Uniwersystet Jagielloński

Nazwa modułu kształcenia

Forma zajęć

Liczba godzin kontaktowych

Liczba punktów ECTS

Zagadnienia wspólne restrukturyzacji i upadłości

Wykład

20

2

Wprowadzenie do mikroekonomii

Wykład

9

1

Teoria przedsiębiorstwa

Wykład

6

1

Wprowadzenie do makroekonomii

Wykład

10

2

Prawo upadłościowe

Wykład/warsztaty

28

4

Źródła finansowania przedsiębiorstw

Wykład

6

1

Prawo restrukturyzacyjne

Wykład/warsztaty

15

3

Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw na podstawie sprawozdań finansowych

Wykład/warsztaty

12

2

Rachunkowość spółek

Wykład/warsztaty

12

3

Elementy prawa podatkowego

Wykład/warsztaty

12

3

Elementy prawa i postępowania cywilnego

Wykład

10

2

Elementy prawa handlowego i zarządzania ładem korporacyjnym

Wykład

10

3

Elementy prawa karnego

Wykład/warsztaty

10

3

ZAGADNIENIA WSPÓLNE RESTRUKTURYZACJI I UPADŁOŚCI Dr Marek Porzycki

 1. międzynarodowe postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne
 2. jawność postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Rejestry upadłościowe
 3. zawód doradcy restrukturyzacyjnego – kwalifikacje, nadzór, odpowiedzialność
 4. restrukturyzacja i upadłość banków i innych instytucji finansowych
 5. restrukturyzacja i upadłość deweloperów

PRAWO UPADŁOŚCIOWE

 1. Istota i podstawy ogłoszenia upadłości

Organy właściwe w zakresie postępowania upadłościowego – sądowy tryb postępowania upadłościowego

Podmioty uprawnione i zobowiązane do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości

Niewypłacalność jako podstawa ogłoszenia upadłości

 1. Zdolność upadłościowa

Pojęcie zdolności upadłościowej

Podmiotowe ograniczenie zdolności upadłościowej

 1. Skutki prawne ogłoszenia upadłości

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Skutki ogłoszenia upadłości dla osoby upadłego

Skutki ogłoszenia upadłości dla majątku upadłego

Skutki ogłoszenia upadłości dla zobowiązań upadłego

Pozostałe skutki prawne ogłoszenia upadłości

Wpływ ogłoszenia upadłości na małżeńskie stosunki majątkowe upadłego

 1. Likwidacja masy upadłości

Plan likwidacyjny sporządzony przez syndyka

Obowiązki syndyka w zakresie likwidacji masy

Likwidacja masy upadłości

Przesłanki wstrzymania czynności likwidacyjnych masy upadłości

Podział funduszy masy upadłości

Zaspokojenie kosztów postępowania i innych wierzytelności masy

Kolejność zaspokojenia wierzycieli upadłego

 1. Zakończenie postępowania upadłościowego
 2. Przygotowana likwidacja (pre-pack)
 3. Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
 4. Upadłość konsumencka

PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Istota postępowania restrukturyzacyjnego i funkcje poszczególnych postępowań restrukturyzacyjnych

Zdolność restrukturyzacyjna

Podstawy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego

Organy i uczestnicy postępowania restrukturyzacyjnego

Skutki prawne otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego

Spis wierzytelności

Plan restrukturyzacji-pomoc publiczna

Dodatkowe finansowanie postępowania restrukturyzacyjnego

Wpływ postępowania restrukturyzacyjnego na inne postępowania

Postępowanie zabezpieczające w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Przebieg poszczególnych postępowań restrukturyzacyjnych

Zawarcie, zatwierdzenie i skutki układu

Propozycje układowe

Wierzyciele objęci układem

Zawarcie układu

Zatwierdzenie układu

Skutki prawne układu

WPROWADZENIE DO MIKROEKONOMII dr Marcin Smaga

 1. Wybór ekonomicznie efektywny. Koszt alternatywny
 2. Mechanizm rynkowy
 3. Niesprawności rynku
 4. Struktury rynkowe
 5. Teoria konsumenta

TEORIA PRZEDSIĘBIORSTWA dr Marcin Smaga

 1. Cele i funkcje przedsiębiorstwa
 2. Koszty przedsiębiorstwa
 3. Optimum techniczne
 4. Optimum ekonomiczne
 5. Teoria kosztów transakcyjnych
 6. Teoria agencji

WPROWADZENIE DO MAKROEKONOMII prof. dr hab. Tadeusz Włudyka

Równowaga ogólna

Cykl koniunkturalny

Inflacja  – definicja, przyczyny, skutki

Podstawy polityki monetarnej i fiskalnej

Wydatki budżetowe, deficyt i dług publiczny

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW Nikodem Golec

Systematyka źródeł finansowania przedsiębiorstw

Emisja akcji

Emisja obligacji

Emisja krótkoterminowych papierów dłużnych i sekurytyzacja

Kredyt bankowy

Leasing

Kredyt kupiecki

Faktoring i forfaiting

Zarządzanie należnościami (wierzytelnościami)

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁEK dr Marcin Smaga

Rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza (kontroling) a rachunkowość podatkowa

Zasady rachunkowości

Księgi rachunkowe

Sprawozdanie finansowe

Bilans

Rachunek zysków i strat

Rachunek przepływów pieniężnych

Podstawowe metody wyceny w rachunkowości w warunkach upadłości – wartość godziwa vs. koszt historyczny

