KAWECKA

 

dr hab. Barbara Stańdo-Kawecka, prof. UJ

adres e-mail: barbara.stando-kawecka@uj.edu.pl

 

 

Barbara Stańdo-Kawecka ukończyła studia pedagogiki resocjalizacyjnej na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UJ w 1981 r. i studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UJ w 1984 r. W 1986 r. ukończyła aplikację sędziowską. W 1991 r. uzyskała stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji UJ na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Neutralizacja wymagań normatywnych w genezie przestępczości nieletnich”. W 2008 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk prawnych nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji UJ na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Prawo karne nieletnich. Od opieki do odpowiedzialności”.
.
Pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim rozpoczęła w roku 1982 na stanowisku asystenta w Instytucie Pedagogiki. Po obronie pracy doktorskiej w 1991 r. przeniosła się na Wydział Prawa i Administracji UJ, gdzie była zatrudniona początkowo na stanowisku asystenta, a od 1995 r. na stanowisku adiunkta. W latach 2009-2015 pełniła funkcję kierownika Zakładu Prawa i Polityki Penitencjarnej UJ w Katedrze Kryminologii UJ. Obecnie zatrudniona jest na stanowisku profesora nadzwyczajnego UJ.

 

 

WYBRANE PUBLIKACJE NAUKOWE:

Monografie

 1. Prawa osób pozbawionych wolności w świetle orzeczeń organów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Warszawa 1998, Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat” i Centralny Zarząd Służby Więziennej.
 2. Prawo karne nieletnich. Od opieki do odpowiedzialności, Warszawa 2007, Wolters Kluwer.

Podręczniki

 1. Prawne podstawy resocjalizacji, Zakamycze 2000, Kantor Wydawniczy Zakamycze.

Redakcja książek

 1. B. Stańdo-Kawecka, P. Jakubek, M. Mitana, A. Papierz, B. Przywora (red.), Działalność Profesora Zbigniewa Hołdy na płaszczyźnie praw człowieka i prawa karnego wykonawczego – widziana oczyma młodych ludzi. Materiały z konferencji, Kraków 27-28 maja 2010 r., Kraków 2011, AT Group Sp. z o.o.
 2. B. Stańdo-Kawecka, K. Krajewski (red.), Problemy penologii i praw człowieka na początku XXI stulecia. Księga poświęcona pamięci Profesora Zbigniewa Hołdy, Warszawa 2011, Wolters Kluwer.

Artykuły i rozdziały w pracach zbiorowych w ostatnich latach

2017

 1. Barbara Stańdo-Kawecka, Poland, [w:] S. H. Decker, N. Marteache (red.), International Handbook of Juvenile Justice, wyd. II, Springer International Publishing Switzerland 2017, s. 345-370.
 2. Barbara Stańdo-Kawecka, Joanna Grzywa-Holten, Polen, [w:] F. Dünkel, C. Thiele, J. Treig (red.), Elektronische Überwachung von Straffälligen im europäischen Vergleich : Bestandsaufnahme und Perspektiven, Mönchengladbach 2017: Forum Verlag Godesberg, s. 411-424.
 3. Barbara Stańdo-Kawecka, O znaczeniu fundamentalnych zasad karania w polityce karnej - uwagi na tle przyczyn i skutków ‘masowego uwięzienia’ w Stanach Zjednoczonych, „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego” 2017, t. 43, s. 509-522, http://nkp.sjol.eu/preview/-8062

