Ph.D. Monika Niedźwiedź

List of Publications

 1. Obrót dobrami kultury w Unii Europejskiej, [Movement of cultural goods in the EU], Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej, Zeszyt nr 73, Zakamycze, Kraków 2000, pp. 226.
 2. Ograniczenia reklamy w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, [Limits of advertising in the light of ECJ judgements], [in:] Studia z prawa Unii Europejskiej, St. Biernat – ed.,Wydawnictwo UJ, Kraków 2000, p. 265-283.
 3. Rola Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w kształtowaniu zewnętrznych relacji Wspólnot Europejskich, [in:] Wymiar Sprawiedliwości w Unii Europejskiej, C.Mik-ed., p. 217 ff., Toruń 2001.
 4. Wywóz dóbrk ultury za granicę – uwagi de lege lata i delege ferenda, [Export of cultural goods – some remarks de lege lata and de lege ferenda], ‘GazetaAntykwaryczna’, January 2001, No. 1.
 5. Wpływ WTO n apolitykę handlową Wspólnoty Europejskiej, [The influence of the WTO on the Commercial Policy of the European Community – new phenomena], [in:] Prawo gospodarcze Wspólnoty Europejskiej na progu XXI w., C. Mik-ed., Toruń 2002, p. 413 and ff.
 6. Translation from english: Prof. Sabino Cassese paper ‘In the age of administrative reforms’, Samorząd Terytorialny, June 2002, No. 6.
 7. Uwagi dotyczące ustawy o zabytkach, [Some remarks on the law on historic monuments], ‘GazetaAntykwaryczna’, June 2002, No. 6, p. 39.
 8. The existence and the nature of the European Community’s competence in the proposed Hague Convention on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgements in civil and commercial matters – paper delivered during the First International Workshop for Young Scholars (WISH), 20-21 September 2002, Aix-en-Provence.
 9. Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej w projektach Traktatu Konstytucyjnego [External relations of the European Union in drafts of the Constitutional Treaty], conference paper delivered during 8th Nationwide Conference on European Union: The European Union at the reform stage: the Convention and the White Paper, Torun 27-28th of March 2003.
 10. Umowy międzynarodowe mieszane w świetle prawa Wspólnoty Europejskiej, [Mixed international agreements in European Union law], Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2004, pp. 264
 11. Kilka uwag na temat znaczenia orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 5 listopada 2002 r. dotyczących tzw. umów otwartego nieba, [Some remarks on the meaning of ECJ Judgments of 5th November 2002 pertaining to the open skies agreements] in: Przegląd Prawa Europejskiego no 1 (15), 2003, pp. 28-41, pp. 13
 12. Opodatkowanie podatkiem VAT dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, [VAT taxation of works of art, collectors items and antics], in: Gazeta Antykwaryczna no 12 (93) 2003, pp. 74-75, wider scope published at www.antykwaryczna.com.pl;
 13. Współredakcja książki Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Traktat akcesyjny i jego skutki,[Coeditor of book: Accession of Poland to the European Union. The Accession Treaty and its consequences], Zakamycze 2003; ed. S.Biernat, S.Dudzik, M. Niedźwiedź.
 14. Obrót dobrami kultury w Unii Europejskiej – konsekwencje dla Polski, [Turnover of cultural foods in the European Union – consequences for Poland] in: Kultura Współczesna no 2 (40) 2004, pp. 120-139;
 15. Stosowanie prawa wspólnotowego przez organy administracyjne – wybrane zagadnienia, [Application of Community Law by administrative bodies – chosen aspects] in: Casus no 32 2004, pp. 6-11.
