SzTarapata

dr hab. Szymon Tarapata

Data urodzenia: 25 kwiecień 1984 r.

adres e-mail: szymon.tarapata@uj.edu.pl

Szymon Tarapata jest adiunktem w Zakładzie Prawa Karnego Wykonawczego UJ, prowadzącym zajęcia również w Katedrze Prawa Karnego UJ. Wykonuje również zawód w Krakowskiej Izbie Adwokackiej. Jest również ekspertem Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego. W latach 2009-2014 odbywał studia doktoranckie w Katedrze Prawa Karnego UJ. W dniu 15 grudnia 2014 roku uzyskał stopień doktora nauk prawnych, broniąc dysertację doktorską pt. „Dobro prawne w strukturze przestępstwa. Analiza teoretyczno-dogmatyczna” (recenzenci: prof. dr hab. A. Zoll; prof. dr hab. J. Giezek), sporządzoną pod kierunkiem naukowym prof. dra hab. Piotra Kardasa. Po zakończeniu studiów doktoranckich, do 31 października 2016 r., był zatrudniony w Katedrze Prawa Karnego UJ jako asystent. Natomiast od 1 listopada 2016 r. przeniósł się do Katedry Prawa Karnego Materialnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Tam do 31 października 2019 r. realizował grant badawczy finansowany przez NCN o nazwie FUGA-5 pt. „Model przypisania sprawstwa w polskim prawie karnym” (nr projektu: 2016/20/S/HS5/00549). W dniu 12 października 2020 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie monografii pt. „Przypisanie sprawstwa skutku w sensie dynamicznym w polskim prawie karnym” oraz dorobku naukowego. Miłośnik teorii i dogmatyki prawa karnego w szerokim rozumieniu, dyskursu naukowego, dydaktyki, angielskiego humoru, dowcipów o agencie Stirlitzu, piłki nożnej i biegania. Współtwórca programu Karny Jeż, nadawanego cyklicznie na Youtube.

Wykształcenie

 • magister nauk prawnych UJ, 2009
 • doktor nauk prawnych UJ, 2014
 • doktor habilitowany nauk prawnych UJ, 2020

Praktyka

 • 2007–2008 członek Sekcji Prawa Karnego Uniwersyteckiej Poradni Prawnej UJ
 • 2009–2010 aplikacja ogólna
 • 2011–2013 aplikacja adwokacka
 • Od 2015 adwokat

Dydaktyka

 • Prawo karne wykonawcze (wykład)
 • Zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie (konserwatorium)
 • Prawo karne materialne – część ogólna (ćwiczenia)

 

PUBLIKACJE NAUKOWE

Monografie

 1. „Przypisanie sprawstwa skutku w sensie dynamicznym w polskim prawie karnym”, Kraków 2019, Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja, ISBN 978-83-948207-9-4, ss. 568.
 2. Dobro prawne w strukturze przestępstwa. Analiza teoretyczna i dogmatyczna, Warszawa 2016, ss. 640.

Komentarze

 1. Przedawnienie i zatarcie skazania, w: Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz, red. W. Wróbel, Kraków 2015, s. 775–828.
 2. Rozdział XI k.k., współautor: A. Zoll, w: Kodeks karny. Komentarz. Część ogólna. Tom I. Komentarz do art. 53-116 (cz. 2), red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2016, s. 802–861.
 3. Komentarz do art. 70 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w: Przestępstwa narkotykowe i dopalacze, red. W. Górowski, D. Zając, Kraków 2019, s. 327-348.

