Obowiązujące akty normatywne

WYKAZ AKTÓW NORMATYWNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH DO EGZAMINU Z PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

 1. Kodeks postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

 2. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 479 ze zm.)

 3. Europejska Karta Samorządu Lokalnego z dnia 15 października 1985 r., ratyfikowana w dniu 26 kwietnia 1993 r. (Dz. U. z 1994 r., Nr 124, poz. 607, sprost. Dz.U. z 2006 r., Nr 154, poz. 1107)

 4. Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r. poz. 1058)

 5. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.)

 6. Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 570)

 7. Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 623 ze zm.)

 8. Ustawa a dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1188 ze zm.)

 9. Konstytucja RP – ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.)

 10. Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 2512 ze zm.)

 11. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.)

 12. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 2094 ze zm.)

 13. Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz.U. Nr 96, poz. 603 ze zm.)

 14. Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 127 ze zm.)

 15. Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1461)

 16. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r. poz. 1317 ze zm.)

 17. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych (Dz.U. Nr 91, poz. 1009 ze zm.)

 18. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1817 ze zm.)

 19. Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 2492 ze zm.)

 20. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r. poz. 1634 ze zm.)

 21. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r. poz. 571)

 22. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 2267 ze zm.)

 23. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r. poz. 1637)

 24. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r. poz. 190)

 25. Kodeks wyborczy – ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1277 ze zm.)