Zasady prowadzenia egzaminu ustnego – Prawo finansowe i Zobowiązania podatkowe (Kierunek prawo – studia stacjonarne) Sesja letnia 2020/21

Zasady zaliczenia  

Osobie przystępującej do egzaminu są zadawane trzy pytania. Odpowiedź na każde z nich jest oddzielnie oceniana przez egzaminatora. Tym samym, ocena uzyskana z egzaminu jest średnią trzech ocen cząstkowych., uzyskanych przez zdającego. 

Czas trwania egzaminu 

Około 30 minut w przypadku, gdy równocześnie odpytywane są dwie osoby. Około 45 minut, jeżeli w jednej grupie („wejściu”) do egzaminu przystępuje trzech zdających.    

Opis przebiegu egzaminu 

Egzamin rozpoczyna się od ustalenia tożsamości przystępujących do niego osób (należy okazać do kamery legitymację studencką tak, aby egzaminator mógł zidentyfikować uczestnika egzaminu).. Każdemu ze zdających są zadawane trzy pytania. Odpowiedź na każde z nich jest oddzielnie oceniana przez egzaminatora, a ocena końcowa jest wypadkową tych trzech ocen cząstkowych. W trakcie całego egzaminu osoba do niego przystępująca powinna mieć włączoną kamerę komputera (wyłączenie kamery jest oceniane jako nieuczciwość egzaminacyjna). Podczas egzaminu nie można korzystać ze słuchawek, a podpowiedzi udzielane zdającemu ustnie lub na piśmie klasyfikowane są jako nieuczciwość egzaminacyjna. Niezwłocznie po wysłuchaniu pytania, należy przystąpić do udzielania odpowiedzi, a przystępujący do egzaminu – od rozpoczęcia zadawania pytania przez egzaminatora, do zakończenia swojej odpowiedzi – zobowiązany jest patrzyć w kamerę komputera.  Po wysłuchaniu odpowiedzi wszystkich zdających (egzamin odbywa się w grupach dwu- lub trzyosobowych), egzaminator ogłasza zakończenie egzaminu. Wyniki  egzaminu są ogłaszane  poprzez wpis w systemie USOS (do końca następnego dnia roboczego). 

Informacja o formach realizacji zajęć na odległość w ZPF UJ

Osoba prowadząca Przedmiot Sposób realizacji zajęć
Prof. Adam Nita Wykład z prawa finansowego

(Prawo stacjonarne)

 

 

 

Seminarium z prawa finansowego (IV rok Prawo stacjonarne)

 

 

 

Seminarium z prawa finansowego (V rok Prawo stacjonarne)

Przesłanie studentom mailem samodzielnie wykonanej prezentacji z podłożonym audio (komentarz głosowy).

 

Kontakt mailowy ze studentami, wyznaczenie studentom zadania polegającego na przygotowaniu referatu (prezentacji).  Poszczególne osoby przygotowują swoje wystąpienia w postaci slajdów i przesyłają do prof. A. Nity oraz koleżanek i kolegów z grupy seminaryjnej.

 

Korespondencja mailowa ze studentami. Studenci zobowiązani są do przesyłania fragmentów prac magisterskich. Prof. A. Nita odsyła przesłane teksty z komentarzem.

Prof. Bogumił Brzeziński Seminarium z prawa finansowego (Prawo stacjonarne) – V rok

 

Kontakt mailowy z grupą seminaryjną.

Studenci zobowiązani są do przesyłania fragmentów prac magisterskich. Prof. B. Brzeziński odsyła przesłane teksty z komentarzem. Wyznaczenie studentom zadań dodatkowych (fakultatywnych i obligatoryjnych) – np. napisanie glosy do wyroku w sprawie podatkowej (zestaw wyroków przesłany studentom), śledzenie w mediach informacji w sprawie stosowania przez władze instrumentów podatkowych, jakie mogą pomóc podmiotom gospodarczym w przetrwaniu kryzysu gospodarczego, itp.

Dr Anna Dumas Wykład Finanse publiczne i prawo finansowe (Administracja niestacjonarna)

 

Ćwiczenia Finanse publiczne i prawo finansowe (Administracja stacjonarna i Administracja niestacjonarna)

 

 

 

Seminarium (Administracja niestacjonarna)

 

 

Seminarium licencjackie (Administracja niestacjonarna)

 

 

Wykład Prawo finansowe i prawo podatkowe (Prawo Własności Intelektualnej)

Szczegółowa prezentacja, bądź tekst wykładu – przesłane studentom e – mailem, kontakt e – mail,

 

Przesyłanie studentom materiałów dydaktycznych (konspekty zagadnień objętych ćwiczeniami), przygotowanie i przesłanie e – mailem  kazusów, pytań i ich kontrola, kontakt e – mail,

 

Kontakt e – mail, konsultacja przesłanych e – mailem przez studentów tematów, planów prac magisterskich, wykazu literatury, fragmentów prac magisterskich,

 

Kontakt e – mail, konsultacja przesłanych e – mailem przez studentów tematów, planów prac licencjackich, wykazu literatury, fragmentów prac licencjackich,

 

Szczegółowa prezentacja, bądź tekst wykładu – przesłane studentom e – mailem, kontakt e – mail

Dr Paweł Kryczko Wykład z prawa finansowego (Prawo niestacjonarne)

 

 

Ćwiczenia z prawa finansowego

(Prawo niestacjonarne)

 

 

 

Ćwiczenia z prawa finansowego

(Prawo stacjonarne)

Przesłanie studentom mailem szczegółowej prezentacji wykładu do samodzielnego zapoznania, kontakt mailowy ze studentami.

