Egzaminy

Egzamin z Prawa administracyjnego (informacje umieszczone w sylabusach):

Egzamin pisemny (zapisy w systemie USOS) przeprowadzany jest w formie testu wielokrotnego wyboru (38 pytań, w tym jedno pytanie kazusowe). Czas trwania egzaminu wynosi 60 minut. Zapisy na egzaminy rozpoczynają się na 1 miesiąc przed wyznaczonymi terminami. Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu przedterminowego pod warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń na ocenę co najmniej dobrą. Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu ustnego pod warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń na ocenę bardzo dobrą. Zaliczenie ćwiczeń nie jest warunkiem przystąpienia do egzaminu (z wyjątkiem egzaminu przedterminowego). Do wyniku punktowego egzaminu pisemnego doliczane są dodatkowe punkty za zaliczenie ćwiczeń. Zaliczenie ćwiczeń na ocenę bardzo dobrą uprawnia do doliczenia pięciu dodatkowych punktów do wyniku egzaminu, zaliczenie na ocenę dobrą – czterech punktów, a zaliczenie na ocenę dostateczną – trzech punktów. Doliczenie punktów za zaliczenie ćwiczeń odbywa się w każdym terminie egzaminu. Punkty za zaliczenie ćwiczeń podlegają doliczeniu do wyniku punktowego egzaminu tylko w tym roku akademickim, w którym student uczęszczał na ćwiczenia i uzyskał ich zaliczenie. Skala ocen: 0-19 pkt – niedostateczna; 20-23 pkt – dostateczna; 24-26 pkt – plus dostateczna; 27-28 pkt – dobra; 29-31 pkt – plus dobra; 32-40 pkt – bardzo dobra.
W sytuacjach uniemożliwiających lub znacznie utrudniających przeprowadzenie egzaminu w formie pisemnej, egzaminy przeprowadzane są ustnie w formie zdalnej, pod warunkiem zgodności tej formy egzaminów z przepisami obowiązującymi w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Zapisy na egzaminy odbywają się za pośrednictwem systemu USOS.

Zobacz: Terminy egzaminów