Uniwersystet Jagielloński

Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał w 2006 r. na podstawie rozprawy pt. „Massearme Insolvenzen” („Ubóstwo masy upadłości”).

Od 2005 r. konsultant Europejskiego Banku Centralnego. W 2008-2009 r. współpracował z  Biurem ds. Integracji  ze Strefą Euro przy Narodowym Banku Polskim przy przygotowywaniu prawnej części raportu dotyczącego przyjęcia euro przez Polskę.  W 2012 r. wszedł w skład zespołu do spraw nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego powołanego przez Ministra Sprawiedliwości, uczestniczył też w zespole przygotowującym na zlecenie Komisji ewaluację rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego. W 2013-14 r. uczestniczył w pracach nad projektem ustawy Prawo restrukturyzacyjne, których owocem była obszerna reforma prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego z 2015 r. 

Od 2006 r. zaangażowany w programy ukraińskie Wydziału Prawa i Administracji UJ.

Zakres zainteresowań naukowych: prawo upadłościowe, w tym upadłość międzynarodowa, prawo monetarne, integracja walutowa w Europie, polityka gospodarcza, komparatystyka i lingwistyka prawnicza.

Znajomość języków: angielski, niemiecki (biegle), francuski, włoski, ukraiński (dobrze), portugalski, rosyjski, słowacki (biernie).

 

Spis publikacji

 

Massearme Insolvenzen

Proponowany sposób cytowania/Zitierungsvorschlag: M. Porzycki, Massearme Insolvenzen, rozprawa doktorska, niepubl., Kraków 2005/ M. Porzycki, Massearme Insolvenzen, Diss., nicht veröff., Kraków 2005

E-mail: marek.porzycki [at] uj.edu.pl