Uniwersystet Jagielloński

Studia adresowane są do osób, które chcą uzyskać lub ugruntować wiedzę z zakresu zamówień publicznych i nabyć praktyczne umiejętności w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

 

UWAGA: Rekrutacja na nową turę studiów podyplomowych (program będzie sprofilowany przede wszystkim na potrzeby „nie-prawników”)

Rekrutacja jest prowadzona przez system elektronicznej rekrutacji kandydatów i trwa do 9 maja 2019r. Wpisy na studia: 11-16 maja.

Zajęcia rozpoczynają się 18 maja 2019r.

 

 

Studia – tura 2018/2019 (trwające)

EGZAMIN KOŃCOWY: Test jednokrotnego wyboru

Do egzaminu obowiązują następujące akty normatywne:

1. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

2. ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (art. 1 – 41)

3. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (art. 8 – 125, 535 – 581)

4. rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Harmonogram

Lista przedmiotów

Lista wykładowców

Materiały

Kontakt

Efekty kształcenia, Ramowy program studiów, Sylabusy