Uniwersystet Jagielloński

Katedra Polityki Gospodarczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie

serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konferencji szkoleniowej

Zamówienia publiczne i dyscyplina finansów publicznych – problemy praktyczne

 30-31 maja 2019 roku

Do udziału w Konferencji serdecznie zapraszamy radców prawnych,  członków komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, osoby zajmujące się w praktyce dyscypliną finansów publicznych i zamówieniami publicznymi.

Prelegentami będą zarówno przedstawiciele środowisk naukowych, jak i praktycy – pracownicy administracji publicznej, w tym urzędów centralnych oraz członkowie komisji orzekających pierwszej i drugiej instancji. Udział w Konferencji potwierdzili w szczególności Pan Hubert Nowak – Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Pani prof. dr hab. Hanna Knysiak – Sudyka – Sędzia WSA w Krakowie, Pan prof. dr hab. Włodzimierz Wróbel – Sędzia Sądu Najwyższego, Pani dr hab. Agnieszka Barczak-Oplustil, Pani Małgorzata Stręciwilk – b. Prezes UZP, Pan Zbigniew Zieliński – Dyrektor Biura Dyscypliny Finansów Publicznych MF, Pani dr Klaudia Stelmaszczyk – członek GKO, Pan Bogdan Artymowicz – Dyrektor Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych, Pani Magdalena Olejarz – Dyrektor Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Zamówień Publicznych, Pan Arkadiusz Talik – członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, Rzecznik dyscypliny finansów publicznych właściwym w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych rozpatrywanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

Opłata konferencyjna wynosi 750 zł. i obejmuje dwa dni szkoleniowe wraz z przerwami kawowymi. Opłata konferencyjna nie obejmuje zakwaterowania. Płatności powinny być dokonywane na podstawie otrzymanej faktury.

Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od 9 do 24 maja 2019 r. 

Informacja telefoniczna pod nr 12 663 15 66

 W przypadku radców prawnych udział w konferencji łączy się z uzyskaniem 15 punktów szkoleniowych.

Program /może ulec zmianie/

Czwartek, 30 maja 2019 r.

10:00-10:45 Bogdan Artymowicz, Planowane zmiany w prawie zamówień publicznych

10:45-11:30 Bogdan Artymowicz, Aspekty prawne elektronizacji zamówień publicznych

11:30-11:45 Przerwa kawowa

11:45-12:30 Magdalena Olejarz, Obowiązki zamawiających w zakresie aspektów społecznych

12:30-13:00 Dyskusja

13:00-14:00 Przerwa kawowa

14:00-15:00 Hubert Nowak, Zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych a zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

15:00-15:45 SWSA prof. dr hab. Hanna Knysiak-Sudyka, Związanie komisji I instancji orzeczeniem Głównej Komisji Orzekającej i wyrokiem sądu administracyjnego.

15:45-16:00 przerwa kawowa

16:00-16:45 Zbigniew Zieliński, Zasady i sposób formułowania rozstrzygnięć komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych i ich uzasadnień

16:45-17:30 Arkadiusz Talik, Szkodliwość czynu dla finansów publicznych

17:30-18:00 Zasady wymiaru kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

18:00-18:30 Zasady orzekania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w świetle orzecznictwa GKO

Piątek, 31 maja 2019 r.

9:00-9:45 SSN prof. dr hab. Włodzimierz Wróbel, Zmiana normatywna i zasady intertemporalne w odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

9:45-10:30 Małgorzata Stręciwilk, Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych – łączenie i podział zamówienia oraz tzw. inne naruszenia ustawy PZP

10:30-11:00 przerwa kawowa

11:00-11:45 dr Klaudia Stelmaszczyk, Zasady zaciągania i regulowania zobowiązań w kontekście odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

11.45-12.30 Bogdan Artymowicz, Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego

12.30-13:15 dr hab. Agnieszka Barczak-Oplustil, Wina i jej stopień

13:15-13:30 Dyskusja podsumowująca i zakończenie konferencji