Uniwersystet Jagielloński

UWAGA: STRONA ARCHIWALNA

INFORMACJE DOTYCZĄCE ROKU AKAD. 2022/23 ZNAJDUJĄ SIĘ NA NOWEJ STRONIE KATEDRY 

https://ppg.wpia.uj.edu.pl/dydaktyka/studia-podyplomowe

 

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie aktualnej, eksperckiej wiedzy przede wszystkim w zakresie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz  w zakresie innych gałęzi prawa związanych z restrukturyzacją i upadłością (prawo karne, cywilne i finansowe).  Studia mają na celu również przekazanie podstawowych wiadomości z zakresu rachunkowości, metodyki pracy biegłych, ekonomii oraz zrozumienie procesów gospodarczych, na tle których dochodzi do upadłości.

Studia trwają dwa semestry (178 godzin) i kończą są testem zaliczeniowym. Program studiów nie przewiduje przygotowania żadnej innej pracy na zakończenie studiów.

Opłata wynosi 4950 zł i jest płatna w dwóch ratach.

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022

Kontakt

Sekretariat studiów:

Tel. 506006633

restrukuryzacja(małpa)uj.edu.pl

Zajęcia  rozpoczną się w listopadzie 2021r. i będą odbywały się co do zasady w soboty i niedziele, razy lub dwa razy w miesiącu – do końca czerwca 2022r. – w formie HYBRYDOWEJ (zajęcia będą odbywały się w formie stacjonarnej i będą transmitowane w czasie rzeczywistym na platformie MS TEAMS)

 

Harmonogram rok akademicki 2020/2021

Terminy zjazdów

początek zajęć – godz. 9.15 platforma TEAMS, przerwy ruchome, godzina – 45 min.

 

Wykładowcy

Praktyczny wymiar studiów gwarantują wykładowcy, którymi są zarówno osoby zajmujące się naukowo problemami upadłości i restrukturyzacji jak również wybitni praktycy, między innymi sędziowie sądów powszechnych, sądów administracyjnych i Sądu Najwyższego, adwokaci, radcowie prawni,biegli sądowi

Program studiów

Program studiów obejmuje następujące moduły kształcenia:

Nazwa przedmiotu

liczba godzin zajęć

Liczba punktów ECTS

Treść przedmiotu

teoretycznych

praktycznych

Razem

Zagadnienia wspólne restrukturyzacji 
i upadłości

22

 

22

3

Podmioty postępowania upadłościowego
i restrukturyzacyjnego
Przebieg postępowania upadłościowego
i restrukturyzacyjnego w kontekście celu każdego postępowania
Międzynarodowe postępowanie upadłościowe
i restrukturyzacyjne, UNICTRAL, grupy spółek
Restrukturyzacja i upadłość banków i innych instytucji finansowych
Restrukturyzacja i upadłość deweloperów
Zawód doradcy restrukturyzacyjnego – kwalifikacje, nadzór, odpowiedzialność

Postępowanie restrukturyzacyjne

26

 

26

4

Wybór postępowania restrukturyzacyjnego i jego otwarcie
Plan restrukturyzacji, propozycje układowe
Spis wierzytelności, wierzytelności sporne i bezsporne
Układ, układ częściowy, zmiana układu
Pomoc publiczna w postępowaniach restrukturyzacyjnych
Skutki restrukturyzacji dla dłużnika, jego majątku, zobowiązań, stosunków małżeńskich

Postępowanie upadłościowe

32

 

32

4

Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości
Pre-pack
Skutki ogłoszenia upadłości dla osoby upadłego, Skutki ogłoszenia upadłości dla majątku upadłego
Skutki ogłoszenia upadłości dla zobowiązań upadłego, Wpływ ogłoszenia upadłości na majątkowe stosunku małżeńskie
Zgłoszenie wierzytelności, Postępowanie sprzeciwowe, Lista wierzytelności, Plan podziału
Likwidacja majątku upadłego
Upadłość konsumencka
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Pisma procesowe w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych

 

16

16

2

Pisma uczestników postępowania restrukturyzacyjnego
Pisma nadzorcy oraz zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym
Orzeczenia sądu i sędziego-komisarza w postępowaniu restrukturyzacyjnym
Pisma uczestników postępowania upadłościowego
Pisma organów postępowania upadłościowego
i postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości
Orzeczenia sądu i sędziego-komisarza w postępowaniu upadłościowym i postępowaniu w przedmiocie przedmiocie ogłoszenia upadłości

Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowania administracyjne i sądowo-administracyjne

4

 

4

1

Postępowanie administracyjne – zasady, tryby, przebieg
Postępowanie sądowoadministracyjne – zasady, tryby, przebieg
Wpływ ogłoszenia upadłości na przebieg postępowania administracyjnego
Wpływ ogłoszenia upadłości na przebieg postępowania sądowoadministracyjnego

Elementy prawa i postępowania cywilnego

22

 

22

3

Wpływ ogłoszenia upadłości i otwarcia restrukturyzacji na postępowania sądowe, egzekucyjne i przed sądem polubownym
Skarga pauliańska i postępowania związane
z bezskutecznością i nieważnością czynności dłużnika
na przedpolu ogłoszenia upadłości i otwarcia restrukturyzacji
Wybrane zagdnienia i problemy prawa rzeczowego
w kontekście restrukturyzacji i upadłości (zastaw, zastaw rejestrowy, zastaw finansowy, hipoteka)
Odpowiedzialność odszkodowacza organów postępowania restrukturac i upad.
Mediacja i arbitraż

Zatrudnienie w restrukturyzacji i upadłości

8

 

8

2

Wpływ postępowań restrukturyzacyjnych na stosunki pracy
Przejście zakładu pracy
Wpływ upadłości na stosunki pracy

Podatki w restrukturyzacji i upadłości

8

 

8

2

Wpływ postępowania restrukturyzacyjnego
na rozliczenia podatkowe wierzyciela
Wpływ postępowania restrukturyzacyjnego
na rozliczenia podatkowe dłużnika
Wpływ ogłoszenia upadłości na rozliczenia podatkowe wierzyciela i upadłego
Organ podatkowy jako wierzyciel w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym

Elementy prawa handlowego 8   8 2 Obowiązki i prawa i odpowiedzialność organów postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych
w spółkach
Ład korporacyjny i sprawozdawczość korporacyjna
w restrukturyzacji i upadłości
Public relations a upadłość
i restrukturyzacja
  4 4 1 Zasady informowania w sytuacjach kryzysowych
Media relations
Współpraca z dziennikarzami
Przestępstwa związane z upadłością
i restrukturyzacją
6   6 2 Przestępstwa przeciwko prawom wierzyciela
Działanie na szkodę spółki oraz inne przestępstwa przewidziane w Kodeksie spółek handlowych
Przepisy karne prawa restrukturyzacyjnego
i upadłościowego
Odpowiedzialność karna nadzorcy, zarządcy i syndyka
Elementy finansów i rachunkowości 16 6 22 4 Upadłość i restrukturyzacja w kontekście polityki gospodarczej państwaAnaliza wskaźnikowa i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
Elementy oceny wartości przedsiębiorstwa
Rachunkowość w upadłości i restrukturyzacji