Uniwersystet Jagielloński

Celem studiów podyplomowych Finanse publiczne – prawo i praktyka jest zdobycie lub zaktualizowanie wiedzy w zakresie podstaw prawnych gospodarowania środkami publicznymi oraz funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych. Przedstawiona zostanie w szczególności specyfika funkcjonowania poszczególnych jednostek sektora finansów publicznych, a także odmienne zasady gospodarowania środkami unijnymi. Uwzględniony zostanie również dorobek nauki i praktyki w zakresie ekonomii i finansów. Praktycy zyskają ugruntowanie i usystematyzowanie wiedzy na temat przepisów prawa regulujących przedmiot ich działalności zawodowej.

Studia trwają dwa semestry (160 godzin) i kończą są testem zaliczeniowym. Program studiów nie przewiduje przygotowania żadnej innej pracy na zakończenie studiów.

Zasady naboru

Rekrutacja jest prowadzona przez system elektronicznej rekrutacji kandydatów (www.erk.uj.edu.pl). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt

Sekretariat studiów:

Tel. 12 663 15 66

finanse.publiczne(małpa)uj.edu.pl

Harmonogram

Zajęcia  rozpoczną się w październiku i będą odbywały się co do zasady w soboty, dwa razy w miesiącu.

Wykładowcy

Praktyczny wymiar studiów gwarantują wykładowcy, którymi są zarówno osoby zajmujące się naukowo finansami publicznymi, jak również wybitni praktycy, między innymi sędziowie sądów powszechnych, członkowie komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, pracownicy organów nadzoru i podmiotów uprawnionych do kontrolowania finansów publicznych. 

Program studiów

Program studiów obejmuje następujące moduły kształcenia:

 1. Podstawy prawa
 2. Podstawy finansów publicznych
 3. Procedura budżetowa
 4. Samorząd terytorialny
 5. Zadania jednostek sektora finansów publicznych
 6. Jawność gospodarki finansowej i dostęp do informacji publicznej
 7. Formy organizacyjno-prawne i zasady prowadzenia gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych
 8. Gospodarowanie środkami unijnymi i zagranicznymi
 9. Etyczne aspekty gospodarowania środkami publicznymi
 10. Gospodarowanie majątkiem jednostki sektora finansów publicznych
 11. Rachunkowość budżetowa i sprawozdawczość
 12. Dotacje w systemie finansów publicznych
 13. Odpowiedzialność karna w zakresie gospodarowania środkami publicznymi
 14. Audyt i kontrola w administracji
 15. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 16. Zamówienia publiczne