EKD EKD
EKD - Uniwersytety
EKD
Metoda i przedmiot badań

Celem Kolegium jest prowadzenie wspólnych polsko-niemieckich badań, objętych tematyką rozpraw doktorskich, w dziedzinach prawa mających istotne znaczenie dla rozwoju europejskiego rynku wewnętrznego. Głównym przedmiotem tych badań jest tworzenie oraz recepcja europejskiego prawa gospodarczego w państwach środkowo- i wschodnioeuropejskich, należących do Unii Europejskiej (UE) na przykładzie Polski
i Niemiec. W celu głębszego zrozumienia procesu tworzenia europejskiego porządku prawnego analizuje się jego źródła oraz ich stosowanie,  zwłaszcza w zakresie prawa gospodarczego. Nie mniej istotne jest też horyzontalne oddziaływanie koncepcji systemu prawa między państwami członkowskimi oraz prawnych rozwiązań zarówno w trakcie procesu tworzenia prawa wspólnotowego, jak i ich wewnętrznokrajowej implementacji.

Poszczególne tematy opracowywane przez uczestników projektu dotyczą istotnych problemów polskiego porządku prawnego. Często w polskiej doktrynie brak jest pogłębionej dyskusji nad implementacją prawa wspólnotowego, co negatywnie wpływa na uchwalane przez polskiego ustawodawcę ustawy. Oczywistym jest, że wobec braku rozważań doktryny na dany temat, rozwiązania proponowane przez ustawodawcę są często niezadowalające. Niezbędne wydaje się przeanalizowanie systemów innych państw członkowskich. Dobrym przykładem jest prawo niemieckie, a więc prawo państwa założycielskiego, które ma znacznie większe doświadczenie z dostosowaniem własnego prawa do prawa europejskiego. Należy także zauważyć, że konstrukcje prawne wykształcone w prawie niemieckim silnie oddziałują na koncepcje prawa europejskiego. Nie bez znaczenia jest podobieństwo wielu instytucji w prawie polskim i niemieckim, szczególnie dostrzegalne w prawie cywilnym i w prawie handlowym.

Zasadniczym celem projektu jest zatem wszechstronne zbadanie poszczególnych zagadnień związanych z tworzeniem oraz recepcją europejskiego prawa w ujęciu prawnoporównawczym, co powinno się przyczynić do podjęcia dyskusji przez polską doktrynę i równocześnie stanowić pomoc dla polskiego ustawodawcy przy tworzeniu nowego oraz zmianie istniejącego prawa.