Uniwersystet Jagielloński

Nagrody w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych

Na konkurs wpłynęło 21 prac magisterskich. Kapituła przyznała trzy nagrody ufundowane przez Katedrę Polityki Gospodarczej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pierwszą nagrodę otrzymał Pan Mariusz Kacperkiewicz (Uniwersytet Warszawski) za pracę magisterską pt. Granice swobody umów przy udzielaniu zamówień publicznych. Ograniczenia możliwości zmiany umowy wynikające z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (promotor: Prof. dr hab. Adam Brzozowski)

Drugą nagrodę otrzymała Pani Maria Hejda (Uniwersytet Wrocławski) za pracę magisterską pt. Zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (promotor: Prof. dr hab. Tadeusz Kocowski)

Trzecią nagrodę trzymała Pani Anna Body (Uniwersytet Jagielloński) za pracę magisterską pt. Prawne i ekonomiczne aspekty
partnerstwa publiczno- prywatnego (promotor: Prof. dr hab. Jan Zimmermann)

Nagrody zostały wręczone w czasie Gali z okazji XXV-lecia istnienia Urzędu Zamówień Publicznych. Wydarzenie zorganizowane w Filharmonii Narodowej odbywało się pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP.

W dniu 15 lutego 2016r. pomiędzy Urzędem Zamówień Publicznych, Regionalną Izbą Obrachunkową w Krakowie i Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego zostało zawarte Porozumienie dotyczące współpracy w zakresie organizacji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych.

Intencją stron Porozumienia jest dbanie o stały wzrost poziomu wiedzy i popularyzowanie tematyki z zakresu zamówień publicznych i finansów publicznych oraz współpraca zmierzająca do podejmowania przedsięwzięć korzystnych dla systemu i praktyki w tych obszarach.

Przedsięwzięcie to skierowane jest do absolwentów uczelni krajowych i zagranicznych, którzy w roku ogłoszenia Konkursu oraz w ciągu dwóch lat kalendarzowych poprzedzających ten rok obronili prace magisterskie.

 

Powołanie kapituły