Zaliczenie ćwiczeń z Prawa administracyjnego

Za zaliczenie ćwiczeń studenci otrzymują określone premie na egzaminie:

EGZAMIN STACJONARNY (testowy):
za zaliczenie na ocenę „dst” (3) – 3 pkt,
za zaliczenie na ocenę „db” (4) – 4 pkt,
za zaliczenie na ocenę „bdb” (5) – 5 pkt.

EGZAMIN ONLINE (ustny):
Zaliczenie ćwiczeń na ocenę co najmniej dostateczną umożliwia jednorazową zamianę jednego pytania na wyraźną prośbę Studenta.
Zaliczenie ćwiczeń na ocenę dobrą podwyższa ogólny wynik egzaminu o pół stopnia.
Zaliczenie ćwiczeń na ocenę bardzo dobrą podwyższa ogólny wynik egzaminu o jeden stopień.

Premia w postaci zamiany pytania przysługuje Studentowi zarówno w pierwszym terminie jak i terminie poprawkowym, natomiast premie w postaci podwyższenia oceny przysługują Studentowi tylko w pierwszym terminie egzaminu.
Premia za zaliczenie ćwiczeń w postaci podwyższenia oceny z egzaminu uwzględniana jest wyłącznie wtedy, gdy ogólny wynik samego egzaminu jest pozytywny.

Ponadto osoby z oceną „db” (4) lub „bdb” (5) mogą przystąpić do organizowanego w maju przedterminu.

Zasady zaliczenia ćwiczeń:

– uczestnictwo w zajęciach (możliwa jedna, nieusprawiedliwiona nieobecność w semestrze),
dotyczy oceny „dst” (3)zaliczenie trzech z czterech kolokwiów,
dotyczy oceny „db” (4) i „bdb” (5)zaliczenie (na odpowiednią ocenę) wszystkich, czterech kolokwiów.

Prowadzący uwzględniają i oceniają także aktywność na zajęciach.