Prace zbiorowe

 1. Dobro prawne w kontekście zasady nullum crimen sine lege, w: Nullum crimen sine lege, red. I. Sepioło, Warszawa 2013, C.H. Beck, s. 121–140.
 2. Rozważania na temat aktualnych propozycji ujęcia kryteriów obiektywnego przypisania skutku w ustawie karnej, w: Reforma prawa karnego, red. I. Sepioło-Jankowska, Warszawa 2015, C.H. Beck, s. 45–72.
 3. Rzecz o wybranych prawnokarnych aspektach ujawniania przez adwokata informacji pozyskanych wskutek świadczenia przez niego pomocy prawnej – ujęcie materialnoprawne i procesowe, w: Etyka i deontologia zawodowa oraz tajemnica adwokacka a kontradyktoryjny proces karny (zagadnienia wybrane), red. J. Giezek, P. Kardas, Warszawa 2015. Wolters Kluwer, s. 339–375.
 4. Negatywne przesłanki przypisania sprawstwa przestępstwa skutkowego w kontekście subiektywnych elementów odpowiedzialności karnej, w: Obiektywne oraz subiektywne przypisanie odpowiedzialności karnej, red. J. Giezek, P. Kardas, Warszawa 2016, Wolters Kluwer, s. 348–396.
 5. Rozważania o możliwości stosowania konstrukcji opisanej w art. 59a k.k. (tzw. umorzenia konsensualnego) w przypadku poszczególnych form przestępnego współdziałania i wybranych kwestiach problemowych z tym związanych, współautor: P. Zakrzewski, w: Konsensualizm i kompensacja a podstawy odpowiedzialności karnej, red. I. Sepioło-Jankowska, Warszawa 2016, s. 227–254.
 6. O funkcjach urojenia okoliczności wyłączających bezprawność. Wybrane zagadnienia teoretycznoprawne, współautor: P. Zakrzewski w: Nowa kodyfikacja prawa karnego. Tom XLIII, Księga Jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka, red. J. Giezek, D. Gruszecka, T. Kalisz, Warszawa 2017, s. 549-566.
 7. Czy to koniec sporu dotyczącego kwestii ponoszenia odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań przez sprawcę uprzednio popełnionego przestępstwa? Rzecz o wykładni znamion typu czynu zabronionego z art. 233 § 1a k.k., współautor: P. Zakrzewski, w: Zmodyfikowane typy przestępstw w teorii i praktyce sądowej, red. J. Brzezińska, J. Giezek, Warszawa 2017, Wolters Kluwer, s. 374-417.
 8. Charakter skutku polegającego na targnięciu się człowieka na własne życie stanowiącego znamię typów czynu zabronionego z art. 151 k.k., 190a § 3 k.k., art. 207 § 3 k.k. oraz art. 352 § 3 k.k., współautor P. Zakrzewski, w: Samobójstwo, red. M. Mozgawa, Warszawa 2017, Wolters Kluwer, s. 423-439.
 9. Zderzenie obywatela z niekonstytucyjnymi regulacjami prawa karnego. Perspektywa teoretyczna i dogmatyczna, współautor M. Kabacińska, w: Prawo karne wobec Konstytucji, red. M. Pająk, R. Zawłocki, Warszawa 2018, C.H. Beck, s. 140-154.
 10. Kilka uwag na temat skutków braku pouczenia sprawcy o możliwości złożenia wniosku o zastosowanie karnoskarbowej konstrukcji dobrowolnego poddania się odpowiedzialności w: Współczesne przekształcenia sankcji karnych: zagadnienia teorii, wykładni i praktyki stosowania, red. P. Góralski, A. Muszyńska, Warszawa, 2018, s. 315-332.
 11. Dobrowolność jako warunek czynnego żalu w: Czynny żal jako okoliczność wpływająca na odpowiedzialność karną, współautor: P. Zakrzewski, red. J. Majewski, Warszawa 2018, Wydawnictwo Naukowe UKSW, s. 25-46.
 12. O normatywnych przesłankach tożsamość czynu zabronionego z art. 190a § 1 k.k. - kilka uwag na tle wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16 listopada 2015 roku, V KK 329/15 w: Stalking, red. M. Mozgawa, współautor P. Zakrzewski, Warszawa 2018, Wolters Kluwer, s. 375-398 (mój wkład w powstanie tego opracowania szacuję na 50 %).
 13. Czy sędzia karny jest strażnikiem Konstytucji? O tzw. rozproszonej kontroli konstytucyjności w toku dekodowania normy postępowania karnego w: Norma postępowania karnego. Sędzia wobec zmian prawa karnego procesowego, red. J. Skorupka, K. J. Leżak, Kraków 2018, s. 305-343.
 14. Osoby ze spektrum autyzmu a przypisanie odpowiedzialności karnej w: Autyzm a prawo, red. A. Górski, B. Kmieciak, Warszawa 2018, s. 126-146.
 15. Charakter prawny przepadku składników majątkowych nie będących własnością sprawcy czynu zabronionego pod groźbą kary w rozumieniu art. 1 § 1 k.k. oraz warunki jego orzeczenia. Zagadnienia wybrane, w: Racjonalna sankcja karna za czyny zabronione w systemie prawa, red. P. Góralski, Instytut Wydawniczy Europrawo, s. 243-260.
 16. Wybrane problemy dotyczące ochrony zdrowia i życia człowieka przed czynami powodującymi zanieczyszczenie środowiska, w: Odpowiedzialność prawna o charakterze penalnym za delikty przeciwko środowisku naturalnemu, red. M. Pająk, K. Urbanowicz, R. Zawłocki, Warszawa 2020, s. 83-96.

