Uniwersystet Jagielloński

Kierownik Katedry Polityki Gospodarczej

Prof. dr hab. Tadeusz Włudyka

Urodzony w 1953 roku w Jeleniej Górze. Studia prawnicze odbył w latach 1972–1976. Po studiach podjął prace jako asystent-stażysta w Instytucie Ekonomicznym na Wydziale Prawa i Administracji, przechodząc kolejne szczeble kariery naukowej. W 1984 roku uzyskał stopien doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy p.t.: „Polityka integracji gospodarczej krajów członkowskich RWPG ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia i roli systemu rozliczeń walutowych”. w 1995 roku nadano mu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych — nauka o polityce, po odbytym kolokwium habilitacyjnym na podstawie rozprawy p.t.: „Trzecia droga w myśli gospodarczej II Rzeczypospolitej”. Tytuł profesora nauk prawnych nadał mu Prezydent RP w 2003 roku. W latach 2005-2008 był dziekanem Wydziału Prawa i Administracji UJ.

Przewodniczący i członek rad nadzorczych spółek giełdowych. Ekspert komisji sejmowych i senackich.

Główny zakres zainteresowań: pogranicze prawoznawstwa i ekonomii (w tym ekonomiczna analiza prawa), ustroje prawne i gospodarcze, międzywojenna polska myśl gospodarczo-prawna.

Stypendia i staże: Wydział Ekonomii na Uniwersytecie w Kassel, Niemcy (1990-1991), oraz wydziały prawa i ekonomii na uniwersytetach w : Bochum, Heidelbergu, Getyndze, Augsburgu, Kolonii, Lüneburgu, Wiedniu, Salzburgu, Bergamo, Grenoble.

 

Born in Jelenia Góra in 1953, he completed his studies in 1972-1976 and graduated from Law. Soon after he was employed as a teaching assistant in the Institute of Economy at the Faculty of Law and Administration of Jagiellonian University in which he moved up the ladder of scholarly career. In 1984 he earned his degree of Doctor Iuris (= LL.D.) on the basis of his dissertation: The Policy of Economic Integration of the Countries-Parties to the CMEA. The Significance and Role of Monetary Account Clearing System as Applied Therein. In 1995 — upon the basis of his postdoctoral examination — he was awarded his Doctor Habilitatus in Humanities in the niveau of theory of policy, his habilitation thesis dealing with: The Third Path as Followed in the Realm of Economic Thought of the Second Republic of Poland. In 2003 he has been granted the title of professor in law by the President of the Republic of Poland. In 2005-2008 he served as Dean of the Faculty of Law and Administration at the Jagiellonian University.

Chairman and member of supervisory boards of several companies listed on stock exchange. Expert at parliamentary commissions.

Main field of interest: relations between legal and economic sciences (including law & economics), legal and economic systems, Polish legal and economic thought in 1918-1939

Scholarships and research stays abroad: Faculty of Economics at Kassel University, Germany (1990-1991), law and economics faculties at universities in Bochum, Heidelberg, Göttingen, Augsburg, Cologne, Lüneburg, Vienna, Salzburg, Bergamo, Grenoble

 

Do ważniejszych pozycji naukowych zaliczyć należy:

Rynek kredytowy w Drugiej Rzeczypospolitej/współaut./, 1992 r.;

Pocztowa Kasa Oszczędności. Tło, ustrój prawny, Główne kierunki działania/współaut./, 1993 r.;

Przywileje w emisjach papierów wartościowych., 1997 r.

Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych i Spółka Europejska. Wykaz aktów prawnych z komentarzem., 2000 r.;

Wiedza o społeczeństwie, 2000 r./współaut./;

Prawo spółek w Wielkiej Brytanii, Francji, Republice Federalnej Niemiec i Włoszech., 2000r./współaut./;

Prawa ekonomiczne – rzeczywistość czy fikcja, Studia Filozoficzne 2001 r.

Model społecznej gospodarki rynkowej a transformacja ustrojowa polskiej gospodarki. Analiza prawno – gospodarcza, 2002 r.;

Podstawy prawa. /współaut./ 2003 r.

Dwa dwudziestolecia gospodarki rynkowej w Polsce, Warszawa 2008 / Marktwirtschaft in Polen. Zwei Doppeldezennien, Nomos Verlagsgesellschaft , Baden-Baden 2010

Instytucje gospodarki rynkowej /współaut. i red. naukowy/, WoltersKluwer 2012, , 2015, 2018 (spis treści )

Ordoliberalizm i społeczna gospodarka rynkowa w Niemczech , WoltersKluwer 2012 (spis treści )

Transformacja ustrojowa a myśl ordoliberalna 

 

The list of his research publications includes inter alia:

The Credit Market in the Second Republic of Poland, 1992;

The Postal Savings Bank. Its Formative Factors, Legal Structure and Major Activity Drifts (coauthor, 1993);

Privilegies in the Issue of Securities (1997);

The European Economic Interest Grouping and the Societas Europae. The Schedule of Legislative Acts with Commentary (2000);

The Learning of Sociopolitical Problems (coauthor, 2000);

Company Law in Great Britain, France, Federal Republic of Germany and Italy (coauthor 2000);

Economic Laws – Reality or Fiction, „Studia Filozoficzne”, 2001

The Model of Socially-Molded Market Economy and Political Transformation of Polish Economy. Legal and Economic Analysis (2002);

Basics of Law (coauthor, 2003)

Two Twenty-Year-Periods of Market Economy in Poland, Warsaw 2008;   published in German as: Marktwirtschaft in Polen. Zwei Doppeldezennien, Nomos Verlagsgesellschaft , Baden-Baden 2010

Institutions of the market economy /coauthor and editor/, WoltersKluwer 2012, 2015, 2018 (contents in Polish)

Ordoliberalism and social market economy in Germany , WoltersKluwer 2012 (contents in Polish)