Polsko-Niemieckie Seminarium Prawa Podatkowego

Polsko – Niemieckie Seminarium Prawa Podatkowego jest corocznym przedsięwzięciem dydaktyczno – naukowym kierowanym do studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego zainteresowanych problematyką prawa podatkowego. Jest ono realizowane we współpracy z partnerem zagranicznym – Katedrą Prawa Podatkowego Uniwersytetu Ruhry w Bochum. Z tego względu w Konferencji uczestniczą również studenci niemieccy. Dotychczasowe konferencje poświęcone były różnorodnym zagadnieniom, zarówno z zakresu ogólnego, jak i szczególnego prawa podatkowego.

Das polnisch-deutsche Seminar über das Steuerrecht ist ein alljährliches didaktisch-wissenschaftliches Unternehmen, das an die Studenten der Fakultät für Jura und Verwaltung der Jagiellonen-Universität gerichtet wird, die sich für Steuerrecht interessieren. Das Seminar wird in einer Zusammenarbeit mit dem Auslandspartner – dem Lehrstuhl für Steuerrecht der Ruhr-Universität in Bochum – organisiert. Aus diesem Grund nehmen auch die deutsche Studenten in einer Konferenz teil. Die bisherigen Konferenzen befassten sich mit den verschiedenen allgemeinen und detaillierten Steuerrechtsprobleme.

Ruhr-Universität Bochum 1991 rok

Ruhr-Universität Bochum 1991 rok

Ruhr-Universität Bochum 1992 rok

Ruhr-Universität Bochum 1992 rok

Ruhr-Universität Bochum 1992 rok

Ruhr-Universität Bochum 1992 rok

Polsko – Niemieckie Seminarium Prawa Podatkowego jest konferencją o wieloletniej tradycji. Początki seminarium sięgają roku 1991. Jego inicjatorami byli ówcześni kierownicy Katedr – prof. dr Heinrich Wilhelm Kruse z Uniwersytetu Ruhry w Bochum oraz prof. dr hab. Apoloniusz Kostecki z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Samo seminarium było zaś kolejnym przejawem współpracy pomiędzy Katedrą Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Katedrą Prawa Podatkowego Uniwersytetu Ruhry w Bochum, istniejącej już od lat 70 – tych XX w. Po przemianach politycznych jakie nastąpiły w Europie w latach 1989 – 1991 możliwe stało się rozszerzenie współdziałania obydwu Katedr o wymianę studentów. Pierwsze wspólne seminaria (w roku 1991 oraz 1992) odbywały się w Niemczech. Pierwsza wizyta niemieckich studentów w Krakowie miała natomiast miejsce w roku 1993.

Das polnisch-deutsche Seminar über das Steuerrecht ist eine Konferenz mit vieljähriger Tradition. Die erste Veranstaltung des Seminars fand im 1991 statt. Seminarleiter waren die damaligen Lehrstuhlinhaber Prof. Dr. Heinrich Wilhelm Kruse (Ruhr-Universität in Bochum) und Prof. Dr hab. Apoloniusz Kostecki (Jagiellonen- Universität in Krakau), die eine erfolgreiche Zusammenarbeit beider Lehrstühle begründeten – des Lehrstuhls für Finanzrecht der Jagiellonen-Universität und des Lehrstuhl für Steuerrecht der Ruhr-Universität, die schon seit 70er Jahre existiert. Die Erweiterung der Zusammenarbeit um den Austausch der Studenten wurde aber erst nach den Änderungen in Europa in den Jahren 1989 bis 1991 möglich. . Die ersten gemeinsamen Seminare fanden 1991 und 1992 in Deutschland statt. Im Jahr 1993 besuchten die ersten deutschen Studenten Krakau.

pierwsze seminarium na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie - 1993 rok

Pierwsze seminarium na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie – 1993 rok