 16. Rola agencji europejskich w strukturze instytucjonalnej Unii Europejskiej a postanowienia traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, [Role of European agencies in the institutional structure of the European Union and the provisions of the Constitution for Europe] in: S.Dudzik (ed.) Konstytucja dla Europy. Przyszły fundament Unii Europejskiej, Zakamycze 2005, pp. 301-320;
 17. External Relations of the EU and the Member States: Competence, Mixed Agreements, International Responsibility and Effects of International Law. – FIDE 2006, National Reports, X. L. Xenopoulos (Ed.) National Report for Poland, Nicosia 2006;
 18. More coherence in European Union’s foreign policy? Remarks on the Lisbon Treaty [in:] L. Jesień (ed.) European Union Policies in the Making, Kraków, 2008, pp.123-142;
 19. Prawo wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich będących członkami rodziny korzystającego ze swobody przemieszczania się obywatela Unii Europejskiej w świetle najnowszego orzecznictwa oraz najnowszych rozwiązań legislacyjnych, [The right of free movement of citizens of third countries who are family members to European citizens making use of the right of free movement in light of the recent case law and legislative changes], [in:] S. Biernat, S. Dudzik (ed.), Przepływ osób i świadczenie usług w Unii Europejskiej. Nowe zjawiska i tendencje, Warszawa 2009, pp. 87-118;
 20. Karta praw podstawowych a koncepcja „nowego rządzenia” w Unii Europejskiej, [The Charter of Fundamental Rights and the „New Governance” koncept in the European Union], [in:] A.Wróbel (ed.) Karta Praw Podstawowych w europejskim i krajowym porządku prawnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, pp. 65-81;
 21. International mixed agreements and the new member states of the European Union. Identifying some practical problems, [in:] The Role of International Law and European law in the 21st century in V4 countries, Trnava 2009, ISBN 978-80-8082-258-3, pp. 11;
 22. Odpowiedzialność państw członkowskich względem Wspólnoty Europejskiej za naruszenie umów międzynarodowych mieszanych – uwagi w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, [Liability of member states towards the European Community for infringement of mixed international agreements – remarks from the case law of the European Court of Justice] [in:] A. Kozłowski, B. Mielnik, Odpowiedzialność międzynarodowa jako element porządku prawnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, pp. 117-139;
 23. Wspólnota Europejska jako strona umów międzynarodowych w dziedzinie prawa prywatnego międzynarodowego. Uwagi na tle opinii Trybunału Sprawiedliwości WE w sprawie 1/03, [The European Community as side to international agreements in scope of international private law. Remarks to the Opinion of the ECJ in case 1/03], written together with dr P. Mostowik [in:] Problemy współczesnego prawa międzynarodowego europejskiego i porównawczego, vol. VII, 2009, no 1, pp. 71-101;
 24. W kwestii prawa do dobrej administracji – między standardem europejskim a rodzimą tradycją oraz w kwestii pojęcia strony postępowania administracyjnego w kontekście nieprawidłowej implementacji dyrektywy 85/337 – głos w dyskusji, [On the right to good administration – between the european standard and the domestic tradition and in the definition of the participant of administrative proceedings in light of the erroneous implementation of Directive 85/337 – voice in disscussion] [in:] K. Sieniawska (ed.), Samorządowe Kolegia Odwoławcze jako gwarant prawa do dobrej administracji, Wydawnictwo Municipium, Warszawa 2009, pp. 292-305.
 25. Implications of the ECJ’s Lugano II opinion for European Union’s External Actions Concerning Private International Law, written with P. Mostowik [in:] Yearbook of Polish European Studies vol. 13, 2010, s. 129-148;
 26. Funkcjonowanie samorządowych kolegiów odwoławczych w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej [Functioning of Communal Appeal Colleges under the conditions of the membership of Poland in the European Union] [in:] Casus 2011, nr 60, s. 5-14;
 27. Komentarz do art. 300-307 oraz 311 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską [Commentary to articles 300-307 and 311 of the Treaty establishing the European Community] [in:] A.Wróbel (ed.) Komentarz do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, s. 961-1039 oraz 1111, Wolters Kluwer 2009;
 28. Joint Competence of the EC and its Member States as a Source of Divergent Interpretations of the TRIPS Agreement at Community and national Levels (in:) J. Jemielniak, P. Mikłaszewicz (ed.) Interpretation of Law in the Global World: From Particularism to a Universal Approach, Berlin-Heidelberg 2010, s. 167-181, ss. 14;
 29. Komentarz do art. 205 oraz art. 215 do 218 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej [Commentary to article 205, 215 and 218 of the Treaty on the Functioning of the European Union], s. 1427-1436 oraz 1558-1614, Wolters Kluwer 2012;
 30. Znaczenie prawa międzynarodowego i unijnego dla prawa administracyjnego i administracji publicznej w świetle Konstytucji RP [The importance of international and european law for administrative law and administrative authorities in light of the Constitution of the Republic of Poland], written with S. Biernat [in:] System prawa administracyjnego, Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej, s. 89-124.