Zakład Prawa Karnego Wykonawczego UJ obecnie usytuowany jest w Katedrze Prawa Karnego UJ. Wywodzi się on z Katedry Prawa i Polityki Penitencjarnej UJ przekształconej później w zakład. W latach 1992-2009 Katedrą, a następnie Zakładem Prawa i Polityki Penitencjarnej UJ, kierował Profesor Zbigniew Hołda, który zmarł 20 maja 2009 r.

Profesor Zbigniew Hołda obejmował kierowanie Katedrą Prawa i Polityki Penitencjarnej UJ, kiedy był już osobą znaną i cenioną w środowisku naukowym w kraju i za granicą. Od 1989 r. uczestniczył w pracach Komisji ds. Reformy Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości. W zespole kierowanym przez nieżyjącego już Profesora Teodora Szymanowskiego zajmował się przygotowaniem projektu kodeksu karnego wykonawczego. Był jednym z inicjatorów i założycieli (obok profesorów Friedera Dünkela z Uniwersytetu w Greifswaldzie i Dirka van Zyl Smita z Uniwersytetu w Kapsztadzie i Nottingham) nieformalnej międzynarodowej grupy prawników i kryminologów, którzy prowadzili badania w dziedzinie współczesnych systemów karania i wykonywania kar.

Po objęciu katedry przez Profesora Zbigniewa Hołdę studenci Wydziału Prawa i Administracji UJ uzyskali dostęp do informacji o najnowszych kierunkach badań w dziedzinie polityki karnej i penitencjarnej na świecie. Międzynarodowe kontakty naukowe Profesora inspirowały i ułatwiały pracownikom katedry badania nad problemami karania i wykonywania kar w aspekcie prawnoporównawczym i w perspektywie współczesnych standardów międzynarodowych. Koncepcja badań prawnoporównawczych jest kontynuowana przez pracowników zakładu m.in. w ramach międzynarodowych programów badawczych.

Obecnie zakładem kieruje prof. dr hab. Barbara Stańdo-Kawecka.

Pracownicy zakładu uczestniczyli w realizacji następujących międzynarodowych programów badawczych:

1. „Mare Balticum – Strafvollzug und die Beachtung der Menschenrechte”

Projekt był koordynowany przez Uniwersytet w Greifswaldzie i finansowany przez Rząd Meklemburgii, realizowany w latach 2002-2004. Celem projektu była analiza zmian w polityce karnej i penitencjarnej w krajach nadbałtyckich. Wyniki polskiej części badań zostały opublikowane w książce pod red. F. Dünkela, T. Lappi-Seppälä, Ch. Morgenstern i D. van Zyl Smita pt. „Kriminalität, Kriminalpolitik, strafrechtliche Sanktionspraxis und Gefangenenraten im europäischen Vergleich“ (Mönchengladbach 2010).

2. „Comparative Analysis of Women’s Prisons - Current Situation, Demand Analysis and Best Practice”

Projekt był koordynowany przez Uniwersytet w Greifswaldzie, realizowany w latach 2003-2005 w ramach programu Komisji Europejskiej AGIS 2003/2004. Celem projektu była analiza sposobu wykonywania kary pozbawienia wolności wobec skazanych kobiet w ośmiu krajach europejskich. Wyniki badań zostały opublikowane w 2005 r. w Internecie: http://www.rsf.uni-greifswald.de/fileadmin/mediapool/lehrstuehle/duenkel/Reader_womeninprison.pdf

3. Long-term Imprisonment and Human Rights

Projekt był koordynowany przez Uniwersytet w Greifswaldzie, realizowany w latach 2007-2009 w ramach programu Komisji Europejskiej AGIS (JLS/2006/AGIS/161). Celem projektu była analiza sposobu wykonywania kary pozbawienia wolności wobec skazanych na kary długoterminowe w jedenastu krajach europejskich. Wyniki badań zostały opublikowane w Internecie: http://www.jura.fu-berlin.de/fachbereich/einrichtungen/strafrecht/lehrende/ drenkhahnk/_ressourcen/LTI_shortreport_en.pdf?1337602801. Ukazały się także w wersji książkowej w tomie pod red. K. Drenkhahn, M. Dudeck i F. Dünkela pt. “Long-term Imprisonment and Human Rights” (London - New York 2014).

4. Juvenile Justice Systems in Europe

Projekt był koordynowany przez Uniwersytet w Greifswaldzie, realizowany w latach 2006-2009, częściowo w ramach programu Komisji Europejskiej AGIS (JLS/2006/AGIS/168). Celem projektu była analiza systemów postępowania z nieletnimi w ponad trzydziestu krajach europejskich. Wyniki polskiej części badań zostały opublikowane w książce pt. „Juvenile Justice Systems in Europe” pod red. F. Dünkela, J. Grzywy, P. Horsfielda i I. Pruin (Mönchengladbach 2010).

5. The 3E Model for a Restorative Justice Strategy in Europe

Projekt był koordynowany przez Uniwersytet w Salonikach, realizowany w latach 2011-2013 w ramach programu Komisji Europejskiej "Criminal Justice” (JUST/2010/JPEN/AG/1534). Celem projektu była analiza regulacji normatywnych dotyczących mediacji i innych programów sprawiedliwości naprawczej w jedenastu krajach europejskich oraz wypracowanie strategii rozwoju takich programów. Wyniki badań opublikowane zostały w jęz. angielskim i greckim w Internecie (http://3e-rj-model.web.auth.gr/), a częściowo także w formie książkowej w dwóch tomach pod red. A. Pitsela i E. Symeonidou-Kastanidou: „Restorative Justice in Criminal Matters: Towards a New European Perspective” oraz „Restorative Justice in Criminal Matters: Comparative Research in 11 European Countries” (Athens-Thessaloniki 2013).

6. Protection of young suspects in interrogations

Projekt koordynowany przez Uniwersytet w Maastricht realizowany był we współpracy z Instytutem Pedagogiki UJ w latach 2013-2015 w ramach programu Komisji Europejskiej “Criminal Justice” (JUST/2011/JPEN/AG/2009). Celem projektu była analiza praw i gwarancji procesowych nieletnich podejrzanych w trakcie przesłuchania ich przez policję. Wyniki prowadzonych badań zostały opublikowane w jęz. angielskim w książkach pt. „Interrogating young suspects : procedural safeguards from a legal perspective” oraz “Interrogating young suspects : procedural safeguards from an empirical perspective” pod red. M. Panzavolta, D.de Vocht, M. van Oosterhout, M. Vanderhallen (Cambridge-Antwerp-Portland 2015 i 2016).

Szukaj