Zasady prowadzenia egzaminu ustnego – Prawo finansowe i Zobowiązania podatkowe (Kierunek prawo – studia stacjonarne) Sesja letnia 2020/21

Zasady zaliczenia  

Osobie przystępującej do egzaminu są zadawane trzy pytania. Odpowiedź na każde z nich jest oddzielnie oceniana przez egzaminatora. Tym samym, ocena uzyskana z egzaminu jest średnią trzech ocen cząstkowych., uzyskanych przez zdającego. 

Czas trwania egzaminu 

Około 30 minut w przypadku, gdy równocześnie odpytywane są dwie osoby. Około 45 minut, jeżeli w jednej grupie („wejściu”) do egzaminu przystępuje trzech zdających.    

Opis przebiegu egzaminu 

Egzamin rozpoczyna się od ustalenia tożsamości przystępujących do niego osób (należy okazać do kamery legitymację studencką tak, aby egzaminator mógł zidentyfikować uczestnika egzaminu).. Każdemu ze zdających są zadawane trzy pytania. Odpowiedź na każde z nich jest oddzielnie oceniana przez egzaminatora, a ocena końcowa jest wypadkową tych trzech ocen cząstkowych. W trakcie całego egzaminu osoba do niego przystępująca powinna mieć włączoną kamerę komputera (wyłączenie kamery jest oceniane jako nieuczciwość egzaminacyjna). Podczas egzaminu nie można korzystać ze słuchawek, a podpowiedzi udzielane zdającemu ustnie lub na piśmie klasyfikowane są jako nieuczciwość egzaminacyjna. Niezwłocznie po wysłuchaniu pytania, należy przystąpić do udzielania odpowiedzi, a przystępujący do egzaminu – od rozpoczęcia zadawania pytania przez egzaminatora, do zakończenia swojej odpowiedzi – zobowiązany jest patrzyć w kamerę komputera.  Po wysłuchaniu odpowiedzi wszystkich zdających (egzamin odbywa się w grupach dwu- lub trzyosobowych), egzaminator ogłasza zakończenie egzaminu. Wyniki  egzaminu są ogłaszane  poprzez wpis w systemie USOS (do końca następnego dnia roboczego). 

Posted in Ogłoszenia.