Artykuły w czasopismach naukowych

 1. (Nie)profesjonalne zawody sportowe, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2009, z. 1, s. 219–245.
 2. Przedmiot czynności wykonawczej a przedmiot służący do popełnienia przestępstwa. Uwagi na marginesie uchwały Sądu Najwyższego z 30 października 2008 r. (sygn. akt I KZP 20/08), „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2009, z. 3, s. 131–148.
 3. Dysputy wokół kompensacyjnych instrumentów prawa karnego, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2010, z. 4, s. 75–99.
 4. Kontrowersje wokół wyznaczania granic dobra prawnego – uwagi na marginesie postanowienia Sądu Najwyższego z 23 września 2009 r. (sygn. akt I KZP 15/09), „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2012, z. 1, s. 91–151.
 5. Głos w sprawie „niebezprawnego naruszenia reguł postępowania z dobrem prawnym” (o przypadku tzw. „płonącego anioła”), „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2013, z. 2, s. 25–42.
 6. Znaczne zwiększenie uprzedniego zagrożenia dla dobra prawnego spowodowanego przez sprawcę jako negatywna przesłanka obiektywnego przypisania skutku, współautor: D. Zając, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2014, z. 3, s. 45–62.
 7. Obiektywna czy subiektywna przewidywalność. Głos w sprawie sporu dotyczącego nieświadomej nieumyślności, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2015, nr 1, s. 51–100.
 8. Kilka uwag na temat nowelizacji przepisów kodeksu karnego dotyczących instytucji przedawnienia i zatarcia skazania, „Palestra” 2015, nr 7-8, s. 133–143.
 9. Z problematyki ustalania zamiaru ewentualnego, tożsamości czynu i kryteriów przypisania skutku. Uwagi na marginesie wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 29 kwietnia 2013 r. (II AKa 62/13), „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2015, z. 4, s. 121-158.
 10. Refleksje o charakterze kary za ciąg przestępstw i jej ustawowych granicach w stanie prawnym po 1 lipca 2015 r., współautor: P. Zakrzewski, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2016, z. 1, s. 7–38.
 11. Pokrzywdzony usiłowaniem nieudolnym. Artykuł polemiczny, „Prokuratura i Prawo” 2016, nr 12.
 12. O (nie)konstytucyjności art. 517h § 1 k.p.k. słów kilka, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2016, z. 3, s. 67–82.
 13. Przepis karny odsyłający do regulacji kolidującej z rozporządzeniem Unii Europejskiej (konsekwencje w perspektywie zasad wykładni), współautor: G. Artymiak, CPKiNP 1/2017, s. 29-43.
 14. Dobrowolność w prawnokarnej konstrukcji czynnego żalu (zagadnienia wybrane), CPKiNP 2/2017, s. 7-29.
 15. Ile udolności w usiłowaniu nieudolnym? (na marginesie uchwały Sądu Najwyższego z 19 stycznia 2017 r., I KZP 16/16), CPKiNP 3/2017, s. 41-74.
 16. Wybrane uwagi na temat bezpośredniego stosowania Konstytucji przy ustalaniu granic obrony koniecznej i konsekwencji ich przekroczenia, „Kwartalnik o Prawach Człowieka” 2017, 3-4 (23-24), s. 45-58.
 17. O (nie)istotności roli przebiegu przyczynowego w procesie obiektywnego i subiektywnego przypisania sprawstwa skutkowego czynu zabronionego - uwagi na marginesie wyroku SA w Krakowie z dnia 1 marca 2016 r., sygn. akt II AKa 202/15, Acta Iuris Stetinensis 1/2018 (21), s. 213-246.
 18. Zakres wyłączenia karalności za delikt karnoskarbowy w przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji podatkowej (na marginesie postanowienia Sądu Najwyższego z 20 czerwca 2012 r., I KZP 3/12), Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2018, z. 4, s. 157-178.
 19. Zezwolenie na czasowe opuszczenie szpitala psychiatrycznego przez osobę detencjonowaną – wybrane zagadnienia dogmatyczne, e-Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, preprint 1/2019, ss. 10.
 20. Podstawy zaskarżenia skargi z art. 7 § 1 k.k.w. na decyzje organów wykonujących orzeczenia (zagadnienia wybrane), e-Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, preprint 3/2019, ss. 13.
 21. Wybrane prawnokarne zagadnienia związane z dokonywaniem płatności zbliżeniowej za pomocą cudzej karty płatniczej bez zgody osoby uprawnionej – uwagi na marginesie wyroku SN z 22 III 2017 r., sygn. akt III KK 349/16, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2017, nr 4, s. 55-71.
 22. How much reasonableness is there in the standard of a reasonable man? : a fer remarks regarding a reasonable man in Polish criminal law, „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego” 2019, t. 52, s. 135-147.
 23. Problem rozstrzygania kolizji prawnokarnej kolizji dóbr w trakcie wykonywania świadczeń zdrowotnych, „Palestra” 2020, nr 6, s. 176-193.
 24. Rozważania o ustalaniu sądu właściwego do wstrzymania wyroku w związku ze złożeniem o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, „Zeszyty Prawnicze” 2020, nr 2, s. 235-248.

