnia.

Egzamin pisemny – trwa 40 minut

Test – dwadzieścia cztery (24) pytania wielokrotnego wyboru (w każdym pytaniu są trzy odpowiedzi i co najmniej jedna odpowiedź jest prawidłowa).

Występują pytania, w których należy wskazać fałszywe odpowiedzi.

Studenci dla oznaczenia prac wpisują nr PESEL, a studenci obcokrajowcy nr ALBUMU.

Uzyskane punty Ocena
0-12 niedostateczna
13-15 dostateczna
16-17 plus dostateczna
18-20 dobra
21-22 plus dobry
23-24 bardzo dobra

Do egzaminu mogą przystąpić wyłącznie studenci zapisani na egzamin w systemie USOS. Kolejność wejścia wynika z listy USOS – wg alfabetu. Przy wejściu na salę egzaminacyjną należy okazać legitymację studencką. Studenci, którzy wpisali się na egzamin, a nie przystąpili do niego będą mieli wpisany w USOS – nzal i tracą termin.

Na egzaminie obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń do komunikacji pod rygorem przerwania egzaminu.

Egzamin ustny

W terminach egzaminów pisemnych

Do egzaminu ustnego mogą przystąpić jedynie studenci, którzy uzyskali zgodę Dziekana WPiA.

Zaliczenie ćwiczeń

Kryteria zaliczenia ćwiczeń:

  • uczestnictwo w zajęciach
  • zaliczenia semestralne (w I i w II semestrze)
  • aktywność na zajęciach – oceny z odpowiedzi
System premii

System premii związany z ocenami z ćwiczeń uzależniony jest od ilości punktów uzyskanych na egzaminie (wg tabeli):

Ocena z ćwiczeń co najmniej 13 pkt z egzaminu 12 punktów i mniej
bardzo dobra 4 punkty dodane do punktów uzyskanych na egzaminie pisemnym 2 punkty dodane do punktów uzyskanych na egzaminie pisemnym
plus dobry 3 punkty dodane do punktów uzyskanych na egzaminie pisemnym   1 punkt dodany do punktów uzyskanych na egzaminie pisemnym
dobry 2 punkty dodane do punktów uzyskanych na egzaminie pisemnym  1 punkt dodany do punktów uzyskanych na egzaminie pisemnym
dostateczny/plus dostateczny brak brak

Dodatkowe punkty doliczane są wyłącznie w I terminie egzaminu w sesji letniej!!! W sesji poprawkowej nie będą doliczane.


Postępowanie sądowoadministracyjne

na kierunku administracja stacjonarna i niestacjonarna II stopnia.

Egzamin pisemny – trwa 40 minut

Test – dwadzieścia cztery (24)  pytania jednokrotnego wyboru (trzy odpowiedzi – jedna odpowiedź jest prawidłowa).

Studenci dla oznaczenia prac wpisują nr PESEL, a studenci obcokrajowcy nr ALBUMU.

Uzyskane punty Ocena
0-12 niedostateczna
13-15 dostateczna
16-17 plus dostateczna
18-20 dobra
21-22 plus dobry
23-24 bardzo dobra

Do egzaminu mogą przystąpić wyłącznie studenci zapisani na egzamin w systemie USOS. Kolejność wejścia wynika z listy USOS – wg alfabetu. Przy wejściu na salę egzaminacyjną należy okazać legitymację studencką. Studenci, którzy wpisali się na egzamin, a nie przystąpili do niego będą mieli wpisany w USOS – nzal i tracą termin.

Na egzaminie obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń do komunikacji pod rygorem przerwania egzaminu.

Egzamin ustny

W terminach egzaminów pisemnych

Do egzaminu ustnego mogą przystąpić jedynie studenci, którzy uzyskali zgodę Dziekana WPiA.

Zaliczenie ćwiczeń

Kryteria zaliczenia ćwiczeń:

  • uczestnictwo w zajęciach
  • zaliczenia semestralne (w I i w II semestrze)
  • aktywność na zajęciach – oceny z odpowiedzi
System premii

System premii związany z ocenami z ćwiczeń uzależniony jest od ilości punktów uzyskanych na egzaminie (wg tabeli):

Ocena z ćwiczeń co najmniej 13 pkt z egzaminu 12 punktów i mniej
bardzo dobra 4 punkty dodane do punktów uzyskanych na egzaminie pisemnym 2 punkty dodane do punktów uzyskanych na egzaminie pisemnym
plus dobry 3 punkty dodane do punktów uzyskanych na egzaminie pisemnym  1 punkt dodany do punktów uzyskanych na egzaminie pisemnym
dobry 2 punkty dodane do punktów uzyskanych na egzaminie pisemnym 1 punkt dodany do punktów uzyskanych na egzaminie pisemnym
dostateczny/plus dostateczny brak brak

Dodatkowe punkty doliczane są wyłącznie w I terminie egzaminu w sesji letniej!!! W sesji poprawkowej nie będą doliczane.