Seminarium na Uniwersytecie Jagiellońskim - 1993 rok

Seminarium na Uniwersytecie Jagiellońskim – 1993 rok

Początkowo konferencje odbywały się dwukrotnie w każdym roku – w kwietniu w Polsce oraz we wrześniu w Niemczech. Od roku 1998 zasady współpracy uległy zmianie i obecnie seminarium organizowane jest raz w roku, kolejno przez poszczególne Katedry biorące udział we współpracy. Dotychczasowe konferencje poświęcone były różnorodnej problematyce, zarówno z zakresu ogólnego, jak i szczególnego prawa podatkowego. W roku 2013 tematem seminarium było postępowanie podatkowe i sadowoadministracyjne w sprawach podatkowych, w 2014 roku tematem przewodnim było międzynarodowe prawo podatkowe, a w 2015 roku prezentowane referaty dotyczyły ochrony praw podatnika.

Anfänglich fand die Konferenz zweimal im Jahr statt, wobei sie im April in Polen und im September in Deutschland ausgerichtet wurde. Seit dem Jahr 1998 haben sich die Kooperationsgrundsätze geändert und jetzt findet das Seminar einmal im Jahr statt – einmal in Krakau, einmal in Bochum. Die bisherigen Konferenzen befassten sich mit verschiedenen allgemeinen und detaillierten Steuerrechtsprobleme. Das Thema des Seminars im Jahre 2013 war „Steuerverfahren und Verwaltungsgerichtsverfahren in Steuersachen”, im Jahre 2014 „Internationales Steuerrecht” und im Jahre 2015 „Rechtsschutz in Steuersachen”.

Fachhochschule für Finanzen Nordkirchen rok 2013

Ruhr-Universität Bochum 2015 rok

Podczas seminarium w czerwcu 2015 roku Polscy studenci wzięli udział w uroczystych obchodach 50-lecia powstania Uniwersytetu Ruhry w Bochum oraz 35-lecia współpracy Uniwersytetu Ruhry z Uniwersytetem Jagiellońskim. Gościem uroczystości był m.in. Prezydent Niemiec Joachim Gauck oraz JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Wojciech Nowak. W trakcie jubileuszowej ceremonii JM Rektor UJ odebrał z rąk JM Rektora Uniwersytetu w Bochum przyznany Uniwersytetowi Jagiellońskiemu medal „Pro Societate Multorum Annorum Colendis Studiis Aucta Atque Firmata”. Medal ten niemiecka uczelnia przyznała Uniwersytetowi Jagiellońskiemu w dowód uznania i podziękowania za wieloletnią współpracę i wymianę naukową w zakresie wielu dyscyplin akademickich. Poza JM Rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego uroczystość 50 – lecia Uniwersytetu w Bochum uświetnił swoją obecnością Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego – prof. dr hab. Andrzej Mania, były Prorektor naszej uczelni – prof. dr hab. Władysław Miodunka oraz Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego – prof. dr hab. Jerzy Pisuliński. Obecni byli również pracownicy Działu Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Während des Seminars in Juni 2015 haben die polnische Studenten an die Feierlichkeiten zum 50-jährigen Jubiläum der Ruhr-Universität Bochum und zum 35-jährigen Jubiläum der Zusammenarbeit zwischen der Jagiellonen-Universität und der Ruhr-Universität teilgenommen. Die feierliche Gäste waren unter anderem der Bundespräsident Joachim Gauck und der Rektor der Jagiellonen-Universität Prof. Dr hab. Wojciech Nowak. Der Rektor hat von dem Rektor der Ruhr-Universitaet die Medaille „Pro Societate Multorum Annorum Colendis Studiis Aucta Atque Firmata” bekommen. Sie wurde der Jagiellonen-Universität für die langjährige Zusammenarbeit und den wirtschaftlichen Austausch zuerkennt als ein Beweis der Anerkennung und des Dankes. An die Feierlichkeiten hat auch die Delegation der Jagiellonen-Universitätsbehörde und der Abteilung der internationalen Zusammenarbeit der Jagiellonen-Universität teilgenommen. Außer von Seiner Magnifizenz Rektor der Jagiellonen-Universität wurde die 50-Jahrfeier der Universität-Bochum von dem Prorektor der Jagiellonen-Universität – Prof. Dr Andrzej Mania, ehemaligem Prorektor unserer Universität Prof. Dr Władysław Miodunka und von dem Prorektor des Fachbereiches Rechtwissenschaft Prof. Dr Jerzy Pisuliński gewürdigt. Dabei waren auch Mitarbeiter der Büro für Internationale Beziehungen anwesend.

