Uniwersystet Jagielloński

 

Dzięki wsparciu Grupy CAN-PACK od roku akademickiego 2006/2007 udało się rozpocząć program wymiany studentów i doktorantów pomiędzy Wydziałem Prawa i Administracji UJ a Wydziałem Nauk Prawnych Akademii Kijowsko-Mohylańskiej w Kijowie (KMA).

KMA jest jednym z najbardziej elitarnych uniwersytetów na Ukrainie, nawiązującym do tradycji z XVII w. i reaktywowanym już po odzyskaniu przez Ukrainę niezależności. Akademia jest znana z wysokiego poziomu, nowatorskich metod nauczania oraz licznych kontaktów zagranicznych. Wykłady na Wydziale Nauk Prawnych KMA są prowadzone w języku ukraińskim, niektóre w języku angielskim.

Uczestnicy wymiany otrzymują z Funduszu Stypendialnego CAN-PACK S.A. stypendium umożliwiające pokrycie kosztów podróży i utrzymania w czasie pobytu na partnerskim Wydziale. Wyjazdy możliwe są w następujących terminach dostosowanych do kalendarza akademickiego na obu Wydziałach:

- dla studentów i doktorantów WPiA UJ przebywających w KMA – od 1 do 3 trymestrów, trwających odpowiednio od września do grudnia, od stycznia do kwietnia oraz od maja do czerwca.

- dla studentów i doktorantów (aspirantów) KMA przebywających na WPiA UJ – 1 albo 2 semestry trwające od października do stycznia oraz od lutego do czerwca.
Stypendia na wyjazd do KMA przeznaczone są w pierwszej kolejności dla osób wyróżniających się wynikami w nauce, mogących wykazać się dorobkiem naukowym (publikacje, udział w konferencjach itp.), aktywnie uczestniczących w działalności organizacji pozarządowych, w szczególności w zakresie współpracy polsko-ukraińskiej. Preferowane będą osoby o sprecyzowanych zainteresowaniach, przedstawiające konkretny projekt do zrealizowania w czasie pobytu w Kijowie.

O przyznanie stypendium na wyjazd do Kijowa mogą się ubiegać studenci Wydziału Prawa i Administracji UJ, którzy zaliczyli trzeci rok studiów oraz doktoranci WPiA UJ. W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach możliwe jest także przyznanie stypendium studentowi trzeciego roku. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest przynajmniej bierna znajomość języka ukraińskiego. W uzasadnionych przypadkach wystarczająca może być chęć podjęcia nauki tego języka w czasie pobytu w Kijowie. Znajomość innych języków obcych jest mile widziana.

Koordynatorami wymiany ze strony WPiA UJ są:

dr Marek Porzycki, Katedra Polityki Gospodarczej

dr Katarzyna Pałka, Katedra Prawa Karnego

Rekrutacja uczestników wymiany na kolejny okres jest ogłaszana każdorazowo na stronie Programów Ukraińskich Wydziału Prawa i Administracji UJ, a także poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Ośrodka Koordynacyjnego Szkół Praw Obcych (ul. Bracka 12, II p.).

 

Niezależnie od programu wymiany studentów pracownicy Katedry Polityki Gospodarczej współpracują również z Akademią Kijowsko-Mohylańską w ramach konferencji i wykładów gościnnych. W czerwcu 2017 r. KMA odwiedzili prof. dr hab. Tadeusz Włudyka i dr Marek Porzycki, a w październiku 2017 r. dr Marek Porzycki prowadził na KMA wykłady gościnne w ramach programu Erasmus+. Tematem wykładów było międzynarodowe prawo upadłościowe oraz integracja walutowa w Europie.  

W październiku 2019 r. dr Marek Porzycki wziął udział w zorganizowanej w Akademii Kijowsko-Mohylańskiej konferencji naukowo-praktycznej dotyczącej wchodzącej w życie reformy ukraińskiego prawa upadłościowego, w ramach której przedstawił referat o polskich doświadczeniach w reformowaniu upadłości konsumenckiej i wziął udział w dyskusji na temat znaczenia polskich doświadczeń dla dalszego rozwoju ukraińskiej praktyki w zakresie prawa upadłościowego.