2016

 1. Barbara Stańdo-Kawecka, Racjonalizacje kar wolnościowych i rola kuratora sądowego - uwagi na tle generycznej kary ograniczającej wolność skazanego w Polsce oraz w Anglii i Walii, „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego” 2016, t. 40, s. 47-61, http://nkp.sjol.eu/preview/-8271
 2. Barbara Stańdo-Kawecka, Wykonywanie kary pozbawienia wolności w trzech systemach : uwagi krytyczne, „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego” 2016, nr 39, s. 109-131, http://nkp.sjol.eu/preview/wykonywanie-kary-pozbawienia-wolnosci-w-trzech-systemach-uwagi-krytyczne-7374
 3. Barbara Stańdo-Kawecka, Justyna Kusztal, Ochrona praw nieletnich przesłuchiwanych przez policję – aspekty prawnoporównawcze i wyniki badań empirycznych, „Archiwum Kryminologii” 2015, t. XXXVII, s. 159-189.
 4. Barbara Stańdo-Kawecka, Justyna Kusztal, Poland: Empirical Findings, [w:] M. Vanderhallen, M. Oosterhout, M. Panzavolta, D. de Vocht (red.), Interrogating Young Suspects: Procedural Safeguards from an Empirical Perspective, Cambridge – Antwerp – Portland 2016: Intersentia, s. 267-304.
 5. Barbara Stańdo-Kawecka, Wybrane problemy odpowiedzialności nieletnich w świetle zmieniających się paradygmatów, [w:] M. Konopczyński, Ł. Kwadrans, K. Stasiak (red.), Polska kuratela sądowa na przełomie wieków - nadzieje, oczekiwania, dylematy, Kraków 2016: Impuls, s. 49-63.
 6. Barbara Stańdo-Kawecka, Czy potrzebne są nowe więzienia (wywiad), „Forum Penitencjarne” 2016, nr 213 (2).

2015

 1. Barbara Stańdo-Kawecka, Joanna Grzywa-Holten, Offender Electronic Monitoring in Poland: Expectations and Results, „Neue Kriminalpolitik” 2015, nr 2, s. 158-170.
 2. Barbara Stańdo-Kawecka, Dozór elektroniczny w Polsce – uwagi w świetle rekomendacji Rady Europy, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2015, nr 86, s. 5-25, http://www.sw.gov.pl/assets/21/05/32/44ee34c57613041732c8621d5e97fb8a21051448.pdf
 3. Barbara Stańdo-Kawecka, Justyna Kusztal, Procedural Complexity within a Welfare Approach. Country Report Poland, [w:] M. Panzavolta, D. de Vocht, M. Oosterhout, M. Vanderhallen (red.), Interrogating Young Suspects: Procedural Safeguards from a Legal Perspective, Cambridge-Antwerp-Portland 2015: Intersentia, s. 313-368.
 4. Barbara Stańdo-Kawecka, Juvenile Justice in Poland, [w:] F. E. Zimring, M. Langer, D. S. Tanenhaus (red.), Juvenile Justice in Global Perspective, New York 2015: New York University Press, s. 291-326.
 5. Barbara Stańdo-Kawecka, Czy nieletni potrzebuje obrońcy?, “Palestra Świętokrzyska” 2015, nr 31-32, s. 2-12, http://www.ora.kielce.pl/data/Pliki/90_Palestra__w._nr_31-32-2015.pdf
 6. Barbara Stańdo-Kawecka, Europejskie standardy bezpieczeństwa więźniów, [w:] T. Bulenda, A. Rzepliński (red.), Modernizowanie więziennictwa. V Kongres Penitencjarny, Warszawa 2015: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego i Centralny Zarząd Służby Więziennej, s. 91 -107.

2014

 1. Justyna Kusztal, Barbara Stańdo-Kawecka, Zadania i problemy kurateli sądowej w Polsce na tle wybranych krajów Europejskich – sprawozdanie z konferencji, SO Kraków, 16 maja 2014 roku, „Probacja” 3/14, s. 163-169, https://ms.gov.pl/pl/probacja/2014/
 2. Barbara Stańdo-Kawecka, Wybrane problemy profesjonalizacji organów probacyjnych i klasyfikacji sprawców oddanych pod dozór do grup ryzyka, „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego” 2014, t. XXXIII, Kary i środki wolnościowe w perspektywie praktyki orzeczniczej i wykonawczej, red. T. Kalisz, Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 11-39, http://nkp.sjol.eu/preview/wybrane-problemy-profesjonalizacji-organow-probacyjnych-i-klasyfikacji-sprawcow-oddanych-pod-dozor-do-grup-ryzyka-5172
 3. Badania osobopoznawcze skazanych i oddziaływania terapeutyczne w historii rozwoju więziennictwa, (w:) Psychologia i prawo. Między teorią a praktyką pod red. E. Habzdy-Siwek i Joanny Kabzińskiej, Sopot 2014, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 433-453.
 4. Wybrane problemy profesjonalizacji personelu więziennego, (w:) Blaski i cienie współczesnej przestrzeni penitencjarnej. Człowiek a system pod red. P. Stępniaka, Kalisz - Poznań 2014, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, s. 42-55.
 5. Poland, (w:) Long-term Imprisonment and Human Rights pod red. K. Drenkhahn, M. Dudeck i F. Dünkela, London - New York 2014, Routledge, s. 218-233.

2013

 1. Juvenile delinquency and Juvenile Justice in Poland, (w:) 3rd International Crime and Punishment Film Festival. Juvenile Justice. Academic Papers pod red. A. Sözüera, Istanbul 2013, s. 299-316.
 2. Ograniczanie recydywy w dyskusjach kryminalno-politycznych ostatniego stulecia, (w:) Pozbawienie wolności - funkcje i koszty. Księga Jubileuszowa Profesora Teodora Szymanowskiego pod red. A. Rzeplińskiego, I. Rzeplińskiej, M. Niełacznej i P. Wiktorskiej, Warszawa 2013, Wolters Kluwer, s. 1022-1037.
 3. Krótkoterminowa bezwzględna kara pozbawienia wolności w teorii i badaniach empirycznych, (w:) Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga Jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk pod red. W. Górowskiego, P. Kardasa, W. Wróbla i T. Sroki, Warszawa 2013, Wolters Kluwer, s. 318-327.
 4. Restorative Justice in Poland – limitations and prospects for development, (w:) Restorative Justice in Criminal Matters: Towards a New European Perspective pod red. A. Pitsela i E. Symeonidou-Kastanidou, Athens - Thessaloniki 2013, Sakkoulas Publications, s. 313-321.
 5. Country Report: Poland, współautor J. Deszyńska, (w:) Restorative Justice in Criminal Matters: Comparative Research in 11 European Countries pod red. A. Pitsela i E. Symeonidou-Kastanidou, Athens-Thessaloniki 2013, Sakkoulas Publications, s. 187-212.
 6. Wykonywanie kary pozbawienia wolności z perspektywy współczesnej penologii, (w:) Polski system penitencjarny. Ujęcie integralno-kulturowe pod red. P. Szczepaniaka, Warszawa 2013, Wyd. Forum Penitencjarne, s. 11-21.
 7. Nowy wymiar polityki karnej – upowszechnianie kar nieizolacyjnych. System probacji i sprawiedliwość naprawcza, Biuletyn Forum Debaty Publicznej 2013, nr 28, s. 15-16

2012

 1. Dozór elektroniczny w systemie sankcji karnych w wybranych krajach europejskich, Państwo i Prawo 2012, z. 5, s. 31-46.
 2. Podstawowe kierunki zmian instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia, (w:) Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla pod red. P. Kardasa, T. Sroki i W. Wróbla, Warszawa 2012, Wolters Kluwer, s. 983-1004.

2011

 1. Rekomendacja 1257 (1995) o warunkach pozbawienia wolności w państwach członkowskich Rady Europy. Komentarz. Przegląd Więziennictwa Polskiego 2011, nr 72-73, s. 149-151.
 2. Rezolucja 1663 (2009) Kobiety w więzieniu. Komentarz. Przegląd Więziennictwa Polskiego 2011, nr 72-73, s. 161-166.
 3. Rekomendacja Nr 914 (1981)[1] w sprawie społecznej sytuacji więźniów. Komentarz. Przegląd Więziennictwa Polskiego 2011, nr 72-73, s. 211-213.
 4. Rekomendacja nr Rec (2003)22 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich o warunkowym zwolnieniu. Komentarz. Przegląd Więziennictwa Polskiego 2011, nr 72-73, s. 303-313.
 5. Rezolucja (70) 1 Praktyczna organizacja środków nadzoru i opieki nad warunkowo skazanymi lub warunkowo przedterminowo zwolnionymi sprawcami przestępstw. Komentarz. Przegląd Więziennictwa Polskiego 2011, nr 72-73, s. 321-322.
 6. Paulina Wiktorska. Czekając na wokandę. Warunkowe przedterminowe zwolnienie młodocianych (recenzja Barbara Stańdo-Kawecka). Państwo i Prawo 2011, z. 1, s. 111-113.
 7. Wstęp, (w:) Działalność Profesora Zbigniewa Hołdy na płaszczyźnie praw człowieka i prawa karnego wykonawczego – widziana oczyma młodych ludzi. Materiały z konferencji, Kraków 27-28 maja 2010 r. pod red. B. Stańdo-Kaweckiej, P. Jakubka, M. Mitany, A. Papierz i B. Przywory, Kraków 2011, AT Group Sp. z o.o, s. 5-7.
 8. Wspomnienie o Profesorze Zbigniewie Hołdzie, (w:) Problemy penologii i praw człowieka na początku XXI stulecia. Księga poświęcona pamięci Profesora Zbigniewa Hołdy pod red. B. Stańdo-Kaweckiej i K. Krajewskiego, Warszawa 2011, Wolters Kluwer, s. 5-9.
 9. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach dotyczących złego traktowania osób pozbawionych wolności przez funkcjonariuszy, (w:) Problemy penologii i praw człowieka na początku XXI stulecia. Księga poświęcona pamięci Profesora Zbigniewa Hołdy pod red. B. Stańdo-Kaweckiej i K. Krajewskiego, Warszawa 2011, Wolters Kluwer, s. 507-522.

2010

 1. O koncepcji resocjalizacji w polskiej literaturze naukowej polemicznie. Probacja 2010, nr 1, s. 108-124.
 2. Zbigniew Hołda (1950-2009). Państwo i Prawo 2010, z. 1, s. 103-106.
 3. Ruch What works i „nowa resocjalizacja” - nowa perspektywa w polityce karnej?, (w:) Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej pod red. V. Konarskiej-Wrzosek, J. Lachowskiego i J. Wójcikiewicza, Warszawa 2010, Wolters Kluwer, s. 891-907.
 4. Poland, (w:) Juvenile Justice Systems in Europe pod red. F. Dünkela, J. Grzywy, P. Horsfielda i I. Pruin, Mönchengladbach 2010, Forum Verlag Godesberg, s. 991-1026.
 5. Juvenile imprisonment and placement in institutions for deprivation of liberty – Comparative aspects, współautor F. Dünkel, (w:) Juvenile Justice Systems in Europe pod red. F. Dünkela, J. Grzywy, P. Horsfielda i I. Pruin, Mönchengladbach 2010, Forum Verlag Godesberg, s. 1763-1812.
 6. Polen, współautor K. Krajewski, (w:) Kriminalität, Kriminalpolitik, strafrechtliche Sanktionspraxis und Gefangenenraten im europäischen Vergleich pod red. F. Dünkela, T. Lappi-Seppälä, Ch. Morgenstern i D. van Zyl Smita , Mönchengladbach 2010, Forum Verlag Godesberg, s. 691-734.
 7. Long-term prisoners in Poland, (w:) Criminology: Searching for Answers. Essays in Honour of Professor Stergios Alexiadis pod red. A. Pitsela, Athens - Thessaloniki 2010, Sakkoulas Publications, s. 999-1008.

Szukaj