fot. Konrad Pollesch

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani mec. Krystyny Sieniawskiej długoletniej pierwszej w historii tych instytucji, a także ich odpowiednich poprzedników prawnych: Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie a także Przewodniczącej Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych. W swoim życiu zawodowym połączyła znajomość prawa wynikającą z wykonywania zawodu zaufania publicznego w postaci adwokata ze społecznikowską i organizacyjną pasją działania na rzecz samorządu terytorialnego. Zaowocowało to odejściem od czynnego uprawiania zawodu adwokata na rzecz kierowania: organem wyższego stopnia w rozumieniu k.p.a. w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej; a także Krajową Reprezentacją Samorządowych Kolegiów Odwoławczych; odnosząc bezsprzeczne sukcesy w zakresie ustabilizowania pozycji prawnej samorządowych kolegiów odwoławczych i samodzielności orzeczniczej zdecentralizowanych organów administracji publicznej. Stąd m.in. wzięły się związki pomiędzy Katedrą Prawa Administracyjnego UJ a kierowanym przez Nią Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Krakowie polegające na współpracy naukowej tych dwóch Jednostek. Nie sposób także pominąć doświadczenia zawodowego zdobytego przez Pracowników Katedry orzekających etatowo i pozaetatowo w różnych przedziałach czasu ww. krakowskim Kolegium. Mając świadomość złożoności procesu stosowania prawa administracyjnego mec. Krystyna Sieniawska przyczyniła się do założenia kwartalnika KRSKO Casus i została jego redaktorem naczelnym. Za swoją działalność na rzecz samorządu terytorialnego i środowiska samorządowych kolegiów odwoławczych została uhonorowana licznymi odznaczeniami państwowymi.
W naszej pamięci Pani Mecenas Krystyna Sieniawska pozostaje jako Osoba o niezwykle dużej kulturze i wiedzy prawnej połączonej z wrażliwością na człowieka.
Żegnamy Ją słowami poety ks. Jana Twardowskiego, które sama ceniła i przytaczała: „Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”.

Katedra Prawa Administracyjnego UJ


Historia Katedry Prawa Administracyjnego UJ

Początki Katedry Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego związane są przekształceniami jakie dokonały się w obrębie Wydziału Prawa i Administracji w XIX wieku. Wtedy to w 1801 r. utworzono Katedrę Umiejętności Politycznych, którą od 1861 r. jako Katedrą Umiejętności Politycznych, Statystyki i Prawa Administracyjnego Austriackiego kierował Prof. Julian Antoni Dunajewski (1821-1907). Została ona zniesiona w 1880 r., kiedy to na jej miejsce zorganizowano trzy nowe katedry: Katedrę Prawa Administracyjnego i Statystyki, Katedrę Ekonomii Politycznej i Katedrę Skarbowości i Prawa Skarbowego. Od 1881 r. kierownikiem Katedry Prawa Administracyjnego i Statystyki był Prof. Józef Kleczyński (1841-1900). W 1887 roku została ona przemianowana na Katedrę Prawa Administracyjnego, Państwowego i Statystyki. W tym czasie także za sprawą Prof. Franciszka Ksawerego Kasparka (1844-1903) kierującego Katedrą Filozofii Prawa i Prawa Narodów następuje rozwój nauki prawa administracyjnego w Uniwersytecie Jagiellońskim, czego zwieńczeniem jest wydana przez niego w 1897 r. „Nauka administracji prawa administracyjnego austriackiego”. Kolejne etapy w dziejach Katedry Prawa Administracyjnego związane są z Prof. Władysławem Leopoldem Jaworskim (1865-1930), który od 1910 r. aż do swojej śmierci pełnił funkcję Kierownika Katedry Prawa Cywilnego, Nauki Administracji i Prawa Administracyjnego. Po podziale tej Katedry, do wybuchu II wojny światowej, kierowali Katedrą Prawa Administracyjnego i Administracji kolejno: Prof. Kazimierz Władysław Kumaniecki (1880-1941) Prof. Jerzy Stefan Langrod (1903-1990). Po zakończeniu wojny początkowo istnieją równolegle dwie Katedry Nauki Administracji i Prawa Administracyjnego oznaczone rzymskimi cyframi I i II. Pierwszą kieruje Prof. Wilhelm Szczęsny (potem posługiwał się wyłącznie drugim imieniem) Wachholz (1897-1957), a drugą Prof. Jerzy Stefan Langrod (do 1951 roku). Następnie reorganizacje spowodowały czasowe włączenie Katedry Prawa Administracyjnego w ramy instytutowe, a po jego zniesieniu utworzono oddzielne: Katedrę Prawa Administracyjnego i Katedrę Postępowania Administracyjnego. Kierownictwo Katedrą Prawa Administracyjnego sprawowali aż do emerytury kolejno: Prof. Wacław Brzeziński (1900-1987) i Prof. Józef Filipek. Od 2002 do 2019 r. kierownikiem Katedry Prawa Administracyjnego był Prof. Jan Zimmermann, od października 2019 r. do VI 2022 r. kierownikiem Katedry był Prof. Wojciech Jakimowicz, obecnie – od VII 2022 r. – jest nim Prof. Iwona Niżnik-Dobosz. 
[opracował Prof. dr hab. Piotr Dobosz]

Prosimy śledzić AKTUALNOŚCI oraz zamieszczane OGŁOSZENIA.

Informacje i zarządzenia na temat epidemii COVID-19 dostępne są w Portalu UJ.