 

Przygotowanie szczegółowych konspektów obejmujących zagadnienia objęte ćwiczeniami, przesyłanie konspektów systematycznie do studentów drogą mailową, kontakt mailowy ze studentami.

 

Przygotowanie szczegółowych konspektów obejmujących zagadnienia objęte ćwiczeniami, przesyłanie konspektów systematycznie do studentów drogą mailową, kontakt mailowy ze studentami.

Dr Jowita Pustuł Warsztat: Sporządzenie wniosków oraz pism procesowych w sprawach podatkowych

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenia z prawa finansowego

(Prawo stacjonarne)

Kontakt mailowy ze studentami, wysyłanie studentom zadań do samodzielnego wykonania, przesyłanie studentom prezentacji lub innych materiałów do zapoznania (np. wzory pism). Sprawdzanie pism przygotowywanych przez studentów przesyłanych drogą mailową. Maile zwrotne do studentów z komentarzami i oceną przygotowanych pism. Wykorzystanie Microsoft Teams.

 

 

Przesłanie studentom materiałów dotyczących zagadnień objętych ćwiczeniami do zapoznania się wraz z linkami i zadaniami do wykonania (np. rozwiązanie kazusu, analiza przepisów pod kątem wskazanych zagadnień, przygotowanie odpowiedzi na pytania testowe, itp.). Stały kontakt mailowy ze studentami.   Wykorzystanie Microsoft Teams.

Dr Jerzy Serwacki Wykład: Finanse publiczne i prawo finansowe

(Administracja stacjonarna I stopnia)

 

 

Seminarium 1 roku (Administracja stacjonarna II stopnia)

 

 

Seminarium 2 roku (Administracja stacjonarna II stopnia)

 

 

 

Seminarium licencjackie 3 roku

(Administracja stacjonarna I stopnia)

Tekst wykładu zostanie przesłany do  studentów drogą mailową.

 

 


Korespondencja mailowa ze studentami, przesyłanie studentom zadań do opracowania – orzeczenia i kazusy do analizy.

 

Korespondencja mailowa ze studentami. Studenci zobowiązani są do przesyłania fragmentów prac. Prace są odsyłane studentom z komentarzem, poprawki w trybie „śledzenia zmian”.

 

Korespondencja mailowa ze studentami. Studenci zobowiązani są do przesyłania fragmentów prac. Prace są odsyłane studentom z komentarzem, poprawki w trybie „śledzenia zmian”.

Mgr Wiktor Podsiadło Ćwiczenia z prawa finansowego (Administracja I stopnia, stacjonarna). Ćwiczenia z prawa finansowego – stały kontakt mailowy ze studentami, ćwiczenia prowadzone za pomocą aplikacji Microsoft Teams w formie wideokonferencji.

 

Seminarium Prof. dr hab. Bogumiła Brzezińskiego

Uprzejmie informuję, że seminarium V r. prowadzone przez   Pana prof. dr hab. Bogumiła Brzezińskiego  odbędzie  się w następujących terminach:

 

20.01.2020 r. r. (poniedziałek)                                                   godz.   9.00  – 11.00

                                                                                                                 godz. 17.00 – 19.00

21.01.2020 r. r. (wtorek)                                                                godz.   9.00 – 11.00

konsultacje  (po uprzednim uzgodnieniu mailowym)                      godz.  17.00 – 19.00

Egzamin z przedmiotu podstawy prawa podatkowego Unii Europejskiej

Uprzejmie informuję, że egzaminy z przedmiotu podstawy prawa podatkowego Unii Europejskiej w roku akademickim 2019/2020 odbędą się w następujących terminach:

  • 27 stycznia 2020 r. (poniedziałek), godz. 11.30, s. 223, ul. Olszewskiego 2
  • 05 lutego 2020 r. (środa), godz. 12.00, s. 314, ul. Olszewskiego 2
  • 19 lutego 2020 r. (środa), godz. 12.00, s. 314, ul. Olszewskiego 2

dr Paweł Kryczko

Egzamin z przedmiotu międzynarodowe prawo podatkowe

Uprzejmie informuję, że egzaminy z przedmiotu międzynarodowe prawo podatkowe w roku akademickim 2019/2020 odbędą się w następujących terminach:

  • 27 stycznia 2020 r. (poniedziałek), godz. 13.30, s. 218. ul. Olszewskiego  2
  • 01 lutego 2020 r. (sobota), godz. 13.15, s. 218, ul. Olszewskiego 2
  • 04 lutego 2020 r. (wtorek), godz. 10.00, s. 218, ul. Olszewskiego 2
  • 17 lutego 2020 r. (poniedziałek), godz. 10.00, s. 316, ul. Olszewskiego 2

dr Jowita Pustuł