Uniwersystet Jagielloński

W dniu 15 lutego 2016r. pomiędzy Urzędem Zamówień Publicznych, Regionalną Izbą Obrachunkową w Krakowie i Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego zostało zawarte Porozumienie dotyczące współpracy w zakresie organizacji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych.

Intencją stron Porozumienia jest dbanie o stały wzrost poziomu wiedzy i popularyzowanie tematyki z zakresu zamówień publicznych i finansów publicznych oraz współpraca zmierzająca do podejmowania przedsięwzięć korzystnych dla systemu i praktyki w tych obszarach.

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych będzie organizowany w cyklu rocznym.

Przedsięwzięcie to skierowane jest do absolwentów uczelni krajowych i zagranicznych, którzy w roku ogłoszenia Konkursu oraz w ciągu dwóch lat kalendarzowych poprzedzających ten rok obronili prace magisterskie.

Oceny prac oraz przyznania nagród i wyróżnień dokona Kapituła Konkursu.

Ogłoszenie o konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych

Urząd Zamówień Publicznych,
Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie oraz
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

ogłaszają
Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych.

Zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie określa Regulamin dostępny na stronach:
https://www.law.uj.edu.pl/~kpg/
www.krakow.rio.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/przedsiewziecia-edukacyjne/konkurs-na-najlepsza-prace-magisterska-z-zakresu-zamowien-publicznych

Termin nadsyłania prac upływa z dniem 30 września 2018 r.

Nagrodami w konkursie są:
1) nagroda I stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 5 000 złotych;
2) nagroda II stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 3 000 złotych;
3) nagroda III stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 2 000 złotych.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: druga połowa listopada 2018 r.

Formularz zgłoszenia stanowi załącznik do ogłoszenia. Wraz z wypełnionym formularzem należy przedłożyć:
1) życiorys autora pracy;
2) zaświadczenie z uczelni poświadczające złożenie i obronienie przesłanej pracy;
3) opinię recenzenta;
4) opinię promotora.

Pracę, formularz wraz z załącznikami należy w formie elektronicznej przesłać na adres:
correcta.konkurs@krakow.rio.gov.pl, a oryginał formularza na adres:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
„Konkurs na najlepsza pracę magisterską”

Sekretariat Konkursu zapewnia i wszelkich informacji udziela Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
e-mail: correcta.konkurs@krakow.rio.gov.pl
tel. (12) 427 24 50

Powołanie kapituły