Dr hab. Monika Niedźwiedź

 1. Obrót dobrami kultury w Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej, Zeszyt nr 73, Zakamycze, Kraków 2000, ss. 226.
 2. Ograniczenia reklamy w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. [w:] Studia z prawa Unii Europejskiej, pod red. St. Biernata, Wydawnictwo UJ, Kraków 2000, s. 265-283.
 3. Rola Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w kształtowaniu zewnętrznych relacji Wspólnot Europejskich, (materiały pokonferencyjne Wymiar Sprawiedliwości w Unii Europejskiej s. 217 i n., Toruń 2001, pod red. C. Mika).
 4. Wywóz dóbr kultury za granicę – uwagi de lege lata i de lege ferenda [w:] Gazeta Antykwaryczna, styczeń 2001, nr 1.
 5. Wpływ WTO na politykę handlową Wspólnoty Europejskiej w: Prawo gospodarcze Wspólnoty Europejskiej na progu XXI w. pod red. C. Mika, Toruń 2002, s. 413 i n.
 6. Tłumaczenie z języka angielskiego artykułu Prof. Sabino Cassese „W dobie reform administracyjnych w Europie” , Samorząd Terytorialny, czerwiec 2002, nr 6.
 7. Uwagi dotyczące ustawy o zabytkach, Gazeta Antykwaryczna, czerwiec 2002, nr 6, s. 39.
 8. European Union Competence and the Proposed Hague Jurisdiction Convention, w: F.Snyder (red.) European Union and Governance, Bruksela 2003, s. 213-241, ss. 28.
 9. Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej w projektach Traktatu Konstytucyjnego, w; C. Mik Unia Europejska w dobie reform. Konwent Europejski, Traktat Konstytucyjny i Biała Księga w sprawie rządzenia Europą , Toruń 2004 r., s. 303-322, ss. 19.
 10. Umowy międzynarodowe mieszane w świetle prawa Wspólnoty Europejskiej, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2004, ss. 264
 11. Kilka uwag na temat znaczenia orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 5 listopada 2002 r. dotyczących tzw. umów otwartego nieba, w: Przegląd Prawa Europejskiego nr 1 (15) z 2003 r., s. 28-41, ss. 13
 12. Opodatkowanie podatkiem VAT dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, w: Gazeta Antykwaryczna nr 12 (93) z 2003 r. s. 74-75, w szerszej wersji opublikowany na sronie www.antykwaryczna.com.pl;
 13. Współredakcja książki Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Traktat akcesyjny i jego skutki, Zakamycze 2003; Praca pod red. S.Biernata, S.Dudzika, M. Niedźwiedź.
 14. Obrót dobrami kultury w Unii Europejskiej – konsekwencje dla Polski w : Kultura Współczesna nr 2 (40) 2004, s. 120-139;
 15. Stosowanie prawa wspólnotowego przez organy administracyjne – wybrane zagadnienia w: Casus nr 32 z 2004 r., s. 6-11.
 16. Rola agencji europejskich w strukturze instytucjonalnej Unii Europejskiej a postanowienia traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy w: S.Dudzik (red.) Konstytucja dla Europy. Przyszły fundament Unii Europejskiej, Zakamycze 2005, s. 301-320;
 17. External Relations of the EU and the Member States: Competence, Mixed Agreements, International Responsibility and Effects of International Law. – FIDE 2006,  National Reports, X. L. Xenopoulos (Ed.) National Report for Poland, Nicosia 2006;
 18. More coherence in European Union’s foreign policy? Remarks on the Lisbon Treaty [w:] L. Jesień  (red.) European Union Policies in the Making, Kraków, 2008, s.123-142;
 19. Prawo wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich będących członkami rodziny korzystającego ze swobody przemieszczania się obywatela Unii Europejskiej w świetle najnowszego orzecznictwa oraz najnowszych rozwiązań legislacyjnych [w:] S. Biernat, S. Dudzik (red.), Przepływ osób i świadczenie usług w Unii Europejskiej. Nowe zjawiska i tendencje, Warszawa 2009, s. 87-118;
 20. Karta praw podstawowych a koncepcja „nowego rządzenia” w Unii Europejskiej [w:] A.Wróbel (red.) Karta Praw Podstawowych w europejskim i krajowym porządku prawnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 65-81;
 21. International mixed agreements and the new member states of the European Union. Identifying some practical problems, [w:] The Role of International Law and European law  in the 21st century in V4 countries, Trnava 2009, ISBN 978-80-8082-258-3, ss. 11;
 22. Odpowiedzialność państw członkowskich względem Wspólnoty Europejskiej za naruszenie umów międzynarodowych mieszanych – uwagi w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich [w:] A. Kozłowski, B. Mielnik, Odpowiedzialność międzynarodowa jako element porządku prawnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 117-139;
 23. Wspólnota Europejska jako strona umów międzynarodowych w dziedzinie prawa prywatnego międzynarodowego. Uwagi na tle opinii Trybunału Sprawiedliwości WE w sprawie 1/03, artykuł napisany wspólnie z dr P.Mostowikiem [w:] Problemy współczesnego prawa międzynarodowego europejskiego i porównawczego, vol. VII, 2009, z. 1, s. 71-101;
 24. W kwestii prawa do dobrej administracji – między standardem europejskim a rodzimą tradycją oraz w kwestii pojęcia strony postępowania administracyjnego w kontekście nieprawidłowej implementacji dyrektywy 85/337 – głos w dyskusji, [w:] K. Sieniawska (red.), Samorządowe Kolegia Odwoławcze jako gwarant prawa do dobrej administracji, Wydawnictwo Municipium, Warszawa 2009, s. 292-305.
 25. Implications of the ECJ’s Lugano II opinion for European Union’s External Actions Concerning Private International Law artykuł napisany wspólnie z dr P. Mostowikiem [w:] Yearbook of Polish European Studies vol. 13, 2010, s. 129-148;
 26. Funkcjonowanie samorządowych kolegiów odwoławczych w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej [w:] Casus z 2011, nr 60, s. 5-14;
 27. Komentarz do art. 300-307 oraz 311 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską [w:] A.Wróbel (red.) Komentarz do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, s. 961-1039 oraz 1111, Wolters Kluwer 2009
 28. M.Niedźwiedź, Joint Competence of the EC and its Member States as a Source of Divergent Interpretations of the TRIPS Agreement at Community and national Levels (w:) J. Jemielniak, P. Mikłaszewicz (red.) Interpretation of Law in the Global World: From Particularism to a Universal Approach, Berlin-Heidelberg 2010, s. 167-181, ss. 14;
 29. Komentarz do art. 205 oraz art. 215 do 218  Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, s. 1427-1436 oraz 1558-1614, Wolters Kluwer 2012
 30. Znaczenie prawa międzynarodowego i unijnego dla prawa administracyjnego i administracji publicznej w świetle Konstytucji RP, wspólnie z S. Biernat [w:] System prawa administracyjnego, Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej, s. 89-124.