Ruhr-Universität Bochum 2015 rok I

Ruhr-Universität Bochum 2015 rok

Ruhr-Universität Bochum 2015 rok III

Ruhr-Universität Bochum 2015 rok

W czasie trwania seminarium studenci i doktoranci prezentują referaty (w języku niemieckim lub angielskim), będące następnie podstawą do dyskusji i oceny rozwiązań normatywnych obowiązują-cych w poszczególnych krajach. Stwarza to studentom i doktorantom zainteresowanym problema-tyką prawa podatkowego możliwość poznawania konstrukcji obowiązujących w innych systemach prawnych. Nie bez znaczenia jest również możliwość nawiązywania kontaktów pomiędzy młodymi ludźmi wiążącymi swoją przyszłość z prawem podatkowym.

Während des Seminars halten die Studenten auf Deutsch oder Englisch ihre Referate, in denen sie einheimische Rechtslösungen diskutieren und die Möglichkeit haben, andere Rechtkonstruktionen kennenzulernen. Nicht weniger bedeutsam ist die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit anderen steuerrechtlich interessierten jungen Studenten.

Ruhr-Universität Bochum 2015 rok V

Ruhr-Universität Bochum 2015 rok

Ruhr-Universität Bochum 2015 rok VI

Ruhr-Universität Bochum 2015 rok

Pozwala to także na wzbogacenie badań związanych z przygotowaniem pracy magisterskiej czy doktorskiej na płaszczyźnie prawoporównawczej. Istnieje także możliwość wymiany materiałów pomiędzy doktoratami z Niemiec i Polski. Taka formuła Seminarium sprawia, że pełni ono różne funkcje. Opracowywanie i prezentacja referatów niewątpliwie umożliwia rozwijanie u studentów i doktorantów zainteresowania prawem podatkowym. Udział w Konferencji pracowników obydwu uniwersytetów stanowi zaś gwarancję odpowiedniego poziomu merytorycznego wystąpień. Jak już wspomniano, seminarium jest również płaszczyzną dialogu i porozumienia pomiędzy młodymi ludźmi z Polski i z Niemiec. Trwające kilka dni Seminarium ułatwia poznawanie się studentów z Polski i Niemiec. To z kolei ułatwia przełamywanie ciągle jeszcze widocznego schematu w spoj-rzeniu Polaków na Niemców i Niemców na Polaków.

Das erlaubt auch Forschungen zu bereichern, die mit einer Vorbereitung einer Master- oder Doktorarbeit verbunden sind. Es besteht auch die Möglichkeit des Austausches der Materialien zwischen den deutschen und polnischen Doktoranten. Solche Formel des Seminars hat verschiedene Funktionen. Eine Bearbeitung und eine Präsentation der Referate ermöglicht den Studenten und Doktoranten die Entwicklung der Interesse am Steuerrecht. Teilnahme der Mitarbeiter der beiden Universitäten in der Konferenz ist eine Garantie des sachlichen Standes der Reden. Das Seminar ist auch eine Ebene des Dialoges und der Einigung zwischen jungen Leuten aus Polen und Deutschland. Das hilft auch die schon existierte Stereotypen zwischen Polen und Deutschen zu brechen.

Ruhr-Universität Bochum 2015 rok

Ruhr-Universität Bochum 2015 rok

Ruhr-Universität Bochum 2015 rok