Uniwersystet Jagielloński

Studia adresowane są do osób, które chcą uzyskać lub ugruntować wiedzę z zakresu zamówień publicznych i nabyć praktyczne umiejętności w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Kierownik studiów: dr Marcin Smaga mail: marcin.smaga[at]uj.edu.pl

 Sekretariat studiów – mgr Grażyna Troll

Pałac Larischa, ul. Bracka 12, III piętro, pokój nr 301

czynny poniedziałek-piątek w godz. 08.30-16.30

tel. 12 663 10 91

grazyna.troll[at]uj.edu.pl

EGZAMIN KOŃCOWY: Test jednokrotnego wyboru

Do egzaminu obowiązują następujące akty normatywne:

1. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

2. ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (art. 1 – 41)

3. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (art. 8 – 125, 535 – 581)

4. rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

 

Studia – tura 2018/2019 s. letni (trwające) – 2019/2020 s. zimowy

Harmonogram

Lista przedmiotów

Lista wykładowców

Materiały

Efekty kształcenia, Ramowy program studiów, Sylabusy

Studia –  2019/2020 (nabór – wrzesień 2019)

Harmonogram

Lista przedmiotów

Lista wykładowców

Materiały

Efekty kształcenia, Ramowy program studiów, Sylabusy