Uniwersystet Jagielloński
Celem studiów jest uzupełnienie, zaktualizowanie lub uzyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu prawa zamówień publicznych i organizacji procesu udzielania zamówień publicznych. Studia są najchętniej wybierane przez osoby zatrudnione w administracji publicznej. Studia adresowane są zarówno do osób, które chcą uzyskać, jak i tych, którzy chcą ugruntować wiedzę z zakresu zamówień publicznych i nabyć praktyczne umiejętności w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
 
Zajęcia prowadzone będą w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.
 
Zajęcia prowadzą praktycy – sędziowie sądów powszechnych, członkowie KIO, pracownicy UZP, adwokaci, radcowie prawni.

Oprócz wykładów planowane są warsztaty z przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz środków odwoławczych (przygotowanie odwołania i symulacja rozprawy przed KIO)

Studia trwają dwa semestry (170 godzin) i kończą są testem zaliczeniowym. Program studiów nie przewiduje przygotowania żadnej innej pracy na zakończenie studiów.

Opłata wynosi 4200 zł i jest płatna w dwóch ratach.

Rekrutacja w roku akademickim 2021/2022

Rekrutacja na studia przez formularz, który jest dostępny na tej stronie. Rekrutacja zakończy się w 24 września 2021r.  O przyjęciu będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Kontakt

Sekretariat studiów:

mgr Grażyna Troll

Pałac Larischa, ul. Bracka 12, III piętro, pokój nr 301

czynny poniedziałek-piątek w godz. 08.30-16.30

tel. 12 663 10 91

grazyna.troll[at]uj.edu.pl

 

Harmonogram

 

Wykładowcy

Praktyczny wymiar studiów gwarantują wykładowcy, którymi są zarówno osoby zajmujące się naukowo zamówieniami publicznymi, jak również wybitni praktycy, między innymi sędziowie sądów powszechnych, pracownicy urzędów centralnych, członkowie komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, pracownicy organów nadzoru i podmiotów uprawnionych do kontrolowania finansów publicznych, adwokaci i radcowie prawni. 

Program studiów

Program studiów obejmuje następujące moduły kształcenia:

Nazwa modułu kształcenia

forma zajęć

liczba godzin kontaktowych

liczba punktów ECTS

Encyklopedia prawa

wykład

13

3

System zamówień publicznych

wykład

26

5

Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

wykład/ warsztaty

30

5

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

wykład/ warsztaty

54

9

Środki odwoławcze

wykład/.warsztaty

24

4

Umowa w sprawie zamówienia publicznego

wykład

6

1

Kontrola w systemie zamówień publicznych

wykład

6

1

Odpowiedzialność w systemie zamówień publicznych

wykład

11

3

 

Materiały

Efekty kształcenia, Ramowy program studiów, Sylabusy

 

EGZAMIN KOŃCOWY: Test jednokrotnego wyboru

Do egzaminu obowiązują następujące akty normatywne:

1. ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

2. ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (art. 1 – 41)

3. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (art. 8 – 125, 535 – 581)

4. rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia