BBARAN

dr hab. Beata Baran


Doktor nauk prawnych, radca prawny.

Asystent w Zakładzie Prawa Karnego Wykonawczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Obroniła dysertację doktorską pt. „Postępowanie dyscyplinarne funkcjonariuszy Służby Więziennej” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Stypendystka Juristische Fakultät Universität Heidelberg oraz Wydziału Nauk Prawnych Akademii Kijowsko – Mohylańskiej.

Uczestniczka 21. Stałej Sesji Rady Praw Człowieka ONZ (Genewa) oraz 4. Forum on Minority Issues Rady Praw Człowieka ONZ (Genewa).

Występowała na licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

Studia prawnicze ukończyła z oceną bardzo dobrą na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka Szkoły Prawa Ukraińskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franko i Akademii Kijowsko – Mohylańskiej. Ukończyła IX edycję Akademii Młodych Dyplomatów promocji im. Jana Karskiego.

Aktywnie wspiera pro publico bono środowiska młodych naukowców oraz studentów prawa. Wielokrotny członek Zarządu Międzynarodowego European Law Students’ Association (Bruksela), Zarządu Krajowego ELSA Poland (Warszawa) oraz Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Autorka licznych opracowań naukowych poświęconych tematyce prawa karnego wykonawczego, postępowań dyscyplinarnych, praw człowieka oraz dostępu do informacji publicznej oraz praw człowieka.

W zakres jej obszaru badawczego wchodzą zagadnienia kary ograniczenia wolności, systemów zgłaszania nieprawidłowości (whistleblowing) oraz mechanizmów antykorupcyjnych w organizacjach.

Publikuje w języku polskim, angielskim oraz ukraińskim.

 

 

WYKAZ PUBLIKACJI:

Monografie:

 1. Beata Baran, Postępowanie dyscyplinarne w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej, Warszawa 2016, wyd. Wolters Kluwer

Artykuły naukowe:

 1. Beata Baran, Glosa - Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 21 kwietnia 2016r., III PZP 4/16; art. 263 ustawy z 9.04.2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Z 2014 r. poz. 1415), Orzecznictwo Sądów Polskich, 2018, z. 3
 2. Beata Baran, Katarzyna Południak-Gierz, Aspekt podmiotowy udostępniania informacji publicznej na przykładzie regulacji polskich i szwedzkich, Przegląd Prawa Publicznego 2017, nr 10
 3. Beata Baran, Katarzyna Południak-Gierz, Perspektywa regulacji prawa do bycia "zapomnianym" w Internecie : zarys problematyki, Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017, nr 2
 4. Beata Baran, Ogólna charakterystyka systemu dozoru elektronicznego - Prace Komisji Naukowych, Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, z. 40, Katowice 2016
 5. Beata Baran, Zasada prawa do obrony w postępowaniu dyscyplinarnym funkcjonariuszy Służby Więziennej - Prace Komisji Naukowych, Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, z. 39, Katowice 2016
 6. Beata Baran, Orzeczenia w sprawach dyscyplinarnych funkcjonariuszy Policji (w: ) Studia administracyjne i cywilne, red. D. Felszer, A. Rogacka - Łukasik, Sosnowiec 2016
 7. Beata Baran, Katarzyna Południak, Informacja publiczna jako res populi a dane chronione – pomiędzy zasadą transparentności a koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa państwa i obywatela (w: ) Informacja – dobro publiczne czy prywatne?, red. A. Czerwiński, A. Jańdziak, M. Krzesaj, Opole 2016
 8. Beata Baran, Droga sądowa w sprawach dyscyplinarnych funkcjonariuszy Służby Więziennej – Polski Proces Cywilny 2015, nr 4 (21)
 9. Beata Baran, Standardy sprawiedliwości proceduralnej a postępowanie dyscyplinarne funkcjonariuszy Służby Więziennej (w: ) Prawa człowieka. Współczesne zjawiska, wyzwania, zagrożenia, red. A. Kalisz, Sosnowiec, 2015
 10. Beata Baran, Z problematyki prokuratorskiego postępowania w sprawach dotyczących odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa – Prokuratura i Prawo 2015, nr 3
 11. Beata Baran, Z problematyki statusu prawnego organów dyscyplinarnych w postępowaniu dyscyplinarnym w sprawach funkcjonariuszy Służby Więziennej, Roczniki Administracji i Prawa. Teoria i praktyka, rok XIV, t. I, Sosnowiec 2014
 12. Beata Baran, Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w ustawie o Służbie Więziennej – Przegląd Więziennictwa Polskiego 2014, nr 84
 13. Beata Baran, Ogólna charakterystyka ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa – Prace Komisji Naukowych, Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, z. 38, Katowice 2014
 14. Beata Baran, Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa przy wykonywaniu władzy publicznej – Przegląd Prawa Publicznego 2014, nr 3
 15. Beata Baran, Zakres podmiotowy ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy za rażące naruszenie prawa – Przegląd Prawa Publicznego 2014, nr 1
 16. Beata Baran, Z problematyki ograniczeń dostępu do informacji publicznej – Prace Komisji Naukowych, Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, z. 37, Katowice 2013
 17. Beata Baran, Z problematyki przesłanek odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa przy wykonywaniu władzy publicznej - Roczniki Administracji i Prawa. Teoria i praktyka, rok XIII, Sosnowiec 2013
 18. Beata Baran, Wybrane zagadnienia z problematyki udostępniania informacji publicznej w trybie wnioskowym - (w: ) Aktualne problemy postępowań w administracji publicznej, red. G. Krawiec, Sosnowiec 2013
 19. Beata Baran, Locatio conductio operarum a umowa o pracę w systemie polskiego prawa pracy - (w: ) Roczniki Administracji i Prawa. Teoria i praktyka, rok XII, Sosnowiec 2012
 20. Beata Baran, Ugoda w systemie prawa cywilnego II Rzeczpospolitej – (w: ) Ex contractu, ex delicto. Z dziejów prawa zobowiązań, red. M. Mikuła i K. Stolarski, Kraków 2012

  - w języku angielskim:

 21. Beata Baran, Models of electronic supervision system in Polish penal executive law, Актуaльні проблеми прaвознaвствa, No 1, Ternopil 2018
 22. Beata Baran, Restriction of liberty penalty in Polish penal executive law system (w: ) Економіко-Правові Виклики 2018 Року, No 10, t. I, Lviv 2018
 23. Beata Baran, Surzhyk as a Subject of Linguistic Studies (w: ) Сучасні проблеми германського та романського мовознавства, Рівне 2018
 24. Beata Baran, Procedural justice standards in disciplinary proceedings of the Police officers (w: ) Roczniki Administracji i Prawa. Teoria i praktyka, rok XVII, Sosnowiec 2017
 25. Beata Baran, Katarzyna Południak-Gierz, The history of access to public information – Polish regulations in the context of European traditions (w: ) ІСТОРІЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА І ПРОЦЕСУ, Charkiv 2017
 26. Beata Baran, Surzhyk in modern Ukraine - a sociocultural phenomenon (w: ) Гуманітарний корпус. Збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії, No 14, Kiev 2017
 27. Beata Baran, Monitoring of human rights implementation in modern Ukraine in light of the UN Human Rights Council Reports (w: ) Ukraine in terms of reforming the legal system: the modern realities and international experience, Ternopil 2017
 28. Beata Baran, European Identity and Human Rights, Економіко-Правові Виклики 2017 Року, No 7, Lviv 2017
 29. Beata Baran, TEACHING legal UKRAINIAN LANGUAGE IN POLAND IN THE LIGHT OF ACADEMIC AND BUSINESS NEEDS (w: ) Українська мова у світі, Lviv 2016
 30. Beata Baran, Disciplinary proceedings of the Prison Service officers in the light of human rights’ standards (w: ) Roczniki Administracji i Prawa. Teoria i praktyka, rok XVI,z. II, Sosnowiec 2016
 31. Beata Baran, An Outline of the New Regulations on the System of Electronic Surveillance in Polish Penal Executive Law, Економіко-Правові Виклики 2016 Року, No 6, Lviv 2016
 32. Beata Baran, The Intellectual Capital Management – an Introduction, Економіко-Правові Виклики 2016 Року, No 6, Lviv 2016
 33. B. Baran, K. Południak, New Understanding of Document Form in the Context of Human Rights Guarantees (in Modern Societies) [in: ] Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід, Ternopil 2016
 34. Beata Baran, Juliusz Makarewicz. Professor of Two Periods and Modern European Reception of His Thought [in: ] Єропейська інтеграція та національна ідентичність: інституйійний і ціннісний виміри. Europejska integracja a tożsamość narodowa: wymiar instytucjonalny oraz wartości, Lviv-Olsztyn 2016

  - w języku ukraińskim:

 35. Beata Baran, Термінологічні проблеми в законодавстві Республіки Польща (на матеріалі в термінів трудового права) - Дні Науки Національного Університету «Києво-Могилянська Академія» на Факультеті Правничих Наук.2012-2013, Київ 2013

Szukaj