Glosy

 1. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 2 grudnia 2008 r., III KK 221/08, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2011, z. 4, s. 137–155.
 2. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 27 maja 2011 r., II AKa 168/11, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2013, z. 1, s. 105–121.
 3. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 8 kwietnia 2013 r., II KK 206/12, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2014, z. 6, poz. 63, s. 837-843.
 4. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 29 stycznia 2015 r., I KZP 24/14, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2016, z. 1, poz. 6, s. 62-69.
 5. Glosa do postanowienia SN z dnia 31 marca 2015 r., I KZP 1/15, współautor: P. Zakrzewski, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2016, nr 7–8, poz. 70, s. 965-973.
 6. Glosa do postanowienia SN z dnia 28 kwietnia 2015 r., I KZP 3/2016, współautor: P. Zakrzewski, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2017, nr 2,s. 131-139.
 7. Glosa do wyroku SN z dnia 19 maja 2015 r., V KK 53/15, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2017, nr 4, s. 21-31;
 8. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 19 maja 2016 r., sygn. akt II AKa 65/16, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2017, nr 7-8, s. 243-252.
 9. Glosa do wyroku SN z dnia 12 października 2016 r., sygn. akt V KK 153/16, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2017, nr 12, s. 159-171.
 10. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 9 maja 2013 r. V KK 342/12, „Prokuratura i Prawo” 2014, nr 11–12, s. 172–187.

Granty

 1. Projekt: „Podstawy odpowiedzialności karnej - zagadnienia węzłowe”. Grant uzyskany w ramach konkursu K/DSC/003397 ds. grantów badawczych dla młodych naukowców 2015, ze środków DS. Wydziału Prawa i Administracji UJ. Rola w projekcie: wykonawca.
 2. Projekt: „Model przypisania sprawstwa w polskim prawie karnym” (2016/20/S/HS5/00549), finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu FUGA-5. Rola w projekcie: kierownik i jedyny wykonawca.
 3. Projekt: „Restrykcje i represje stanu pandemii (prawne aspekty funkcjonowania społeczeństwa w trakcie i po pandemii)”. Projekt finansowany ze środków konkursu SocietyNow!#1 w ramach programu Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. Rola w projekcie: wykonawca.