Polityka bilansowa – jak można kształtować wielkości sprawozdania finansowego

Podstawowe techniki manipulowania danymi sprawozdawczymi;

ANALIZA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW dr Marcin Smaga

Metody analizy finansowej

Wstępna analiza bilansu

Wstępna analiza rachunku zysków i strat

Wstępna ocena rachunku przepływów pieniężnych

Statyczna i dynamiczna ocena płynności finansowej

Ocena zadłużenia przedsiębiorstwa i jego zdolności do obsługi długu

Analiza rentowności sprzedaży, aktywów, kapitałów własnych, czynników kształtujących stopę zwrotu z kapitałów)

Analiza przychodów i kosztów własnych w przedsiębiorstwie

Ocena aktywności gospodarczej przedsiębiorstwa – obliczanie wskaźników opartych na kosztach wskaźników rotacji i wykorzystania zasobów

Modele przewidywania niewypłacalności

ELEMENTY PRAWA PODATKOWEGO dr Jowita Pustuł, dr Agnieszka Franczak

wykład problemowy, metoda przypadków

Pojęcie i elementy konstrukcji podatku

Ogólna charakterystyka polskiego systemu podatkowego

Podatki dochodowe

Podatek od towarów i usług

Podatek akcyzowy

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wybrane instytucje prawne ogólnego prawa podatkowego – interpretacje przepisów prawa podatkowego, obowiązek podatkowy, zobowiązania podatkowe, zaległość podatkowa i odsetki za zwłokę, zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych

Odpowiedzialność prawnopodatkowa

Unikanie opodatkowania i optymalizacja podatkowa

Podatki w upadłości i resturkturyzacji

ELEMENTY PRAWA HANDLOWEGO I  ZARZĄDZANIE ŁADEM KORPORACYJNYM prof. dr hab. Krzysztof Oplustil

spółki osobowe – konstrukcja prawna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – konstrukcja prawna

pojęcie ładu (nadzoru) korporacyjnego – ujęcie węższe i szersze

spółka akcyjna w ujęciu prawnym (na tle innych form korporacyjnych), historycznym i ekonomicznym (teoria agencji, teoria splotu kontraktów, teoria korporacji jako instytucji społecznej)

modele nadzoru korporacyjnego – otwarty model anglosaski i europejski model kontroli wewnętrznej

rynek kapitałowy w Polsce – ramy prawne i instytucjonalne, perspektywy rozwoju

prawa akcjonariuszy i ich ochrona

organy w spółce akcyjnej – kompetencje i wzajemne relacje

funkcje i wewnętrzna organizacja rady nadzorczej; komitety rady i niezależni członkowie rady

nadzór korporacyjny w spółkach z udziałem Skarbu Państwa

międzynarodowe prawo spółek

ELEMENTY PRAWA KARNEGO dr hab. Agnieszka Barczak-Oplustil, prof. dr hab. Janusz Raglewski

Przestępstwa przeciwko prawom wierzyciela

 • Formy stadialne
 • Formy zjawiskowe
 • Strona podmiotowa
 • Strona przedmiotowa

Działanie na szkodę spółki oraz inne przestępstwa przewidziane w Kodeksie spółek handlowych

 • Formy stadialne
 • Formy zjawiskowe
 • Strona podmiotowa
 • Strona przedmiotowa

ELEMENTY PRAWA I POSTĘPOWANIA CYWILNEGO SSN prof dr hab. Marta Romańska

 1. Zobowiązanie – odpowiedzialność za zobowiązanie i jej granice – dług „własny” i „cudzy”

(w tym: problem odpowiedzialności za zobowiązanie, które nie wynika z czynności lub działania osoby, z której majątku ma być zaspokojone oraz sytuacje, w których ustawa przypisuje określonym osobom odpowiedzialność za zobowiązanie zaciągnięte przez inne osoby; treść i zakres odpowiedzialności dłużników rzeczowych, małżonków, którzy nie zaciągali zobowiązania, osób trzecich, z którymi dłużnik dokonał czynności fraudacyjnej, spadkobierców; problem charakteru odpowiedzialności członków zarządu spółki z organiczną odpowiedzialnością za jej niezaspokojone zobowiązania; problem charakteru odpowiedzialności inwestora robót budowlanych wobec podwykonawcy)

 1. Sposoby wygaśnięcia zobowiązań

(w tym problem efektywnego wykonania zobowiązania i powstania odpowiedzialności odszkodowawczej w związku z jego niewykonaniem; wygaśnięcie zobowiązania wskutek innych zdarzeń w warunkach zaspokojenia interesu wierzyciela i jego niezaspokojenia) 

 1. Dochodzenie odpowiedzialności za zobowiązanie i przesłanki jej przymusowego realizowania, w tym w warunkach, gdy jest ograniczona do rzeczy lub prawa
 2. Środki ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika dostępne poza postępowaniem upadłościowym

(w tym skarga pauliańska i jej konstrukcja oraz zasady korzystania z korzystnego rozstrzygnięcia; roszczenie przewidziane w art. 59 k.c.; odpowiedzialności członków zarządu spółki z organiczną odpowiedzialnością za jej niezaspokojone zobowiązania)

 1. Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego

(przesłanki i zasady stosowania art. 127 – 135 prawa upadłościowego)