Referaty na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych

 1. Referat na IV Ogólnopolskim Zjeździe Młodych Karnistów, zatytułowany „Rozważania o możliwości stosowania konstrukcji opisanej w art. 59a k.k. (tzw. umorzenia konsensualnego) w przypadku poszczególnych form przestępnego współdziałania i wybranych kwestiach problemowych z tym związanych” (wygłoszony wspólnie z dr. Piotrem Zakrzewskim), WPiA UAM, Poznań 2015.
 2. Referat wygłoszony podczas XIV Kolokwium Karnistycznego na UKSW w Warszawie pt. „Dobrowolność jako warunek czynnego żalu”, WPiA UKSW, Warszawa 2017.
 3. Referat wygłoszony podczas IV seminarium polsko-ukraińskiego we Lwowie pt. „Warunkowe przedterminowe zwolnienie i związane z nim instrumenty probacyjne”, Wydział Prawa Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki we Lwowie oraz WPiA UJ, Lwów 2017.
 4. Referat wygłoszony podczas V OZMK pt. „Zderzenie obywatela z niekonstytucyjnymi regulacjami prawa karnego. Perspektywa teoretyczna i dogmatyczna”, wspólnie z M. Kabacińską, WPiA UAM, Obrzycko 2017.
 5. Referat wygłoszony podczas konferencji „Autyzm a Prawo” pt. „Osoby ze spektrum autyzmu a przypisanie odpowiedzialności karnej”, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Białystok 2018.
 6. Prezentacja raportu podczas polsko-amerykańskiego seminarium Bradley Cooper Colloquium pt.: “How much reasonableness in the standard of a reasonable man? A few remarks regarding a reasonable man in Polish criminal law”, Maurer School of Law at Indiana University Bloomington oraz WPiA UJ, Bloomington – Indiana 2018.
 7. Referat wygłoszony na V seminarium polsko-ukraińskim pt. „Między zabójstwem a doprowadzeniem do samobójstwa w kontekście znamienia zgody dysponenta dobrem prawnym”, WPiA UJ oraz Wydział Prawa Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki we Lwowie, Kraków 2018.
 8. Referat wygłoszony na konferencji „Racjonalna sankcja karna za czyny zabronione w systemie prawa” pt. „Charakter prawny przepadku składników majątkowych nie będących własnością sprawcy czynu zabronionego pod groźbą kary w rozumieniu art. 1 § 1 k.k. oraz warunki jego orzeczenia. Zagadnienia wybrane”, WPAiE UWr, Wrocław 2018.
 9. Referat wygłoszony na konferencji „Prawnokarne aspekty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej” pt. „Sytuacja prawna niewypłacalnego przedsiębiorcy w perspektywie przestępstw przeciwko wierzycielom”, WPiA UMK, Toruń 2019.
 10. Referat wygłoszony na konferencji „VI Karnistyczne Spotkanie Naukowe – Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności”, pt. „Podstęp jako jedna z form przestępstwa zgwałcenia – zagadnienia wybrane”, WPiA USz, Szczecin 2019.

Udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism

 1. „Probacja” – Zastępca Redaktora Naczelnego.
 2. „Paragraf na Drodze” – Redaktor Tematyczny.

Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach oraz towarzystwach naukowych

 1. AIDP.

Staże w zagranicznych i krajowych ośrodkach naukowych lub akademickich

 1. Krajowy staż badawczy w ramach grantu FUGA-5; miejsce wykonywania stażu: Uniwersytet Wrocławski. Czas realizacji stażu: od 1 listopada 2016 r. do 31 października 2019 r.
 2. Staż badawczy w Maurer School of Law at Indiana University Bloomington – jako visiting scholar (od 8 do 31 sierpnia 2018 r).
 3. Pobyt badawczy w University of Oxford – (od 9 do 24 marca 2019 r.).

Ekspertyzy

 1. Opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy (wersja z dnia 21 grudnia 2018 r.), współautor: G. Bogdan, podmiot zlecający: Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja, opinia dostępna na stronie internetowej pod adresem: https://kipk.pl/dokumenty/Tarapata_Bogdan_kks_opinia.pdf?fbclid=IwAR0Uv4Rf_TRANTQtdQeLdDZJIL3LYvbGTo1vDnCkTFupkWlPnV9WhCbBfOg).
 2. Opinia w sprawie uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 81. posiedzeniu w dniu 16 maja 2019 r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, druk senacki nr 1184, współautorzy: A. Barczak-Oplustil, W. Górowski, M. Iwański, M. Małecki, W. Zontek, W. Wróbel, J. Duda (opinia dostępna pod adresem: https://www.kipk.pl/dokumenty/kipk_opinia_nowelizacjakk_2019.pdf).
 3. Opinia do uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 81. posiedzeniu w dniu 16 maja 2019 r.; współautorzy: A. Barczak-Oplustil, W. Górowski, M. Iwański, M. Małecki, W. Zontek, W. Wróbel (opinia dostępna na stronie: https://www.kipk.pl/dokumenty/opinia2_nowelizacja2019.pdf).
 4. Stanowisko w sprawie uchwalonych w Sejmie dnia 28 marca 2020 r. ustaw o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19; współautorzy: A. Barczak-Oplustil, W. Górowskim, M. Małecki, K. Mamak, D. Zając, W. Zontek, W. Wróbel (stanowisko dostępne na stronie: https://kipk.pl/dokumenty/stanowiskokoronawirus.pdf).
 5. Opinia w sprawie przekazywania spisów wyborców Poczcie Polskiej S.A. celem przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych w stanie prawnym na dzień 23 kwietnia 2020 r.; współautorzy, A. Barczak-Oplustil, W. Górowski, M. Małecki, K. Mamak, M. Pyrcak-Górowska, J. Raglewski, W. Zontek, K. Skotnicki, A. Grzelak (opinia dostępna na stronie: https://kipk.pl/dokumenty/opiniaspiswyborcow.pdf).
 6. Opinia w sprawie uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 12 posiedzeniu ustawy z dnia 4 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (druk senacki nr 142); współautorzy: A. Barczak-Oplustil, W. Górowski, M. Iwański, M. Małecki, K. Mamak, W. Zontek; (opinia dostępna na stronie: https://kipk.pl/dokumenty/opiniakk2020.pdf).

Działalność popularno-naukowa

 1. Na jakie przestępstwa mogą (choć nie muszą) narazić się nowi zarządcy Wisły Kraków (https://karne24.com/na-jakie-przestepstwa-moga-choc-nie-musza-narazic-sie-nowi-zarzadcy-wisly-krakow/).
 2. Wykład ekspercki pt. „Psychologia i psychiatria a subiektywne przypisanie odpowiedzialności karnej” (https://www.youtube.com/watch?v=LZUyIIFVARo).
 3. Pod pretekstem walki z pedofilią przepycha się legislacyjny bubel (https://karne24.com/pod-pretekstem-walki-z-pedofilia-przepycha-sie-legislacyjny-bubel).
 4. Nowelizacja z tysiąca i jednej nocy, współautor M. Małecki, DGP 2019-06-25, Wydanie Nr 121.
 5. Nowelizacja od Marksa do Schopenhauera, współautor M. Małecki, DGP 2019-07 09, Wydanie Nr 131.
 6. Pierwszego Prezesa SN musi poprzeć większość sędziów (polemika); współautor: K. Mamak, (artykuł opublikowany na portalu gazetaprawna.pl: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1477573,wybor-i-prezesa-sn-polemika-zgromadzenie-ogolne-slowik.html).
 7. Prezydent i stajnia – czyli o powoływaniu na stanowisko Pierwszego Prezesa SN; współautor: K. Mamak (tekst opublikowany na portalu karne24.com: https://karne24.com/prezydent-i-stajnia-czyli-o-powolywaniu-na-stanowisko-pierwszego-prezesa-sn/).
 8. Nowe wybory dopiero po opróżnieniu urzędu prezydenta; współautor: M. Małecki (artykuł opublikowany na portalu gazeta.pl: https://wyborcza.pl/7,162657,25982005,nowe-wybory-dopiero-po-oproznieniu-urzedu-prezydenta.html).
 9. Nie można postawić zarzutu nieprzytomnemu, (artykuł opublikowany na portalu gazeta.pl: https://wyborcza.pl/7,162657,26409651,nie-mozna-postawic-zarzutu-nieprzytomnemu.html).

Szukaj